DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKK


GODIŠTE 85 MAJ—JUNI GODINA 1961


NOVI ZAKON O SUMAMA*)


Dr Slavko Komar,
sekretar SUV-a za poljoprivredu i šumarstvo


BRZ DRUSTVENO-EKONOMSKl RAZVOJ u posljednjoj deceniji naročito
u periodu 1957. do 1960. godine, koji se pozitivno odrazio i u šumarstvu, otvarao
je u ovoj oblasti privrede sve više aktuelnih problema. Od brzine rješavanja ovih
problema, a tako i od načina njihovog zakonskog reguliranja zavisilo je da
li će se privredni lanac šumarstvo-drvarska industrija osposobiti da održi korak
sa sve bržim razvojem zemlje. Otuda je Savezno izvršno vijeće, proučivši
po nalogu Društvenog plana za 1959. godinu stanje u šumarstvu i industriji
drveta, između ostalih mjera koje je preduzelo, stavilo pred odgovarajuće organe
i zadatak izrade prijedloga novog Zakona o šumama.


Donošenje novog Zakona o šumama predstavljat će najkrupniju regulativnu
mjeru u oblasti šumske privrede. Povoljna je okolnost da se vremenski poklapa
sa reformom našeg privrednog sistema. To omogućuje da se ubrza sadašnja
reorganizacija šumskih gazdinstava iz ustanova sa samostalnim firtansiranjem
(osim NR Slovenije gdje je to ranije provedeno) u preduzeća sa radničkim
upravljanjem. U isto vrijeme reorganizacija je povezana sa uklapanjem eksploatacije
šuma u domen djelatnosti šumskih gazdinstava. Dosada je eksploatacija
bila odvojena, što je upravo onemogućavalo formiranje gazdinstava kao privrednih
organizacija.


Donošenjem Zakona i reorganizacijom šumskih gazdinstava u preduzeća
tipa integralne šumsko-privredne organizacije treba praktično da se otvori nova
razvojna faza u oblasti šumske i drvarsko-industrijske proizvodnje.


Materija koju regulira zakon vezana je za racionalno i sa općedruštvenom
interesima usaglašeno korišćenje šuma kao prirodnog bogatstva od izuzetne
važnosti ne samo za šumsku privredu i radne kolektive u njoj, nego i posredno
za mnoge druge privredne i neprivredne djelatnosti.


Poznati su vitalni interesi naše društvene zajednice koji su vezani za šume.
Stanje, struktura, prinosni potencijal i sječivi prinos šuma su zavisni od
vrlo promjenljivih prirodnih uslova sredine i od različitih uslova privređivanja
kao posljedice ekonomske razvijenosti pojedinih širih ili užih područja. Jedinstvo
privrednog sistema i stvaranje istih ekonomskih uslova za privređivanje
zahtijevali su da se utvrde i kroz Zakon sprovedu određene društvene norme
i u šumarstvu, jedinstvene za cijelu teritoriju i cjelokupni šumski fond.


*) Ekspoze podnesen zajedničkoj sjednici Saveznog vijeća i Vijeća proizvođača Savezne


narodne skupštine 18. aprila 1961. godine prilikom pretresa nacrta osnovnog Zakona o šumama


koji je tom prilikom i usvojen.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Te norme sprovedene su prije svega kroz definiciju pojmova nekih osnovnih
kategorija kao što su: gazdovanja šumama, vrste šuma, šumsko-privredno
područje, šumsko-privredna osnova, subjekti gazdovanja šumama i si.


Dalje se ove norme ispoljavaju u jedinstvu općih ciljeva gospodarenja šumama
i u jednakoj nadležnosti organa vlasti i uprave odgovarajućeg stupnja.


Osnovni principi sprovedeni u Zakonu jesu:


1. Princip trajnosti prinosa. Regenerativna sposobnost šuma omogućuje neprekidnost
gazdovanja uz stalan porast godišnjeg obima iskorišćavanja šuma na
određenoj površini. Zaštitne i rekreacione funkcije šuma mogu da se ispolje
postojano- samo ako se bude stalno održavala .šuma na istom prostranstvu. Zato
mora svaki postupak, svaka mjera dobrog domaćina u šumi da vodi računa
o tome da se nikada ne prekida ovo stalno priticanje neposrednih i posrednih
koristi od šuma. Težnja radnog kolektiva ili individualnog proizvođača da obezbijedi
stalnu korist ispoljava se u principu trajnosti prinosa kao osnovnom principu
poslovanja u šumskoj privredi.
Princip trajnosti provejava manje-više kroz sve odredbe Zakona pa je prema
tome osnovni princip na kome počiva Zakon. Smisao- njegovog ostvarenja
jeste da se kontinuirano- proizvodi, da sjeeivi prinosi budu u stalnom većem ili
manjem porastu po volumenu a sve bolji po strukturi šumske proizvodnje, da
se stanje i struktura šuma stalno poboljšava a time i potencijalna vrijednost
šumske proizvodnje. Princip trajnosti u praksi trebalo bi da se ispolji tako da
šumsko gazdinstvo treba da osigura društvu ne samo- sadašnji minimum prinosa
nego-, s obzirom na potrebe, a primjenom novih tehničkih mjera, količine
drvne mase i za povećane potrebe u bližoj budućnosti.


