DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 67     <-- 67 -->        PDF

tičnom šumarstvu, preporučuje se Savezu
ITŠIDJ da materijale sa ovog Savetovanja
izda kao posebnu publikaciju.


Savez ITšIDJ, organizirajući ovo Savetovanje,
imao je nameru da se na njemu
raspravi pitanje mesta i uloga fitocenologije
u šumskoj privredi posmatrano
sa gledišta potreba šumske privrede. Međutim,
Savetovanje u tom pogledu nije
potpuno opravdalo nastojanje Saveza.
Predstavnici šumske privrede relativno
malo su učestvovali u diskusiji, a naročito
su malo učestvovali predstavnici šumskih
gazdinstava i biroa za projektovanje u
šumarstvu. Najveći broj diskutanata bio
je iz redova naučnih radnika koji se bave
fitocenološkim istraživanjima, pa je disku-


STRANO ŠUMARSTVO


ZAŠTITA PRIRODE
NA MEĐUNARODNOM PLANU


sa specijalnim osvrtom na prirodne
interesantnosti Poljske


Međunarodna Unija za zaštitu prirode
i njenih izvora, koja je dosada imala sjedište
u Bruxellesu, organizovala je svake
druge godine međunarodne kongrese za
zaštitu prirode koji su održavani u raznim
zemljama. Sedmi kongres održan je od
14—28. juna 1960. u Poljskoj sa glavnim
savjetovanjima u Varšavi i Krakovu. Na
ovom sastanku prisustvovalo je oko 300
predstavnika iz 33 zemlje i predstavnici
međunarodnih organizacija UNESCO-a i
FAO-a.


Glavnim sjednicama kongresa predsjedavao
je profesor Jean B a e r, predsjednik
Unije i direktor Instituta za zoologiju
Univerziteta Neuchatel-Mail iz Švicarske.
Primljeno je 12 novih redovnih članova u
Uniju. Osnovne teme na Kongresu bile su
slijedeće:


I Zaštita divljih životinja preživara u
umjerenim zonama u odnosu na korištenje
zemljišta,


II Ekološke posljedice biološkog i kemijskog
suzbijanja nepoželjnih bljaka i
životinja.


III Utjecaj čovjeka i razvitak moderne
tehnologije na prirodu i prirodne izvore,


IV Međunarodna saradnja naučnih istraživanja
i turizma u pograničnim nacionalnim
parkovima.


Od mnogobrojnih referata koji su dostavljeni
Uniji o ovim temama navesti
ćemo samo neke:


— W. A. Fuller, SAD: Ekologija i
zaštita američkog bizona.
šija povremeno bila preneta na teren koji
šumsku privredu naročito mnogo ne interesuje.
kao na primer koja je fitocenološka
škola ispravnija i si. Ovakva diskusija,
koja je nesumnjivo bila na veoma visokom
nivou, nije mogla u dovoljnoj meri
da pruži odgovor na ono pitanje koje je
Savez postavio. Ali pošto je ovo prvo jugoslovensko
savetovanje ove vrste, mogu
se u neku ruku i opravdati ovi nedostaci.
Važno je da je ovo pitanje pokrenuto, a
sam dalji tok razvitka šumske privrede
nametnuće potrebu konkretnijeg prilaženja
ovom pitanju i daće najbolju ocenu
ove ili one teorije.


Dr ing. Ljubomir Petrović


— Richard D. T a b e r, SAD: Jelen
crnog repa, pregled ekologija i zaštita,
— William M. Lonhurst, SAD: Odnosi
krupne divljači i glodavaca prema
šumama i pašnjacima u Sj. Americi,
— A. N. F o r m o z o v, K. S. K o d a-
c h o va. SSSR: Glodavci u kolonijama u
evroazijskoj stepi i njihov upliv na tlo i
vegetaciju.
— Johs. Andersen, Danska: Biologija
i zaštita srna u Danskoj,


