DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 59     <-- 59 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAVRŠNI RAČUN
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE ZA 1960. GODINU


Odobreni proračun za 1960. godinu upravni je odbor Saveza izvršio kako
slijedi:


Proračunom predviđeno Izvršeno ´%>
a) PRIMICI ... . Din 12,051.000.— 18.964.892— 150.0
b) IZDACI ... . Din 12,651.000— 12,648.502.— 100.0
odnosno višak nad rashodima Din 6.316.390.—


Izvršenje proračuna po pojedinim glavnim računima slijedeće je:


A) Primici:


1. Rn. Osnovni društveni primici ... . ostvaren je sa 102..2 %>
2. Rn. Šumarski list ostvaren je sa lllJS´/o
Rn. Stare publikacije ostvaren je sa 244,6*/o
B) Izdaci:


1. Rn. Osnovni društveni izdaci ... . ostvaren je sa 99 6n/o
2. Rn. Šumarski list ostvaren je sa 99,0 °/o
3. Rn. Nove publikacije ostvaren je sa 90,40/o
4. Rn. Priredbe ostvaren je sa 149,3B/o
5. Rn. Obaveze po bilanci iz 1959. god. . . ostvaren je sa 154,9 %>
Uzimajući proračun u cjelini, ovakovo njegovo izvršenje može nas potpuno
zadovoljiti. Ovo naročito vrijedi u pogledu primitaka — posebno po računu »Stare
publikacije« — koji je visoki prebačaj uslijedio kao posljedica povećanih potreba
na raznim tiskanicama kod organizacije novih šumskih gospodarstava. Ostvarenja
izdataka kreću se unutar planiranih granica.


Stanje imovine Saveza koncem 1960. godine, koje rezultira iz bilance za tu
godinu, iznosi
_ ukupno Din 62,987.121.— _


što predstavlja povećanje spram stanja koncem 1959. godine za Dinara 1.451.574.—
odnosno za cea 2,3|%r. Ovo povećanje imovine Saveza odnosi se uglavnom na povećanje
vrijednosti pokretnina kao i na povećanje gotovine.


Ovakav uspjeh novčanog poslovanja u protekloj godini rezultat je uglavnom
naše od ranije zacrtane financijske politike, a za proteklu godinu i aktivnosti članova
upravnog odbora Saveza uz punu podršku cjelokupnog našeg članstva, koje sva
nastojanja upravnog odbora Saveza svesrdno pomažu.


Prilozi:


1. Obračun primitaka za 1960. godinu,
2. Ohračun izdataka za 1960. godinu,
3. Bilanca,
4. Sltanje imovine Saveza na dan 31. XII 1960.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 60     <-- 60 -->        PDF

OBRAČUN PRIMITAKA SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE
ZA 1960. GODINU


Proračunom Primljeno
>,3 Nazi v račun a predviđeno Primljeno više manje


OTK
Dinara


1 OSNOVNI PRIHODI 1,480.939 1,312.963 13.037
a) članarina i upisnina 620.000 931.177
b) društvena dvorana 400 000 107.810
c) doprinos plaći namještenika 360 000 360 000
d) nepredviđeni prihodi 100.939 113.976


2 ŠUMARSKI LIST 1,500.000 1,673.149 173 149
a) pretplata 1,450 000 1,673.149
b) oglasi 50.000
c) separati /


3 STARE PUBLIKACIJE 3,536.000 8,650.799 5,114.799
4 SALDO BLAGAJNE 31. XII 1960 6,134.061 6,134.061
5 TUĐA SREDSTVA 993.920 993<.920


SVEGA 12,651.000 18,964.892 6,313.892


Nadzorni odbor:


Predsjednik: Šerbetić ing. Adolf, v. r. Blagajnik:
Dr. Milan Androić, v. Dragišić ing. Petar, v. r. Peternel ing. Josip, v. r.
Horvat ing. August, v. r.


OBRAČUN IZDATAKA
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE ZA 1960. GODINU


