DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 37     <-- 37 -->        PDF

SAOPĆENJA


Prof. dr M. Anđroić:


O SUMAMA I ŠUMARSTVU MEXIKA


I. Opći dio
Cilj studijskog putovanja u Meksiko bio
je upoznavanje s četinjarima Latinske
Amerike, a na seminaru koji je organiziran
poslije toga u gradu Meksiku, šumarski
stručnjaci Meksika dali su učesnicima
teoretska obrazloženja iz raznih područja
Šumarstva i drvne industrije.


Putovanje i seminar organizirao je
FAO uz pomoć meksičke vlade. Boravak u
Meksiku trajao je od 20. septembra do zaključno
28. oktobra 1960. godine. Cijelo
putovanje i seminar odvijao se pod rukovodstvom
kodirektora FAO g. A. Y. Goor-a.
i g. Roberta Villasenor-a direktora Instituta
za šumarska istraživanja i kodirektora
FAO u Meksiku. Na putovanju i na seminaru
davali su nam objašnjenja meksički
stručnjaci specijalisti:


1. Ing. Nicolas Aguilera, profesor
šumarskog fakulteta Chapingo iz područja
nauke o tlu — pedologije;
2. Ing. J. Manuel Gonzalez, tehnički
savjetnik iz područja tehnologije;
3. Ing. Josus Vazquez, šef sekcije
za botaniku Nac. Instituta za šum. istraživanja
u Meksiku — iz područja botanike i
dendrologije;
4. Ing. Jose Verduzco, šef odjela za
silvikulturu Nac. Instituta za šumarska
istraživanja Meksika iz područja uzgajanja
šuma i ekologije šuma.
Autor ovoga izvještaja prisustvovao je
sam ovome putovanju iz Jugoslavije, dok
su iz ostalih zemalja bili prisutni učesnici
iz Argentine, Belgije, Brazila, Cube, Cile-
a, Gvineje, Indije, Italije, Kenije, Mozambika,
Nove Kaledonije, Novog Zelanda,
Peru-a, Rodezije, Tajlanda, Ugande,
Urugvaja, USA i Venezuele. Ukupno je
bilo 26 učesnika.


Studijsko putovanje i seminar su imali
za cilj da se u internacionalnim razmjerima
povede diskusija o vrijednosti konifera
Latinske Amerike u Meksiku, mogućnost
njihova proširenja, kako najbolje
iskoristiti kvalitete drva i na kraju da se
uspostavi internacionalna kooperacija u izmjeni
materijala, sjemena, bibliografije i
koordinaciji iskustva na području uzgoja
i iskorištavanja četinjara. Putovanje je
trajalo 30 dana, a seminar u gradu Meksiku
6 dana. Za to vrijeme prošli smo što
autobusom što avionom oko 10.000 km, a
i posjetili najtipičnije imeksj&ke šume i ne


koliko većih i manjih drvno-industrijskih
poduzeća: pilana, tvornica šperploča i furnira,
destilacije smole i tvornica celuloze i
viskoze.


IL Stručni dio


20. septembra svi učesnici seminara sakupili
su se u Nacionalnom Institutu za
šumarska istraživanja u Meksiku, gdje su
im prikazani osnovni šumarski problemi u
Meksiku. Slijedeći dan učesnici su otputovali
za Moreliu (Michoacan) 315 km zapadno
od grada Meksika. Usput lau razgledali
sastojine Abies religiös a, gdje su
informirani o najvažnijim ekološkim zahtjevima
njenim. Od 22. do 24. IX. učesnici
su posjetili šume u predjelu Uruapan i
upoznali vrste: Pinus durangensis,
P. montezumae, P. pseudostrob
u s, P. 1 a w s o n i, P. o o c a r p a, P.
michoacana i P. douglasian».
25. IX. prevalili smo autobusom udaljenost
od 304 km i stigli u grad Ciudad Guzman.
Usput smo pored prije spomenutih vrsta
upoznali P. pseudostrobus, P. leiophylla
i Taxodium macron atum.
Toga dana razgledali smo i. rasadnik
u blizini grada koji proizvodi oko 6 milijuna
biljaka te pored drveća ekonomskog
značenja proizvodi i sadnice ornamentalnog
bilja. Rasadnik je velik 4 ha i upošljava
30 ljudi. Tu smo upoznali stari način
uzgoja biljaka u »čapinima« koji datira još
iz vremena Indijnaca. Poslije toga pogledali
smo jedan voćni rasadnik. 26. IX. ekshkurzija
u Tecatitlan 146 km od Ciudad
Guzman u državi Jalisco. Tu smo pregledali
tvornicu papira, te umjetno pošumljavanje
vrstama P. duglasiana i P.
michoacana. 2T7. LX. put iz Ciudad
Guzmana u Guađalajar (150 km). Posjet
tvornici destilacije smole. Stručnjaci tvornice
objasnili su nam proces proizvodnje
smole i vrsta drveća iz kojih se smola dobiva.
Svi borovi, naime, u Meksiku ne daju
smolu. Za tu svrhu upotrebljavaju se prvenstveno:
P. 1 e i op h y 1 a, P. o o c a r-
pa, P. duglasiana i P. michoacan
a. Smolarenje se vrši na francuski način
i dobiva se 1.5—3 kg smole po čari.


