DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Kragujevca, kao i predstavnici sreskih
društava ITŠID napred navedenih srezova.


Svečanom delu Plenuma, kao i otvaranju
samoga Plenuma, prisustvovali su
predstavnici narodne vlasti iz Kragujevca
i to: Slavko Zečević^ predsednik SNO Kragujevac
sa podpredsednicima i Blagoje
Kojadinović, predsednik NO grada Kragujevac.


U okviru svečanog dela Plenuma pređsednik
Saveza ing. R. Đekić održao je referat
o učestvovanju inženjera i tehničara
Šumarstva i drvarske industrije u NOB-u
i izgradnji zemlje sa posebnim osvrtom na
značaj proslave 20-godišnijice narodne revolucije.
Posle referata svi učesnici Plenuma
posetili su Spomen-groblje na kome
su streljani borci i rodoljubi grada Kragujevca
21. oktobra 1941. godine. Na glavnu
grobnicu položen je venae Saveza, a posle
toga je Predsednik NO grada Kragujevac
ukratko evocirao momente u vezi sa stre-
Ijanjem preko 7000 građana ovog grada.


Posle obilaska Spomen-groblja, učesnici
Plenuma posetili su neke privredne objekte
i kulturne spomenike grada.


U vezi sa proslavom 20 godišnjice narodne
revolucije i posetom Spomen-groblju
Plenum je, radi odavanja pošte od strane
svih inženjera i tehničara šumarstva i
drvarske industrije streljanim rodoljubima
i borcima grada Kragujevca, doneo sledeću
odluku:


— Radi sećanja
i odavanja pošte streljanim
rodoljubima i borcima grada Kragujevca
21. oktobre 194,1. godine od
strane nemačklh okupatora i domaćih
izdajnika, STTŠIDJ organizovaće na
Spomen-groblju zasađivanje karakterističnih
vrsta drveća iz svih krajeva naše
zemlje.
— Republički savezi .predložite vrste drveća
koje su karakteristične za njihove
republike, a koje mogu da uspevaju u
podneblju Kragujevca.

Ovo zasađivanje obaviti 21. o´ktobra
1961. godine na dan masovnog «treljanja,
a uz učešće predstavnika svih republičkih
saveza.
— Zasađivanje treba izvršiti na mestima
koja će Uprava Spomen-groblja da odredi
u skladu sa urbanističko hortikulturnim
oblikovanjem Spomen-groblja,
kako po površini, tako i po tehnici sadnje
(grupno, pojedinačno).
— Dalje staranje o izvršenim zasađima
poverava se, preko Saveza ITŠID Srbije,
Društvu ITšID sreza Kragujevac.
— Zadužuje se Predsedništvo ITŠIDJ da
ovu odluku CO sprovede.
Radni deo Plenuma
Plenum je radio po sledećem dnevnom
redu:


1. Izveštaj o radu Predsedništva; 2. IV
Kongres ITŠIDJ; 3. Usvajanje Poslovnika
i programa rada komisija CO; 4. Naše organizacije
i zadaci petogodišnjeg plana šu^
marstva i drvarske industrije u uslovima
reforme privrednog sistema; 5. Razmatranje
preporuka Savetovanja o kadrovima
i zauzimanje stava po istim; 6. Neka pitanja
u vezi sa Šumarskom enciklopedijom;
7. Donošenje poslovnika o radu Sekretarijata
Saveza ITŠIDJ i 8. Razno.
Za četvrtu tačku dnevnog reda pripremljeni
su posebni referati: 1. Zadaci i problemi
u oblasti šumarstva i drvarske industrije
na čijem rešavanju treba da se
angažuju inženjeri i tehničari i njihove
organizacije (J. Jeremić i Lj. Petrović); 2.
Petogodišnji plan razvoja prerade drveta


(S. šurić); 3. Petogodišnji plan razvoja šumarstva
(A. Urbanovski); 4. Industrija dr
veta i šumarstvo u novom sistemu raspođele
(M. Cirić, P. Jović, A. Rosić i Cerić).
Za ostale tačke dnevnog reda takođe su
pripremljeni pisani izveštaji i kraći referati.
Posle podnetih izveštaja i referata i
iscrpne diskusije, doneti su sledeći
ZAKLJUČCI


Ađ 1.


Odobrava se u celini izveštaj o radu
Predsedništva SITŠIDJ u periodu između
XVIII i XIX Plenuma.


Prihvata se predlog Predsedništva da
se organizuje stručna ekskurzija na bazi
bezdevizne razmene sa Društvom IT šumarstva
i drvarske industrije Bugarske.
Ekskurzija bi se održala ove godine (septembar-
oktobar), a učestvovalo bi 15--20
stručnjaka. Republički savezi predložiće
imena stručnjasa, koji će u ime njihovog
Saveza učestvovati i obezbediće uplatu za
svakog svog učesnisa. Troškove treba da
snose privredne organizacije ili ustanove
u kojima rade učesnici ekskurzije, a republički
savezi postarače se da ođ njih prikupe
odgovarajući iznos sredstava i uplate
Savezu. Republička savezi Srfoije, Hrvatske,
Slovenije, B i H i Makedonije, predložiće
,po 3, a Savez Crne Gore 2 učesnika.
SITšlDJ i savezni organi daće 3 učesnika.


Zadužuje se Sekretarijat Saveza da izradi
program boravka bugarskih inženjera
i tehničara, u našoj zemlji i da odredi
rukovodioca ekskurzije, kao 1 da obavi
ostale pripreme i izdejstvuje saglasnost
nadležnih organa.


— Plenum smatra da na XIII Kongres
JUFRO, koji se održava septembra 1961.
jgodine u Beču, ne bi trebalo da učestvuje
veliki broj iz Jugoslavije. U vezi sa ovim
Plenum zadužuje Predsedništvo Saveza da
se obrati svim šumarskim naučnim ustanovama
i fakultetima s predlogom da ne