— Marcel A. J. Couturier, Francuska:
Ekologija i zaštita kozoroga i divokoza
u Alpama,
— J. Marchlewsky. Poljska: Divlja
svinja u Poljskoj.
— Wilus z Z., Poljska: Problem zaštite
zemljišta putem zfeetitnih šumskih
pojaseva u Poljskoj,
— Gouro u P., Francuska: Čovjek,
priroda i prirodni izvori u zemljama sa
razvijenom industrijom.
Kako se iz referata vidi bili su tretirani
veoma raznoliki problemi. Racionalna
upotreba prirodnih izvora i sirovina nameće
se danas kao imperativ ne samo
zemljama sa razvijenom industrijom nego
i u ostalim zemljama koje su osiromašile
u izvjesnim prirodnim dobrima, pa su
neka čak i nestala uslijed pretjeranog iskorišćavanja.
Veliki je broj referata raspravljao
o ugroženosti flore i faune u Africi
s obzirom na iskorišćavanje zemljišta.
U čitavom svijetu su veoma aktuelni problemi
zaštite voda od zagađivanja, a u vezi
s tim veoma su značajna pitanja uništavanja
riba i svega živog svijeta u vodi.
Uslijed upotrebe otrova u raznim predjelima
kao šumama, livadama, jezerimadrugim, stradaju u velikoj mjeri živo
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 68     <-- 68 -->        PDF

tinjski i biljni svijet, pa se u referatima
predlažu specijalne mjere za njihovu zaštitu.


Danas se u čitavom svijetu poklanja
velika pažnja unapređenju turizma, pa je
razumljivo da su nacionalni parkovi i
razni prirodni rezervati postali najdragocjeniji
objekti za te svrhe. Jasno je međutim
da uslijed neracionalnog i često štetnog
korišćenja ovih objekata dolazi do sukoba
između zadate p´rirode i turizfma,
kada su mnogi dragocjeni objekti prirode
u tolikoj mjeri ugroženi da im prijeti opasnost
od totalnog uništenja.


Potrebno je naročito naglasiti da je
Poljska izabrana za ovaj Kongres radi toga
što je zaštita prirode u njoj postigla
značajne uspjehe i tu stekla međunarodni
ugled. Najstariji propisi iz zaštite prirode
datiraju iz davnih vremena. Već 1423
godine propisi su ograničavali lov na divlje
konje, losove i turove i stavljala se je
tisa pod zaštitu države. U to vrijeme Poljska
je još bila bogata neprohodnim i nedirnutim
prašumama. Iz 1868 godine jedan
propis stavlja pod zaštitu države alpskog
svizca (Marmota marmota) i divokozu. U
1919 godini osnovana je prva državna organizacija
pod nazivom »Privremena državna
komisija za zaštitu prirode«, kao
savjetodavni i stručni organ Ministarstva
prosvjete, u čijem su se resoru nalazili poslovi
ove materije. Godine 1925 ova je komisija
pretvorena u Državni savjet za zaštitu
prirode. U međuratnom periodu 1934
godine proglažen je prvi poljski zakone o
zaštiti prirode. Među ostalim zakon navodi
da je osnovni zadatak zaštite prirode,
čuvanje, obnavljanje i pravilno iskorišćavanje
prirodnih dobara i tvorevina žive i
nežive prirode. Osnovna misao ovog zakona
je da zaštita prirode nije samo naučni
ili kulturni problem, nego da je ona
u tijesnoj vezi sa materijalnim uvjetima
ljudskog opstanka i gospodarenja.


Zaštita prirode u Poljskoj sada je u resoru
Ministarstva šumarstva a u djelokrug Ministarstva
prosvjete spadaju zadaci propagande
i kulturne djelatnosti u svim školama
uključujući i univerzitete. Organizacija
društvenog, masovnog karaktera
»Liga za zaštitu prirode«, intenzivno saraduje
sa organima državne uprave u svim
važnijim pitanjima iz ovog područja.