28. IX. otputovali smo iz Guadalajare u
Durango (711 km) a slijedećeg dana bili
smo primljeni od federalnih i državnih organa.
30. IX. upoznajemo se sa šumama u
okolici Duranga. Upoznajemo nove vrste
P. cem´broides i P. engelmanni,
283
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 38     <-- 38 -->        PDF

koji tu na visinama od 2500 m dolazi stablimično
i u grupama. Dobivamo sve podatke
ikoji se odnose na tlo, klimu, dendrofloru,
uzgoj, eksploataciju i zaštitu šuma.
Na putu se zaustavljamo da upoznamo
interesantne sastojine P. lumholt z
i i i P. lutea na visini od 2.550 m. U
Sumama konifera dolaze i listače vrsta A1nus,
Quercus, Arbutus. Zanimljivo
je da u tim šumama ima vel:ki broj vrsta
hrasta (oko 200) te ni tamošnji stručnjaci
ne poznaju sve vrste. U ovim šumama prirodna
regeneracija šuma usoi-eva vrlo dobro.
Ima mnogo šteta od požera a donekle
i od insekata (Dendroctonus sp.).
Stižemo u El Salto gdje se n-lazila veM´ka
pilana. Najviše zastupana vrsta u ovim šumama
je P. dura ngen sis. Ima i nekoliko
primjeraka Pseudotsuge na visini
od 2300—2400 m n. v. Ova vrsta je ovdje
zaštićena.


1. X. avionom smo po grupama otputovali
u St. Miguele (150 km). Tu smo pogledali
pilanu, fabriku furnira i ploča i tvornicu
ambalaže i" razumije se, šumski predjel
u čijem centru se nalpzi ovo ind"S*rnako
mjestance. Slijedećeg dana u šumama
smo vidjeli veoma lijepe prinjerke P. 1 u-
tea, P. teocota iP. ayaeahuite.
Primjećujemo ipak da poslije eksp-oa´aciie
u šumi ostaje veliki nered što često ima za
posljedice i šumske požare.
Na ovom područ´u vidjeli smo nekoliko
pilana i tvornica ambalaže. Poma´o s´ič-mo
sliku ogromnih prostranstva meksičkih


šuma, koje za ovu zemlju predstavka ju
pravo bogatstvo. Nakon dvodnevnog boravka
u ovom kraju vratili smo se avionom
u Durango gdje smo održali sastanak
na kome smo rezimirali sve ono što smo
dosada vidjeli.