Ostvarenje principa trajnosti Zako-n obezbeđuje naročito odredbama o- šumsko-
privrednoj osnovi, ograničavanjima u iskorišćavanju šuma i obavezama u
obnovi, unapređenju i zaštiti šuma.


2. Šumsko privredno područje kao ekonomsko-organizacioni instrumenat.
Zakon predviđa obrazovanje šumsko-privrednih područja koje treba da omogući
»provođenje principa savremenog gazdovanja šumama. Teškoće pri vođenju
šumarskih poslova na principu privrednog računa su naročito u to-me što se
troškovi regeneracije šuma vremenski ne po-klapaju sa troško-vima iskorišćavanja
šuma. Uslijed toga praktično je vrlo teško- uporediti troškove regeneracije
šuma sa njihovim rezultatima u rokovima ko-ji su uobičajeni u privredi. Da bi se
savladala ova teškoća, a koristeći činjenicu da su troškovi regeneracije u uređenom
šumskom gaszdinstvu godišnje manje-više isti, odnosno ispoljavaju ravnomjernu
tendenciju porasta, Zakon je utvrdio šumsko-privredno područje kao
područje rada šumskog gazdinstva. U tom okviru treba u principu osigurati
da se troškovi regeneracije šuma mogu podmiriti iz ukupnog prihoda, a da pri
tome gazdinstvo ostvari dohodak i izvrši raspodjelu u uslo-vima samoupravljanja
proizvođača.
Ovakva sadržina šumsko- privrednog područja čini ga ekonomskim i organizacionim
instrumentom privređivanja šumom. Pri to-me ima se za pretpostavku
da će šumsko-privrednim područjem biti obuhvaćene uglavnom ekonomske
šume tj. šume koje po svojoj strukturi i stanju dozvoljavaju takav
obim sječa na osnovu koga će vrijednost šumske proizvodnje moći da podmiri


´) Princip trajnosti prinosa podrazumijeva njegov kontinuitet i stalno povećavanje.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 5     <-- 5 -->        PDF

troškove regeneracije šuma. Iz takve postavke proizilazi i princip da jednim
šumsko-privrednim područjem gazduje uvijek jedna privredna organizacija.


Ukoliko se prilikom stvaranja šumsko-privrednih područja bude pod uticajem
administrativno-birokratskih rješenja znatno odstupalo- od njihove svrhe,
dovešće se u pitanje poslovanje organizacija na principu formiranja i raspodjele
dohotka. U tome slučaju onemogućilo bi se formiranje radnog kolektiva koji
bi normalno poslovao uz sve posljedice koje iz toga proizilaze.


Šumsko-privredno područje moći će da obuhvati ili isključivo žurne u društvenoj
svojini ili sve šume bez obzira na svojinu, ili će se formirati posebna
šumsko-privredna područja za šume u društvenoj svojini a posebno za šume
u građanskoj .Sve ovo- zavisi od zakona o šumama koje će donijeti narodne
republike. Smatra se da gornja granica veličine gazdinstva ne bi trebalo da
pređe 60.000 ha. Na većoj površini teško- bi bilo- intenzivno gazdovanje i radničko
upravljanje. Takva ogromna gazdinstva mogu se održati privremeno-, dok
još nema ni stalnih radnika, ni stručnjaka, ni materijalno-tehničkih uslo-va za
intenzivnije gazdovanje.


Ali nezavisno od toga ostaje da se pitanju o-brazovanja šumsko-privrednih
područja ima da obrati specijalna pažnja jer bi se pri većim griješkama mogao
kompro-mito-vati smisao Zakona da se stvore ekonomske samostalne i jake šumsko-
privredne organizacije. Velike povezane površine šikara, degradiranih šuma
i goleti treba isključiti iz šumsko-privrednih područja2). Za djelatnosti koje su
vezane za takve šume treba osnovati posebna uslužna poduzeća ili ustanove
koji bi poslovali sa dugoročnim kreditima ili dotacijama.


3. Poslovanje na principu formiranja i raspodjele dohotka, jeste jedan od
najznačajnijih principa novog Zakona o šumama, principa koji daje novi kvalitet
odnosima u šumskoj privredi.
Do sredine prošle godine jedino- su šumska gazdinstva Slovenije bila preduzeća,
ali ni ona nisu raspolagala šumama kao sredstvima za proizvodnju, jer
je njima upravljala državna uprava. Sva ostala gazdinstva bila su samostalne
ustanove. Ona su vršila, formalno raspodjelu ukupnog prihoda i dohotka, sve
do čistog prihoda, po važećim propisima, ali raspodjela dohotka nije se zasnivala
na samoodlučivanju radnog kolektiva o raspolaganju sredstvima čistog prihoda
i uspjehu poslovanja gazdinstava odnosno- zalaganju pojedinaca jer za to nisu
bili stvoreni elementarni uslovi.


