DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 53     <-- 53 -->        PDF

šalju veliki broj svojih predstavnika, a
pogotovu me one koji nemaju referate pripremljene
i prijavljene za ovaj Kongres.
Takođe treba predložiti pomenutim ustanovama
da se njihovi predstavnici priklju
če delegaciji Nacionalnog komiteta šumarskih
instituta FNRJ kako bi svi Jugoslaveni
sačinjavali jednu delegaciju.


U delegaciju Nacionalnog komiteta određuju
se: dr Toma Bunuševac, dr Milan
Androić i ing. Božidar Ničota. Delegaciji
se stavlja u zadatak da u Izvršni komitet
JUFRO, ukoliko naša zemlja treba da da
svoga predstavnika, kandiduje dr Milana
´Androića, kao predstavnika Jugoslavije.


Članove delegacije pismeno obavestiti.
Pre odlaska delegacije na Kongres održati
sastanak Nacionalnog komiteta sa delegacijom.


Dok se definitivno ne resi pitanje mesta
Nacionalnog komiteta Plenum smatra
da kontakt sa JUFROM tteba kanalisati
preko Nacionalnog komiteta. Zato se pozivaju
svi drugovi da se. konsultuju sa Nacionalnim
komitetom o svim. pitanjima
koja im se lično postavljaju od strane JU
FRO-a ili drugih međunarodnih organizacija.


Takođe se stavlja u zadatak Predsedniš´tvu
da i dalje insistira kod Saveznog sa-
veta za naučni rad da se Nacionalni komitet
priključi Komisiji za šumarstvo pri
Saveznom savetu za naučni rad.


— Prihvata se izveštaj blagajnika o financijskom
poslovanju u periodu između
dva plenuma.
— Pozivaju se republički savezi koji
nisu uplatili doprinos Savezu da to učine
što pre, jer od toga zavisi normalan rad
Saveza.
— Da bi se ubrzala rasprodaja publikacija
Saveza i postigla željena namena
njihovog izdavanja, snižava im se prodajna
cena za S0°/o i to:
1. Razvoj šumarstva i drvarske industrije
Jugoslavije 1945—1958. godine od
4.000 na 2,000 dinara; 2. III Kongres IT
SIDJ od 2.500 na 1.200 dinara i 3. Save-
to vanje o kršu Jugoslavije od 2.900 na
1.200 dinara.
Ad 2.
Četvrti kongres ITŠIDJ održati u maju
1902. godine. Savez Hrvatske odrediće mesto
održavanja Kongresa.
S obzirom na sugestije komisije za društvene
organizacije SISRNJ da ne treba
držati kongres, već skupštinu sa savetovanjem,
Plenum uvažava ovu sugestiju, ali
smatra da do izimene Statuta treba ostati
pri nazivu »Kongres«.
Za naredni plenum pripremiti prvi nacrt
Statuta koji treba đa se predloži IV


Kongresu. Za izradu nacrta određuje se
Komisija u sastavu: Dušan Oreščanin, Jovan
Stojanović i Ljubomir Petrović. Komisija
treba pri sastavljanju nacrta Statuta
da vodi računa o sugestijama koje su
date Predsedniku i Sekretaru prilikom njihove
posete Komisiji za društvene organizacije
SSRNJ. Nacrt Statuta dostaviti svim
republičkim savezima da bi mogli za na
redni plenum da pripreme svoja mišljenja.


U duhu sadašnjeg privremenog Statuta
Kongres sačinjavaju: 1. članovi Centralnog
odbora; 2. po 10 delegata iz svakog republičkog
saveza i 3. po jedan delegat na
svakih 100 članova republičkih saveza.


Navedenog dana posle Kongresa održati
Savetovanje u vezi sa dosadašnjim
iskustvima u realizaciji petogodišnjeg plana
i primene novog sistema raspodele. Zadužuje
se Sekretarijat da za naredni plenum
pripremi, u saradnji sa saveznim
ustanovama i organizacijama, program Savetovanja.
Na Savetovanju, pored delegata
na kongresu mogu da učestvuju i predstavnici
svih organizacija i ustanova šumarstva
i drvarske industrije.


Ad 3.
Prihvataju se svi poslovnici i programi
rada komisija Centralnog odbora s tim da
se pri realizaciji programa rada vodi računa
o raspoloživim finansijskim sredstvima
koja se mogu da stave na raspolaganje
republičkim komisijama. Predsedništvo će
izvršiti raspodelu sredstava pojedinim komisijama,
a one će u okviru tih sredstava
odrediti zadatke iz programa rada koje
treba da realizuju.
Preporučuje se komisijama da plenarne
sastanke drže što rede, ali zato da koriste
pismeno konsultovanje članova. Rad komisija
treba da se odvija uglavnom u Sekretarijatu
komisija, a plenarne sastanke sazivati
samo za rešavanje krupnih problema.


— Oslobađa se, na svoj lični zahtev,
drug Zdravko Turk, dužnosti predsednika
Komisije za kadrove i školstvo. Za novog
predsednika predlaže se Komisiji drug Tugomir
Cajnko.
Ad 4.
Plenum konstatuje da je stavljanje u
dnevni red zadataka organizacija SITSIDJ
u vezi sa realizacijom petogodišnjeg plana
šumarstva i drvarske industrije u uslovima
reforme privrednog sistema, bilo potrebna
i korisno. Referati, kao i diskusija, dopri
neće da se shvati novi sistem raspodele
tiohodika i da se mobilišu svi inženjeritehničari šumarstva i drvarske industrije
na izvršenju zadataka petogodišnjeg plana
u sprovođenju novog sistema raspodele
dohodka.