4. X. napustili smo Durango i otputovali
autobusom za Parral (410 km). Svagdje uz
put imali smo mogućnost da promatramo
tipične seimidesertne pejsaže te da se upoznajemo
sa nekim veoma rijetkim vrstama
drveća. Odmah po dolasku u Parral posjetili
smo tamošnje drvno-industrijske pogone
(tvornica ambalaže, furnira i dr.).
5. X. u malim grupama turističkim
avionima tipa Chessna (po 3 u jednom
avionu) otišli smo u šumski prediel El Vergel
i upoznali nove tipove borovih šuma
sa vrstama P. ponderosa, P. ayaeahuite
i P. a r i z o n i c a. Istoga dana
vratili se u Parral da bi poslije podne avionima
otišli u grad Chihuahua (država
Chihuahua) 200 km od Parral. Slijedećeg
dana (6. X.) posjetili smo ogromni industrijski
pogon (tvornica celuloze i viskoze)
u Cd. Cuauhtemoc 100 km od Chihuahua.
7. X. ponovo turističkim avionima letimo
za San Huanifco. Na putu smo se spustili
na jednu livadu kod mjesta Baranca
del Čabre 2250 m gdje nam se pružio vidik
na ogromni kanjon i gdje smo razgledi1
i jednu borovu sastoünu. Istoga dana
stigli smo avionima u El Largo na čijem
smo području obišli rasadnike, šume sa vrstama
P. a r i z o n i c a, P. 1 e y o p h y 11 a,
Učesnici seminara i studijskog putovanja u Mexiku
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Plan gutovs-ja učesnika teminara "fc M nroucayanie četinjača Latinske Amerike


/


Tr 1


M>L tUH»««S »ICH T~ 1 1 ´l;


LBI -OU´IO» MtCH---* -p 4-i 44--5


EJC*CUt»IT.DB MIC»--
»?J &«*. «ICH


-+h4


r-|


-
-
r-i´VSž^—


üiniiuH IM


-, " -itnr


i*


´.*;.´* CHMI ´ s 11


M i
i-...


MJAO.0.S -rcitcott.Mi u


B*NCKO IIUEVO, rm -" r i*" ´

CICnCM M .; t> CMS - M*


-) ...


?gpt» vr$tA ge


proučavan« na


flüM i iiu; i i;


tima ta vrikr.i^


P. chihuahua.na, P. ayacahuite
var. b r a c h y p t e r a i t. d., da bi se
8. X. na večer vratili sa avionima u Chihuahua,
a odavde u grad Meksiko.
11. X. krenuli amo iz Meksika u Oaxaca
(država Oaxaca) 547 km. Prolazimo
kroz polupustinjske predjele i upoznajemo
neke kserofitoe biljke tipične za aridne
zone Meksika (Phytocelliurn, Pytecolobium
dulce, Wigandia, Myrtillocactus
i dr.).
12. X. Posjet ogromnom primjerku stabla
Taxodium mucronatum. Ovo
stablo ima promjer 12 m, opseg 36 m a kubaturu
900 m3. Staro je oko 2.000 godina.
Istoga dana posjetili smo i neke spomenike
staroindijanske kulture (ruine Mitla i Monte
Alban).
U gradu Oaxaca u šumarskom uredu
dati su nam svi podaci o objektima koje
ćemo slijedećih dana obići.


13. X. Put u Tuxtepec (220 km). U šumama
koje se penju i do 3000 m n. v. dolaze
vrste P. pseudostrobus o a x acana,
P. teocote, P. ayacahuite,
P. pa tu la, Abies sp. U mjestu Tuxtepec
posjetili smo tvornicu papira. Tvornica
se nalazi na 60 m iznad mora.
14. X. vratili stmo se u Oaxacu, a 15. X.
otputovali u Tuxtla Gutierrez (560 km).
16. X. nastavili put za San Cristobol (202
km) gdje smo u šumi imali prilike da se
upoznamo sa još jednom vrsti bora P.
oocarpa ochoterenai, pored već
poznatih P. pseudostrobus, P. ayacahuite
i P. montesumae.


17. X. bio je posljednji dan boravka u
državi Chiapas. Posjetili smo Cienega de
Leon (102 km) a zatim odavle borove šume
(70 km) sa vrstama P. michoacana
P. oocarpa, p. montezumae, P.
strobus chiapensis. Ove šume 6U
relativno na niskoj nadmorskoj visini
(1000 m) i nalaze se u predjelu koji čini
prelaz od subtropske k tropskoj zoni.
18. X. vratili smo se u grad Oaxaca, a
19. X. avionom otputovali u Acapulco (400
km). 20. X. iz Acapulca autobusom preko
Sjera Madre u Mexiko grad.
Seminar u Nac. Institutu za šumarska
istraživanja započeo je 24. X. i odvijao se
po slijedećem programu.