4. Razvijanje radničkog samoupravljanja. Dosada je veći dio šumskih
radnika bio delimično lišen osnovnog prava radnih ljudi u našoj zemlji da neposredno
upravljaju sredstvima za proizvodnju, proizvodom i viškom proizvoda
kao rezultatom korišćenja tih sredstava. Ta prava bila su skučena zbog pretežno
administrativnog upravljanja šumama i budžetskog načina poslovanja.
Pitanje razvijanja radničkog samoupravljanja kao- uslo-va za brži razvoj
šumske privrede na bazi novih društvenih odnosa postavlja se vrlo oštro jer
je u odnosu na druge privredne grane u zaostatku koji treba što prije nadoknaditi.


Stvaranjem šumsko-privrednih područja, integriranjem eksploatacije sa njegom
i uzgojem i uvođenjem principa formiranja i raspodjele dohotka, Zakon


2) Ovo važi za slučajeve kada bi troškovi melioracije šikara degradiranih šuma ugrožavali
sa vremenu regeneraeiju t. zv. očuvanih šuma.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 6     <-- 6 -->        PDF

stavlja radnike u šumskoj privredi u jednak ekonomski i društveni položaj sa
kolektivima ostalih privrednih oblasti i oslobađa njihovu stvaralačku inicijativu
za razvijanje proizvodnih snaga i socijalističkih proizvodnih odnosa.


Otuda je prijedlog Zakona gdje god je to po samoj prirodi te pravne materije
moguće, išao na stvaranje mogućnosti za razvoj radničkog samoupravljanja.
Ove mogućnosti proizilaze, na primer, iz prava gazdovanja šumom (samostalno
i slobodno odlučivanje o vrstama šumarskih djelatnosti, organizaciji poslovanja),
iz prava šumsko-privredne organizacije na vlastito šumsko-privredno područje,
prava formiranja i raspodjele dohotka, prava prvenstva kupovine i zakupa šuma
u građanskoj svojmi, prava donošenja šumsko-privredne osnove, prava
arondacije šuma s kojim gazdinstvo raspolaže, prava obilježavanja sječe šuma,
prava na nadoknadu za korištenje šumskih puteva koji su osnovna sredstva
gazdinstva itd.


Radni kolektivi biće sada u stanju da sami razvijaju materijalne uslove za
privređivanje. Šumski radnik koji će se tek sada u većem dijelu gazdinstava
formirati kao stalni radnik, moći će kao i u drugim privrednim organizacijama
da samostalno ostvaruje i raspodjeljuje svoj dohodak, pa će prema tome imati
i mogućnosti da sam doprinosi razvoju svog kolektiva.


Dosljedno sprovođenje radničkog samoupravljanja oslobodiće široku inicijativu
za otkrivanje krupnih rezervi u sječivom potencijalu šuma, za racionalno
iskorištavanje sječive mase i proizvodnih sredstava, intenzivno gajenje šuma i
uvođenje novih oblika proizvodnje drvne mase (plantaže).


5. Pravo korišćenja i gazdovanja šumama. U Zakonu je sproveden princip
da se šume u društvenoj svojini mogu dati na koriši drugim privrednim organizacijama, ustanovama i državnim organima
tj. svima organizacijama kojima su šume potrebne da bi mogli izvršiti
svoje opće ili specifične zadatke. Ovim se principom ukida ostatak administrativnog
upravljanja šumama, izlazi se iz dosadašnje prakse isključivosti i omogućava
organizaciono povezivanje šumsko-privrednih djelatnosti sa drugim djelatnostima
koje predstavljaju organski odnosno tehnološki kontinuitet u proizvodnji
i preradi drveta ili korištenju šume u druge svrhe. Organizacije koje su
dobile šume na korišćenje imaju pravo da s njima gazduju i od njihove volje
isključivo će zavisiti koje ´djelatnosti i poslove iz gazdovanja šumama i u kojoj
mjeri mogu povjeriti drugima organizacijama. Ovim principom je isključeno i
administrativno nametanje oblika organizacije što je dosada bio jedan od glavnih
razloga zaostajanja šumske privrede.
6. Širenje osnove za uključivanje individualnih vlasnika u socijalistički
sektor šumske proizvodnje. U privatnoj građanskoj svojini ima 3(P/o ukupnih
šumskih površina. Kako zbog zaštitno-rekreacionih funkcija tako i zbog znatnog
učešća na tržištu (danas 1,2 mil. m3 industrijskog drveta) potrebno je posvetiti
posebnu brigu šumama u građanskoj svojini.
Zakon u pogledu sprovođenja princiza trajnosti prinosa i održavanja i unapređenju
tretira šume u građanskoj svojini jednako kao i šume u društvenoj
svojini. Najznačajnije su posebne odredbe, i to prije svega odredba člana 5.
Zakona koja daje prava vlasnicima da gazdovanje sa njihovim šumama povjere
zadruzi odnosno privrednoj organizaciji na bazi ugovornih odnosa. Ali pored
toga predviđeno je da narodna republika može, pod određenim uslovima u
općem interesu i interesu samih vlasnika, gazdovanje šuma u građanskoj svojini
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 7     <-- 7 -->        PDF