Proračunom Izdano


JA> Nazi v račun a predviđeno Izdano više manje


ffl
« W


Dinara


OSNOVNI IZDACI 3,850.741 3,835.324 15.417
a) obavezni doprinosi 300.000 256.000
b) pripomoći 200.0100 214.500
c) uredski materijal 150.000 216.053
d) manipulativni troškovi banke 40.000 26.350
e) poštarina i telefon 250.000 331.093
f) ogrjev 150.000 183.529
g) rasvjeta, voda, čistoća, dimnjaci 100.000 113.545
h) čišćenje i uređenje prostorija 50.000 42.431
i) popravci zgrade 100.000 67.952
j) popravak inventara 50.000 56.460
k) nabava i uvez knjiga 150.000 154.106
1) nabavka inventara 500.000 357.260
m) plaće službenika 600.000 696.631
n) doprinosi na plaće službenika 360.000 402.978
o) troškovi saradnika 300.000 287.774
p) putni troškovi 350.000 337.005
r) porezi
s) nepredviđeni izdaci 200.741 91.687
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 61     <-- 61 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST
a) saradnici, uredništvo i redakcija
b) papir, tisak, klišeji
c) poštarina
d) doprinos plaći namještenika
d) doprinos plaći namještenika
e) separati
2.810.000
660.000
1,700 000
100.000
360.000
2,784.319
647.499
1,708 090
68.730
360.000
25.681
NOVE PUBLIKACIJE
PRIREDBE
5,000 000
450 000
4,519 980
671.827 221.827
480.020
a) predavanja
b) plenumi i skupštine
c) ostale priredbe
OBAVEZE PO BILANCI IZ 1909. GOD.
24.000
126 000
300 000
540.259
371 091
300 736
837 052 296.793


SVEGA: 12,051.000 12,648.502 518.620 921.11«


Nadzorni odbor:
Predsjednik: Serbetić ing. Adolf, v. r. Blagajnik:
Dr. Milan Androić, v. Dragišić ing. Petar, v. r. Peternel ing. Josip, v.
Horvat ing. August, v. r.


STANJE IMOVINE
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE NA DAN 31. XII 1961. GOD.


. ,
Tek PREDMET
Vrijednost
koncem 1959. koncem 1960
br. Dinara
1 AKTIVA
1. Blagajničko stanje:
a) u blagajni
b) natek.računu
Ukupno:
81.079
9,052.982
6,134.061
48.738
6,267.652
6,316.390
2. Inventar:
a) namještaj
b) knjižnica
c) zaliha publikacija
d) zaliha robe
Ukupno:
3,712.005
971.022
17,895,524
25.000
21,603.551
4,237.994
1,125.126
21,073.3150
25.000
26,461.472
3. Nekretnine:
a) zgrada »Šumarski Dom«
b) dvorana u U. katu
4. Potraživanja:
SVEGA
Ukupno:
Ukupno:
AKTIVA:
32,253.527
1,695.000
33,948.527
1,989.667
64,675.806
*
33,948.527
3,185.752
69,912.141
n PASIVA:
1. Tuđa2. Tuđe
sredstva:
knjige:
Ukupno:
Ukupno:
540.029
2,600.000
1,547.5205,377.500


SVEGA PASIVA: 3,140.239 6,925.020
CISTA IMOVINA: 61,535 J547 62,987.121


Nadzorni odbor:


Predsjednik: Serbetić ing. Adolf, v. r. Blagajnik:
Dr. Milan Androić, v. r. Dragišić ing. Petar, v. r. Peternel ing. Josip, v.
Horvat ing. August, v. r.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 62     <-- 62 -->        PDF

IZVJEŠTAJ
NADZORNOG ODBORA SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


Potpisani članovi nadzornog odbora pregledali smo danas cjelokupno blagajničko
poslovanje Saveza u 1960. godini, sve u redu pronašli i ustanovili slijedeće
stanje:


U toku 1960. godine, a na osnovu odobrenog proračuna za tu godinu, ostvareno


je ukupno:
PRIMICI Din 16,964.892 ili 150 °A>
IZDACI Din 12,648.902 ili 100 »/o


odnosno viša k prihoda nad rashodima u iznosu od ukupno Dinara 6,316.390, koja
se je svota dana 31. XII 1960. godine nalazila, i to:
U blagajni Din 48.738
Na tek. računu Din 6,267.653


Ovakovom realizacijom primitaka i izdataka ostvareno je povećanje društvene
imovine sa koncem 1960. godine u visini od Dinara 1,451.574 ili za cea 2,3f/o,
naspram stanja koncem 1959. godine, te sa 31. XII 1900. godine društvena imovina
iznosi ukupno Dinara 62,987.121.


Za ovakav uspjeh novčanog poslovanja treba odati puno priznanje upravnom
odboru Saveza.
U Zagrebu, dne 1961. godine


NADZORNI ODBOR:
Ing. Adolf Šerbetić, v. r.
Ing. Petar Dragišić, v. r.
Ing. August Horvat, v. r.


PRIJEDLOG PRORAČUNA PRIHODA I RASHODA
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE ZA 1961. GOD.


Prilikom sastava ovog prijedloga proračuna upravni se je odbor Saveza rukovodio
kako podacima izvršenja proračuna za prošlu 1960. godinu, tako posebno i
predviđenim djelovanjem Saveza u narednom periodu.