24. X. sjeme, rasadnici, sadnja, fertilizacija
i metoda uzgoja.
25. X. mehanizacija u pošumljavanju,
zaštita šuma, iskorištavanje pulpe i papira,
finalni produkti.
26. X. smola otpaci i drugi produkti.
27. X. trgovina, šum. istraživanja i tehnološka
istraživanja.
Na priloženoj skici prikazan je put koji
amo prešli prema gornjem programu, sa
vrstama borova koje smo na tom putu u
šumama nalazili.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 40     <-- 40 -->        PDF

in . Vlastita opažanja A. Denđrogeografski podaci


Organizacija putovanja i rad u seminaru
bio je vrlo dobro organiziran. Tomu
su pridonijeli i meksikanski specijalisti,
koji su u svakom momentu mogli da daju
potrebna objašnjenja. Na terenu su također
njihovi stručnjaci pripremili materijale,
odabrali punktove na koje smo bili
dovedeni i za koje su obradili sve biološkoekološke
podatke. Ipak bi mogli dati slijedeću
primjedbu. Svi stručnjaci i vodstvo
putovanja držali su se striktno teme »upornavanje
četinjača«. Po našem mišljenju
trebalo je u mnogim slučajevima objekt«
posmatrati sa šire osnove, a ne izdvajati iz
iume kao biocenoze samo jednu vrstu. To
se opravdavalo, istina, nedovoljnim poznavanjem
tipologije šuma i veoma velikim
bogatstvom vrsta listača u tim šumama.
S druge strane shvatilo se da je najvažnije
upoznati vrste četinjača i njihovo rasprostranjen
je. U tome se djelomično uspjelo.
Uslijed velikog prostranstva nije bilo vremena
za detaljnije dendrološke studije, pa
smo na terenu bili često u sumnji da li *e
zaista radi o toj vrsti. Meksički stručnjaci
naročito botanisti i dendro-geografi trebaju
u tom pogledu još mnogo uraditi, jer
je to osnov za daljnja istraživanja (tehnološka
na pr.) a i jedan od važnih elemenata
za gospodarenje.


Aridne površine Kalifornija, Coahuila,


Chihuahua, Zacatecas,


Nuovo Lećn, Durango,


San Luis Potosi i dr.


Poluaridno Oaxaca, Guerrero, Na


yarit, Mexico, Michoa


cän, Jalisco, Sinaloa, Ta


maulipus i dr.


Poluhumidno Veracruz, Campocho,


Quintana, Roo, Tabasco


itd.


Humidno Tabasco, Chiapas, Vera


cruz, Las Huastecas,


Prema tome od totalne površine humidno
je 14, semiihumidno 18, a aridno i semiaridno
68*Vo površine. Konifere se nalaze
u gorju Sierra Madre Oriental, Occidental,
Sierra da Oaxaca, Sierra de Juarez, Sierra
Madre del Sur i onoj San Pedro Martir
kao i na poprečnom gorju koje smo
spomenuli. Najvažniji šumski masivi nalaze
se na području država Chiahuahua i
Durango. Drugi važan masiv nalazi se u
državi Jalisco Mexico Hidalgo et Puebla.


Iznad 2400 m uglavnom se nalaze borovi.
Zatim dolazi jela i prelazna šuma sa


šume u Meksiku predstavljaju važan
izvor za ekonomiju zemlje. Jedna trećina
površine koja se prostire između 1600 i
2300 m iznad mora predstavlja jednu ravan
omeđenu sa istoka brdskim lancem
»Sierra Madre Oriental«, sa zapada »Sierra
Madre Occidental«, na jugu formacijom
zvanom Axo Volcaniquo. Sjeverna granica
može se smatrati otvorenom iako u stvari
postoje popreke izbočine Sierra de la Brena,
»Sierra de Zacatecas« i »Sierra San
Luis Potesi. Na jugu od Axo Vulcanice nalazi
se dolina (bazen) ograničen pored po»
menutog gorja sa »Sierra Madre del Sur«
i »Sierra Madre de Oaxaca. Jednako se
opažaju gorje »Sierra Madre de Ohiapas«,
»Sierra De San Andrćs, Plato Chapas i
Serrania de San Pedro Martir i ona Juarez
u kalifornijskoj nizini. Odavde izlazi
da se polovina zemlje nalazi na više od
1O00 m iznad mora što bitno utječe na formaciju
šuma, koja izgleda ovako:


0 do 100 m manglove šume tropske i
subtropske šume,


od 100 do 900 m tropske i subtropske
šume,


900 do 1800 m intermedijerne ili prelazne,


iznad 1800 m šume četinjarskih vrsta.


