DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 76     <-- 76 -->        PDF

GEOBOTANlCKA KARTIRANJA SOVJETSKOG SAVEZA


E. M. Lavrenko, V, B. Sočava i
saradnici: KARTA VEGETACIJE EVROPSKOG
DIJELA SSSR. Mj.: 1:2,500,000.
U izdanju Botaničkog instituta Akademije
nauka u SSSR, u redakciji dvojice poznatih
sovjetskih geobotaničara, akademika


A. M. Lavrenka i V. B. Sočave, uz
saradniu niza isto tako poznatih i često
citiranih sovjetskih geobotaničara, publikovana
je velika pregledna karta vegetacije
evropskog dijela Sovjetskog Saveza —
u mjerilu 1 : 2,500.000. Prema sovjetskoj
kategorizaciji, ova karta spada u grupu
tzv. karata malog mjerila koje služe kao
podloga za detaljna kartiranja i rejoniranja
prostranih privrednih oblasti Sovjetskog
Saveza izražena u kartama srednjeg
i krupnog mjerila. Ova je karta objavljena
još prije 10 godina, te je k nama stigla
sa priličnim zakašnjenjem. Međutim, radi
boljeg upoznavanja današnjih, vrlo široko
zahvaćenih geobotaničarskih i šumskotipoloških
istraživanja koja se sprovode širom
Sovjetskog Saveza potrebno je upoznati
se i sa osnovnim principima na kojima
je izrađena ova karta, jer ona je,
prije svega, polazna tačka i okvir u kojem
se vrše detaljnija i za privredu neophodna
kartiranja prirodnih uslova i potencijala
pojedinih predjela.
Vrlo opširan tekst, publikovan u jednoj
knjižici na 288 stranica, detaljno nas upoznaje
sa historijom i tehnikom rada pri
izradi ove karte, kao i sa tehnikom izrade
ostalih karata vegetacije za Dalji Istok u
malom mjerilu.


Ova metoda kartiranja polazi od fizioncmski
izdvojenih tipova vegetacije koje
uzima kao zonalne jedinice, a ove dalje dijeli
u niže tipove na osnovu jedne ili više
karakterističnih (edifikatornih) vrsti. Opće
zakonitosti rasporeda pokrova vegetacije u
evropskom dijelu SŠSR-a prikazane su
jednom shemom osnovnih zonalnih tipova
vegetacije, u kojem su obuhvaćene (idući
od krajnjeg sjevera ka jugu); 1. arktičke
polupustinje (tundre), 2.. tundre mahovina,
lišajeva i grmlja, 3. tundre grmlja. 4. sveze
rijetkih šuma i tundre grmlja (tzv. »lesotundra
«), 5. sjeverna tajga, 6. srednja
tajga, 7. južna tajga. 8. mješovite šume
lišćara i četinara (»širokolistveno-tamnohvojneye
lesa«), 9. šume lišćara, 10. sveze
lužnih stepa i šuma lišćara (»lesostepa
«), 11. stepe raznovrsnih trava i kovilja.


12. suhe stepe kovilja, 13. polupustinje i
pustinjske stepe i 14. pustinje. Iz ove sheme
se vidi ogromni raspon koji obuhvataju
osnovni ekogeografski uslovi, a sljedstveno
tome i širina koju zauzimaju različiti
.tipovi vegetacije na prostoru od
krajnjeg sjevera Evrope do srednje-azijskih
pustinja i polupustinja oko Kaspijskog
mora.


Interes šumarstva vezan je za izvjestan
manji raspon oblasti ali ipak obuhvata široka
područja tajge sa šumama smrče, breze
i bijelog bora. zatim područja mješovitih
lišćarskih i četinarskih (prelaznih) šuma, a
osobito područje šuma lišćara koje se preko
Karpata nastavlja i u srednjoj Evropi.
Ništa manje nije interesantno ni područje
tzv. lesostepe, čiji se izdanci fragmentarno
javljaju i dalje na zapadu, a osobito u jugoistočnoj
Evropi. Za nas ima posebno
značenje i pobuđuje poseban interes prikaz
vegetacije granične oblasti Karoata,
zatim prikaz vegetacije Krima i Kavkaza,
u kojima nalazimo mnoge istovjetnosti ili
sličnosti sa našim šumsko-vegetacijskim
prilikama. Zbog toga ćemo se ovdje ograničiti
samo kratko na prikaz tih značajnih
»osnovnih zonalnih tipova« i njihovih unutrašnjih
raznolikosti koje sadržava ova gecbotanička
karta. Istovremeno smo izradili
i skicu koja prikazuje ove osnovne geobotaničke
oblasti evro.tsskog dijela Sovjetskog
Saveza.


