DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 78     <-- 78 -->        PDF

štete počinila divljač (srne i jeleni), tako
da je zelena duglazija negdje i do W/auništena.


(BURSCHEL) Prirodna regeneracija
bukovih sastojina na različitim matičnim
supstratima (bazalt, pješčenjak i vapnenac)
uz primjenu obrade tla i bez prethodne
obrade, dala je slijedeće rezultate. Uspjeh
prirodne obnove, bez obzira na podlogu,
kod primjene prethodne obrade tla
skoro je četverostruko veći, nego na neobrađenim
površinama. Broj proklijalih
plodova bukve je najveći na vapnencu, a
najmanji na bazaltu. Opadanje broja, odnosno
nestajanje ponika na jedinici površine
najintenzivnije je od oktobra do
januara, a dalje biljčice propadaju slabijim
tempom.


SJEMENARSTVO I GENETIKA (KLEINSCHMIT)
Odabiranje i razvrstavanje
plus stabala evropskog ariša vršeno je po
obliku krošnje i položaju grana. Plus stabla
su razvrstavana u tri grupe. Stabla sa
uspravljenim granama na gore i paraboloidnom
krošnjom, stabla s obješenim granama
i ovalnom krošnjom i stabla s horizontalnim
granama, ovalnom krošnjom
i izrazijim vrhom. U koliko se radi o genotipovima
tih stabala, potomstvo ima iste
karakteristike kao njihov roditelj. Kod
fenotipova to nije uvjek slučaj. Hibridizacijom
plus stabala genotipova. potomstvo
je vrlo dobrih osobina, ali ako se radi
o fenotipovima često je vrlo loše.


TEHNIKA UZGAJANJA ŠUMA (ROHRIG)
Štete od suše u bukovim sastojinama
i opadanje vrijednosti bukovine dalo
je poticaj, da se u bukove sastojine primiješaju
vrednije vrste listača, kao što
je gorski javor, javor mlječ obični jasen,
gorski brijest i trešnja. Pokazalo se, da ove
plemenite vrste listača do 60-te godine
brže rastu, a onda ih dostiže i pretiče bukva.
Spomenute vrste bolje podnose sušu
nego bukva. S obzirom da su navedene
vrste heliofilnije, u gustim m´adicima, kao
i kod drugog pomladnog razdoblja, ne izdrže
pritisak bukve i zato se često viđaju
samo uz prosjeke i na rubovima čistina.
Na kamenitom tlu gorski brijest bolje
uspijeva od bukve. Takve mješovite sastojine
jače su po masi za 20°/o. nego čiste
bukove sastojine, a vrijednost sortimenata
je veća. Kod njege takvih mješovitih sastojina
treba primjenjivati visoke prorede
i kresanje grana da bi oslobodili plemenite
listače od potiskivanja bukve.


(SCHULZ) Poznato je da granatost
stabala jako utječe na kvalitet drva. Taj
problem se može riješiti uzgojnim mjerama,
kao što je osnivanje sastojina s


velikim brojem stabala po jedinici površine,
načinom obrade tretmana sastojina
i kresanjem grana. Kod odumrlih, odnosno
obrezanih grana promjera do 3 cm
urašćivanje postaje potpuno kod običnog
bora tokom 27, hrasta 20, a bukve 17 godina.
To su rezultati dobiveni ispitivanjem


1.100 trupaca. Za kvalitetnu oblovinu traži
se da kod lišćara urasle grane budu unutar
cilindra od 12 cm, a kod bora unutar
15 cm. Postoji mišljenje da kresanje treba
početi provoditi tek u stadiju letvenjaka,
jer bi inače mlada stabalca, ako
su okresana, stradala od divljači.
EKOLOGIJA ŠUMA I ŠUM. FITOCENOLOGIJA
(WITTICH) Utjecaj vrsta drveća
na stanište očituje se najviše u rastvaranju
listinca, odnosno četinjaka na
određenom supstratu. Najbrže se rastvara
stelja na tlima bogatim vapnom, odnosno
bazama. Rastvaranje stelje zavisi također


o aktivnostima makro- i mikro-faune. Stelja
bogata vapnom također povoljnije djeluje
na rastvaranje humusa. Stelju bogatu
bjelančevinama radije žderu kišne gliste.
Dinamika razvoja tla i promjena u
njemu jedva se zapaža i za 10 godina.
Podzoliranje tla je brže u smrčevim sastojinama
nego u bukovim. Jedna generacija
sastojine je malo razdoblje, da se
nešto sigurno konstatira. Tvrdnja da dvije
generacije smrčevih sastojina na istom
mjestu znače i nemogućnost daljeg uzgoja
smrče ne stoji. U Hartz-u na dobrom tlu
i treća generacija dobro uspijeva. Uzroci
su neispitani. Melioracijom i gnojidbom
može se poboljšati stanje tla i raspadanje
stelje i stvaranje povoljnog humusa.
(HARTMANN) U svom izlaganju opisao
je biljne zajednice u Schwarzwald-u,
Hartz-u i Rhon-u.


(SCHOBER) Prirodni areal sitkanske
smrče nalazi se uz pacifičku obalu SAD
od Aljaske do Kalifornije. Uspijeva u području
bogatom oborinama. Na Aljasci iznose
oko 3.000 mm godišnje i prema jugu
opadaju tako, da u Kaliforniji padne oko


1.000 mm. Gdje su oborine manje nema
sitkanske smrče. U Zap. Njemačkoj su
rezultati uzgoja sitkanske smrče pokazali,
da je najbolja provenijencija sjemena
iz države »Vašington«. Sjeme iz Kalifornije
nije dalo uspjeha, jer su kulture propale.
Otpornija je na vjetroizvale od obične
smrče. radi vertikalnog i srednje dubokog
zakorjenjivanja. Zato kulture sitkanske
smrče treba osnivati na dubljim
tlima. Na plitkim tlima je osobito osjetljiva
na ljetne suše. Na suhim tlima i u
sušnim godinama fiziološka aktivnost slabi
i napada .je »Dendroctonus« i »Lasio