Od 7,4 miliona hektara šume u Poljskoj,
nacionalni parkovi zauzimaju površinu
od 120 hiljada hektara a drugi prirodni
rezervati 180 hiljada hektara. Kako
se vidi velika površina od 300 hiljada hektara
stavljena je pod zaštitu. Kao stručnjak
i glavni ekspert nalazi se na čelu zaštite
prirode Generalni konzervator, koji


je neposredno podređen Ministarstvu šumarstva.
Državni savjet za zaštitu prirode
u ovom Ministarstvu broji 30 članova koji
se biraju na 5 godina. U Savjetu kao
najvišem organu su naučni radnici iz raznih
oblasti prirodnih i društvenih nauka,
zatim društvenih organizacija i ostalih neposredno
zainteresiranih u svim objektima
zaštite prirode. Naučno-istraživački rad
u nacionalnim parkovima i rezervatima
vrši se putem dobro organiziranih naučnih
stanica kao na primjer pri Bijaloveškom
i Tatranskom nacionalnom parku.
U Institutu za zaštitu prirode u Krakovu
radi 35 naučnih saradnika koji vrše proučavanje
prirodnih biljnih zajednica u
rezervatima, zatim razna pedološka, entomološka
i druga istraživanja. Važno je
istaći da sindikati svojim prinosima u vidu
pripomoći daju znatna materijalna
sredstva svake godine pojedinim nacionalnim
parkovima, pa se na taj način,
omogućava boravak i odmor radnih ljudi
u ovim prekrasnim prirodnim ljepotama.
Tako na primjer preko 10 miliona ljudi


posjeti godišnje nacionalne porkove u
Poljskoj u cilju odmora i razonode.


Od 10 nacionalnih parkova od kojih su
6 potpuno formirani i izdvojeni, najveći
je K a m p i n o s sa površinom od 22.184
hektara, zatim dolazi Tatranski sa


21.556 ha, Svjentokšiški sa 6 054 ha,
Krkonoše sa 5.509 ha. Bijaloveški
sa 5.073 ha. Ostali parkovi pieninski, ojcovski,
babjagorski, vieikopoljski i volinski
su maniih površina. Kao primjer navodimo
da je u Tatranskom nacionalnom
parku zaposleno 57 raznih stručnjaka.
Za vrijeme kongresa posjetili smo 4
nacionalna parka, to su Bijaloveški, Tatranskij
Pieninski i Ojcovski nacionalni
park.


Osnove biljne zajednice u bijaloveš
k o m nacionalnom parku su šume Querceto-
Carpinetum, Fraxineto-Alnetum i
Pineto-Vaccinetum-myrtilli. Sume u ovom
parku imaju karakter prvobitne nedirnute
prašume u Evropi. Ovaj park je naročito
poznat u svijetu po svojim bizonima
(Bison bonasus) i tarpanima (Equs caballus
gmelini), koji su se ukrštavali sa domaćim
konjem. U Prvom svjetskom ratu
u ovom parku je bilo istrebljeno 700 bizona
ali su se docnije stvaranjem ovog rezervata,
ponovo namnožili.


Tatransk i nacionalni park predstavlja
jedinstveni planinski masiv alpskog
karaktera gdje se na visinama ođ
700—2.500 metara smjenjuju jela, bukva,
javor, smrča limba i planinski bor. Na
poljsko-slovačkoj granici leži prekrasna
alpsko jezero 35 ha veliko zvano Morske
oko.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Na granici Između Poljske i Cehoslovačke
u Jura planini nalazi se pienin ski
nacionalni park, kroz koji protiče
vanredno interesantna i kanjonima bogata
rijeka Dunajec, koja je jednim dijelom
granica između ove dvije zemlje. Vožnja
divljim zapjenušanim valovima ove rijeke
kroz romantične klisure sa prekrasnim
okolnim pejsažima Sokoliće i Crvenih
stijena, predstavljala je za sve nas jedan
od najatraktivnijih događaja .


Oko 40 km udaljen od Krakova nalazi
se O j c o v s k i nacionalni park u kome su
glavne vrste drveća bukva, jala, javor,
breza i ariš. Park je veoma bogat pećinama
kojih ima više od 150. Područje je interesantno
i sa svojim spomenicima kulture
kao starim dvorcima i sličnim objektima,
te privlači veliki broj turista.


U Krakovu smo posjetili Institut za
zaštitu prirode.


Unija je završila svoje zasjedanje u
Krakovu gdje je donesen završni dio zaključka,
pa ću neke od najznačajnijih navesti:


Sedma generalna skupština odlučila je
da uspostavi vezu sa svim zainteresovanim
međunarodnim organizacijama, prvenstveno
FAO i UNESCO te da će ih upoznati
sa afričkim projektom u bliskoj budućnosti.
Ovaj plan bi trebao informirati i
uvjeriti javno mijenje putem odgovornih
upravljača i vladinih organa da će primjena
zaštitnih mjera koje se baziraju na
poznavanju ekologije, najbolje poslužiti
interesima svih afričkih zemalja.