Prema oborinama u Meksiku postoje
slijedeće zone:


Površina ha Oborine u mm


1,025.000 manje od 800


680.000 800 do 1200
286.800 1200 do 1500
133.500 više od 1500
stavljena od borova i jele te po koji čempres,
prema 3100 m jela i Čempres sami i
napokon oko 3500 m ponovno dolazi bor a
iaz njega alpinske livade i sasvim na vrhu
vječni snijeg. Pored već utvrđenih vrsta
mora se dodati i mnogi hibridi koji se u
prirodi nalaze iako taj problem nije dovoljno
proučen. Mogli su se zapaziti slijedeći
hibridi: Pinus montezumae X p. michoahuana.
P. montezumae X P. pseudostrobus.
Cesto se na jednoj maloj površini
nađe 5 do 6 vrsta različitih borova.


Prema tipu klime (temperatura i visina)
raspored je slijedeći:
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Pojasi Mirne


Tropski
Suptropski


Toplo-um j ereni


Umjereni


Srednja


Približna


god^temp. VJB>metara Vrste


iznad 24° do najviše P. strobus var. chiapensis P. oocarpa
900 m


od 19* do 24* od 900 do P. douglasiana (s), P. herreirai, P. lawsoni,
1650 m P. leiophylla, P. micoacana, P. montezumae,
y var. P. oocarpa, P. pringlei, P. pseudostrobus,
P. strobus var. chiapensis, p.
tenuifolia


od 17* do 19» od 1950 do P. douglasiana, P. herrerai, P. lawsoni, P.


2000 m


od 10* do 17* od 2000 do
3100 m


ayacahuite, P. ayacahuite var. veitchii, P.
leiophylla, P. rumholtzii, P. michoacana, y
var., P. montezumae var. lindleyi, P.
oocarpa, P. patula, P. pringlei, P. pseudostrobus,
P. tenuifolia, P. teocote, Juniperus
sp. Taxodium mucronatum


P. arizonica, P. ayacahuite var brachyptera,
P. cambroides, P. chihuahuana, P. duranguensis,
P. engelmanni, P. flexilis, P.
greggii, P. hartwegii, P. leiophylla, P. lumholtzii,
P. cooperi, P. michoacana y var.
P. montezumae, P. nelsoni, P. oocarpa var.
trifoliata, P. patula, P. pinceana, P. pseudostrobus
P. rudis, T. teocote, Taxodium
mucronatum, Juniperus sp.
Umjereno-hladni ispod 10* iznad 3100 mP. hartwegii, P. rudis


Botanički su vrste četinjača u Meksiku
nedovoljno ispitane. Meksički stručnjaci
nabrajaju više od 3® vrsta borova i 25 varijeta
ili forma, ali misle da ih ima još
više, što bi trebalo ispitati.


Osim borova u šumi su zastupane, no
u mnogo manjem opsegu, i druge vrste
četinjača: oko 8 vrsta jela, 6 vrsta čempresa,
4 vrste pseudotsuge, 12 vrsta borovica,
Taxodium, smreka i libocedrus (samo
po 1 vrsta). Meksičke borove je dosada
najbolje opisao Martinez u svojoj knjizi
»Los pinos mexicanos«. Sekcija za botaniku
u kojoj Je radio i američki dendrolog
Littl i Argentinac Barret, izvršili su
neke korekcije no materijal iziskuje daljnja
istraživanja koja će dulje trajati.


Četinjače dolaze u predjele između 14»
i 30° sjeverne geografske širine, u zoni u
kojoj oborine variraju od 400—2000 mim
temperatura od —2 do +34° C i na visini
od 800—3500 m i čak 4000 m.


Spominjemo da su oborine u Meksiku
raspoređene uglavnom ljeti: juni-oktobar.
Na nekim mjestima na sjeveru ima kiše i
nešto malo snijega od decembra do februara.


