DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 83     <-- 83 -->        PDF

proizvođačima pesticida, sanitarnom službom
i drugim ustanovama koje se danas
bave problemima upotrebe pesticida.


Šumarski stručnjaci koji su prisustvovali
Savetovanju u diskusiji zamerili su
organizatorima što i šumarstvo, kao drugi
po količini konzument pesticida. nije
pozvano da aktivno učestvuje u radu Savetovanja.
Isto tako izneli su i o specifičnosti
korišćenja pesticida u šumarstvu, da


STRANO ŠUMARSTVO


ŠUMARSTVO U VELIKOJ BRITANIJI
I UPOZNAVANJE METODA GAJENJA
I ODRŽAVANJA ŠUMA


Kao stipendisti engleske tehničke pomoći
omogućena mi je jednomjesečna specijalizacija-
studijsko putovanje sa još 6
šumarskih stručnjaka iz Jugoslavije, o temi:
»Upoznavanje savremenih metoda, koje
se primjenjuju u vještačkom pošumljavanju
sa osvrtom na mehanizaciju radova
«. Ovo studijsko putovanje trajalo je od


12. X — 14. XI 1960. godine, i za relativno
kratko vrijeme omogućeno nam je upoznati
problematiku šumarstva u Vel, Britaniji
kao i naučna dostignuća i rezultate
postignute u obnovi šuma. Grupa je bila
vrlo dobro primljena od strane Forestry
Commission i British Council, koji su organizirali
put i upoznali nas ne samo sa
rezultatima i metodama pošumljavanja,
već i drugim problemima i stepenom razvoja
uopće. Po dobro razrađenom programu
i rasporedu rada grupa je proboravila
dva tjedna na terenu Škotske, jedan tjedan
na terenu Walesa i jedan tjedan na terenu
Engleske, .na obilasku kultura četinjara.
I


Općenito o šumarstvu u Vel. Britaniji


Velika Britanija je otočna zemlja, pa
je morski pojas i karakterističan za formiranie
klime otoka. Uslijed miješanja toplih
zračnih masa (golfske struje u sjevernom
atlantiku) sa hladnim kopnenim dolazi
do iznenadnih promjena vremena u
svim godišnjim dobima. Osim toga ovakav
položaj Vel. Britanije omogućuje pojavu
vjetrova i oluja. Engleska je uglavnom
ravna ili blago valovita sa brežuljcima do
300 m nadmorske visine; u njenom sjevernom
i jugozapadnom dijelu imade nešto
viših vrhova i do 60O m nadm. visine.


Wales i Škotska su znatno brdovitiji i
tu se već mogu naći i vrhovi preko 1000 m


eno ima posebne potrebe, ko;i su pesticidi
od naročitog interesa za šumarsku praksu i
dr. Iako su ova izlaganja bila više načelna
imala su uticaja na stilizaciju zaključaka
u kojima su istaknute i potrebe šumarstva.
Kao najznačajniji usvojeni zaključak iznosimo:
u buduće će određene šumarske
naučne ustanove vršiti biološku kontrolu
pesticida za potrebe šumarske prakse.


Prof. dr S. Zivojinović


nadm. visine. Najviši vrh je Ben Navis (u
Zapadnoj Škotskoj) visine 1.338 m. Rezultatima
istraživanja utvrđeno je, da je gornja
granica ekonomičnosti pošumljavanja
cko 600 nadm. visine, no pravilnim izborom
vrsta, načinom pripreme tla i tehnikom
sadnje omogućeno je uspješno osvajanje
i većih visina, iako se zasada nije
išlo u veće visine, jer imaju dovoljno
(praznih) neobraslih površina i u nižim
pojasevima (naročito u Škotskoj) gdje se
nalaze velike obešumljene površine.


Na sjeveru i zapadu Vel. Britanije prostiru
se starije geografske formacije tvrdih
stijena pokrivene sa dosta debelim slojem
zemljišta. Na jugu i istoku se uglavnom
prostiru mlađe i mekše stijene sa bogatim
zemljišnim pokrivačem, većinom silikatnog
karaktera, ali imade i krečnjačkih.
Na jugu Britanije imade i krede, u
raznim dijelovima zemlje imade vulkanskih
i metamorfnih stijena na manjim površinama.


Pedološki substrat je najčešće glina.
Velike površine zap. Škotske i Walesa na
površinskom sloju čini treset, što je posljedica
velikih oborina. Zatim imade površina
u sjev. Škotskoj (područja Invernessa)
prekrivenih živim pijeskom. Velike
površine čine podzolirana tla i vrištine.
Na kredi i vapnencima imade rendzina.
Smeđa šumska tla nalaze se uglavnom pod
starijim šumskim kulturama.