Evroazijska oblast šuma četinara tajge
sastoji se od tri jasno ograničene podzone
u kojima se iskonski šumska vegetacija
četinara izmjenjuje sa prostranim (sekundarnim)
šumama breze i jasike.


Borealna smrča (Picea obovata) prelazi
na sjeveru granice tajge i nalazi se zajedno
sa nizom grmova u »redkolesiiu« južne tundre.
Prostrane oblasti tajge koje pokrivaju
šume smrče (Picea obovata na istoku i
Picea excelsa na zapadu) pokazuju vrlo interesantan
sastav. Iako se one znatno razlikuju
u odnosu na geografsku širinu i geografsku
dužinu područja u kojem su rasprostranjene,
mi u njima nalazimo veći
broj polugrmova, zeljastih biljki, a posebno
vrste mahovina koje ulaze u sastav i
naših planinskih šuma smrče. Iz ovoga
jasno proizilaze geo-historijske veze i ekološke
srodnosti svih evropskih smrčevih
šuma, bez obzira na njihovu recentnu
ograničenost ili šire rasprostranjene u pojedinim
oblastima.


U pojedinim predjelima (npr. u Karelo-
Finskoj SSR) preovladavaju sastojine bijelog
bora, a to je u skladu i sa podacima
pedološke karte koja tu pokazuje lagana
pješčana tla. Sastojinama bijelog bora bogate
su i prostrane (»staro-aluvijalne«)
ravnice sjevera, a one se javljaju i širom
cijele oblasti tajge, te se njihovo prisustvo
vrlo dobro vidi i na temelju »geomorfolo
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 77     <-- 77 -->        PDF

gičnog« kartiranja SSSR-a, koje je izvršeno
još 1959. godine.


Rasprostranjenje »osnovnih rajona šuma
bijelog bora«, koje sačinjavaju u Sovjetskom
Savezu predstavnici dviju vrsta:
Pinus silvestris i Pinus hamata, prikazano
je jednom kartom iz koje se vidi da su
glavni masivi šuma bijelog bora široko
rasprostranjeni na sjevernim laganim tlima
baltičkog kristaliničnog »sklona«, zatim
na laganim tlima »davno-aluvijalnih mor


skih i ledničkih ravnica«, a izvan te oblasti
na pijescima Povolžja, na sjevernom i
južnom Uralu. Borove šume u svim tim
oblastima neznatno se razlikuju međusobno
po svom sastavu. Na Kavkazu su šume
sastavljene od Pinus hamata Stev., tu se
približuju po svom sastavu ostalim šumama
bijelog bora u južnoj Evropi.


U treću (južnu) podzonu tajge može se
uključiti veliko područje koje zahvataju
mješovite šume lišćara i smrče, te lišćara


Osnovne geobotaničke oblasti evropskog dijela Sovjetskog Saveza — prema E. M.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 78     <-- 78 -->        PDF

jele i smrče. Međutim, u ovoj oblasti tajge
na istoku (uz Larix Sukaczewii) širi se sibirska
smrča (Picea obovata) i sib. jela (Abies
sibirica), dok se na zapad i do Baltika
pruža samo obična smrča (Picea excelsa,
a na Kolskom poluotoku — i bliska svojta


P. fennica). Obična evropska jela (Abies
alba) pojavljuje samo na uskom graničnom
pojasu istočnog predgorja Karpata, dakle
izvan ove oblasti.
Južno od tajge je prelazna oblast u kojoj
se sjeverno-evropska tajga susreće i miješa
»sa evropskom oblasti lišćara« te tu
nalazimo i niz u Evropi široko rasprostranjenih
vrsta drveća, kao što su lužnjak,
kasna lipa, brijestovi, bijeli jasen, gorski
javor, te niz manje značajnih vrsta drveća
i grmlja.


Na jugu ove oblasti mješovitih šuma
pruža se oblast šuma lišćara i šuma lišćara
i bijelog bora. Tu se susrećemo sa šumama
vrlo različitog sastava, te ih možemo
obuhvatiti samo jednom detaljnijom analizom,
koja je, međutim, dosta jasno došla
do izražaja u samoj karti, a još bolje u
tekstu i komentarima koji prate kartu.


