DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 81     <-- 81 -->        PDF

skim gos. i drvno ind. poduzećima.


d) Preporučujemo fakultetskim odborima
i upravama da se u narednom periodu
daleko više angažuju na razvijanju
interesa kod studenata za naučno ispitivačke
radove;


e) Konferencija predlaže organima uprave
fakulteta da razmotre uvođenje jednog
stranog jezika kao obaveznog predmeta
na završnim godinama uz modernizaciju
nastave.


4. S kripta i udžbenici:
a) Skripata po svima šumarskim fakultetima
još uvijek manjka.
Problem skripata postao je još teži zbog
vanrednih studenata.


Pošto je ovo vrlo velik problem, konferencija
je odlučila da o ovome pitanju
uputi pismo Predsjedništvu interfakultetske
konferencije profesora, fakultetskim
upravama i Sveučilišnim savjetima.


DRUŠTVENE VIJESTI


OSVRT NA SAVJETOVANJE
O PESTICIDIMA


Od 17.—19-, januara ove godine održano
je u Opatiji prvo Savetovanje o pesticidima,
koje je organizovala Savezna uprava
za zaštitu bilja u zajednici sa proizvođačima
hemijskih sredstava u Jugoslaviji.
Savetovanju je prisustvovalo preko 200
stručnjaka agronoma, biologa, lekara, hemičara,
veterinara, predstavnika proizvođača
pesticida i dr. struka, koji se u bilo
kom vidu bave problematikom pesticida
kod nas.


Savetovanje je otvorio inž. S. Todorović,
direktor Savezne uprave za zaštitu bilja,
koji je u svom pozdravnom govoru
podvukao značaj Savetovanja i istakao
probleme zbog kojih se ono održava. Posle
toga saopšteno je 6? referata:


1. Proizvodnja pesticida u FNRJ i problematika
u vezi s njom (referati inž. S.
Todorović i inž. N. Ostojić),
2. Potrebe i mogućnosti razvoja industrije
pesticida u FNRJ (referati: dr A.
Stanković, inž. N. Ostoiić, inž. S. čuturilo.
J. Lipovac i inž. S. Todorović),
3. Upotreba pesticida u humanoj medicini
(referenti: dr S. Borjanović, dr L. Puhalek
i dr S. Simić),
4. Problemi medicinske zaštite u odnosu
na organofosforne insekticide (referenti:
dr Z. Binenfeld, dr M. Stevanović i dr Vojvodić).
5. Materijalna pitanja:
a) Smatramo da sva materijalna davanja
treba da budu stimulativnog karaktera,
a da pravo na njih imaju samo studenti,
koji uredno ispunjavaju obaveze prema
školi.


c) Dosadašnja politika stipendiranja
treba da se revidira. Studentska organizacija
zajedno sa školom treba da daje predloge
stipenditorima za dodjelu stipendija.
Potrebnu pažnju treba posvetiti dodjeli
nagrada najboljim studentima.


Iz referata i diskusija na konferenciji
vidljivo je da je beogradski i sarajevski
fakultet najviše napravio u vezi reforme
studija. Konferenciji su prisustvovali predstavnici
nastavnika beogradskog, ljubljanskog
i sarajevskog šumarskog fakulteta.


Vukelić Branko
stud. šumarstva


5. O strukturi otrovanja životinja u
FNRJ s osobitim obzirom na pesticiđe
(referent prof. dr M. Delak), i
6. Neki problemi u pometu i uvozu
sredstva za zaštitu bilja (referenti: inž. R.
Jovanović i inž. R. Draganić).
Sadržaj referata se kretao u granicama
vrlo aktuelnih problema vezanih za proizvodnju
i korišćenje pesticida u poljoprivredi
i humanoj politici. Uglavnom je svaka
od struka, koje su učestvovale u Savetovanju.
referatom iskristalizirala svoje
probleme vezane za pesticiđe. Poljoprivredni
stručnjaci su u svoja dva referata
dali osvrt na proizvodnju pesticida kod
nas, pre i posle rata, kolebanje proizvodnje
i utrošak pesticida, o osvojenim pesticidima
od naše industrije, problemima proizvodnje
sredstava za zaštitu bilja, potrebi
razvoja ove industrije i si. Dalje su izneli
o današnjim- mogućnostima zaštite
raznih poljoprivrednih kultura pesticidima
koje proizvodi naša hemiiska industrija,
kao i koji pesticidi nedostaju za još uspešniju
zaštitu poljoprivrednih kultura. Medicinski
stručnjaci su u svom referatu dali
podatke o upotrebi pesticida u humanoj
medicini, iznoseći probleme zaštite čoveka
od antropogenih insekata i pacova, šta
je do sada urađeno u ovom pravcu i koja
su dosada ostala nerešena pitanja. Kao poseban
problem istaknut je u ovom referatu
pojava sve većeg trovanja ljudi sa