DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 81     <-- 81 -->        PDF

skim gos. i drvno ind. poduzećima.


d) Preporučujemo fakultetskim odborima
i upravama da se u narednom periodu
daleko više angažuju na razvijanju
interesa kod studenata za naučno ispitivačke
radove;


e) Konferencija predlaže organima uprave
fakulteta da razmotre uvođenje jednog
stranog jezika kao obaveznog predmeta
na završnim godinama uz modernizaciju
nastave.


4. S kripta i udžbenici:
a) Skripata po svima šumarskim fakultetima
još uvijek manjka.
Problem skripata postao je još teži zbog
vanrednih studenata.


Pošto je ovo vrlo velik problem, konferencija
je odlučila da o ovome pitanju
uputi pismo Predsjedništvu interfakultetske
konferencije profesora, fakultetskim
upravama i Sveučilišnim savjetima.


DRUŠTVENE VIJESTI


OSVRT NA SAVJETOVANJE
O PESTICIDIMA


Od 17.—19-, januara ove godine održano
je u Opatiji prvo Savetovanje o pesticidima,
koje je organizovala Savezna uprava
za zaštitu bilja u zajednici sa proizvođačima
hemijskih sredstava u Jugoslaviji.
Savetovanju je prisustvovalo preko 200
stručnjaka agronoma, biologa, lekara, hemičara,
veterinara, predstavnika proizvođača
pesticida i dr. struka, koji se u bilo
kom vidu bave problematikom pesticida
kod nas.


Savetovanje je otvorio inž. S. Todorović,
direktor Savezne uprave za zaštitu bilja,
koji je u svom pozdravnom govoru
podvukao značaj Savetovanja i istakao
probleme zbog kojih se ono održava. Posle
toga saopšteno je 6? referata:


1. Proizvodnja pesticida u FNRJ i problematika
u vezi s njom (referati inž. S.
Todorović i inž. N. Ostojić),
2. Potrebe i mogućnosti razvoja industrije
pesticida u FNRJ (referati: dr A.
Stanković, inž. N. Ostoiić, inž. S. čuturilo.
J. Lipovac i inž. S. Todorović),
3. Upotreba pesticida u humanoj medicini
(referenti: dr S. Borjanović, dr L. Puhalek
i dr S. Simić),
4. Problemi medicinske zaštite u odnosu
na organofosforne insekticide (referenti:
dr Z. Binenfeld, dr M. Stevanović i dr Vojvodić).
5. Materijalna pitanja:
a) Smatramo da sva materijalna davanja
treba da budu stimulativnog karaktera,
a da pravo na njih imaju samo studenti,
koji uredno ispunjavaju obaveze prema
školi.


c) Dosadašnja politika stipendiranja
treba da se revidira. Studentska organizacija
zajedno sa školom treba da daje predloge
stipenditorima za dodjelu stipendija.
Potrebnu pažnju treba posvetiti dodjeli
nagrada najboljim studentima.


Iz referata i diskusija na konferenciji
vidljivo je da je beogradski i sarajevski
fakultet najviše napravio u vezi reforme
studija. Konferenciji su prisustvovali predstavnici
nastavnika beogradskog, ljubljanskog
i sarajevskog šumarskog fakulteta.


Vukelić Branko
stud. šumarstva


5. O strukturi otrovanja životinja u
FNRJ s osobitim obzirom na pesticiđe
(referent prof. dr M. Delak), i
6. Neki problemi u pometu i uvozu
sredstva za zaštitu bilja (referenti: inž. R.
Jovanović i inž. R. Draganić).
Sadržaj referata se kretao u granicama
vrlo aktuelnih problema vezanih za proizvodnju
i korišćenje pesticida u poljoprivredi
i humanoj politici. Uglavnom je svaka
od struka, koje su učestvovale u Savetovanju.
referatom iskristalizirala svoje
probleme vezane za pesticiđe. Poljoprivredni
stručnjaci su u svoja dva referata
dali osvrt na proizvodnju pesticida kod
nas, pre i posle rata, kolebanje proizvodnje
i utrošak pesticida, o osvojenim pesticidima
od naše industrije, problemima proizvodnje
sredstava za zaštitu bilja, potrebi
razvoja ove industrije i si. Dalje su izneli
o današnjim- mogućnostima zaštite
raznih poljoprivrednih kultura pesticidima
koje proizvodi naša hemiiska industrija,
kao i koji pesticidi nedostaju za još uspešniju
zaštitu poljoprivrednih kultura. Medicinski
stručnjaci su u svom referatu dali
podatke o upotrebi pesticida u humanoj
medicini, iznoseći probleme zaštite čoveka
od antropogenih insekata i pacova, šta
je do sada urađeno u ovom pravcu i koja
su dosada ostala nerešena pitanja. Kao poseban
problem istaknut je u ovom referatu
pojava sve većeg trovanja ljudi sa




ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 82     <-- 82 -->        PDF

vremenim pesticidima i dat je predlog za
uklanjanje ove opasnosti pri intenzivnom
korišćenju pesticida u humanoj medicini i
zaštiti bilja u poljoprivredi. U svom drugom
referatu medicinski stručnjaci iz
zdravstvene službe izneli su probleme zaštite
ljudi od trovanja organofosfornim insekticidima
pri njihovom korišćenju u poljoprivredi,
ističući da su trovanja kod
nas sve češća i brojnija, da zdravstvena
služba cd ove opasnosti nije dovoljno organizovana
i da bi pomenute insekticide
trebalo podvrći svestranoj kontroli, tj. pri
preuzimanju koncentrata, njihovom transportu,
razređivanju i obradi u preduzećima,
čuvanju, pravljenju rastvora i kontroli
poljoprivrednih produkata dobijenih
od bitaka tretiranih organofosfornim insekticidima
Veterinarski stručnjaci izneli
su kao problem trovanja domaćih životinja
i divljači prilikom korišćenja pesticida zi
zaštitu poljoprivrednih kultura i šuma. Pri
tome ie u referatu istaknuto da je broj
otrovane stoke i divljači veliki i da se on
iz godine u godinu povećava, a da se na
toksikologiji od pesticida kod nas vrlo malo
radi. Najzad stručnjaci iz proizvodnje
hemijskih sredstava u svom referatu skrenuli
su pažniu na probleme prometa i
uvoza pesticida podvlačeći da se iz određenih
razloga izvesni proizvedeni pesticidi
gomilaju u skladištima proizvođača i
da se pri uvozu koncentrata za neosvojene
pesticide inostranim proizvođačima zbog
nelojalne konkurencije uvoznika sredstava,
različito plaća.


Diskusija koja je trajala dva dana, bila
je vrlo živa i interesantna. Svi problemi
istaknuti u referatima imali su svoje
diskutante, koji su, dotičući ih se. davali
i predloge za njihovo rešenje. Naročito
je živa diskusija bila u vezi sa zaštitom
liudi od pesticida pri njihovom korišćenju
u zaštiti bilja i humanoj medicini,
kontroli biljnih produkata, o korisnosti i
nedostacima postojećih sanitarnih propisa,
potrebi donošenja novih boljih zakonskih
propisa i si.


Za Savetovanje se može reći da je
uspelo i to organizaciono i suštinski. Svi
izneti problemi bili su aktuelni, diskusija,
koju su referati izazvali, bila je vrlo korisna,
a doneti zaključci, ako se ostvare,
biće dragoceni prilog u rešavaniu problema
unotrebe i proizvodnje pesticida kod
nas. Međutim, organizatorima Savetovanja
mora se ovde staviti primedba što je ovo
Savetovanje uglavnom bilo posvećeno poljoprivrednim
problemima zaštite bilja, a
donekle i humane medicine. Šumarstvo
kao producent biljnih produkata, iako je
veliki potrošač pesticida, a uz to pored za


jedničkih ima i svojih specifičnih problema
vezanih za njihovu upotrebu, na ovom
Savetovanju nije učestvovalo. Referat o
problemima korišćenja pesticida u šumarstvu
svakako bi doprineo da ovo Savetovanje
bude potpunije.


Savetovanju su od šumarskih stručnjaka
prisustvovali, nažalost, samo četiri profesora
iz zaštite šuma šumarskih fakulteta
u Zagrebu i Beogradu: dr Zlatko Vajda,
dr Mihailo Krstić, dr Milan Androić i potpisani.
Od Komore, Saveiodavnog centra,
Nacionalne komisije za topolu, sekretarijata
šumarstva i dr. šumarskih ustanova
u zemlji riko nije prisustvovao. Ovo je
svakako veliki propust organizatora Savetovanja,
ali za ovo snosi krivicu i šumarska
praksa koja je dosta dezainteresovana
za upotrebu pesticida u zaštiti šuma.
Međutim. Savetovanje o pesticidima
je bio memenat da šumarstvo u posebnom
referatu iznese svoje probleme i da, kao
što je to učinila poljoprivreda, proizvođačima
sredstava za zaštitu bilja, iznese svoje
zahteve u proizvodnji pesticida.


Želeli mi ili ne. upotreba pesticida je
prodrla u naše šumarstvo, sa svim svojim
pozitivnim i negativnim uticajima. Iz
dana u dan sve se više koriste, ali, na žalost,
sa dosta grešaka. U mnogim slučajevima
teren postojeće preparate za zaštitu
bilja pogrešno upotrebljava; u pogrešnim
koncentracijama ili protiv štetočina
na koje nemaju dejstva. Razlog ovome je
što šumarska praksa nije zahtevala biološku
kontrolu dejstva posto;ećih preparata
za šumske štetočine i uzročnike bolesti i
što nije od oroizvođača pesticida insistirala
da u svn´im uoutstvima na pakovanjima
i prospektima stave i preporuke za korišćenje
preparata u šumarstvu. Dalje, sa
preparatima se na terenu rđavo postupa;
nepravilno se čuvaju, rđavo mešaju i si.
Posledice toga su dekomnoniranje preparata,
upotreba bez pozitivnih rezultata i
dr., a to znači: trošenje sredstava bez željenog
dejstva u zaštiti šumskih kultura.
Najzad, veliki broj savremenih insekticida,
upravo oni koji su danas u velikoj upotrebi,
izvanredno su jaki otrovi za ljude,
domaću stoku i divljač. Nepravilnim radom
sa njime, bez potrebnih mera predostrožnosti
šumski praktičari, lugari, šumski
radnici i dr. lica, izloženi su trovanjima.
Nesreće ove vrste već se dešavaju i
njih praksa svakako treba da spreči.


Izneto jasno govori da šumarska praksa
treba ozbiljno da se pozabavi pitanjem
korišćenja pesticida u šumskim objektima
i da se za rešavanje problema niihove primene
svestrano organizuje i poveže sa Saveznom
upravom za zaštitu bilja, našim