Šume lišćara Karpata (sa Fagus silvatica,
Abies alba i drugim vrstama), Bjelorusije
i Ukrajine (sa Quercus robur, Quercus
petraea, Carpinus betulus i bez njega),
Privoložja (sa Quercus robur, Tilia corđata,
Fraxinus excelsior i drugim vrstama
znatno se razlikuju od šuma lišćara Krima
i Kavkaza, koje su ne samo složenijeg
sastava nego se u njima javljaju i posebne
(najčešće vikarne) vrste ili se još odlikuju
posebnim sastavom svog podrasta.


U oblasti »širokolisnih« (lišćarskih šuma)
idući na istok od bazena gornjeg Dnjestra
pa sve do Zavoložja pružaju se šume u
koj ima dominantna uloga pripada prvenstveno
lužnjaku — Quercus robur. Isto tako,
u zapadnom dijelu ove provincije, u
Ukrajini, u hrastovim šumama značajna
uloga pripada također i grabu. Posljednji
tu stvara na »desnoobalnoj« Ukrajini naročito
izgrađene hrastovo-grabove šume, u
kojima se grab pojavljuje na prvom mjestu,
kao rezultat sječa. Na istoku oblasti,
počev od Privolške visoravni, a osobito u
Zavolžju, prilično velike plohe zauzete su
šumama ariša, sa dominacijom kasne lipe
u podstojnom sloju. Ovaj tip šuma ima i
veliko privredno značenje.


Za nas su posebno interesantne pretežno
čiste šume kasne lipe (Tilia cordata) koje
se šire na području južno Urala i dalje
na području Zavolžja. Iako ih nalazimo
mješovitog sastava sa: mliječom, lužnjakom,
brijestovima, lijeskom i drugim vrstama
(pretežno na izloženim grebenima),
one se odlikuju dominacijom lipe, a u sa


stavu zeljastog bilja sadrže mnoge vrste
(inače bukovih šuma), kao što su: Asarum
europaeum, Stellaria holostea, Asperula
odorata, Aegopođium pođagraria i druge.


Na sličan način specifične su tu i planinske
šume ariša (Larix Sukaczewii) koje
pokrivaju grebene i padine Urala.


Ako ostavimo po strani planinske šume
Sjevernog Urala, koje znatno odstupaju po
svom sastavu i izgiedu od naših južnoevropskih
i razmotrimo šume i njihove tipove
na padinama Karpata, Krima i Kavkaza,
onda dolazimo do zaključka da je
ovdje zonalno raščlanjenje mnogo komplikovanije
nego u više — manje jednoličnim
prostranstvima sjevernih i srednjih
oblasti Sovjetskog Saveza. Kao što se može
razabrati iz priložene pregledne karte
osnovnih geobotaničkih oblasti evropskog
dijela SSSR-a područje Karpata, Krima i
Kavkaza ostalo je bijelo — uslijed razvedenosti
i mozaičnog rasporeda odgovarajućih
geobotaničkih jedinica. Tu se horizontalno
raščlan javan je po zonama dopunjuje
vertikalnim, i tako na relativno malom
prostoru pokazuje znatno izraženiju
mozaičnost tipova. Tu se javljaju i »hrastove
polukserofitne šume« sastavljene od
medunca (Quercus pubescens) i njemu ekološki
srodnih vrsta drugih hrastova i kukrice
(Carpinus orientalis) kao eđifikatora,
te brojnog kserofitnog grmlja, među kojim
i ruja (Cotinus coggvgria), drijena (Cornus
mas) i drugih vrsta. Hrastove mezofilne
šume sastavljene od kitnjaka i lužnjaka i
njemu srodnih vrsta (Quercus Hartivissiana
i Q. imeretina) imaju šire rasprostranjenje.
U njihovom sastavu ima ponegdje
i običnog graba (Bjelorusija, Ukrajina), ali
po pravilu — klena (Acer campestre i srodne
vrste), brijestova, jasena, lipe, a od grmlja
— lijeske, svibovine i kurike.


