DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Tlocrtne dimenzije krošanja izmjerene su uglavnom sa srednjom pogreškom,
koja ne premašuje iznos + 0,3 m. Na jednoj grupi od tridesetak stabala
(sva su tretirana stabla numerirana) izvršena su — vremenski razmaknuto za
nekoliko dana — dva mjerenja tlocrtnih dimenzija krošanja (D % D´). Iz odstupanja
6 — D — D´ izračunata je srednja pogreška


Kx* .
m — ± = ± 0,3 m.


2n


II


Obrada rezultata mjerenja pokazala je da sa matematsko statističkog gledišta
po F — testu nije ni za jelu ni za smreku dozvoljena pretpostavka o
linearnoj korelaciji d.1.3 = f (D). Kretanje di,s za jelu (ordinate u grafikonu
u si. 2) u ovisnosti od D pokazuje svojom grafičkom predodžbom da je ono
slično toku krivulje rastenja (S-oidnost).


jela (Ab.es alba)


đ --52 * <8D (^adera)


Slika 2.


Pravac di,s = —8.8 + 7,59 D (gdje je d i,s u cm, a D u m), koji se
dobiva izjednačenjem po teoriji najmanjih kvadrata nije opravdan.
Wodera [8] je na temelju podataka švicarskih Sumsko-pokusnih stanica
izračunao za jelu pravac
di,3 = —5,2 + 6 8 D
koji je u si. 2 unesen crtkano.
No naš cilj — kako je već u uvodu spomenuto — nije ni bio da se di.s
izrazi samo sa D nego pomoću D i v.
Ni pravac


di,s = — 9,4 + 8,60 D
koji se izračuna za smreku nije sa matematsko statističkog gledišta (primjena
F-testa) opravdan.


Da bi se dobila numerička ovisnost di,s o D i v za jelu i smreku podaci
su naneseni na mm papir (u sL 3 jedan dio za jelu), primijenjujući niz koor