U raznim krajevima zemlje su velike
razlike u količini oborina. U istočnim predjelima
količina oborina iznosi na mjestima
samo 500 mm godišnje dok na nekim
položajima zapada iznosi i do 5.000 mm.
Srednje oborine u jugoistočnom dijelu
zemlje iznose cea 760 mm a za sjev. i zap.
dijelove 1.270 do 1520 mm. Pojava snijega
je rijetka i to iznad 700 m n. v., ali se ni
tu ne zadržava.


Šumarstvo u Vel. Britaniji je mlado i
datira od svršetka I svjetskog rata 1919
godine kada je osnovana Šumarska komi


161
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 84     <-- 84 -->        PDF

šija (Forestry Commision), kao samostalno
tijelo u sklopu Ministarstva poljoprivrede
sa sjedištem u Londonu a imade tri
odjela.


1. Odio za gospodarenje državnim šumama.
2. Odio za nadzor nad privatnim šumama
i savjetovalište privatnih vlasnika šuma.
3. Odio za naučna istraživanja i školstvo.
Kao prve niže jedinice šumarske komisije
(Forestrv Corhmission) jesu direkcije:


1. Direkcija šuma za Englesku u Londonu,
2. Direkcija šuma za Wales u Abevustwitlu-
u,
3. Direkcija šuma za Škotsku u Edenburg-
u.
Pri šumarskoj komisiji u Londonu se
nalazi u rangu direkcije rukovodstvo cjelokupne
naučno istraživačke službe i školstvo
Vel. Britanije. Direkcijama rukovode
direktori (savjeti) i komisije za zaštitu šuma.


Direkcije su podijeljene u tzv. konzervate
(conservacies-e) koji se dijele na šumarije
(Districts office), a ove na lugarske
rajone. Na terenu postoje kontrolni lugari
(Head forester), koji imaju pod sobom
1—3 lugarska rajona. Šef šumariie je obavezno
šumarski stručnjak sa fak. spremom.
Vrlo je mali broj zaposlenog osoblja,
tako u jednoj šumariji od 7.000 ha površine
može se od drugih službenika naći samo
nadzornik šuma (Head forester) 2—3
lugara ili 2 administrativna službenika.


U zemlji postoje šumarski fakulteti pri
univerzitetima u Oxfordu, Edinburghu,
Aberdeenu i Bangoru, a ovi daju šumarskih
stručnjaka više nego to zahtijevaju
potrebe.


Za obrazovanje nižeg šumarskog osoblja
postoje lugarske dvogodišnje škole. Zatim
postoje jednogodišnji stalni kursni
centar u New Forestru za stalne šumske
radnike. Ovaj kurs pohađaju obično najbolji
radnici i u njemu se vrši odabiranje
najboljih radnika za lugarske škole. Osim
toga se održavaju i seminari za osoblje u
šumarstvu, kao i za vlasnike privatnih šuma.


U osnovnim školama uče đaci na školskim
zemljištima, dodijeljenim školama
za praktičnu obuku, te putem rada na pošumljavanju,
održavanju kultura, radovima
u školskom rasadniku i dr, upoznaju se
tehnikom podizanja šuma, te je ovo vrlo
dobar metod putem kojega zavole šumu i
cijene napore oko uzgoja šume.


Istraživačka služba Vel. Britanije, skon.
centrirana je u jednom institutu smještenom
u mjestu Alice Lodge kod Londona.
Institut imade na terenu stanice koje rade
pod njegovim rukovodstvom. Na terenu je
izdvojena samo djelatnost uzgoja šuma sa
odjelom u Edinburgh-u, jer to zahtijevaju
različiti prirodni uslovi. Institut raspolaže
sa 100 službenika od toga 30 fakultetskih
obrazovanih stručnjaka. Na svim terenima
imade postavljen veliki broj pokusnih
ploha, a praćenje rezultata vrše stručnjaci
iz operative. Vrlo je prisna veza između
instituta i operative, tako da sve zadatke
koji se vrše u pogledu gajenja i zaštite šuma
i si. obavlja operativa po direktivama
instituta, a koji se temelji na rezultatima
ispitanim na ^probnim površinama.