Ovaj prijedlog proračuna prihoda i rashoda viši je od proračuna za prošlu
1960. godinu za cea 33,(P/», i predviđa:


ukupni PRIMICI ,´., , Din 16,881.000
ukupni IZDACI . Din 16,881.000


Ovo povećanje proračuna uglavnom je rezultat planiranih povećanih troškova
štampanja novih publikacija i našeg glasila »´Šumarski list«, a u jednom dijelu i
nužnog povećanja troškova po ostalim glavnim računima.


Glavne karakteristike ovog prijedloga proračuna bile bi, prema tome, slijedeće:


A) Prihodi:


1.
Rn. Osnovni društveni prihodi.
Planira se prihod od članarine, koju pojedina kotarska društva treba da uplate
ovom Savezu, sa Dinara 180 po jednom svom članu godišnje. U ovom godišnjem
iznosu sadržan je i doprinos Savezu Beograd, od Dinara 60 po jednom članu godišnje.
- —


2. Rn. Šumarski list:
a) Planira se povećanje pretplate na naše glasilo »Šumarski list«, i to na iznose:
za poduzeća i ustanove ... . a Din S´JOOO godišnje
za članove pojedince ... . a Din 1,000 godišnje
za studente i đake a Din 200 godišnje


Cijena pretplate za inozemstvo računa se dvostruko.


b) Planira se prihod od oglasa, i to po cijenama:
za cijelu stranicu oglasa a Din 50.000
za Vi stranice oglasa , , a Din 30.000


Ovakovim povećanjem pretplate gubitak na izdavanju Šumarskog lista svesti
će se na svega cea 500.000 dinara.


3.
Rn. Društvena dvorana:
228
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Planira se prihod od izdavanja naše društvene dvorane drugim organizacijama,


po cijeni od:


a) šumarstvo a Din 2.000 dnevno
b) ostale organizacije a Din 8.000 dnevno


4. Rn. Stare publikacije:
Planira se znatan prihod od prodaje postojeće zalihe publikacija — knjiga, časopisa
i raznih tiskanica — za potrebe naše struke.


Sve šumarske organizacije treba da razmotre svoje potrebe na postojećim publikacijama
Saveza i da iste naruče, kako bi Savez prikupio novčana sredstva za štampanje
novih potrebnih izdanja.


B) Rashodi:


1. Rn.
Osnovni rashodi:
Po ovom se računu planiraju rashodi uglavnom u prošlogodišnjim visinama.
2.
Rn. Šumarski list:
Predviđaju se rashodi u visinama današnjih stvarnih koštanja izdavanja.
3.
Rn. Plaće namještenika;
Planiraju se određeni iznosi plaća stalnih i honorarnih namještenika Saveza.
4.
Rn. Obaveze društvenoj zajednici:
Planiraju se izdaci u određenim visinama.
5.
Rn. Nove publikacije:
Predviđaju se znatnija novčana sredstva za štampanje novih publikacija, kao
temelj cjelokupnom našem financijskom poslovanju.
6. Planira se redovna dopuna naše biblioteke novim stručnim
izdanjima kao i potrebna
dopuna ostalog inventara Saveza.
7.
Planiraju se potrebna sredstva za društveni život našeg članstva te troškova održavanja
plenuma i godišnje skupštine Saveza.
Na temelju naprijed iznijetog proizlaze i glavne karakteristike ovog prijedloga
proračuna, i to:


1. Puna naplata članarine i pretplate na naše glasilo »Šumarski list«,
2. Unovčenje znatnog dijela postojeće zalihe publikacija Saveza te dopuna iste
novim izdanjima.
Iznoseći ovaj prijedlog proračuna upravni odbor Saveza smatra potrebnim,
da Plenum prilikom njegovog raspravljanja i konačnog usvajanja dade potrebne
svoje sugestije.


Prilozi :


1. Prijedlog proračuna prihoda za 1961. godinu.
2. Prijedlog proračuna rashoda za 1961. godinu.
PRIJEDLOG PRORAČUNA IZDATAKA
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE ZA I*M. GODINU


3 " Za 1961. godinu
.5 o predlaže se:
3 « C "3


´„ Naziv računa o 2 M „
M a


a 3 ™«´. I » više
>o > N a


a


w


D i


OSNOVNI RASHODI: 2,335.880 1,940.741 395.131 » 2,3J5.880


a) obavezne članarime Savezima 300.000 300.000
b) pripomoći 300.000 200.000
c) uredski materijal 250.000 150.000
d) manipulativni troškovi banke 30.000 40.000
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 64     <-- 64 -->        PDF