— Razmatrajući izvanredno brze promjene
koje ugrožavaju budućnosti faune
i flore u prirodnim staništima Afrike, prima
se sa velikim zadovoljstvom inicijativa
UNESC-a i FAO u cilju jačanja odgoja
za odrasle i specijalno u oblasti zaštite i
problema u vezi s njom sa željom da se
upotrebe najefikasnije mjere z;a zaštitu
zemljišta, faune i flore i drugih prirodnih
izvora u Africi.
— Na osnovu izmjene mišljenja između
Unije i Akademije nauka u Švedskoj
potpomoći će se napori na proizvodnji
energije u Švedskoj, Norveškoj i Finskoj,
s tim da se sačuvaju rijeke i jezera u njihovom
dosadašnjem stanju. Ovo naročito
kod rijeka Tome i Kalix koje sa gledišta
naučnog, pedagoškog, turističkog i estetskog,
predstavljaju neprocjenjivu vrijednost
za sadašnje i buduće generacije i to
ne samo za Skandinavske zemlje, nego za
naučne radnike i posjetioce iz čitavog
svijeta.
— Naročito se podupire rezolucija međunarodnog
Savjeta za zaštitu ptica u Tokiu
1960, da se zaštiti fauna u zonama za
ovu jedinstvenu polarnu faunu i njihova
prirodna staništa.


— Bilježe se sa zadovoljstvom mjere
provedene u izvjesnim zemljama da se
obezbjedi nastava iz oblasti zaštite i
upravljanja prirodnim izvorima, specijalno
osnivanjem univerzitetskih katedri i
tečajeva za diplomirane studente i saradnike
instituta.
— Na osnovu pomnjivo istraženog utjecaja
čovjeka na prirodu i njene izvore
Unija će obratiti pažnju na teške posljedice
koje proizlaze od izvanrednog povećanja
ljudskih bića. U prkos porastu
svjetske produkcije živežnih namirnica
nije moguće podmiriti sve potrebe u skladu
sa povećanjem ljudi na zemlji. Uprkos
nastojanjima tehnike dolazi do osiromašenja
zemlji šta i voda, uništenja šuma i
najzad do pojave erozije koja se prostire
na velikim površinama zemlje. U vezi sa
prednjim nastojanja Unije ići će
za tim da se uspostavi racionalna
ravnoteža između potrošnje
pojedinih prirodnih dobara
i porasta stanovništva.
— Unija preporučuje da se preduzmu
ekološka istraživanja u nacionalnim parkovima
i drugim prirodnim regionima
arktičkih šuma radi boljeg shvaćanja međusobnih
odnosa koji postoje između klime,
zemljišta, vegetacije i faune tih područja.
Slične studije trebalo bi poduzeti
i u ostalim regionima.
— Unija izražava želju da ubuduće
stimulira razmjenu iskustva između naučnih
radnika koji se bave proučavanjem
kemijskog i biološkog suzbijanja štetočina
s jedne strane i onih koji se interesuju za
zaštitu prirode s druge strane.
— Duboko impresionirani krasotama
veličanstvenog kanjona Dunajca u pieninskom
nacionalnom parku učesnici su se
saglasili da su ovi klanci jedna od najvećih
botaničkih i prirodnih interesantnosti.
u Evropi. Pružajući se sa obadvije strane
kanjona ovaj granični nacionalni park je
plod zajedničkih napora Poljske i Čehoslovačke
te je postao tipičan primjer međunarodne
saradnje između pojedinih zemalja.
— Skupština izražava svoje priznanje
svim onima koji su radili ustrajno na
osnivanju zaštite prirode u Poljskoj i Če.
hoslovačkoj.
— Zaključuje se da se sjedište Unije
nrenese iz Belgije u neko povoljno mjesto
Švicarske o čemu je dat pristanak i sa
jedne i druge strane.
— Sa velikim zadovoljstvom Generalna
skupština je saslušala izjavu delegacije
Kenije, koja je saopćila spremnost da po235