DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 79     <-- 79 -->        PDF

monas«. Od divljači sitkanska smrča općenito
manje strada od obične smrče.
Osjetljiva je na mraz i često stvara rašlje.
U Njemačkim uslovima 50—70 godišnje
kulture imaju oko 32 m prosječnu visinu
i 18—20 rcvVha prirasta. U usporedbi sa
zelenom duglazijom ima veći prirast za
5´—lO´/u. a od obične smrče za 50—60°/o.
Kod osnivanja kultura na podzoliranim
tlima potrebna je totalna obrada tla, a
za potpuni uspjeh i visoki nivo podzemne
vode. Najpovoljniji je razmak sadnje
1,6 x 1.5 do 2 x 2 metra.


EKSPLOATACIJA ŠUMA (KNIGGE)
Upotrebljivost drva ovisi o njegovim fizikalnim
svojstvima. Na ta svojstva najveći
utjecaj ima stanište, socijalni položaj
stabla u sastojini i uzgojni zahvati u sastojim.
Na dobrim staništima drvo iste
vrste je manje specifične težine, a time
i slabijih fizikalnih svojstava. Starost stabala
uvećava kvalitet drva. Na kvalitet
drva vrlo veliki utjecaj imaju i genetska
svojstva. Bolja kvaliteta drva je iz gustih
sastojina i zato su, prema gledanju eksploatatora
i korisnika drva, bolje umjerene
prorede kod njege sastojina. S obzirom
na socijalnost pojedinog stabla u sastojini,
veće kolebanje kvaliteta drva imaju
dominantna stabla.


(STREHLKE) Veliki troškovi izrade celuloznog
drva traže što veću upotrebu mehanizacije
da bi se smanjili troškovi. Danas
se već upotrebljavaju mašine za guljenje
kore, posebno slaganje celuloznog
drva u kolute promjera 1 m. Ti koturi složenog
drva vežu se čeličnom vrpcom pa
se lakše i brže utovarivaju i istovarivaju
pomoću dizalica montiranih na motornim
vozilima. Za preradu drva potrebne su
nove mašine (na primjer za Ijuštenje, piljenje
itd.), jer se sve više iskorišćuju
stabla sitnijih dimenzija.


ORGANIZACIJA RADA (SPEIDEL)
Karakteristično je za njemačko šumarstvo,
da je stepen povećanja produktivnosti rada
u vremenu 1950.—1960´. god. gotovo jednak
u šumarstvu kao i u industriji i poljoprivredi.
Te tri grane su s najvećim povećanjem
produktivnosti rada, dok su
ostale grane ispod njihovog nivoa. Satnica
šumskog radnika povećana je skoro 4 puta
u razdoblju od 1952.—1958. god. Produktivnost
rada u istom razdoblju povećana
je svega za 5´0´Vo, tj. godišnje cea T°/o.
U isto vrijeme, dok su plaće radnika i
namještenika rasle, dobici šumovlasnika
su opadali. Ako bi se snizile zarade radnika,
to bi se negativno odrazilo u šumskoj
privredi, jer bi šumski radnici odlazili
na rad u druge privredne grane.


EKSKURZIJA I POKUSNE PLOHE
(KRAHL — URBAN) U toku ekskurzije,
upoznali smo se s metodama na pokusnim
plohama u »Lehrforstamtu« u Bramwaldu.
Na plohama je ispitivano uspijevanje
lužnjaka, kitnjaka i bukve s obzirom na
razne provenijencije sjemena. Plohe su
vrlo lijepo komparativno postavljene tako,
da se za 10 god. otkad su osnovane
vide već prvi rezultati. Pokusi s reznicama
lužnjaka i kitnjaka pokazali su, da
je zakorjenjivanje kitnjaka lakše nego
lužnjaka. Tehnika rada već sada je tako
usavršena, da se u budućnosti može na
ovaj način naveliko razmnožavati hrastove.
Najvažnije je kod toga, da se prethodno
plus stabla ispitaju da li su genotip
ili fenotip. Za nas je interesantno mišljenje
Krahl — Urbana, da u dolini Save ima
lužnjaka tri rase. Zapadno od Nove Gradiške,
lužnjak tjera kasnije u tu rasu smatra
povoljnu za introdukciju u njihove šume.
Najčišćom rasom kitnjaka smatra se
sredogorje u Slavoniji.


Ispitivanje potomaka bukovih stabala,
koja su ostala kao sjemenjaci, a imaju
razne mane. kao što je usukanost, rašljatost
i rano listanje. Pokazalo se na potomstvu
(pokusne eplohe), da se te loše osobine
nasljeđuju i to usukanost 46´°/o, rašljatost
52!|)/o, dok biljke uzgojeje iz sjemena
od stabala koja rano listaju gotovo
u potpunosti nasljeđuju to svojstvo. Slabog
su uzrasta, jer često stradavaju od
kasnog mraza. KarAio listajuća rasa je
bolja, jer brže raste i stabalca su ljepšeg
habitusa.


Naš boravak u Hann. Miindenu iskoristili
smo. da pogledamo neke pokusne plohe
Zavoda za tehniku uzgajanja šuma.
Docent dr Rohrig pokazao nam je u okolici
GSttingena:


1. Pokusna ploha u sastojini bukve, gorskog
javora i običnog jasena. Starost 99
godina. Drvna masa oko 360 rnVha. Tečajni
prirast 5—6 m3/ha. Kod tretmana sastojina
išlo se za tim, da se tokom ophodnje
poveća učešće po drvnoj masi tzv. plemenitih
lišćara, tj. gorskog javora i običnog
jasena. S obzirom da su to heliofilne
vrste, naročito obični jasen, njega sastojina
provođena je jakim visokim proredama.
Tim načinom njege sastojina postiglo
se. da na toj pokusnoj plohi danas ima
preko WVo plemenitih lišćara. To je jedan
od načina obogaćivanja sastojina, koji se
postiže intenzivnom njegom.
2. Pokusna ploha bukve, trešnje (Prunus
avium x P. domestica) s nešto gorskog
brijesta, običnog jasena i gorskog javora.
Starost 40 godina. Broj stabala po hektaru
oko 750. Tečajni prirast oko 7 m3/ha. Svrha
157