DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 37     <-- 37 -->        PDF

12. Geige r R.: Das Klima der Bodennahen Luftschicht, Braunschvveig 1927.
13. Goo l W.: Die Karstaufforstung in Krain, Leibach 1838.
14. Hartman n F.: Forstdkologie, Wien 1952. s. 282—291.
15.
Horva t A.: Osvrt na istraživanja crnog bora (Pinus nigra Arn.) i njihova
primjena u šumarstvu. Šum. list 1900. broj 1—2.
16. Horva t A.: Tehnika pošumljavanja, Rukopis za Šum. enciklopediju J. A. 1954.
17.
Horva t A.: Šumske melioracije, Rukopis skripata predavanja iz predmeta
Šumske melioracije, Zagreb 1959.
18.
Horva t A. i dr.: Istraživanja o regresiji i progresiji šumske vegetacije i tala
na kršu (Kozjak). Anali Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jug. Akademije
znanosti i umjetnosti, Zagreb 1955..
19.
Horva t A.: Utjecaj ekstremnih temperatura na neke vrste drveća na području
degradiranog krša. Rukopis 195´4.
20.
Horva t A.: O gustoći sadnje na degradiranom kršu napose za alepski bor.
Šum. list 1951. br. 8—10.
21. Hoo l F.: Die Karst-Aufforstung, Sarajevo 1901.
22. Hoo l F. Uputa u uzgoj i sadnju šumskog drveća. Sarajevo 1914.
23. Ivko v R.: Šumske kulture, Beograd 1950.
24.
Jedlowsk i D.: Temperatura tla pod kamenim pločama. Šumarstvo br. 3—4,
Beograd 1958.
25-.
Kauder s A.: Podizanje i gajenje šuma. Poljoprivredno izdav. poduzeće,
Beograd 1950.


26.
Krpa n R.: Obnova šuma na kršu, knjiga 2. s. 202, Savezno savjetovanje o
´ kršu, Split 1957.
27. Kosovi ć B.: Pošumljavanje krasa, Zagreb 1909. Separat iz Šum. lista.
28.
Malboha n X.: Hrvatsko-primorski krš i pošumljavanje istog na području
Vojne krajine. Šum. list 1892. s. 211—220.
29.
Marinković D. i Miličević S.: Gradoni-višestruka prednost ovog načina
pripreme zemljišta pri pošumljavanju erodiranih terena. Šumarstvo br.
7—8, 1958.
30.
M a y e rb a e h L.: Die Bodencultur auf dem Karste des dster. illyr. Kiistenlandes,
Triest 1871.
31.
Monjauz e A.: Le reboisement sur rootage en plein et sur bourrelets. Revue
forestiere frangaise No 1, 1960. pag. 1—25.
32.
Obrad o vi ć M.: Prednosti saditev v zgodni jeseni. Gozdarski vesnik, št.
»—10, Ljubljana 1954.
33.
Oraš. : Problem pošumljavanja u Dalmaciji. Šum. list 1939. s. $59—567 i Šum.
list 1940. s. 383—396.
34.
Pe t rači ć A.: Pokusi, ukoliko zaštita nadzemnih dijelova izvađenih sadnica,
usporuje njihovo isušenje. Glasnik za šumske pokuse br. 5 Zagreb, s. 264—
270, Zagreb 1937.
35. Petrači ć A.: Uzgoj šuma, II dio. Zagreb 1931.
36. P r e m u ž i ć A.: Seljačko gospodarstvo na kršu, Seljačka sloga, 1930.
37. P u c i c h X: Die Karstbewaldung im osterreichisch-ilirischen, Kustenlande,
Triest 1900.
3S. Pucic h J.: L imbrosehimento nel Margraviato D´Istria, Trieste 1910.


39. Puchic h J.: Die Frage der Bewaldung des Triester Karstgebietes, Triest 1898.
40. Purt e 2.: Veštačka pošumljavanja, P. I. P. Beograd 1948.
41. Reine r F.: Utjecaj šuma na vodni režim, Ljubljana 1950.
42. Rubbi a K : Funfundzwanzig Jahre Karstaufforstung in Krain, Laibach 1912.
43. Šara j čić H.: Prilog pošumljavanju buri izloženih krških terena (rukopis).
44.
Simunovi ć M.: Pošumljavanje na terase u degradiranoj zoni krša. Šum.
list broj 1—2 1957.
45.
Sch a rnagg l S.: Mittheilungen des Kaiserl. konigl. Ackerbau-Ministeriums,
Wien 1872. IJahresbericht des Forstinspektors Simon Scharnaggl.
46.
Sch a rnagg l S.: Die Forstwirtschaft im Osterreichischen Kustenlande mit
vorziiglicher Riicksicht auf die Karstbewaldung, Wien, 1873.
47. Šteto u t: Nauka o poznavanju zemljišta. Beograd 1927.
48. Šumska presadnja i njene posljedice. Šum. list 1921. s. 119.
49. Sack i V.: Pošumljavanje u Južnoj Srbiji, Šum. list 1927. br. 7—8, s. 357.
50.
Z i a n i P.: O pogozdovalni tehniki na krasu. Gozdarski vestnik, št. 9—10,
Ljubljana 1954.