DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 33     <-- 33 -->        PDF

OSVRT NA UVOĐENJE MOTORNIH PILA U ŠUMARSTVO


Ing. IVAN OŠTRJC


ČINJENICA JE da se iz godine u godinu osjeća sve veće pomanjkanje kvalitetne
radne snage na svim poslovima u šumarstvu, napose na poslovima sječe.
Prestankom rada postarijih radnika, koji se iz bilo kojih razloga nisu dosada
uspjeli zaposliti u povoljnijim uslovima nego Sto su šumski, proređivanjem sezonskih
radnika iz dosada tzv. pasivnih područja, pomanjkanje bilo kakvih
radnika za obavljanje šumskih poslova osjetit će se u budućnosti još više. Ovo
pomanjkanje bilo bi očigledno i tada, kada bi potrebe postojale u današnjem
opsegu. Međutim, s obzirom na obim poslova i sve veću primjenu živog ljudskog
rada u šiimarstvu, s obzirom na proširenje i povećanje proizvodnje u šumarstvu,
očekuje se i pored sve veće mehanizacije na širokom planu, da će
potrebe i u budućnosti biti ako ne veće, a ono bar jednake. Normalno je da se
već danas traži izlaz iz predviđene situacije. Jedan od načina je i zavođenje
motornih pila u šfamarstvo.


Realniju sliku o današnjem stanju šumskih radnika dala bi takva evidencija
iz koje bi bio vidljiv priliv u stnuku mlađih radnika. Za potpunije sagledavanje
tretirane problematike ne bi bila na odmet ni usporedba prosječnih
zarada šumskih radnika sa prosječnim zaradama radnika slične težine rada u
ostalim privrednim granama. Istina, s obzirom na još uvijek neevidentirano
stvarno radno vrijeme i nerealne norme u šumarstvu, takvi podaci ne bi dali
željenih rezultata, ali bi nas bar ponukali na sređenje stanja na tom polju.
Uslijed pomanjkanja navedenih podataka otežano je voditi realnu diskusiju i
uspješnu personalnu politiku za buduće razdoblje.


Izlaz iz već danas ponegdje kritičnog stanja, odnosno pomanjkanja radnika
traži svatko na svoj način.. Oni sa većim sječivim masama oduševljavaju se sa
mehanizacijom sječe zavođenjem savremenih i za oko privlačivih motornih pila.
Drugi opet sa većim površinama za podizanje novih nasada nadaju se riješiti
svoj problem zavođenjem strojeva za sadnju. Svi zajedno opet, traže izlaz u stabilizaciji
radne snage.


Stručna literatura ukazuje na činjenicu, da je najdjelotvornija i najekonomičnija
mehanizacija u šumarstvu moguća na poslovima izgradnje putova i
obrade zemljišta na uzgajanju šume. Osim toga, tehnika rada sa strojevima na
ovim poslovima nije tako komplicirana, kao što je slučaj sa strojevima za rušenje
stabala. Radi komplicirane tehnike rada sa motornim pilama valja imati
u vidu:


1. da put do rada sa motornom pilom vodi preko ručne pile,
2. da je radni sat motorne pile osjetljivo skuplji od radnog sata našega radnika,
279
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 34     <-- 34 -->        PDF

3. da još do danas nismo iskoristili sve mogućnosti povećanja učinka i olakšanja
rada radnika sa ručnim alatom,
4. da motora pila iziskuje veće opterećenje i veći utrošak energije od ručne
pile po radnom satu,
5. da tehnička izobrazba naših šumskih radnika nije na nivou, koji iziskuje
rad sa motornom pilom,
6. da motorna pila nije univerzalni šumski alat, koji zamjenjuje uvijek
ručnu pilu,
7. da se motorne pile trebaju zavoditi više radi sticanja iskustva, nego radi
polučivanja ozbiljnijeg efekta.
Nije na odmet, ako se podsjetimo na period prije 13 godina, kada su se
motorne pile (tada 2-ručne) smatrale najsavremenijim i ključnim oruđem za
povećanjem produktivnosti i zamjenom radne snage na poslovima sječe. Još
nam je svježa uspomena na njihovu uporabljivost i njihov loš svršetak. Mnogi
uzroci tadanjem neuspjehu postoje još i danas u nepromijenjenom obimu i
obliku, bez obzira na sadanje 1-ručne pile.