Zemljišta na kojima se nalaze su veoma
različitog geološkog porijekla. Ima tu zemljišta
na granitnoj podlozi, lavi, vulkanskim
stijenama, vapnencu, koja su u raznim
uslovima dostigli i razne stepene evolucije.
Površina na kojoj dolaze četinjače
nije točno utvrđena, ali se misli da ona
iznosi 10—15 milijuna ha što iznosi 5°/«—
7,5areal četinjača je mnogo veći i iznosi
oko 50 milijuna ha (1/4 površine Meksika).
Na studijskom putovanju izrađena je skica
rasprostranjen ja četinjača prema visini
koja dokazuje da bi se dosadanji podaci
o rasprostranjenju trebali mnogo
upotpuniti jer su oni veoma uopćeni. Tu
skicu izradio je Golfari (Argentina).


Kako smo spomenuli listačama se ne
poklanja pažnja i ne smatra ih se ekonomskim
vrstama. Zato su one relativno
manje istraživane. Zna se da ima na svim
visinama veliki broj vrsta hrasta od kojih
je jedna Quercus Hartwegii. Na nižim položajima
dolaze Acacia sp., Proso-
pis juliflora i Arbutus sp. Još niže
ima eukaliptusa i johe. Za tropske i


287
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 42     <-- 42 -->        PDF

subtropske vrste nemamo dovoljno podataka,
niti smo bili za to pripremljeni. A
to nije bio ni zadatak ovoga seminara.


U nekoj tipologiji šuma, dakle, ne može
se zasada govoriti. Meksički stručnjaci
misle da će zaštita od požara dovesti do
povratka vegetacije prvobitnom klimaksu
tj. listačama. Mi nismo u to uvjereni jer
u nekim predjelima borove šume postoje
na velikim površinama, a u njima nije bilo
ili je bilo veoma malo intervencija čovjeka.


B. Gospodarenje šumama
Od ukupne površine šuma otpada na
iskorištene šume 4,000.000 ha, nepotpuno
iskorištene 3,500.000 ha, prašume 3,000.000
ha.


Iskorištene šume


One su zasada van mogućnosti eksploatacije
u vremenu od 20 do 30 godina. Sve
mjere u tim šumama svode se na povremene
manje sječe uglavnom uzgojne, male
ekonomske vrijednosti zatim na brižljivo
čuvanje, zabranu paše i nomadske agrikulture.


Nedovoljno
iskorištene šume
Poprečni godišnji prirast 2,4 m3. Može
biti dozvoljena sječa od 1,6 m3 po ha.


Prašume


sadrže zrele mase koje moraju biti iskorištene
u najkraće vrijeme. U njima je
prirast 3,5 ms u godini a dozvoljava se
sječa 5 ms po ha. Totalni godišnji posibilitet
10,000.000 m3.


Uikuipno sve šume mogu dati godišnji
etat od 20,000.000 m3, a nakon normalizacije
predviđa se na 10,500.000 ha prirast
od 4 m3 pa će se moći sječi 42,000.000 m*.
Za potrebe Meksika dovoljno je zasada
4,000.000 m3.


Gospodarenje u šumama Meksika zaslužuje
da se o njemu kaže par riječi. Ova
zemlja je bogata šumama. Najvažnije su
konifere i to borovi od kojih ima više od
12 ekonomskih važnih vrsta u prirodnim
šumama. Među poduzećima za mehaničku,
kemijsku i finalnu preradu koja smo
posjetili, ima veoma dobro organiziranih i
moderniziranih, sa punorn mehanizacijom
i automatizacijom. Međutim sva ta poduzeća
nemaju toliki kapacitet da bi mogli
iskoristiti godišnji prirast (etat). Uslijed
toga i nema potrebe kod sadašnjeg stanja
da se ulaže u šumama u povećanje produktivnosti,
već se sve ograničuje na prirodne
faktore, koji su ovdje zaista za rast
šuma povoljni. Regeneracija šuma u većini
slučajeva uspijeva odlično. Ali ulaga