Bukove šume viših predjela razlikuju se
međusobno po samoj svojti bukve (Fagus
orientalis — na Kavkazu, Fagus taurica —
na Krimu i Fagus silvatica — na karpatima),
ali imaju brojne zajedničke pratilice
u sloju grmlja i u sloju zeljastog bilja. U
njima se javlja i jela (na Kavkazu —
Abies nordmanniana, a na Karpatima —
Abies alba), katkad i smrča (na Kavkazu
— Picea orientalis) koja, međutim, stvara
i svoje posebne šumske tipove.


Ovdje je dosta teško dati neke zajedničke
karakteristike sastava i razvrstavanja
šumske vegetacije po zonama, pa je bolje
da se svako područje opiše posebno. To,
na žalost, nije jednostavno, jer su sovjetski
geobotaničari nastojali da povezu pojedine
slične tipove vegetacije i da ih prikažu
više na osnovu fizionomske sukladnosti
nego na osnovu nekih biljnoekoloških
ili drugih karakteristika.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Područje Kavkaza i Zakavkazja prikazano
na karti zahtijeva posebno razmatranje,
jer se na njemu očituje ne samo veliko
šarenilo konvencionalnih boja koje označuju
tipove vegetacije nego i veliki broj
konvencionalnih znakova koji označuju
posebne i specifične vrste drveća i grmlja
ove oblasti. Tu nalazimo kolhidske šume
iz Alnus barbata, u kojima se javlja i Carpinus
caucasica, Pterocaria pterocarpa,
Malus arientalis, Diospvros lotus i niz drugih
vrsta, zatim kserofitne šume iz Quercus
macranthera, u kojima se javlja Carpinus
schuschensis, Acer laetum, IIex hyrcanum,
Crataegus kyrtost.yia, a negdje i
Fraxinus oxycarpa i druge vrste.


Mezofilne hrastove šume kolhidske oblasti
sastavljene su od vrsta i Q. imeretina, a javlja se u njima
i Zelkova carpinifolia, Fraxinus excelsior,
Periploca graeca i niz drugih vrsta, dok su
šume gruzinskog hrasta (Quercus iberiea)
uglavnom sastavljene od niskih vrsta koje
se nalaze i u prednjim tipovima. Sličnog
sastava su i šume iz ijuercus castaneifolia.
Bukove šume Kavkaza sastavljene od vrsta
Fagus orientalis imaju podrast zimzelenih
grmova (Laurocerasus officinalis,
Rhodođendron ponticum, Daphne pontica,
Heđera colchica, Hex colchica), a na širokom
prostoru javljaju se i kao mješovite
lišćarske šume, u kojima uz bukvu rastu
i kesten, kavkaski grab i Quercus Hartvissiana.
To su najčešće »bukovo-kestenove«
šume zapadnog Kavkaza koje se odlikuju
posebnim sastavom.


Na padinama Tališa nalazimo i vrlo interesantne
šume hirkanskih lišćara (Quercus
castaneifolia, Carpinus caucasica i druge),
u kojima uz ostale već spomenute vrste
nalazimo i vrstu Parrotia persica. Na
sličan način posebnu karakteristiku nekim
predjelima daju i »kserofilne rijetke šume
« sastavljene od Celtis caucasica, Pistacia
nutica, Acer ibericum i drugih vrsta.


Karakteristične za Kavkaz su i šume iz
Pinus namata, koje, slično našim šumama
bijelog bora, pokazuju smjesu karakterističnih
pratilica zeljastog bilja borealnih
smrčevih i kserofitnih hrastovih šuma.
Sličnog, ali ipak nešto kserofitnijeg sastava
su i šume iz Pinus pallasiana na Krimu,
dok šume iz P. pithvusa spadaju u usku
mediteransku zonu sjeverne obale Crnog
mora.


Na padinama Karpata nalazimo slične
šumske tipove kao i u centralnoj i jugoistočnoj
Evropi, ali ih teže možemo povezati
u regionalni sistem, jer su uvrštene
u vrlo različite skupine — više prema vrstama
edifikatorima nego prema ekološkim
ili drugim nekim zajedničkim karakteristikama.


U komentarima uz ovu preglednu kartu
vegetacije Sovjetskog Saveza nalazimo na
kraju i niz podataka o rasprostranjenju
svih značajnih vrsta drveća i nekih grmova,
zajedno sa nizom karata njihovog areala
u evropskom dijelu SSSR-a. kao i podatke
o posebnim tipovima fitocenoza, kao
što su npr., šibljaci, frigana, blata i druge.


