DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 72     <-- 72 -->        PDF

SAOPĆENJA


STOGODIŠNJICA
ŠUMARSKE NASTAVE


Uvod


19. XI 1960. navršilo se 100 godina kontinuirane
šumarske nastave kod nas. Gospodarsko-
šumarsko učilište u Križevcima
otvoreno je, naime, 19. XI 1860.
Razvoj od 100 godina (1860—1960) dijeli
se u nekoliko markantno razlučenih razdoblja.
Prvo je razdoblje Križevaca 1860—
—1898, drugo Šumarske Akademije 1898—
—1919, treće Šumarskog odjela Gospodarsko-
šumarskog odnosno Poljoprivrednošumarskog
fakulteta 1919—1945. Četvrto
je razdoblje Šumarskog odjela fakulteta
poslije Oslobođenja te srednjih šumarskih
i drvno-industrijskih škola 1945—1960.
Novo, peto razdoblje, počelo je sada tj.


1. I 1960, kada je Šumarski odjel fakulteta
postao samostalan Šumarski fakultet.
Na dane 19. do,21. studenog 1960. proslavljena
je stota godišnjica. Ova nesvakidašnja
proslava okupila je velik broj
šumarskih stručnjaka u Zagrebu i Križevcima.


Pokrovitelj svečanostima bio je Predsjednik
FNRJ maršal Josip Broz
Tito , organizatori: Šumarski fakultet u
Zagrebu, Poljoprivredni fakultet u Zagrebu
i Poljoprivredna škola u Križevcima.


Dne 19. XI u Križevcima su održana
poljoprivredna savjetovanja i akademija
tamošnje poljoprivredne škole.


U Zagrebu su 19. XI na Šumarskom fakultetu
održana SAVJETOVANJA ŠUMARSKIH
I DRVNO INDUSTRIJSKIH
STRUČNJAKA. Rad se je na tim Savjetovanjima
odvijao u 9 sekcija. Šumarski
problemi tretirani su u 6 sekcija, đrvnoindustrijski
u 3 sekcije.


U nedjelju 20. XI održana je proslava
100-te godišnjice poljoprivredne škole u
Križevcima. Otkrivena je spomen-ploča
na toj školi i položen kamen-temeljac nove
školske zgrade.


U ponedjeljak 21. XI proslava je održana
u Zagrebu. Svečano je proslavljena:
100-ta godišnjica šumarske nastave, 100-ta
godišnjica poljoprivredne nastave, 60-ta
godišnjica šumarske nastave na Sveučilištu
u Zagrebu i 40-ta godišnjica poljoprivredne
nastave na Sveučilištu.


Savjetovanje šumarskih stručnjak«


1. Sekcija: Uzgajanje šuma
(Sekcijom rukovodio:


prof. A n i ć dr Milan)


U toj sekciji održani su slijedeći referati:


Fukare k dr Pavao (Sarajevo): Tipovi
šuma dinarskih planina u okviru sistema
Ciriško-monpelješke škole.


A n i ć dr Milan (Zagreb): Tip šume
kao osnovna ekonomska jedinica.


Bunuševac dr Tomo (Beograd): Pojava
sušenja bukve u severoistočnoj Srbiji
u svetlosti klimatskih uslova.


Lovri ć ing. Ante (Zagreb): Vrste drveća
za očetinjavanje.
Ani ć dr Milan (Zagreb): Očetinjavanje
u svijetlu potrajnosti.


Podhorsk i ing. Ivo (Zagreb): Uzgoj
topola i drugih listača brzog rasta u NRH.
Š a f a r ing. Josip (Zagreb): Problem


kvalitete kasnog hrasta lužnjaka.


Dekani ć dr Ivo (Zagreb): Problematika
njegovanja šumskih sastojina nizinskih
šuma.


Dragi šić ing. Pero (Zagreb): Problematika
njegovanja šumskih sastojina
brdskih i brežuljkastih terena.


