DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 74     <-- 74 -->        PDF

vrste drveća; poređenje sa USA i drugim
zemljama bogatim šumom). V Organi zacija
i uprava u šumoprivredi
i drvarskoj industriji. VI
Taksacija, uređivanje i prirašćivanje
šuma (sovjetske metode
taksacije i inventura šuma itd.). Proiz vodnja,
potrebei i snabdijeva,
nj e drvo m (razvitak proizvodnje drva;
perspektivni plan itd.). VIII Transpor t
(vodom i željeznicom). IX Drvarsk a
industrij a {osobitosti sovjetske drvarske
industrije: kombinati; standard i
normiranje vrsta drva; gubici i otpaci;
industrija za preradbu drva; kemijska industrija;
celuloza i papir). X Privred n
a geografij a najvažnijih suficitarnih
i deficitarnih šumskih područja (posmatranje
pojedinih područja i centra
drvarske industrije itd.). XITrgovin a
drvo m i politika njezina.


Time je iscrpen sadržaj ovog značajnog
djela. Treba još spomenuti obimnu
literaturu od 105 upotrebljenih izvora, lagan
stil kojim je pisano i ukusnu opremu.
Pouzdano se nadamo da će vrijednost tog
standardnog prikaza ruskih šuma rasti
iz dana u dan,


Ing. Đuro Knežević


Prema: Allg. Forstztg. 3/4 1961. H. Brehm


Weltforstwirtschaft unđ Deutschlanđs
Forst- und Holzwirtschaft, von Dr Johannes
W e c k und dr Claus W i e b e c k e.
BLV Verlagsgesellschaft Miinchen, Bonn,
Wien 1961.


Na l´9´O stranica i uz pomoć s 238 stručnih
časopisa i monografija (navedenih u
lituraturi) uspjeli su autori na ovako skučenom
prostoru ispuniti postavljene zadatke.
Glavna im je namjera bila, da njemačku
šumoprivredu uže povezu sa ostalim
svijetom, naročito sa prekomorskim
zemljama. Važnom cilju (podržavanju
međunarodnog kontakta) služe dvije organizacije:
Food and Agriculture Organization
of the United Nations, a tako i International
Union of Forest Research Organisations,
koje znatno unapređuju taj
kontakt spram predratnog doba slabih međunarodnih
veza. Naravno, vele autori,
jedna zemlja sama nije u stanju danas da
autarktički provodi praksu i naučna istraživanja,
nego treba da i na tom polju iskorištava
i najnovija iskustva ostalih zemalja.


Istovremeno, osim stručnjacima, knjiga
je namijenjena i nešumarima, koji se zanimaju
za privredna i socijalno-politička
zbivanja i sa specifičnom šumoprivrednom
problematikom u svjetskim razmjerima.


Prvi (opći) dio obradio je prof. dr
W e c k pod naslovom: Činjenice i
problemi svjetske šumopri


vrede . Tu je navedena drvna masa, prirast
i potencijal prihoda šuma Zemlje
počevši od ekvatorijalnih kišnih šuma do
borealnih šuma Skandinavije, Finske,
SSSR, Kanade i Aljaske sa vrstama drveća
u svim tim regijama. Taj dio završava
raspravom o naročitoj problematici šumoprivrede
i drvarske industrije uopće i specijalnim
problemima industrijskih i polurazvijenih
zemalja.


Drugi, posebni dio, napisao je docent
dr C. Wiebeck, a odnosi se na šumoprivredu
i drvarsku industriju
Njemačke i njihovo gospodarsko
značenje . Navedena je šumska površina,
vrste drva i sorte, način gospodarenja,
proizvodnost, povećanje prinosa, drvna
zaliha, etat, sječna drvna masa, državne
i privatne šume, radnici i radni odnosi,
pilane sa raznim drvarskim industrijama,
trgovina drvom, cijene drva, uvozne vrste
kupci itd.


Ovu solidno rađenu i mnogosadržajnu
knjigu često će ustrebati šumar i drvar
kao priručnik i podsjetnik.


Đ. K.


Rudoli Dimpfmeier: Die BastardierunR
in der Gattung Larix (Hibridizacija kod
roda Larix); Forstvvissenschaftliche Forschungen,
Beihefte zum Forstvvissenschaftlichen
Centralblatt, Heft 12., 1959., Verlag
Paul Parey, Hamburg—Berlin.


Ovaj rad ima 75 stranica sa 16 slika i
grafikona i 12 tabela i obuhvaća slijedeća
poglavlja:


l.H istorijski osvrt u kom autor
donosi podatke o prvim radovima na hibridizaciji
bilja; podatke o prvim pokušajima
hibridizacije šumskog drveća i sistematski
prikaz dosadašnjih radova na
križanju unutar roda Larix.
2. Komparativni pokus s evropskim,
japanskim arišem i
škotskim križancem ušumariji
Starnberg iz godine 1927. Posađeno
je l´OO komada dvo i četverogodišnjih biljaka
križanaca Larix eurolepis Henry =
Larix leptoeuropea iz Škotske, kao i po
100 primjeraka čistog japanskog i evropskog
ariša.
Autor je, na osnovu fenoloških opažanja
i morfoloških karakteristika križanaca,
došao do zaključka, da je nastao slobodnim
oprašivanjem jednog ili više stabala
japanskog ariša s evropskim i japanskim
arišem, te zbog toga svi primjerci i
ne odgovaraju križancu. Doneseni su podaci
u formi grafikona za te ariše od 19-27.
do 1956. god. i to za broj biljaka, visinu
biljaka i temeljnice. Križanac L. leptoeuropaea
pokazuje se, prema tim podacima,
najboljim.