Područja crnogoričnih šuma u Mexiku
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Oborinska područja Mexika


nja u podizanje (kvalitetnije mase i zahvate
u mladim sastojinama nema, i na
primjedbe nekih stručnjaka zašto se to ne
čini, dobiven je odgovor da im to nije rentabilno.
U stvari gospodarenje šumama
vrši se na originalni način. Država je propisala
intenzitet sječe (35"/o), koja se onda
ne smije preći. I to je sve. Šumarski stručnjak
ima dužnost da vrši nadzor o vršenju
toga propisa. No kod toga dolazi do
jedne činjenice za naše prilike neshvatljive.
Toga, naime, stručnjaka ne plaća država
već firma. On ujedno vrši sve stručne
poslove među ostalima i doznaku stabala.
Pa iako nema potrebe da se intenzitet
prelazi, ipak je u takovoj situaciji razumljivo
da se za sječu biraju stabla koja
su najkvalitetnija. Radi utvrđivanja površina,
sklopa, mase i reljefa služe se fotogrametrijskom
metodom, koju upotpunjuju
samo najpotrebnijim mjerenjima sa zemlje.
Poslije sječe na jednoj površini u
pravilu se vraćaju na tu površinu nakon


18 godina. Nismo mogli dobiti objašnjenje
na koji način su do toga došli.


Gospodarenje u šumama u kojima ima
više vrsta borova vrši se kao u slučaju da
se radi o jednoj vrsti. Nema nikakovih
mjera da bi se jedna vrsta forsirala ili da
bi se tako vodila sječa da se omjer vrsta
poboljša u korist one vrste koja ima bolji


rast i bolji kvalitet. To je donekle shvatljivo
s obzirom na to da su biološka i tehnološka
svojstva tek sada u toku istraživanja.
Zato je osnovan Institut za šumarska
istraživanja u Meksiku.


Način sječe u šumama bi okarakterizirali
kao prelaz između preborne sječe odnosno
o plodne na grupe. Sijeku se stabla
promjera iznad 4´5 cm, tj. dominantna stabla
i u pravilu defektna stabla. Čista sječa
se ne primjenjuje.


Interesantno tumače meksički stručnjaci
strukturu borovih sastojina sa stablima
različitih diametara, koju oni nazivaju neregularne
visoke šume. Prema njihovu
mišljenju nakon sječe stabla dobivaju razne
dimenzije, jer se radi o vrstama sa
različitim tokom i različitim svojistvima
prirašćivanja. Iako jednako stare, nakon
izvjesnog vremena dobiju sastojine strukturu
neregularne visoke šume.


C. Umjetno pošumljavanje
U Meksiku nema mnogo potrebe za
ovakove akcije. Zato čitava površina
umjetno pošumljena ne prelazi više od
500 ha. Najvažnije akcije izvršene su na
zapadu Meksika u pustinji Delos Leones.
Klima je izražena godišnjim oborinama
1281 mm, minimalna temperatura —7*,
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 44     <-- 44 -->        PDF

srednja godišnja 11°, visina 3220 m. Tlo
duboko dobre .kvalitete (smeđe šumsko
tlo). Pošumljenje je izvršeno 1920. godine
sa Pinus patula i P. montesumae. Na tom
zemljištu nalazimo sada 170 m3 jele i 260
m3 ibora (jela se prirodno naselila). Godišnji
prirast 10,5 m3 po ha i 23 m3 po ha.
Pašuml javan je je izvršeno sa jednogodišnjim
biljkama koje su bile presađivane
u rasadniku.


D. Zaštita šuma
Poslije sječe požari su veoma česti.
Uzrok jie tome nepažnja čovjeka i nered
koji svagdje iza sječe ostaje u šumama.
Uzroke pojave potkornjaka (D en d ro t on
u s sp.) i izvala nalazimo također u neredu
na sječinama. Osim požara i napada
Dendroctonusa i jedne gljive (Archeto b
i u m sp.) nismo ina cijelom putu naišli
na neke probleme zaštite koje bi trebalo
posebno naglasiti. Pojedinačna sušenja
uslijed suše, insolacije ili uslijed naglog
prekida sklopa, nisu takovih razmjera da
bi bila predmet zabrinjavanja. Ipak neki
se problemi pojavljuju sa priličnom ozbiljnošću
a to su: neracionalna sječa u blizini
naselja (Duramgo), uslijed koje su šume
prorijeđene u tolikom stepenu da je prirodno
pomlađivanje nemoguće, i požari
koji uništavaju drvnu masu i nakon kojih
je regeneracija veoma spora. To je slučaj
sa Pinus arizonica u predjelu Parral
(Rancho de los Lagunas), gdje su se
prve borove biljke pojavile tek 13 godina
nakon požara. Također bi trebalo obratiti
pažnju na šumski red poslije sječe, jer on
pored požara može jednom u povoljnim
uslovima za razvoj insekata, postati uzrok
većih epidemija, «fcoje mogu imati za posljedice
ogromne štete.