H o r v a t ing. August (Zagreb): Problem
melioracije degradiranih krških terena.


Zian i ing. Petar (Zagreb): Problemi
melioracije šuma na kršu
Kev o ing. Ratko (Zagreb): Nacionalni
parkovi i šumski rezervati u NRH.


Tregubo v dr Vladimir (Ljubljana):
Problem šumske tipologije na petom šumarskom
internacionalnom kongresu u
Seattlu 1960.


2. Sekcija: Šumarska genetika
(Rukovodio doc. Vidaković dr Mirko)
Brina r ing. Miran (Ljubljana): Prirodni
i antropogeni faktori deselektivnog
razvoja naših Suma.
Ničot a ing. Božidar (Skopje): Razmatranje
o dosadašnjem radu na oplemenjivanju
i selekciji šumskog drveća i buduća
istraživanja na ovom polju u NR
Makedoniji.


Jovanović dr Branislav i T u c ović
ing. Aleksandar (Beograd): Neka naša
iskustva sa hibridizacijom topola.


Vasili ć ing. Vojin (Novi Sad): Oplemenjivanje
i selekcija topola.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 73     <-- 73 -->        PDF

V i d a k o v i ć dr Mirko (Zagreb): Važ


nost podizanja sjemenskih plantaža kod


nas.


Bevilacqua Branka (Zagreb): Zna


čenje citoloških istraživanja u sadašnjoj


fazi razvoja šumarske genetike kod nas.


3. Sekcija: Zaštita šuma
(Rukovodio prof. Vajd a dr Zlatko)


Zivojinović dr Svetislav (Beograd):
Prilog poznavanju biologije surlaša
(Cryptorhynchus lapathi L.)
kao ozbiljne štetočinje kod nas.


Kovačević dr Zeljko (Zagreb):


Značenje biološke borbe protiv štetnika.


Vajd a dr Zlatko (Zagreb): Zaštita


šuma od introdukcije štetnika.


Kišpatić dr Josip i Bohm ing.
Aleksandar (Zagrebi): Pokusi suzbijanja
korova u šumskim rasadnicima.


Vasi ć dr Konstantin (Beograd): Problemi
predohrane i suzbijanja kućne strizibube
(Hvlotrupes bajulus L.).


A n d r o i ć dr Milan (Zagreb): Biološki
i ekonomski vid šteta u sastojinama
napadnutim po moljcu jelinih iglica (A rgvresthia
fundelia P. S.).


Spai ć ing. Ivan (Zagreb): Masovna
pojava ose listarice u hrastovim šumama.


Miklo š ing. Ivan (Zagreb): Vremenske
i prostorne promjene u gustoći populacije
topolinog čupavog prelca (P y g a era
anastomosis L.).


T o m i ć ing, Dragić (Beograd) Mramorasti
gundelj Polyphilla fullo
F.) kao problem šumskih kultura na peskovitim
terenima.


Bbh m ing. Aleksandar (Zagreb): Uzročnici
truleži drva poljskog jasena LF r axinus
angustifolia Vahl.).


4. Sekcija: Uređivanje šuma
(Rukovodio prof. Klepa c dr Dušan)
Mileti ć dr Žarko (Beograd): Zrelost
stabala za.sječu u prebornoj šumi.
Šuri ć ing. Stjepan (Beograd): Kontinuirana
revizija uređajnih elaborata.


Mihajlo v dr Ilija (Skopje): Strukturni
elementi i drvno-produktivne sposobnosti
molikovih sastojina na planini
Peristeru.


Mati ć ing. Vasilije (Sarajevo): Zavisnost
debljinskog prirasta od drugih
taksacionih elemenata kod prebornih šuma
jele, smreke i bukve na području
Bosne.


Sger m ing. Franjo (Ljubljana): Novi
pogledi na računanje idealne drvne zalihe
jednodobnih šuma.


Krpa n ing. Rudolf (Zagreb): Etatne
mogućnosti šuma u NR Hrvatskoj.