Poznato je, da Vel. Britanija imade ogromne
prazne površine u Škotskoj i Walesu.
da su prirodne šume lišćara (u glavnom
pod privatnim vlasništvom) u dosta
lošem stanju. Potrebe iziskuju veliki uvoz
drveta iz Evrope i čitavog svijeta, jer ono
nešto šumskih površina od prirode, koje
čine skoro najniži procenat u Evropi, nije
bilo uopće značajno za privredu. Osnivanjem
ovako čvrste organizaciie šumarske
službe, prišlo se pošumljavanju na velikim
površinama i to sa preko 90´°/o četinjarima,
dok se sa liščarima radi do
najviše 9´°/o i to u juž. Walesu i
juž. Engleskoj. Značajno je, da oni rade
sa jako mnogo stranih vrsta četinjara i
rezultati toga rada pokazali su za pojedina
područja odgovarajuće standardne vrste
i to Pinus silvestris, i contorta, Picea
sitchensis i Picea abies u Škotskoj u južnim
i istočnim dijelovima zemlje uz druge
vrste u toplijim i sušnijim područjima
forsiraju se Pinus contorta i P. nigra
var. calabrica.


Šumarska komisija stalno proširuje
svoje posjede kupovinom zemljišta od privatnika
(naročito na sjeveru u Škotskoj).
Prema podacima iz 195®. godine državnih
šuma i zemljišta bilo je 879.508 ha od toga


429.048 pošumljene površine, a planom za
narednih 6 godina trebalo je pošumiti
127.280 ha.
Privatnih šumskih površina imade oko
1,111.000 ha, a godišnji plan pošumljavanja
u njima iznosi oko 10.000 ha. Ovo su
uglavnom razbacane manje površine, ali
imade privatnih šuma i do 4.000 ha. Ove su
pod nadzorom šumarske komisije. Sječe
kontroliraju šumarski stručnjaci, a također
sudjeluju i kod obnove priv. šuma. Postoje
i uređajni elaborati za privatne šume,
a također se vode i potrebne evidencije
o priv. šumama (obim sječe, pošumljavanja
i dr.).
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 85     <-- 85 -->        PDF

II
UPOZNAVANJE METODA NA GAJENJU
I ODRŽAVANJU ŠUMA:


— rasadnici,
— obnova šuma u Škotskoj i pošumljavanje
tresetišta i živih pijesaka u sjev.
Škotskoj,


— obnova šuma u južnom Walesu,


— obnova šuma u južnoj Engleskoj.


Značajno je napomenuti, da je rasad


nička služba u Vel. Britaniji vrlo dobro organizirana.
Postoje veliki šumski vrtovi
(površine se kreću i do 30 ha). Broj ovih
rasadnika je planski i čitava proizvodnja
je usmjerena na vlastite potrebe. Uglavnom
se proizvode sadnice četinjara i to
presađivane, starosti 2 + 1 godinu ili 2+ 2
godine. Svi radovi su postavljeni na naučnu
osnovu tj: institut je vezan sa proizvodnjom.
Radovi u rasadnicima su mehanizirani,
pazi se na pravilnu obradu tla.
Gnojenje se vrši organskim i mineralnim
gnojivima, te zeleno gnojenje, a dosta je
u primjeni i đubrenje otpacima od hmelja,
koji dovoze iz pivovare. Otpad mora preležati.
pa se potom miješa sa zemljom do
15 cm dubine, osim toga on imade i funkciju
održavanja strukturnosti tla. i zadržavanje
vlage. Velike poteškoće im zadaje


X


borba protiv korova u rasadnicima. Protiv
korova se bore na različite načine i to tako,
da poslije sjetve posipaju gredice pjeskom
0 cea 3 mm, zatim upotrebljavaju
mineralna ulja (Shell i Esso), te švicarskim
preparatom zvanim gensatop 50°/o i
Simazine (3 funte ovoga praška se rastopi
u 50 galona vođe). Prskanje ovim se vrši


samo između redova biljaka, tako da traktor
ide kotačima po stazicama, a otraga
imade pričvršćenu posebnu napravu sa
ispušnim pipcima, za ispuštanje ulja ili
preparata, koji su podešeni između redova.


Obično se sjetva sjemena vrši omaške
(ariš, sitka, duglazia, obična smreka, pančićeva
omorika, jela i dr.), dok je rjeđe
vidjeti sjetvu u redove i to samo kod bo«ra.
Sjetva omaške daje bolje rezultate (povoljniji
je razmještaj korijena i dr.).


Biljke iz sjemeništa presađuju i to: borove,
ariš i duglaziju nakon prve godine,
a sitku, smrču, omoriku i jelu nakon dvije-
godine. Sa puno pažnje i primjenom
naučnih metoda u rasadničkoj službi uspjeli
su proizvesti kvalitetan sadni materijal
za pošumljavanje. Konačno se poklanja
velika pažnja i sortiranju, te odabiranju
sadnica za pošumljavanje, pakovanje
vrše u najlon vrećice po 50 komada u
svežnju. Prednost je da se sadnice ne isu.
šuju i sposobne su za pošumljavanje ako
stoje i do 3 mjeseca.


