DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Zaključci


Iz izloženoga vidimo da je tehnika pošumljavanja sadnjom u jame poslije
drugog svjetskog rata znatno poboljšana, iako su dimenzije povećane samo za
5—10 cm. To se s obzirom na trošak izvedbe može smatrati značajnim napretkom.
Osim toga danas se uspješno pri pošumljavanju iskonsćuju skeletoidno.
i skeletno tlo. Daljnja preobrazba je nastala u sprječavanju evaporacije agrotehničkim
mjerama kao: okapanjem, pokrivanjem površine jame šljunkom itd.
Metoda pošumljavanja degradiranog krša sadnjom biljaka u jame upotrebljavat
će se i u budućnosti. Ona će se koristiti pri pošumljavanju teških terena na pr.
u bujičnim područjima, slivovima akumulacionih jezera i si. Uglavnom metoda
će se rabiti tamo gdje će se kulture morati podizati na dosadašnji način. Metoda
je već toliko dotjerana da se može uspješno upotrebljavati pri poštumljavanju
krša.


Razmatranjem drugih metoda dolazimo do zaključka da je Ettingerova metoda,
iako nije praktički primijenjena, preteča uspješnog pošumljavanja živih
pijeskova.


Burlakovu i Orašovu metodu smatramo značajnim doprinosom uspjehu
pošumljavanja.
Simunovićeva metoda je najuspješnija kombinacija pošumljavanja kamenitih
mediteranskih terena.


Malbohanovu metodu treba i danas iskoristiti gdje postoje uslovi.


Gradoni su vrlo koristan metod a treba ga rabiti u predjelima gdje ekonomičnost
opravdava izvođenje. Kao prokušan tehničko-proizvodni metod
treba ga forsirati tamo gdje se mogu iskoristiti strojevi.


Podizanje kultura brzog rasta upućuje na pristupanje radu u velikim razmjerima
što prethodno zahtijeva ekonomska i tehnička istraživanja za pronalaženje
mjera u cilju poboljšanja tla.


Primjena u voćarstvu i dosadašnja šumarska praksa na podizanju plantaža
pokazuju da se dodavanjem đubriva mogu postići značajni rezultati. To
potvrđuju istraživanja u inozemstvu i kod nas.


LITERATURA:


1. Afanasije v D.: Podizanje »ekspresnih šuina«, Šum. list 1937, broj 12
s. 622—658 (s. 624—625).
2. Afanasije v D.: Ekspresne šume, Sarajevo 1952, s. 149—186.
3.
Bale n J.: Tehnika pošumljavanja krša. Šum. list 1929. br. 4—5 s. 166—176
i 222—224.
4. Bale n J.: Naš goli krš, Zagreb 1931. s. 124—141 (129—130).
5.
Beltra m V.: Za bolše in uspešnejše delo, Gozdarski vesnik št. 9—10. Ljubljana
1954.
6. Bonf iglioli O.: Gnojiva, Polj. nakladni zavod, Zagreb 1957.
7.
Burlako v D.: Način suhih kultura pri pošumljavanju krša i goleti u Crnoj
Gori i Boki Kotorskoj. Sum. list 1929. s. 259—273.
8. Clauzur e
P.: Utilisation des godets en pol|yethylene pour les reboisements
dans la region Mediterraneenne, Revue forestiere francaise, 1-956, No 11.
9. Buchaufour
Ph. et Bonneau M.: Note sur la physiologie de la nutrition
des resineux. Applications a la pratique des reboisement. Revue forestiere
francaise No 4 1960. s. 250—256.
10. Ettinge r G.: Kulture na Grobničkom polju. Sum. list 1897. s. 448—452.
11.
Gračani n M.: Pedološka istraživanja Senja i bliže okolice. Glasnik za šumske
pokuse, separat, Zagreb 1931.
202