Podaci uneseni u ovu preglednu kartu
olakšavaju ne samo poznavanje vrlo šarolikog
mozaika tipova vegetacije istočne
Evrope nego daju pobudu i daljim zaključcima
o porijeklu i zakonitostima raširenosti
određenih šumskih biocenoza koje se
— ovdje, kod nas — zapadno od grebena
Karpata, svrstavaju u jedan sistem koji
počiva na znatno različiti] oj osnovi od ove
dosta pojednostavnjene sheme karte vegetacije
evropskog dijela SSSR-a, koja je rezultat
i posebnih principa od kojih polaze
sovjetski geobotaničari u svojim istraživanjima.
Međutim, nije teško, a pogotovo
nije nemoguće, i podatke sovjetskih geobotaničkih
kartiranja privesti bliže principima
i sistemu koji se pokazao upotrebljiviji
u mnogo šarolikoj srednjoj, zapadnoj
i južnoj Evropi.


I. D. Jurkević i V. S. H e 11 m a n :
Rajoniranje šumske vegetacije Bjeloruske
SSSR (Raionirovanie lesnoj rastiteljnosti
BSSR). »Botaničeski žurnal« Tom XLV,
Izdanje Akademije Nauka SSSR Moskva
— Lenjingrad, 1660, sveska 8, strana 113—
—1146.
Geobotaničko rajoniranje u Sovjetskom
Savezu je osnova na kojoj se izgrađuje sistem
savremenih meliorativnih i drugih
privrednih radova, ne samo u šumarstvu
nego i u ratarstvu, voćarstvu i drugim granama
poljoprivrede. Osnovu tome čine opsežna
istraživanja vegetacije koju su vršili
akademik Lozarenko i niegovi saradnici
(Vasiljev i dr.). Kao"rezultat tih
istraživanja proizašla je i pregledna karta
vegetacije evropskog dijela SSSR-a. Cu
mjerilu 1 : 2,500.000) kao i nešto pregledmja,
ali zato manje tačna, karta vegetacije
cijele evropsko-azijske teritorije SSSR-a,
Ogromna prostranstva ove zemlje podijeljena
su u nekoliko oblasti vegetacije, od
krajnje sjevernih tundri i tajgi pa sve do
srednjoazijskih pustinja i polupustinja.
Dalja podjela vegetacije ide na zone i pod-
zone, a u ovima izdvajaju se rajoni sa jedinstvenim
tipovima, pretežno šumske vegetacije.
(O ovoj karti vegetacije evropskog
dijela SSSR-a vidi prethodni prikaz).


Bjeloruska SSR nalazi se najvećim dijelom
u zoni tzv. »širokolisnih« šuma, odnosno
u zoni šuma listopadnog drveća, koja
se na sjeveru graniči sa zonom šuma četi
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 80     <-- 80 -->        PDF

nara tajge, a na jugu sa zonom »šumostepe
«.


Autori su područje Bjeloruske SSR razdijelili
(prema šumskim tipovima) u tri
podzone: sjevernu — sa šumama smrče i
listopadnog drveća, centralnu — sa dubravama
običnog graba i smrče i južnu — sa
dubravama običnog graba. Kao granice
podzona poslužile su im granice areala, s
jedne strane južna za smrču, a s druge


— sjeverna za grab, te tako imamo i srednju
podzonu, koja se nalazi unutar tih
dviju granica.
Ova podjela na zone, prema mišljenju
autora, vrlo dobro se poklapa sa klimatskom,
pedološkom i orografskom podjelom
tog područja na zone i pojedine vrste drveća
»kao edifikatori šumskih biogeocenoza
« odražavaju ovdje »karakteristični
kompleks geomorfoloških, pedološko-hidroloških
faktora i klimatskih uslova«. Međutim,
zbog praktičnih potreba izdvojeni
su u pojedinim podzonama i suvisli rajoni
šumske vegetacije, u prvoj zoni tri, a
u ostalim dvjema podzonama po dva —
ukupno sedam.


Granice podzona i rajona šumske vegetacije
prikazane su i jednom geografskom
kartom te detaljnim tabelar. pregledom.
Tu su dati i »prirodnohistorijski« uslovi,
zatim klima, reljef i hidrografija, kao i zemljišta
svakog pojedinog rajona. Tu je također
i tabelarni pregled procentualnog učešća
pojedinih (privredno) važnijih vrsta
drveća u pojedinim podzonama i njihovog
procentualnog odnosa spram svih šumskih
površina u Bjeloruskoj SSR.


