DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 21     <-- 21 -->        PDF

1953. do 1958. ukupno 1.394 milijarde dinara, ili prosječno godišnje preko 232
milijarde. (Statistički godišnjak FNRJ 1959.). Kod ovih projektiranja i gradnje,
nosili su glavni teret građevinari. U tim godinama građevinari sagradili su
prosječno godišnje 756 km savremenih cesta i po 201 km željeznica.


Treba voditi računa, da je mnogo građevinara zaposleno i kod uzdržavanja
javnih cesta i željeznica. Po podacima Statističkog godišnjaka FNEJ iz godine
1959. ima naime Jugoslavija, na svojoj površini od 25,6 miliona hektara:


Treba voditi računa, da je mnogo građevinara zaposleno i kod uzdržavanja
javnih cesta i željeznica. Po podacima Statističkog godišnjaka FNRJ iz godine
1959. ima naime Jugoslavija, na svojoj površini od 25,6 miliona hektara:


Kategoriziranih cesta od I — IV reda 83.022 km, ili 3,24 m/ha i željeznica,
raznih kolosjeka, 11, 787 km, ili 0,46 m/ha.


Kod ovakvih intenzivnih investicija i velikih uzdržavanja u građevinarstvu,
mi šumari ne možemo od građevinara očekivati da preuzmu i brigu o ogromnoj
i vrlo dislociranoj izgradnji šumskih komunikacija.


Šumske saobraćajnice grade se jednostavnije od javnih, njihovi su objekti
skromniji, naročito u šumama na kršu. Zato ne traže kod projektiranja i gradnje
od šumara toliko tehničkog, koliko ekonomskog i biološkog znanja. Ukoliko
pak dođe komplikovaniji objekt, da li ne može šumar da pozove u pomoć
građevinara ili bilo kojeg drugog stručnjaka? Tako praktikuju svi drugi organizatori
proizvodnje.


Ko će imati veće razumijevanje za prosperitet šuma od šumara? Ko bolje
zna od šumara, da šuma ne može davati zemlji nikakvih direktnih koristi sve
dok nema izgrađenih saobraćajnica? Tek ove omogućavaju da se iskoristi prirast,
kvantitetni i kvalitetni, te povećavaju toliko više novčane prihode, što
ih gušće gradimo. Bez njih ne može ništa učiniti u Šumi ni biolog, ni ekonomista.
I ako je tako, s kojim opravdanjem bi brojni šumarski fakulteti Jugoslavije
prepuštali onaj dio građevne discipline koji omogućuje izgradnju teme lj
a šumske proizvodnje, drugim fakultetima?


Da li je možda već dosta gusta i solidno izgrađena mreža naših šumskih saobraćajnica,
sposobnih za savremeni saobraćaj, razlog za predloge o izbacivanju
šumskih komunikacija iz nastavnog plana? Vjerojatno nije, jer ko ne zna kako
je naša saobraćajna mreža još skromna. Trebat će još više decenija, da je
intenzivno izgrađujemo. Nisu li onda rasprave o izbacivanju građevinskih disciplina
preuranjene? Ne kvare li izradu današnjeg nastavnog plana, po kojem će
završiti studije inženjer nakon četiri godine i ne će moći sarađivati pri izgradnji
gušće mreže? Nisu li zato štetne?


Oni građevinari, koji zaboravljaju specifičnost šumskim saobraćajnica, misle,


da su sposobni i pozvani, ukoliko stignu, da projektiraju u tehničkom pogledu


tako jednostavne šumske ceste. Tu i tamo ih grade, obično s obzirom na njihovu


praksu na javnim cestama, skuplje od šumara. Ipak građevinari kao cjelina ne


traže da šumske saobraćajnice idu u njihovo radno područje.


Kako bi bilo nelogično, da danas kada imademo — ne dva, kao prije rata, —


nego pet šumarskih fakulteta, prebacimo ovu našu tešku dužnost na građevi


nare? U nuždi tu i tamo i šumari uspješno trasiraju i grade javne ceste, ali


dobro znaju, da to nije njihovo normalno područje rada.


Sasvim je nerazumljivo, da su prvi glasovi protiv nastave građevinskih


disciplina dolazili od šumara iz onih krajeva gdje imaju najređu javnu i šum


sku saobraćajnu mrežu.


267;