povjeriti privrednim organizacijama. U tom slučaju treba obavezno osigurati
prava vlasnika šume na sječu i drugo korištenje šume8 za vlastite potrebe kao
i pravo na jedan dio rente.


Ovim odredbama stvaraju se vrlo povoljni uslovi za uključivanje individualnih
proizvođača šumskih proizvoda u društveni sektor proizvodnje i povećanje
tržišnosti šumske proizvodnje uopšte, što sve u krajnjoj liniji ima kao
rezultat jačanje socijalističkih društvenih odnosa u šumskoj privredi.


Briga zajednice za šume u građanskoj svojini ispoljava se također u odredbama
člana 14. Zakona koji predviđa pravo narodne republike da može ustanoviti
poseban obavezan doprinos od sopstvenika šume. Zakon omogućava također
slobodan promet i davanje u zakup šuma u građanskoj svojini, s tim što pri
tome daje prioritet privrednim organizacijama.


7. Uloga komuna. Činjenica je da se šumska privreda manje-više razvijala
bez povezanosti i mimo razvoja komunalnog sistema. Predloženi Zakon je na
liniji smanjenja do krajnjih mogućnosti administrativnih mjera koje su bile vrlo
jake u šumarstvu uopće, a posebno u upravljanu šumama. Smanuje se uloga
administrativno-upravnih faktora u šumskoj privredi uopće, a ukoliko ostaje,
težište društvene intervencije prenosi se na osnovnu društvenu ćeliju, na
komunu.
Federaciji je Zakon dao nadležnost skoro isključivo na donošenju dopunskih
propisa a narodnim republikama propisa kojima se prema konkretnim
uslovima i mogućnostima razrađuju postavke Zakona o šumama. Nadležnost
sreskih narodnih odbora je svedena još na manju mjeru.


Zainteresiranost komuna za šumsku privredu znatno se mijenja:


— prije svega zakon daje komuni daleko veću nadležnost u poslovima
šumarstva;
— znatno veći fondovi kojima prema novom sistemu raspodjele raspolažu
sama šumska preduzeća a napose veći doprinos preduzeća komuni povećavaju
interes komuna za razvoj šumske privrede;
— Zakon daje veliku ulogu komuni u organiziranom vezivanju individualnih
šumskih proizvođača za društveni sektor;
— participacija u renti koja se ostvaruje u šumskoj privredi a koja će
se verovatno iduće godine uvesti, također će povećati interes komune.
8. Unošenje savremene tehnologije u šumske djelatnosti. S obzirom na
reguliranje mjera u gazdovanju šumama. Zakon se morao da dotiče tehnologije
u šumskoj privredi. Kada je već bilo neophodno regulirati i jedan dio ove
materije, Zakon je išao na to da svojim odredbama osigura uvođenje savremenih
metoda i mjera tj. da daje podstrek za novu, savremenu tehnologiju u
svim granama šumske djelatnosti i poslova.
U tom smislu Zakon obavezuje sva pravna i fizička lica koja gazduju
šumama da primjenjuju mjere za unapređenje šuma i šumske proizvodnje, da
unose u šumsko- privredne osnove obavezne šumsko kulturne mjere za unapređenje
gazdo van ja šumama; daje pravo općini da ovakve mjere propisuje i za
šume koje ne moraju imati šumske privredne osnove i dr.


3) Ukoliko ove šume mogu, prema odabranim metodama šumsko* gaiđovanja, đa daj«
prinose odnosno koristi.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 8     <-- 8 -->        PDF

PROBLEMI I MJERE RAZVOJA ŠUMARSTVA


Razmatranjem uslova i mogućnosti razvoja šumarstva na dugoročnom planu
i u bližoj perspektivi, očigledno´ je da postoji niz ozbiljnih problema. Neki
od njih stvoreni su i postoje u blažoj ili oštrijoj formi kroz cio poslijeratni period,
dok su se drugi rađali kasnije. Svi ovi problemi proisitiču iz:


— prvo, nedovoljno razvijene materi jalno-tehničke proizvodnje (slaba
otvorenost šuma, primitivna oruđa rada i dr.);
— drugo, stalno nedovoljnih financijskih sredstava;
— treće, nesređenih organizaciono-proizvcdnih odnosa između šumarstva
i industrije drveta kao< i stalno mijenjanih oblika unutarnje organizacije šumarstva
kroz cio poslijeratni period.
U otklanjanju nastalih problema i teškoća preduzimane su, naročito od 1954.
godine, razne manje ili krupnije mjere. Među ovim posljednjim naročito se
ističu:


— propisivanje šumskih taksa kao maksimalnih dozvoljenih cijena drveta
na
panju;
— osnivanje fonda za unapređenje šumarstva;


— kreditiranje investicija u šumarstvu iz Općeg investicionog fonda, i
— promjene u režimu cijena šumskih i drvarsko industrijskih proizvoda.
Navedene kao i druge poduzete mjere nisu bile ni približno dovoljne da se
likvidiraju problemi i otklone teškoće u razvoju šumarstva.
a) Problemi proizvodnje. U prosjeku naša šumsko-privredna tehnologija
stoji na dosta niskom stepenu. Međutim, postoje velike razlike po područjima,
tako da se tehnologija u jednima nalazi na evropskom nivou, dok u drugima tek
izlazi na puteve savremenog gajenja i iskorišćavanja šuma.
U kompleksu proizvodne problematike izdvajaju se na prvom mjestu slabosti
u gajenju i zaštiti i čuvanju šuma. Ove slabosti praktički se ogledaju u
relativno uskom frontu radova na njezi šuma (prorede, čišćenja i dr.) i stalno
nedovoljnoj odbrani šuma cd požara, insekata, biljnih bolesti i prirodnih nepogoda.
One su posljedica niza faktora, ali naročito nedostatka novčanih sredstava
(oni se često »ne isplaćuju«) šumskih gazdinstava i inercije i zaostalosti
dijela šumarskih stručnjaka zbog odsustva tradicije primjene savremenih metoda
i nedovoljnog poznavanja tehnike radova.
Dalje, u grupi ovih problema ističe se i spor razvoj aktivnosti na poboljšanjušuma unošenjem novih, ekonomičnijih vrsta drveća u stare sastojine, naročito
četinara u planinske i topola u ravničarske šume. Iako je to najbrži i najbolji
put rekonstrukcije šumskog fonda, obim radova je vrlo ograničen. Siri rad
u ovom pravcu zahtjevaće da se napravi program izdvajanja šuma za rekonstrukciju,
zatim treba organizirati masovnu proizvodnju četinarskog sjemena i
sadnica; osposobiti stručne kadrove na bazi stečenih iskustava i pozitivnih rezultata
u zemlji i inostranstvu itd. U ovom pravcu treba organizirati i specifičan
naučno-istraživački rad.
Posebno se u proizvodnoj problematici otvaraju i problemi u radu na podizanju
plantažnih i drugih visokointenzivnih šumskim nasada topola i četinara.


Naime, i pored široke propagande u stručnoj i širokoj javnosti i nesumnjivo pozitivnih,
iako skromnih, rezultata koji su već postignuti, pokret plantažne proizvodnje
drveta ne širi se kako* se očekivalo i kako bi objektivno trebalo. Raz
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 9     <-- 9 -->        PDF

lozi ovome su prije svega u ograničenim financijskim sredstvima (a to su relativnu
visoke investicije) a isto tako i u otsustvu jedinstvenog nacionalnog programa
radova i još uvijek nedovoljno rasčišćenim problemima; tehnologije i ekonomike
ovakve proizvodnje drveta. U podizanju četinarskih plantažnih nasada javljaju
se i posebne teškoće, prije svega pitanje izbora vrste drveća, a zatim i sporost u
organiziranju sjemenske i rasadničke baze za masovnu proizvodnju sadnog
materijala.


Najzad kad je riječ o problemima podizanja plantažnih šumskih nasada,
treba ukazati na neke probleme čije pravilno rješavanje može mnogo da utječe
na čitav problem rada u ovom pravcu. Naime, ideja šumske plantažne proizvodnje
nije se rodila samo na liniji borbe za uravnoteženi nacionalni bilans
drveta; ona je isto tako, ako ne i više, važna i sa savremeno najracionalnije
korišćenje zemljišta. Otuda je u praksi došlo do vrlo različitih organizacionih
formi kombinirane, združene šumsko-poljoprivredne proizvodnje. Tako:


— osnivaju se posebni kombinati za trajno kombinirano poljoprivrednošumsko
korišćenje zemljišta (na primjer na području sreza Sremska Mitrovica
i Vinkovci);


— objedinjavaju se poljoprivredna dobra i šumska gazdinstva u jedinstvene
organizacije (primjer sreza Koprivnica);
— osnivaju se posebni pogoni za plantažnu proizvodnju drveta u drvnoindustrijskim
kombinatima (primjer Maglaj), i


— osnivaju se posebni pogoni za združenu poljoprivredno-šumsku proizvodnju
dobara i za šumsko-poljsko korišćenje zemljišta kod šumskih gazdinstava
(najčešći oblik i karakterističan za cijelu zemlju).