I. U sjevernoj podzoni šuma smrče i širokolisnih
vrsta (koje ulaze još u sastav
južne tajge) više od polovine šumske površine
zauzimlju »borovnjaci« i »smrčenjaci
«. P. silvestris L. kao intrazonalna vrsta
drveća prilično je ravnomjerno rasprostranjen
po cijeloj Bjelorusiji. Smrča (Picea
excelsa Link) u osnovnom svom rasprostranjenju
zauzima sjevernu podzonu,
u kojoj se nalazi »oko 7C°/o svih smrčenjaka
«, a ovi se zajedno sa »borovnjacima« po
fitocenološkim karakteristikama razlikuju
od »smrčenjaka« i »borovnjaka« ostalih
dviju podzona. Fitocenoze smrče i bijelog
bora (tzv. »subori«) imaju složen sastav i
slojevitost, a javljaju se čisti i mješoviti
sa primjesom lužnjaka, mliječa, bijelog jasena
i drugih širokolisnih vrsta. Od grmlja:
lijeska, kozokrvina i jarebika čine niži
sprat u šumama. U ovoj podzoni javljaju
se i šume bradavičave i pustene breze
(Betula verrucosa Ehrh i B. pubescens
Ehrh.). Karakteristična je rasprostranjenost
trepetijike (Populus tremula L.), sive
johe (Alnus incana Meench) i nekih drugih
biljnih vrsta.
II. U centralnoj podzoni (smrčevih i
grabovih dubrava) kao prelazu između
istočnoevropskih tzv. »dubravno-crnogoričnih
« šuma južne tajge i »širokolisnih« šuma
zapadnoevropskog tipa kao edifikatori
šumskih fitocenoza pojavljuju se hrast
i grab. Idući od sjevera spram juga učešće
smrče u šumama znatno se smanjuje, a
pojavljuju se nove vrste (uz hrast i grab)
i to mliječ, rnalolisna lipa, vez, poljski brijest,
a od grmlja kurike (Evonvmus verrucosa
Scop i E. europaea L.). Zeljaste
vrste su brojnije.
III. U južnoj podzoni (grabovih dubrava)
nalazi se Poleska nizina sa svojom izdvojenom
i vrlo karakterističnom vegetacijom.
Tu se nalaze brojnije šumske fitocenoze
sa bogatijim sastavom drveća. Pretežno
su to fitocenoze kiselog zemljišta sa
obiljem žutilovke i vrijeska. U šumama su
obilne i borovnice, zatim mahovine i neke
druge vrste.
Znatno su proširene i šume crne johe,
ali pretežno na tresavama i blatima, gdje
se javljaju i čiste sastojine cretne breze
(Betula pubescens). Sastojine bi;elog bora
su raširene izvan vlažnih dolina. Glavnu
karakteristiku daju »grabove dubrave« bez
smrče — »širokolisne šume zapadnoevropskog
tipa sa dobro izraženom slojevitošću«,
dakle regionalne zajednice nekog Querceto-
Carpinetuni-a, zatim šume hrasta (lužnjaka)
i jasena koje zauzimaju »vlažna humusno
- karbonatna zemljišta (rendzine)«.


Za svaku podzonu autori navode, odnosno
preporučuju uzgoj najznačajnijih stranih
vrsta drveća. Tako za prvu zonu preporučuju:
sibirski ariš, zelenu duglaziju i
kulture topola brzog rasta, a da pri tom
ne zaboravljaju i na važnost selekcije domaćih
populacija breze i trepetljike. Za
drugu zonu preporučuju »perspektivne vrste
« barhat (»Phellodenđron amurense
Rupr.), zatim mandžurski i sivi orah te
plavu duglaziju. Za treću zonu preporučuju
iste vrste kao i za drugu s dodatkom
američkog crvenog hrasta i šećernog javora.
Isto tako, preporučuju i neke druge
šumsko-uzgojne i privredne zahvate, npr.
konverziju jednoobraznih brezika i borovika
u mješovite ekonomski svrsishodnije
šume lišćara i četinara.