Tačno prije 7 godina pisao je u Drvarskom glasniku naš uvaženi stručnjak
ing. Surić: »U našoj zemlji ne postoje uslovi za rentabilno uvođenje motornih
testera. Radničke nadnice su niže nego u razvijenijim zemljama, a naši šumski
radnici su vesti u rukovanju sa ručnim alatom. Nabavna cena, kao uvozna roba,
nerazmerno je visoka, a znatne su teškoće u održavanju i nabavi rezervnih delova.
Tereni su redovito teški, jer ae najveći deo seča vrši u planinskim krajevima.
Pretežno se obavlja preborna seča, pa je drvna masa po 1 ha malena-».


Ekonomičnost motornih pila treba motriti u odnosu na ručnu pilu i donju
granicu debljine stabla koje se pili. Stupanj ekonomičnosit različit je za razne
zemlie, kao i uslove rada.


Prema stranim naučnim podacima obična pila učestvuje pri izradi 1 kub. m
oblovine prosječno sa 25% od ukupno utrošenog vremena. Primjenom motorne
pile. piljenje se uspijeva racionalizirati, odnosno učinak povećati za 4 puta (ali
ne i drugih operacija kao što su: klaštrenje, koranje, nepredviđena danguba itd.)
ukoliko je sve drugo u redu, tj. kvarovi, nepovoljan teren, oštrenje lanca itd.
Neki podaci govore o uštedi ukupnog vremena tek za 46% po 1 ms.


Rad sa motornom pilom nije ekonomičan na tanjim promjerima stabala ili
grana i to: u Poljskoj ispod 12 cm, u Danskoj ispod 15 cm, u Engleskoj´ ispod
20 cm, u Austriji ispod 25 cm.


O stupnju ekonomičnosti u našim uslovima, naša se operativa još nije izjasnila.


Uslijed visoke nabavne cijene, skupog pogona i održavanja moglo bi se
govoriti o ekonomičnosti rada sa motornom pilom samo u uslovima visokih radničkih
nadnica ili u uslovima punog i kontinuiranog rada motora bez prenošenja
sa jednog mjesta na drugo. U protivnom se više stimulira rad tuđe radne
snage, tj. one na izradi motorne pile negoli vlastite na sječi šume.


Motorna pila se sastoji od 250 raznolikih dijelova. Njihova zamjena i uvoz
je moguć samo onda, ako se na upotrebi nalazi veća količina takovih pila. Njihovo
usavršavanje i pojednostavnjenje bit će i u budućnosti isto toliko kao i dosadanje.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Najnovija naučna ispitivanja na polju fiziologije rada ukazuju da je rad sa
motornom pilom zapravo otezanje rada za radnika. Tako na primjer potrošnja
energije po radniku iznosi:


a) kod rada sa motornom pilom 5,77 cal/min.


b) kod rada sa ručnom pilom 5,29 cal/min.


U odnosu na naprijed navedeno, motorna pila je najekonomičnije korištena
u posadi sa 4 radnika. No takova organizacija rada opet je na j nepovoljni ja po
zdravlje obzirom na prekomjerno i trajno opterećenje ljudskog organizma. Ovo
opterećenje radnici ne osjećaju u tolikoj mjeri, jer im rukovanje sa modernim
mehanizmom daje psihičko olakšanje i podstreka u radu.


Tretirano pomanjkanje radne snage na postovima sječe, moglo bi se, umjesto
zavođenja motornih pila, nadoknaditi kud i kamo ekonomičnije i efikasnije
sprovođenjem slijedećih mjera:


1. Stručnim obrazovanjem i omogućavanjem radniku napredovanje u struci.
2. Sređenjem stanja na polju tarifne politike — uključivši satnicu i normu.
Osnovni — startni — tarifni stav šumskog radnika treba označivati težinu
njegovog radnog mjesta, kategoriziranog kroz analitičku procjenu radnog mjesta,
umjesto jednostavnim i subjektivnim ocjenjivanjem.
Osnovni — startni i obavezni učinci šumskih radnika u jedinici vremena,
specijalno na poslovima sječe i izrade, trebaju se određivati sa više tehničke i
naučne dokumentacije, umjesto dosadanjim površnim i subjektivnim ocjenjivanjem.
Kod tako formiranih komponenata, iz kojih u konačnici rezultira osnovna
— startna zarada šumskog radnika, postići će se kod valjanih radnika podjednake
i odgovarajuće zarade, bez obzira radili oni na izradbi oblovine, rudnog ili
prostornog drveta, četinjara ili lišćara. u sječina´ma glavnog ili prethodnog prihoda,
pod težim ili lakšim uslovima. Podjednaka i odgovarajuća zarada imat će
za posljedicu formiranje povjerenja u nagrađivanje u šumarstvu, kojeg danas
nedostaje.
Kao dokaz navode se nerealni cjenici za izradu pojedinih sortimenata, koji
sadrže samo 4 različite cijene za cijelo područje kao da na istom postoje samo
4 različita uvjeta rada. Ili, kod maklianja celuloznog drveta jednaka je cijena
za makljanje cjepanica i oblica, a kod oblica opet jednaka za oblice 10 i oblice
20 cm promjera. Ponegdje je čak jednaka cijena za makljanje celuloznog drveta
tvrd´h i mekih lišćara, premda se učinci osetljivo razlikuju.