Eić ing. Nikola (Sarajevo): Sastav
bonitetnih krivulja (klasa) pri uređivanju
prebornih šuma.


Milojković dr Drago (Beograd):
Prilog poznavanju produktivnosti bukve
u šumama na krečnjacima Tare.


Drndeli ć ing. Milan (Bjelovar):
Kroz jubilarni period komparacija šumskog
fonda i etata u nekim šumsko-gospodarskim
jedinicama.


Špirane c ing. Mirko (Zagreb): O
drvnogromadnoj liniji običnog grabaTomašegović
dr Zđenko (Zagreb):
Stereofotogrametrijska linearna taksacija.


E m r o v i ć dr Borivoj (Zagreb): Korektura
rezultata Meyerove metode zbog
pomaka tarifne linije


Klepa c dr Dušan (Zagreb): Kako
izgospodariti produktivnije sastojine.


5. Sekcija: Šumska ekonomika
(Rukovodio doc. Potoči ć dr Zvoninvr)


Simeunović dr Dušan (Beograd):
Uloga države u organizaciji i određen;u
cilja uprave u šumarstvu. (O nekim teorijskim
osnovama organizacije u šumarstvu).


Plavši ć dr Milenko (Zagreb): Problematika
sječive zrelosti u šumskom gospodarstvu.


Urbanovski dr Albe (Beograd):
Prilog metodici izrade dugoročnih programa
razvitka šumske i drvne privrede.


Oreščanin dr Dušan (Beograd):
Problemi izračunavanja komparativnih
troškova kod eksporta drvno-industrijskih
proizvoda.


Vujiči ć dr Laza (Beograd): Problemi
konvejerizacije i automatizacije tehnoloških
procesa u mehaničkoj preradi
drveta u Jugoslaviji.


Kralji ć dr Branko (Skopje): Kvintesencija
ekonomike lovstva FNRJ-e.
Potoči ć dr Zvonimir (Zagreb): Zakonitosti
u formiranju cijena drveta.


6. Sekcija: Nastava i kadrovi
(Rukovodio prof. Š p o 1 j a r i ć dr Zvo


nimir)


Alikalfi ć ing. Fazlija (Sarajevo):
Savremene potrebe društva postavljaju
nove zadatke šumarskoj nastavi na visokim
školama.


Horva t dr Ivo (Zagreb): Postdiplomski
studij u šumarstvu i drvnoj industriji.


Dere ta ing. Bogdan (Split): Problematika
školovanja srednjih šumarskih
kadrova i njihov rad u praksi.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Novsk o v i ć ing. Mladen (Zagreb):
Potreba kadrova i tipova stručnjaka u
šumarstvu.


Goge r ing. Nikola (Zagreb): Problematika
kadrova i tipovi stručnjaka u
drvnoj industriji.


Sger m ing. Franjo (Ljubljana): Potrebe
i mogućnosti inverznog studija u
šumarstvu i drvnoj industriji.


Savjetovanje stručnjaka drvne industrije


1.
Sekcija: Iskorišćivanje sitnijeg drvnog
materijala
(Rukovodio prof. Beni ć dr Roko)


B e n ić dr Roko (Zagreb): Značenje
sitnog prorednog materijala u industrijskoj
preradi.


Štajduha r ing. Franjo (Zagreb):
Sitni proređni materijal kao sirovina u
industriji celuloze i ploča.


Kale r ing. Jeronim (Zagreb): Rudničke
drvo.
Č i k a r i ć ing. Živojin (Zagreb): Ogrevno
drvo.


2. Sekcija: Šperovano drvo
(Rukovodio prof. Krpa n dr Juraj)


Kneževi ć dr Milutin (Beograd): Dosadašnji
razvoj industrije šperovanog drva
u Jugoslaviji.


Potk o n ja k ing. Milan (Sarajevo):
Zaštita trupaca za ljuštenje.
Magli čić ing. Antun (Rijeka): Problem
snabdijevanja sirovinama.
Šimuni ć ing. Neda (Zagreb): Sintetska
ljepila za drvnu industriju.
Krpa n dr Juraj (Zagreb): Zagrijavanje
trupaca prije Ijuštenja.