U rasadnicima radi stalna radna snaga
koja je zaposlena kroz čitavu godinu.
Za vrijeme kišovitih dana radi se u barakama
u kojima su montirani cirkulari
za piljenje sitnih sortimenata u daščice.


Slika 1 — Rasadnik
F 1 e e t kod Gathouse of Fleet.


Iz daščica se u posebnoj radionici pravi
ambalaža (kao na primjer ambalaža za
krumpir u jednom rasadniku kod Cardiffa).
Za sadni materijal otpremljen na
teren osnuje se radi praćenja rasta posebna
gredica sa naznakom vrste sadnica
i kada je otpremljena, kako bi se znalo
koji je razlog eventualnog nedovoljnog
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 86     <-- 86 -->        PDF

SI. 2a — Šuma Culbin u sj. Škotskoj.
Pošumljavanje živog pijeska


uspjeha sadnje. Osim toga rasadnici su
podijeljeni u odjeljenja v;etrobranim pojasevima
(obično tuje i sitke); također podižu
i žive ograde oko njih. (SI. 1 — Dio
rasadnika u šum! području Fleet. Foto:
inž. Cefnik).


Slika 2.
Predjel Leanachan u
Škotskoj


Obilaskom podignutih kultura četinjara,
počeli smo u Škotskoj. Odmah po osnivanju
Šumarske komisije u Londonu 1919.
godine, ove ogromne obešumljene površine
su privukle pažnju šumarskih stručnjaka,
pa su rezultati radova zadivljujući.
Jasno izdiferencirani tipovi tla, kao što
su živi pjesci, tresetišta (kao najviše zastupljeni
tip) te na padinama smeđa šumska
tla, iziskuju posebnu tehniku rada.
Kod živih pijesaka počinje se prvo vezivanjem
pomoću grana koje su čak i spojene
(povezane) žicom radi vjetra. Zatim
siju trave (Amophila arenaria). te Cytisus
scoparius. brezu kao pionirske vrste, a
tek onda pristupaju sadnji. Pošumljavanje
je sa: Pinus silvestris, Pseudotsuga, taxifolija,
Pinus pinaster, ponderosa, radiata,
Picea sitchensis, Pinus contorta, nigra var.
calabrica.


Najbolje rezultate su postigli sa Pinus silvestris,
ngra var. calabrica i contorta, te
se sadnja istih forsira na ovim pijescima.


Posebnom tehnikom rada omogućeno je
privesti kulturi tresetna tla (obrasla Callunam
vulgaris). Imali smo prilike vidjeti
pošumljenu površinu Pinus silvestris i
Larix leptolepis-om, bez prethodne drenaže
tla i rezultati su vrlo slabi, pa će se
naknadnom drenažom popraviti (područje
Black Išle). Priprema tla sastoji se u oranju
specijalnim teškim plugovima vučenim
sa traktorom gusjeničarom. Čitava
brazda se izbacuje na površinu i u brazdu
se u zasjek vrši sadnja. Za sadnju je upotrebljavan
velik broj vrsta četinjara (duglazije,
smrče, sitke, običan bor. ariš itd.),
a najbolje rezultate su na tresetištima dali
Pinus contorta i Picea sitchensis.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Slika 3.
Otpaci ugljena (jalovine) u
Walesu


Zatim smo obišli i tresetišta, te vrištinska
tla u Walesu gdje se istom metodom
rada postižu odlični rezultati. Osim toga
vidjeli smo pošumljavanja u industrijskom
dijelu južnog Walesa, gdje radovi na pošumljavanju
idu do fabričkih jalovina (odpaci
od ugljena), koja je u bazenima ugljena
činila čitava brda. Desetgodišnjim naučnim
ispitivanjima utvrđeno je, da je daleko
rentabilnij e ova brda otpadaka pošumiti
nego privesti poljoprivrednoj kulturi
(trošak pošumljavanja ove jalovine iznosi
cea 650 funti dok privađanje poljoprivrednoj
proizvodnji bilo bi do 350 funti
skuplje). Prethodno se ova brda moraju


oblikovati tako, da prime oblik prirodne
konfiguracije. Ovaj trošak oblikovanja jalovine
snose ugljenokopi, a rad se vrši pomoću
mehanizacije (bageri, buldožeri itd.),
zatim se siju pionirske vrste: lupina i metlica,
te se tako stvaraju uslovi za pošumljavanje.
Najbolje rezultate postigli su
korzikanskim borom.


Osim toga smo vidjeli i lijepe kulture
Pančićeve omorike u području Cairu Edward
Forest (juž. Wales), koja je pokazala
vrlo dobre rezultate. Prema podacima naučno
istraživačke službe Pančićeva omorika
se pokazala najotpornijom vrstom na
mraz. U rasadnicima smo na više mjesta


Slika 4.
Proređni materijal