V. B. S o č a v a, T. I. Isačenko i A.
S. Karpenko: ZONSKA PODJELA
SOVJETSKOG PRIBALTIKA NA OSNOVAMA
GEOBOTANICKE KARTE SREDNJEG
MJERILA (Zonalnoe razdelenie sovetskoj
Pribaltiki na osnove srednemasštabnoj
geobotaničeskoj karti). »Botaničeski
žurnal«. Tom 45. Moskva — Leningrad,
1980. Sv. 6´. Pp. 795—804.
Autori izlažu historijat istraživanja i intenzivnog
kartiranja prirođene vegetacije
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 81     <-- 81 -->        PDF

koje se vrši posljednjih deset godina u cijelom
SSSR-u, a posebno u pribaltičkim
republikama — Litavskoj, Latvijskoj i Estonskoj.
Na osnovu tih radova u kojima
su učestvovali brojni geobotaničari iz tih
republika izrađena je u Botaničkom institutu
Akademije nauka SSSR-a karta vegetacije
— u mjerilu 1 : 600.000 (štampana
1959. godine). Granica ove Pribaltičke oblasti
uzeta je prema prirodno-istorijskom


rajoniranju
Sovjetskog Saveza koje je izvršeno
1947. godine.
U daljim svojim izlaganjima autori analiziraju
podatke koje daju četiri sekcije
ove karte vegetacije. Legenda karte daje
36 obojenih i šrafiranih oznaka (tipova vegetacije),
te 14 šifri, tako da sama karta
odražava ukupno 57 grupa »biljnih asocijacija
i njihovih sveza«. Kao osnovna
jedinica pri kartiranju uzeta je grupa biljnih
asocijacija (npr. šume bijelog bora sa
grmljem i lišajevima), a u slučaju mozaičnog
rasporeda uzete su bliske asocijacije
ujedinjene na osnovu zajedničkih karakteristika.
Isto tako, a u vezi sa grupama
asocijacija prema sistemu njihovog zakorjenjivanja
u kartu su unesene recentne
asocijacije sa oznakama onih na čijem su
se mjestu razvile (»ishodišni tip«).


U karti su posebnim znakovima ucrtane
i pojedine najznačajnije vrste autohtonog
i introduciranog drveća. Uz osnovnu kartu
priključene su (u manjem mjerilu) karte
»kvarternih naslaga«, »pokrova tla« i
»hipsometričke sheme«.


Autori nas, nadalje, upoznaju sa prin


cipima kartiranja oraničnih i pašnjačkih


površina prema njihovim ishodišnim (šum


skim) tipovima.


Iz rezultata ovih detaljno izvršenih kar


tiranja sovjetskog Pribaltika proizilaze


značajni zaključci. Autori, među ostalim,


smatraju da se na osnovu toga što se tu


javljaju tipične širokolisne šume na ne


znatnim površinama (isključivo samo jo


šići crne johe) ovo područje ne može


uključiti u oblast srednjoevropskih široko


lisnatih šuma.


Dominantnu vrijednost po površini zauzimaju
ovdje mješovite širokolisno-četinarske
šume, koje se mogu dalje diferencirati
na sjevernu i južnu zonu, a ove, opet,
na primorski i supkontinentalni rajon. U
sjeverozapadnom dijelu Estonije veće rasprostranjenje
ima »raznoliki kompleks suhodolnih
lugova i šumskih- lugova koji se
smjenjuju sa česticama nizinskih blata,
zablaćenih lugova i sa značajnim masivima
sfagnumskih blata«. U primorskim rajonima
javljaju se tzv. grineji, a to su »raznolike
travno-šibljačke šume sa nekim primorskim
vrstama, kao što su Myrica gale,
Erica tetralix i druge.


Uz tekst priključena je i pregledna karta
»geobotaničkog« rejoniranja sovjetskog
Pribaltika, a uz ovu dat i kratak komentar
za sva 54 rajona, odnosno za rajone koje
još obuhvata područje južne tajge (18 rajona),
zatim rajone koja obahvata sjeverna
i južna zona širokolisno-četinarskih šuma.


Autori ističu da je ovo »prvi kartografski
prikaz biljnog pokrivača sjeverozapada
evropskog dijela SSSR u mjerilu iz kojeg
je omogućeno izvođenje opštih bctaničkogeografskih
zaključaka«. Ta karta omogućava
i ispravke granica zona i područja u
ranijim kartama koje su postojale za dijelove
tog područja.