»Javor« ,tovarne vezanih plošč in furnirjev
(Pivka): Kvaliteta jugoslavenskog
šperovanog drva.


Ham m ing. Đuro (Zagreb): Energetika,
regulacija i automatizacija u drvnoj
industriji.


Mačeši ć ing. Bozo (Zagreb): Budući
razvoj industrije šperovanog drva
obzirom na unutrašnju potrošnju i eksport.


3. Sekcija: Kemijska prerada drva
(Rukovodio doc. O p a č i ć dr Ivan)
Opači ć dr Ivo (Zagreb): Razvoj i
perspektiva kemijske prerade drva.


Kos ing. Juraj (Zagreb): Celuloza —
poluceluloza, razvoj i perspektiva u našoj
zemlji.


Miroševi ć Roko (Majšperk): Mogućnost
razvitka industrije tanina FNRJ
na bazi sirovina iz kore, lišća i plodovas obzirom na nestašicu drvnih sirovina.
K i r a s i ć ing. Stefanija (Belišće): Perspektive
suhe destilacije.
Sa vi c ing. Stevan (Sevnice): Zaslađeni
taninski ekstrakti.
Ferbeža r ing. Josip (Belišće): Razvitak
polucelulozne industrije u FNRJ.
Biffl Mladen (Zagreb): Prerada
smole u FNRJ.
Mil i či ć ing. Olga (Sisak): Proizvodnja
furfurola.
Radi ć dr Ivan (Zagreb): Problem
fagoceluloze.


Riječ predsjednika dr V. Bakarića


U ponedjeljak dne 21. XI prije podne
u velikoj dvorani Studentskog centra u
Zagrebu sakupilo se oko 2.000 uzvanika.
Pokrovitelja svečanosti Maršala Josip a
Broz a Tit a zastupao je predsjednik
Sabora NRH Bakarić dr Vladimir. Prisustvovao
je sekretar za poljoprivredu i
šumarstvo Sav. izvršnog vijeća Komar dr
Slavko, predsjednik republičkog vijeća
Sabora Sremac dr Zlatan, sekretar za
šumarstvo Knebl ing. Fran:o te brojni delegati
iz zemlje i inozemstva.


Svečanost je otvorena himnom. Zatim
je predsjednik odbora za proslavu prof.
Ogrizek dr Albert iznio značenje
svečanosti, podvukao važnost poljoprivrede
i šumarstva za napredak zemlje i predložio
pozdravni brzoiav Pokrovitelju proslave,
što je primljeno s velikim odobravanjem.


Iza predsjednika dr Bakarića (vidi
uvodni članak) govorio je rektor Sveučilišta
Serdar dr Vladimir.


Zatim su održali referate dekan Šumarskog
fakulteta Horva t dr ing Ivo:
STO GODINA ŠUMARSKE NASTAVE i
dekan Poljoprivrednog fakulteta P a j alić
dr ing Josip: STO GODINA POLJOPRIVREDNE
NASTAVE.


U ime Jugoslavenske akademije znanosti
govorio je prof. Varićak dr Teodor,
Beogradskog univerziteta prof.
Obračevi ć dr Čedo, Sarajevskog univerziteta
prof. A 1 i k a 1 f i ć ing. Fazlija,
Ljubljanskog prof. L e v s t i k dr Joža itd.
Redali su se zatim ostali govornici, delegati
tuzemstva i inozemstva. Naročito su
toplo primljeni govori inozemnih predstavnika
(Holandije, Istočne i Zapadne
Njemačke, Rumunjske).


