DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Plenum preporučuje svim republičkim
savezima da na svojim plenumima ovu
istu materiju prorade, a posebno da na
ovom poslu aktiviraju terenske organizacije,
sreska društva i osnovne organizacije
u komunama.


Težište rada treba da bude u organiza


cijama i u komunama kako bi se inžen eri


i tehničari šumarstva i drvarske industrije


najneposrednije uključili u društveni i


privredni život komune i našli sebi mesto


i zadatke u procesu izgradnje našeg ko


munalnog sistema i socijalističke privrede.


Svaka naša terenska organizacija treba
da izradi detaljan program rada, a prema
konkretnim prilikama u svojoj komuni. U
tome radu republički savezi treba da pruže
neposrednu pomoć osnovnim organizacijama
i sreskim društvima.


Zadužuje se Predsedništvo da izradi
akcioni program rada, a u prvom redu
program pružanja pomoći terenskim organizacijama.
Posebnu pažnju treba obratiti
na uključivanje terenskih organizacija u
rad na izradi petogodišnjih planova srezova
i komuna, zatim uključivanje u rad
privrednih organizacija u rešavanju njihovih
problema: planiranje, raspodela dohotka
i dr.


Plenum konstatuje veliki značaj stručne
štampe u sprovođenju svih postavljenih
zadataka, pa preporučuje republičkim
savezima da nastoje na aktueliziranju
svoje stručne štampe.


Zadužuje se Predsedništvo da razmotri
pokretanje Biltena u kome bi se ob;avljivali
materijali sa plenuma i savetovanja,
kao što je ovaj i si. Ovo je potrebno radi
obaveštavanja privrednih organizacija i
naših članova o aktuelnim problenr´ma naše
privrede, a posebno šumske privrede i
drvarske industrije.


Prihvata se poziv Saveza poljoprivredno
šumarskih komora da i Savez ITŠIOJ
uzme učešće u radu Savetovanja o organizacionim
problemima šumske privrede koje
organizuje Savez poljoprivređno-š´ m rskih
komora krajem juna na Bledu. Zadužuje
se drug B. Čop da u ime Saveza
učestvuje na pripremi materijala za ovo
Savetovanje. Za Savetovanje koristiti i
materijal sa ovog Plenuma.


Ad 5.
»Preporuke« koje je Sekretarijat izradio
na osnovu zaključaka K~nvsi:e za kadrove
i školstvo i stenografskih beležaka
sa Savetovanja o obrazovanju kadrova,
prihvata ju se s tim da to budu Preporuke
Centralnog odbora. U najkraćem roku republički
savezi dostaviće svoje primedbe
na nacrt Preporuka da bi se na osnovu
toga definitivno ređigovale »Preporuke«.


Ređigovane »Preporuke« C. O. 1 red´g?vane
Zaključke Savetovanja od strane Komisije
za kadrove i školstvo dostavit: svim
republičkiitn savezima radi korišćenja.


— U toku juna održati sastanak Sekretarijata
Saveza, Sekretarijata Komisije,
po jednog predstavnika republičkih saveza
i predstavnika ustanova i organizacija radi
određivanja najaktuelnijih problema na
kojima treba dalje raditi. Ove predloge izneti
na XX plenum, a nadležne savezne
organizacije upoznati sa mišljenjem Saveza
o tome koja pitanja u navedenom periodu
treba rešavati.
Ad 6.
Po nekim pitanjima Šumarske enciklo
pedije republičke savezi treba što pre da
dostave svoja mišljenja i stavove kako bi
ih Sekretarijat Saveza sredio i dostavio
Redakciji Šumarske enciklopedije.


Ad 7.
Prihvata se Poslovnik o radu Sekretarijata
Saveza za ITŠIDJ.
Ad 8.
Prihvata se predlog da se XX Plenum
održi u Sloveniji sredinom septembra.
Pošto se i ovaj Plenum održava u godini
kada se proslavlja 20 godina narodne
revolucije, poželjno je da se Plenum CO
uključi u proslavu koju će organizovati
Savez ITŠID Slovenije.


— Usvaja se sledeći dnevni red za XX
Plenum:
1. Izveštaj o radu Predseđništva;
2.
Priprema za IV Konires i prihvatanje
nacrta Statuta SITŠIDJ;
3.
Program Savetovanja uz IV Kongres
(usvajanje tema i teza i određivanje
obrađivača);
4.
Neki aktuelni problemi u vezi sa
obrazovanjem kadrova u šumarstvu
i drvnoj industriji i
5.
Razno.
— Na osnovu predloga A. Lovr´ća, Plenum
preporučuje republičkim savezima da
kao svoje predstavnike na plenum CO Saveza
šalju i mlađe članove, kako bi se i
ovi uvodili u rad Saveza.
Savez ITŠID Srbije organizovao je za
učesnike plenuma ekskurziju rnđi upoznavanja
šumarstva i drvarske industrije Srbile.
Ekskurzija je počela još u Beoffradu,
odakle su svi učesnici Plenuma krenu´i zajedno
autobusom preko Daz-revca. Li´ a,
Rudnika i Topole za Kragujevac. Ekskurzija
se na ovom putu zadržala u V. Crljenima
radi razgledanja termoelektrane, zatim
na Rudniku i u Topoli. Posle završenog
rađa u Kraguievcu ekskurzija je tragala
još dva dana. Učesnici plenuma posetili su
srednju šumarsku školu u Kral;evu, a posle
toga fakultetsko dobro »Momčilo Po