Nema sumnje da su ovi organizacioni oblici u osnovu zdravi jer se u svakom
od njih ide na najrentabilnije korišćenje zemljišta i drugih prirodnih uslova.
Hitnim obezbjeđenjem potrebnih sredstava treba osigurati kako »planove
plantažiranja«, tako, i još više, pokret za kombinirano korišćenje zemljišta.
Aktuelnost problematike šumarstva u oblasti regeneracije, obnove i podizanja
šuma izražava se u zakašnjavanju i podbacivanju skoro svih vrsta šumsko


kulturnih radova. To se vidi iz ovog pregleda:
Planirano Izvršeno %
1957—1961. 1957—1961. plan
— Pošumljavanja 110.000 80.000 72
— melioracija degradiranihi šikara
šuma
200.000 135.000 68
— unošenješume
četinara u lišćarske
150.000 30.000 20
— podizanje topolovih plantaža i
šuma 30.000 22.000 73
— radovi njege i zaštite šuma 750.000 580.000 77
— uređivanje šuma 2,000.000 1,850.000 92


Kao što se vidi, koncem 1960. godine ni kod jedne vrste šumsko-kultumih
radova nije bio postignut cilj postavljen Petogodišnjim planom što nije slučaj
ni sa jednom drugom privrednom oblasti. Naročito su zaostajali radovi na melioracijama
i unošenju četinara u lišćarske šume.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Problemi materijalno-tehničke baze šumske proizvodnje zauzimaju posebno


i vrlo značajno mjesto u kompleksu proizvodne problematike šumarstva.


Uska materijalno-tehnička baza šumske privrede izraz je njene opće teh


ničke i ekonomske zaostalosti. U poređenju sa drugim privrednim oblastima i


granama šumska privreda je, u ovom pogledu na posljednjem mjestu. Pri tome


se naročito ističu nedovoljna kornunikativnost šuma i slaba tehnička opremlje


nost proizvodnje.


Iako je u posljeratnom investiranju prioritet bio u izgradnji šumskih komu


nikacija, stepen otvorenosti šuma (oko 4 km na 1.000 ha ekonomskih šuma) još


uvijek je daleko ispod nivoa koji odgovara intenzivnom gazdovanju šuma


(15—20 km na 1.000 ha). Ovako slaba prosječna otvorenost šuma odražava se


negativno na gazdovanje šumama i šumsku proizvodnju.


I pored toga što savremena šumska proizvodnja uopće, naročito šumska
eksploatacija i podizanje novih šuma i plantaža, zahtijeva primjenu mehanizirane
tehnike — čijom upotrebom je jedino moguće smanjiti visoke troškove i
izbjeći vanredno naporan fizički rad — tehnička opremljenost šumske proizvodnje
stoji vrlo nisko<. Prema podacima iz 1955. godine — a do danas se situacija
nije u tom pogledu znatnije promijenila — u eksploataciji šuma je na 100
zaposlenih radnika bilo svega 30 HP (u građevinarstvu 89, u ribarstvu 350, na
poljoprivrednim dobrima 252).


Pošto su i prosječno slaba kornunikativnost šuma i niska tehnička opremljenost
šumske privrede posljedica, na prvom mjestu, nedovoljnih ulaganja — problem
se, naravno ´može riješavati, prije svega višim ulaganjima u izgradnju
šumskih puteva i za nabavku mehaniziranih oruđa rada. Dosadašnje usmjeravanje
ulaganja na dva ova sektora šumsko-privrednih investicija treba još više
pojačati.


b) Problemi odnosa šumarstva i industrije drveta. U razmatranju ovih problema
treba, pre svega, podvući:


— prvo, da oblast šumarstva i industrije drveta, po prirodi, pretstavljaju
jedinstven, organski lanac privređivanja u tehnološkom i ekonomskom smislu
riječi;
**-drugo, da industrija drveta pretstavlja tipično »bazensku« privredu, gde
je bazen odlučujuće opredeljen njenom šumskom sirovinskom bazom, i


— treće, da se vijek trajanja drvno-industrijskih postrojenja približno poklapa
sa periodom u kome je moguće postići bitne promjene u strukturi šumske
proizvodnje.
Zbog ovakve prirode lanca — s jedne strane, i oblika dosadašnjeg praktičnog
riješavanja odnosa šumske i drvarsko-industrijske proizvodnje u sklopu našeg
sistema lokalne uprave — s druge strane, pojavio se niz problema, čije otklanjanje
treba da otvori i olakša puteve za ekonomsku integraciju šumarstva
i industrije drveta. Praktički, riješavanjem ovih problema obezbijedit će se:


— da se šumarstvo što jače orijentira na proizvodnju sortimenata koji se
traže u savremenoj visokorentabilnoj industrijskoj tehnologiji;
— da se industrija brzo prilagodi šumskoj sirovinskoj bazi, odnosno izgradi
prvenstveno u pravcu kompleksnog korišćenja lišćarskbg drveta;
— da se drvno-industrijska preduzeća sektora primarne prerade izgrade na
tačno projektiranim sirovinskim zaleđima; pri tome paralelno treba da se riješi i
problem lokacije i veličine kapaciteta fabrika primarne prerade.
/
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— da se primarna industrija razvija isključivo u pravcu korišćenja onih
proizvoda primarne prerade, čija se proizvodnja prirodno organizira na datoj
šumskoj sirovinskoj bazi.
Karakter izloženih puteva integracije šumske i drvarsko»-industrijske proizvodnje,
naročito njihov »bazenski« karakter, otvara problem usklađivanja
odnosno i interesa:


— šumskih gazdinstava sa drvarsko-industrijskim preduzećima i
— šumskih gazdinstava i drvarsko-industrijskih preduzeća (zajedno i pojedinačno)
sa političko-teri tori jalnim jedinicama.
Odnosi i interesi šumskih gazdinstava i drvarsko-industrijskih preduzeća mogu
i treba da se reguliraju u okvirima stalne, organizirane kooperacije, naročito
na planu međusobnog kreditiranja i drugih oblika finansijske pomoći (izgradnja
komunikacija i razvoj sirovinske baze, izgradnja industrijskih kapaciteta za preradu
slabijeg drveta i dr.).


Problemi odnosa šumskih gazdinstava i drvarsko-industrijskih kombinata, s
jedne strane, i političko-administrativnih jedinica, s druge strane, otvaraju se
najčešće na teritorijalnim pitanjima (neslaganje područja), pa će morati da se
otklanjaju ne samo dogovaranjem privrednih organizacija i srezova odnosno
komuna nego´ i samih srezova i komuna međusobno..


c) Problemi ekonomike šumskih gazdinstava. Problem cijena šumskih proizvoda
postavlja se praktički, a prije svega, kao problem odnosa između šumarstva
i industrije drveta. To je i problem odnosa između šumsko-privrednih organizacija
i zajednice koji se otvara kao pitanje sredstava za proširenu reprodukciju
u šumskoj privredi.


Zadaci koje postavlja Petogodišnji plan i program dugoročnog razvoja zahtijevaju
velika sredstva. Otuda, a pošto šumarstvo treba da se razvija na bazi
vlastitih snaga, probleme cijena šumskih proizvoda treba riješavati u pravcu:


— što slobodnijeg formiranja cijena, i
— ekonomskog odmjeravanja instrumenata u privrednom sistemu, koji
utječu na nivo cijena šumskih proizvoda (porez na promet, renta itd.).
Prelaz šumskih gazdinstava na poslovanje po privrednom računu i dosljedna
primjena privrednog sistema na šumsko-privredne organizacije, pri jednoj
pravilnoj politici cijena šumskih proizvoda, omogućiće stvaranje njihovih vlastitih
sredstava. Međutim, ona će biti nedovoljna za predviđeni razvoj. Da bi
se dobila sredstva koja nedostaju, šumskim gazdinstvima treba osigurati ne
samo´ za izgradnju komunikacija i plantaža već i sa druge investicione zahvate
poseban kreditni režim koji diktira priroda proizvodnje (dug proizvodni ciklus,
niska renta).


d) Problemi radne snage. Mali broj stalnih i loša kvalifikaciona struktura
šumskih radnika, velika fluktuacija i slab priliv mladih radnika, nedostatak specijalizovanih
stručno tehničkih kadrova i njihova loša struktura — glavni su
problemi u oblasti šumarskih kadrova.


Od oko 67.000 radnika na šumskim poslovima — najviše 10.000 su stalni
od čega u Sloveniji oko 7 hiljada. Ovo je zato što´ su uslovi u šumarstvu objektivno
vrlo teški (rad na otvorenom, velika pokretljivost, težak teren, rad na kabastim
proizvodima, velika opasnost od povreda, slabi, uslovi za ishranu i kulturni
život itd.). Brizi za stručnu naobrazbu i bolje uslove smještaja stalnih
šumskih radnika ne posvjećuje se ni približino dovoljna pažnja.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Glavni uzroci ovakvom stanju jesu:


— do oslobođenja korišćenja šumskog bogatstva bilo je u rukama privatnog,
posebno stranog kapitala, koji je bic potpuno neinteresiran na rješavanju
problema kadrova;
— do nedavnih prelomnih uspjeha u privredi i poljoprivredi bilo je
uvijek dovoljno radne snage na selu koja je tražila dopunsku zaradu u šumarstvu;
— poslije rata dato je premalo sredstava za stvaranje boljih uslo-va rada
šumskih radnika, a organizacione promjene destimulirale su stvaranje kadra
stalnih radnika i njihovo stručno osposobljavanje;
Posljedice ovakvog stanja odrazile su se naročito u teškoćama razvijanja
radničkog samoupravljanja u šumskoj privredi (nedostatak stalnih radnika) i
u niskoj produktivnosti svih vrsta šumskih radova.