3. Opskrbom radnika sa kvalitetno priznatim ručnim alatima i odgovarajućim
Driborom za njegovo održavanje.
Jedna analiza šumskog alata sa priborom za održavanje koji se danas nalaz;
na upotrebi kod sječe, dala bi poražavajući rezultat. Tom prilikom došlo bi
se do spoznaje:


a) da se jedan dio alata treba odmah odbaciti kao neuporabljiv zbog dotrajalosti,


b) da se drugi dio treba temeljito i stručno urediti,


c) da je znatan dio na upotrebi neodgovarajućeg alata za dotični posao, kao


na primjer: piljenje
tankih komada sa 2-ručnom umjesto 1-ručnom pilom,
d) da najveći dio alata nije stručno uređen niti održavan, jer se ne uređuje
sa pomagalima već od oka,
e) pomoćni alati, kao odgovarajući klinovi, maljevi, kuke itd. bili bi prava
rijetkost i nepoznanica za naše radnike.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Uslijed takovog stanja, mnogi radnici nisu u mogućnosti da i pored svesrdnog
zalaganja pri radu postignu poželjnu i moguću zaradu. Pored toga se
fizički nepotrebno i prekomjerno iscrpljuju, čime si samo otežavaju ionako težak
posao.


4. Omogućavanjem radnicima obnavljanje i stručno održavanje šumskog
alata. Za prvi početak trebalo bi svako šumsko gospoadrstvo imati bar jednu
eolidno opremljenu radionicu za onbovu i uređenje alata. Trebalo bi spriječiti
uređenje pila po seoskim nadrimajstorima, kojima radnici za loše i nestručno
obavljeni posao još i plaćaju. Isto tako je nestručno isjecanje pila pomoću brusnih
ploča.
5. Prevoženje radnika na posao i sa posla, gdje god to dozvoljavaju saobraćajne
prilike.
6. Nabavkom iz uvoza kvalitetnog ručnog alata i pribora za njegovo stručno
održavanje, kao na primjer: švedske 1-ručne pile sa pojačanim zubima, poljske
Jyri-pile, mjerila za poravnanje i razvraćanje zubaca pile itd.
7. Formiranje, bar u republičkim centrima, specijaliraznih radnji za nabavu
i prodaju priznatih i kvalitetnih alata, pribora, zaštitnih sredstava pri radu i
svega ostalog za potrebe operative u šumarstvu.
Sprovođenjem navedenih mjera iskoristile bi se postojeće rezerve i vlastite
mogućnosti za olakšanje rada i povećanje učinka, odnosno zarade šumskog radnika,
što bi imalo za posljedicu priliv novih i mlađih radnika čime bi prestala
potreba za zavođenje motornih pila pod svaku cijenu.


LITERATURA:


Ing. S. Šurić : Upotreba motornih testera u eksploataciji šuma (Drvarski glasnik
br. a/54).


Dr. Gläser: Die Ernte des Holzes.


Dr. Kaminsky : Grundlagen ges Arbeits- und Zeitstudiums.


Dr. G 1 a ä e r: Wo stehen wir heute in der forstlichen Arbeitslehere? (Der Forstend
Holzwirt).


ZUSAMMENFASSUNG


Im Forstwirtschaft sind immer weniger Arbeitskräfte vorhanden. Einige Forstleute
möchten dieser Mangel mit Verwendung der Motorsägen ersetzen. Stundenlöhne
und technische Waldarbeiterausbildung sehr niedrig sind. Motorsägen teuer
und deshalb unekonomisch. Eine Leistungssteigerung der Waldarbeiter und Ausbildung
des Waldarbeiterstandes kann man mit folgenden Massnahmen erreichen:


1. Waldarbeiterfachausbildungen über richtige Arbeitsweise, Gerätepflege und
Geräteinstandsetzung.
2. Bessere und richtigere Entlohnung.
3. Versorgung der Waldabeiter mit mustergültigem Handarbeitsgerät und
Werkzeug.
4. Gründung der Werkstädte für Gerätepflege und Geräteinstandsetzung.
5. Transport der Waldabeiter nach der Arbeitstädte und zurück, wo die Möglichkeit
besteht.
Erst dann kann die Motorsäge in Vordergrund treten, weil der richtige Weg zur
Motorsägenarbeit über richtige Handarbeit führt.


282