E. Šumarska organizacija
Šumarska služba nije dobro organizirana.
Veoma mali broj stručnjaka (prema
nekim informacijama oko 250) na 10 mil.
ha sarno četinjavih šuma ne predstavlja
niti onaj broj koji bi zadovoljio samo inspekcionu
službu. A da ne govorimo o
drugim šumskim površinama koje ovdje
nisu uračunate (tropski predjeli, Šume listača).


Osim toga u Meksiku ne postoji organizacija
slična drugim zemljama. Firme
dobivaju koncesiju od države za eksploataciju.
Firme sklapaju ugovore sa vlasnicima
šuma (privatna lica i općine) koidma
daju odštetu prema posječenoj masi. Šumarska
inspekcija nije u formi koju smo
prije prikazali (šumarskog stručnjaka plaća
firma) postavljena na dobru osnovu,


jer su služba inspekcije i interesi firme
nespojivi.


F. Tehnologija
U pogledu tehničkih svojstava pojedinih
vrsta borova postoji u Meksiku veoma
malo podataka. To je i razumljivo, jer nisu
postojali laboratoriji u kojima bi se vršila
ispitivanja ove vrste. Sada su u planu
ova istraživanja u Nac. Institutu za šumarska
istraživanja u Meksiku. Meksički
naučni radnici prihvatili su se ovoga posla
svjesni da o tim saznanjima ovisi kvalitet
produkata. Dosada je samo poznato
da među lagane vrste sa spe. težinom
ispod 0,45 spadaju:


P. engelmanni, P. d u r a ngens
i s, P. m o n t e z u m a e, P. pseuđostrobus,
P. tenuifolia i P. patula.
Među teže spadaju P. oocarpa, P.
michoacana, P. lawoni (subtropski
tipovi). No ostala tehnološka svojstva nisu
ispitana.
Nešto su bolje poznata svojstva ovih
borova za dobivanje sulfatne celuloze i
papira. Kvaliteta ovih produkata koji se
dobivaju u jednoj veoma modernoj i velikoj
tvornici u blizini mjesta Chihuahua je
prvorazredna.


Drvo se u Meksiku upotrebljava u građevnoj
industriji, za stupove, ambalažu,
šperploče, papir i celulozu, za radnike itd.
80°/o ovih produkata namiruje se iz borova
drveta od kojih je P. ponderosa i njegovi
varieteti od visoke vrijednosti. Poslije
njega dolazi P. đurangensis, P. ehiuhuana,
P. ayacahuite, P. montesuma, P. michoacana,
P. leophyla, P. oacarpa. Abies
religiosa je veoma cjenjena zbog tehničkih
svojstava ali po volumenu daleko zaostaje
za borom. Od ostalih vrsta iskorišćavaju
se Taxodium, Cupresus i Juniperus.
Prema opažanjima tamošnjih stručnjaka
kod iskorištavanja otpada: na ovršine
22,3"Vo, deblovinu 73,9°/» i panjevinu
S.Jf/o. Od ovršaka: za mehaničku preradu
11,4´Vo, kemijsku l,2°/o, grane upotrebljive
9,7°/o. Deblovina: pilansko drvo 39,5">/o, kora
6,9%, pilovina 8,9"Vo, copeaux 1:8,6%.


Industrija drva zapošljava 40.000 radnika
a vrijednost produkcije računa se na
800,000.000 dolara. U zasluge šumske industrije
odrazuje se u broju škola, liječničkih
ustanova i drugih socijalnih institucija
svih vrsta.


Jedan od važnih vidova iskorištavanja
borovih šuma jest i dobivanje smole (Ciudađ
Guzman). Primjenjuje se francuska
metoda smolarenja. Godišnja produkcija
smole u Meksiku procjenjuje se oko 33.000
tona smole. U destilaciü smole u Ciudađ
Guzman dobiva se otprilike 100 tona smole
dnevno od čega 72% kalofonija. Za do