Najvažnije mjere za rješavanje problema kadrova bile bi u sistemu nagrađivanja
po učinku, u stvaranju boljih uslova rada i života šumskih radnika, i
njihovom stručnom osposobljavanju i u uvođenju sistema stručnog školovanja
koje odgovara potrebama šumske privrede.


SPROVOĐENJE ZAKONA


S obzirom na relativno vrlo usku materijalnu bazu šumske privrede danas,
biće svakako vrlo mnogo teškoća u sprovođenju Zakona. Međutim, opće privredne
mjere koje su u posljednje vrijeme preduzete za dalje razvijanje našeg
privrednog sistema, o posebno* sistema raspodjele dohotka, imaće povolan uticaj
na ostvarenje principa koji su postavljeni ovim Zakonom. Može se s pravom
očekivati da će početi da se razvija jedno sasvim novo* šumarstvo, kvalitetno
drukčije od dosadašnjeg u kome će lični interes šumskih proizvođača i njihovih
radnih kolektiva biti skladno povezan sa interesima društvene zajednice. To će
biti pokretač mjera i metoda intenzivnog gazdovanja i proizvodnje drvne mase
na savremenoj osnovi.


Sa donošenjem predloženog Zakona o šumama razumije se, neće biti završen
posao oko reorganizacije šumarstva, njegovog uvođenja u privredni sistem
i uklapanja u komunalni sistem. Naprotiv, to je samo početak jednog novog
načina prilaženja u riješavanju svih problema šumske privrede i njenog unapređenja.
Novi metod u radu biće potreban ne samo šumskim organizacijama
nego i državnoj upravi, komorama i svim drugim ustanovama zaduženim za
određene probleme šumarstva kako bi se do krajnjih konsekvencija ostvarile
sve intencije ovog Zakona.


U tom pogledu očekuje i savezne organe uprave nadležne za poslove šumarstva
a naročito narodne republike vrlo* obiman i odgovoran posao. Savezno
izvršno vijeće treba da, donese više bližih propisa i pravilnika a naredne republike
treba što prije da donesu svoje zakone o šumama.


Principi Zakona, dopunski propisi i sve druge ekonomske mjere za njegovo
sprovođenje otvaraju jasnu i široku perspektivu razvoja šumarstva naše zemlje
u skladu sa cjelokupnim našim privrednim i društvenim razvitkom i omogućavaju
brži tempo razvoja šumarstva koji je nužan da bi šumska privreda
što prije došla u korak sa ostalim privrednim oblastima.


178
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 13     <-- 13 -->        PDF

THE NEW FOREST LAW


SUMARRY


In his statement submitted on April 18, 1960, to the joint session of the Federal
Executive Council and the Producers´ Council of the Federal National Assembly the
author stated:


Owing to a rapid social-economic developrnent there appear in our coutry a
number of actual problems in ali fields and thus also in the field of forest economy,
which must keep pače with the faster and faster developrnent. Therefore, the Federal
Ex.ecutive Council — after having studied the state of the forestry economy — has
instructed the competent authorities to elaborate a proposal for a New Forest Law.
It is a favourable coincidence that the passing of this Law occurs parallel with the
reform of our economic system. This makes possible to speed up the present reorganization
of the forest managements, i. e. their transformation as organizations with
autonomous budgetting into enterprises with workes´ management. Simultaneously
the exploitation of forests is being integrated into the forest enterprise as one of its
business activities. Thus far the logging was separated, and just this .rendered impossible
the formation of forest managements as economic organizations.


The fundamental principles of the Law are the following:


1. Sustained-yield management.
2. Forest-economic regions as an economic-organizational entity. It is supposed
that this region will comprise the economic forests, i . e. those which according to
their structure and condition will allow such an extent of fellings on the basis of
which the value of forest production will cover the costs of regeneration. It is considered
that the upper limit of the region ought not to exoeed an area of 60.000 ha.
(so long as there are no conditions for a more intensive management).
3. To run business on the basis of formation and distribution of the revenue.
4. Developrnent of the workers´ self-management. The Law places the workers
in the forest industry on an equal footing (as to the economic and social position)
with the workers´ collectives of other economic branches and frees their creative
incentive for the developrnent of production and socialistic production relations.
5. The right for the exploitation and management of forests. There has been
carried out the principle that the forests in socialistic ovvnership may be given for
utilization to the forest, industrial, agricultural and other economic organizations,
institutions, as well as to the state bodies, i. e. to ali those organizations to which
.the forests are necessary fo the fulfilment of their public and specific tasks.
6. Expansion of the basis for including the individual owners into the socialistic
sector of forest production.
7. The role of the communes. The proposed Law is on the line to minimize the
administrative measures which were verystrong in the forestrv. The interest on the
part of the communes for the forest economy is considerably stimulated.
8. Introduction of an up-to-date technology into the forest economy.
In conclusion the author. discusses the problems and measures for the develop^
ment of forestry.