Promocija


Nakon kratkog odmora, na cvijećem
okićenom podiju, za veliki stol sjeda rektor
i svi dekani i prodekani zagrebačkog
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Sveučilišta. Rektor otvara svečanu sjednicu
Sveučilišnog senata. Izvršit će se
promocija na čast doktora poljoprivrednih
nauka honoris causa Demere c dr Milisava
i na čast doktora šumarskih nauka
honoris causa prof. K a u d e r s ing. Alfonsa.


Promotor prof. O g r i z e k dr ing.
Albert čita referat o radovima i životnom
djelu Demere c dr Milisava, direktora
u m. najvećeg američkog Instituta za genetiku,
jednoj od najznačajnijih poljoprivrednih
genetičara današnjice. Rođen u
Kostajnici, poljoprivredne nauke učio u
Križevcima. Studije nastavio u Americi.
Učenjak svjetskog glasa, autor značajnih
radova, član brojnih naučnih društava
itd. itd.


Prof. T a v č a r dr ing. Alojz, zamjenik
u Americi odsutnog Dcmerca, čita
njegovo pismo. Klasičnom jednostavnošću
učenjak prikazuje svoi životni put.
Djetinjstvo u Kostajnici, školovanje u


Križevcima, put u USA. »Došao sam u
Ameriku s 5 dolara u džepu«. Nakon tamošnjih
studija htio se vratiti u domovinu.
Glede eventualnog zaposlenja, iz domovine
mu je bilo negativno odgovoreno.
Ostao je u Americi.


Saznavši životni put dr Demerca slušalac
se i nehotice morao pitati, kakav bi
životni put dr Demerca bio. da se je za
vrijeme bivše Jugoslavije vratio u domovinu.


Prof. P e v a 1 e k dr flvo čita zatim
život i rad prof. Kaudersa ing. Alfonsa.
Rođen 1878. u Zagrebu. Šumarske nauke
završio na Šumarskoj akademiji, prirodoslovne
na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu. Službovao u raznim mjestima,
ponajviše na kršu, gdje je podigao trajne
spomenike. Prvi se je kod nas počeo baviti
fitocenologijom. Naučni, stručan i
književni rad ocijenio je Šumarski fakultet
u Zagrebu i predložio, da se prof.
Kauders ing. A. podijeli počasni dokto-


Promocija prof. ing. Alfonsa Kaudersa
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 76     <-- 76 -->        PDF

rat. Sveučilišni je senat jednoglasno to
prihvatio na sjednici 4. X 1960.


Riječ uzima prof. K a u d e r s ing.
Alfons. Toplo se zahvaljuje na počasti.
Reminiscira uspomenu na svoje nekadašnje
profesore i životni put rada i borbe
za naprijed. Apelira na mlađe, da upornim
radom, nastave. Obećaje, da će, kolikogod
mu bude moguće, dalje raditi na
dobro naše socijalističke zajednice.


Riječi profesora dr A. Kaudersa snagom
skromnosti, iskrenosti i ljubavi za
rad osvojile su prisutne. Nakon posljednjih
riječi prolomio se urnebesan pljesak.


Otkrivanje spomen-poprsja


U ponedjeljak 21. XI 1960. poslije podne
sakupili su se uzvanici proslave u velikom
foveru Šumarskog fakulteta u Maksimiru.
U 17 sati u prisutnosti predsjednika dr
Bakarića otkrivena su spomen-poprsja:
Josipu K o z a r c u. šumaru književniku;
Bohutinsk i dr Gustavu, uzgojitelju
prolific pšenice; Kesterčanek Franu,
profesoru Šumarske Akademije; Petra čić
dr ing. Andriji, profesoru Šumarske
Akademije i Poljoprivredno-šumarskog fakulteta;
Hercigonji dr ing. Marku,
asistentu, poginulom u NOB-i. Spomen
poprsja su rad akad. kipara E. Bohutinskog.