«) poštarina 250.000 250.001
f) telefon 100.000
g) pretplata za radio 1 televizor 15.600
h) ogrijev 200.000 150.000
i) rasvjeta, voda, čistoća, dimnjaci 120.000 100.000
j) čišćenje i uređenje prostorija 70.000 50.000
k) popravak i osiguranje zgrade 150.000 100.000
1) popravak inventara 100.000 50.000
m) putni troškovi 350.000 350.000
n) nepredviđeni rashodi 100.280 200.741
2 ŠUMARSKI LIST:
a) saradnici, uredništvo i redakcija
3,231.600
771.600
2,810.000
650.000
421.600
b) papir, tisak 1 klišejic) separati
2,000.000 1,700.000
đ) poštarina 100.000 100.000
e) doprinos plaći namještenika 360.000 360.000
I PLACE NAMJEŠTENIKA:
a) stalni radni odnos
1,224.000
840.000
600.000
600.000
624.000 1,224.00«
b) privremeni radni odnos 384.000
4 HONORARI SARADNTKA: 300.000 300.000 300.000
5 OBAVEZE DRUŠTVENOJ
ZAJEDNICI: 722.000 360.000 362.000 722.M0
a) doprinos budžetima 276.000
b) doprinos soc. osiguranja 370.800
c) doprinos stamb. fondu 75.200
6 NOVE PUBLIKACIJE: «,000.000 5,000.000 1,000.000 e,ooo.oo«
7 BIBLIOTEKA: 300.000 150.000 150.000 »00.000
* NABAVKA INV. PREDMETA: 500.000 500.000 ste.oo«
» PRIREDBE: 720.000 450.000 270.000 7J0.000
a) predavanja i filmovi 20.000 24.000
b) »društveni četvrtak«
c) plenumi i skupštined) ostale priredbe
100.000
300.000
200.000
126.000
300.000
10 OBAVEZE PO BILANCI 1960. GOD. 1,547.520 540.259 1,007.561 1,347.52«
SVEGA: 16,881.000 12,651.000 4,230.000 16,881.000


Zagreb, dne 1. siječnja 1961. godine


Predsjednik: Blagajnik:
dr Milan Androić, v. r. Peternel ing. Josip, v. r.


PRIJEDLOG PRORAČUNA PRIMITAKA
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE ZA 1961. GODINU


Za 1961. godinu


3


3 predlaže se:


C C o


T3 3 g


rt Naziv računa U
O M ja


e više manje


«S


3 > N


CO


a


« M Dinara


OSNOVNI PRIHODI: 910.610 1,080.939 J70.S29 10.01«
a) članarina i upisnina 50.000 620.000
b) doprinos plaći nameštenika 360.000 360.000
c) nepredviđeni prihodi 500.610 100.939
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 65     <-- 65 -->        PDF

!
ŠUMARSKI LIST: 2,700.000 1,500.000 1,200.000 !,700.0M
a) pretplata 2,600.000 1,450.000
b) oglasi 100.000 50.000


3
DRUŠTVENA DVORANA: 200.000 400.000 200.000 200.000


4
STARE PUBLIKACIJE: 6,754.000 3,536.000 3.113.000 6,754.000
a) knjige 2,000.000
b) časopisi 10.000
c) tiskanice 4,744.000


5
SALDO PO BILANCI 31. XII. 6,316.390 6,134.061 182.32* 6,316.380


SVEGA : 16,881.000 12,651.000 4,600.329 370.329 36,881.0!)«


Zagreb, dne 1. siječnja 1961. godine


Predsjednik: Blagajnik:
dr Milan Androić, v. r. Peternel ing. Josip, v. r.


BILANCA SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE
NA DAN 31. XII 1990. GODINE


Tek. Aktiv a Pojedinačno Ukupno Pasiv* Ukupno
broj Dinara Dinara


1 STANJE BLAGAJNE:
a) gotovinab) gotovina
u blagajni
na tek. rn.
48.738
6y287.652 6,316.390
12
Tuđa sredstva
Tuđe knjige
1,547.520
5,377.500
2 STANJE POTRAŽIVANJA: \
a) članarina 380.000
b) pretplata na Šum. list 144.400
c) publikacije 1,879.432
d) ostala potraživanja 781.920 3,1185.752
3 NEKRETNINE:
Zgrada »Šum. dom« 33,948.527 33,948.527


POKRETNINE:


a) namještaj 4,237.994
b) knjižnica 1,125.128
c) zaliha publikacija 21,073.350
d) zaliha robe 25.000 26^461.4)72


SVEGA 69,912.141 69,912.141 SVEGA 6,925.020


Nadzorni odbor:


Predsjednik: Serbetić ing. Adolf, v. r. Blagajnik:


Dr. Milan Androić, v. r. Dragišić ing. Petar, v. r. Peternel ing. Josip, v. r.
Horvat ing. August, v. r.