U nastavku ovog rada autori iznose detalje
novih rezultata rasporeda tipova vegetacije
i upoređuju ih sa podacima koji
se nalaze u »karti vegetacije evropskog
dijela SSSR« u malom mjerilu (iz 1948. godine),
odnosno u kartama i shemama vegetacije
toga područja koje su publikovane
kasnije.


Posebno se bave razmatranjem južne
granice tajge i osvrću se na finske (A. K a1
e 1 a) i druge radove koji govore o tom
pitanju. Pojas širokolisno-četinarskih šuma
je ovdje najšire pružen od sjevera ka
jugu u cijeloj Evropi i zbog toga daje osnovu
za širu podjelu na niže jedinice (i
grupe). Razlikovanje primorskog i supkontinentalnog
područja vegetacije nije nova
činjenica, jer postoje i raniji radovi sa
tog područja, kao i radovi iz susjedne Poljske
(V. Šafer i B. Pavlovski) i iz
Njemačke Demokratske Republike (A.
Scamon i i saradnici), koji sadržavaju
takvo ili slično razlikovanje tipova vegetacije
na koju je imao uticai Atlanski ocean
od tipova vegetacije sa supkontinentalnim
i kontinentalnim karakteristikama.


Ovom radu priključena je dosta opsežna
bibliografija koja daje uvid u širinu zahvata
i u vanredni značaj koji se danas
u SSSR-u daje geobotaničkom rajoniranju
vegetacije. Na žalost, još nemamo original
ove, po svemu sudeći, vanredno instruktivne
geobotaničke i šumarske karte, pa
smo se zasada ograničili na njen prikaz
prema članku objavljenom u sovjetskoj reviji
»Botaničeski žurnal«.


Karpenko, A. S.: Karakteristike pokrova
vegetacije Pskovske oblasti u vezi
sa osnovnim faktorima geografske sredine


(Osobennosti rastiteljnogo pokrova Pskovskoj
oblasti v svjazi s osnovnimi faktorami
Geografičeskoj sredi). »Botaničeski žurnal
« Izdanje Akad. nauk SSSR. Tom 45.
Nr. 5>, Moskva, 1960. Pp. 667—683.


Navodeći vrlo detaljno karakteristike
klime, zatim sastav vegetacije (u kojemu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 82     <-- 82 -->        PDF

vidimo i veliki broj vrsta pretežno raširenih
i u našim planinskim šumama), zatim
zemljišta (sa posebnim osvrtom na kvarterne
naslage i glacijalni reljef) i njegove povezanosti
sa pojedinim tipovima šuma, autor
nam izlaže i principe geobotaničkog
rajoniranja Pskovske oblasti, u kojem je
došao do novih i zanimljivih podataka.


Kroz Pskovski rajon provučena je južna
granica tzv. južne tajge. Autor na osnovu
svojih istraživanja ispravlja tu granicu koju
su ranije povukli neki autori (J. D.
Zinzerling iL. A. Sokolov) i daje
njezin novi položaj koji bolje održava razlike
u karakteristikama vegetacije (na sjeveru
oblasti južne tajge, a na jugu podzone
»četinarsko-širokolistne«).


Zbog upoznavanja sastava šuma ove oblasti,
kao i zbog metodike kojom se vrši
istraživanje fitocenoza u SSSR-u, te metodike
prirodnog i privrednog rajoniranja,
ovaj rad ima za nas poseban interes. Iz
njega dolazimo do saznanja o karakteru i
sastavu nekih borealnih tipova šuma, po


sebno johovih sastojina na blatima (tresetištima),
te mješovitih šuma četinara
(pretežno smrče) i listopadnih vrsta (breze,
gorskog jasena, lužnjaka, lipe, lijeske
i dr.) sa vrstama zeljastog bilja i mahovina
koje susrećemo i u našim šumama. Međutim,
po sastavu drveća ove šumske fitocenoze
znatno odstupaju od naših i pokazuju
izrazito borealni karakter, gdje se naše,
po pravilu planinske vrste, spuštaju u
rječne doline i ravnice.


Autor je svoj rad ilustrovao i trima geografskim
kartama. Za svaki od obrađenih
rajona (ukupno 19) data je na kraju
ovog rada i sažeta geobotanička karakteristika.


Pavle Fukarek


ISPRAVAK


U članku prof. dr Klepca (5. L. 1061.
str. 85 i 87) zamijenjene su slike 1 i 2, pa
molimo čitaoce da to isprave.