KOZARAC JOSIP, šumarski stručnjak
i istaknuti hrvatski realistički književnik,
rođen je 1858. u Vinkovcima. Šumarstvo
studira u Beču 1876—1879. Naročito ga
privlače ekonomske i prirodne nauke. Studira
u siromaštvu. Zadobiva tuberkulozu.
Kao šumarski vježbenik potuca se zatim
po raznim mjestima Slavonije: Vinkovcima,
Vrbanji, Nemcima, Županji. Jasenovcu.
Mašićima. Novoj Gradiški. God. 1885—
1895 upravitelj je šumarije Lipovljani. da
na kraju službu završi u Vinkovcima, a
život u Koprvnici 1906. PosUje Beča Kozarac
se velikom energijom baca na stručni
rad. U Šumarskom listu kao i u stranim
časopisima objavljuje rasprave prvenstveno
o slavonskoj šumi. Iz stalnog i
dugogodišnjeg k.ontakta sa šumom i sel^m
rađa se i književno stvaranje Kozarca. Crna
je bila slika društva, kad ju je promatrao
naoružan poznavanjem prirodnih nauka
i političke ekonomije. Hrvatska je
životarila u sieni različitih ausiro-uga-skih
i ugarsko-hrvatskih nagodbi koje su sinkcionirale
eksploatatorske težn:e i austriiskih
vlada^ućih klasa-buržoazije, ve´eposjedničkog
plemstva i mađarskih vladaju ćih
klasa — veleposjedničkog plemstva i


buržoazije. Hrvatska nije vodila samostalnu
ekonomsku politiku, nego uglavnom
prema intencijama ministarstva u Pešti.
Problemi novčarstva, industrije, trgovine,
prometa, željeznice, pošte, ceste, tarife, pa
šumarska politika, vanjska politika, vojska,
zatim svi važniji položaji, emigracije,
imigracije, postavljeni su i rješeni tako,
da se planski škodilo narodnim interesima,
a velika se korist osigurala mađarskim
i austrijskim eksploatatorima. U doba,
kad je Kozarac počeo svoj književni rad,
Slavonija se pomalo opraštala sa starim
krajiškim uređenjem. Jačanjem kapitalističkog
načina proizvodn;e požurio je i
proces raspadanja zadruga, seljački su posjedi
neprestanim diobama prelazili u patuljasta
gospodarstva na rubu propasti. Seljaštvo
se nastavilo diferencirati u kulake,
srednjake i siromaške seljake. U tim
prilikama mnogi su pokušali, da se dočepaju
bilo kakve državne službe, lugarske,
žanđarske, pisarske, ili su se iselili, ili
lijenošću. rastrošnošću. nemoralom, ubrzali
svoju propast, a u mnoga mjesta uletjeli
su stranci Mađari, Niiemci. Česi. Neki
su odlazili u grad da ponude radnu snagu
obrtu i tvornici, neki su se zaposlili u
slavonskim šumama,´)


Kozarac je mnoge od tih pojava vidio
neposredno varirane nizom primjera i detalja.
Sve je to njega zaboljelo i on je kao
i.imietnik reagirao i stvarao umjetnička
djela.


Premda ga je bolest rano oborila, svojim
intenzivnim stručnim i u ono vrijeme
naprednim kniiževnim radom zadužio nas
je. Njegovo je djelo da su se pog´edi novih
generacija usmjerili poljoprivredi, šumarstvu
i problemima da mrtvi kapitali
ožive.


KESTERČANEK FRAN, rođen u Zagrebu
14. IX 1856. Studirao je šumarstvo
u Mariabrunnu i Beču. Zauzima najviđenije
mjesto u šumarskoj struci na Slavenskom
Jugu.´) Odličan nastavnik. Radi na
Gospođarsko-šumarskom učPištu u Križevcima
1878—1883 i 1893—1899 te na Šumarskoi
Akademiji 1899—1915. On ie bio
glavni i neumorni borac za unapređenje
šumarske nastave. Njegovom zaslugom ta
je nastava 1898. prenesena u Zagreb i podignuta
na visokoškolski stupani. S Keste.
rčanekom počinie novo doba za šumarsku
kniiževnost. Napisao ie prve stručne
udžbenike. Njegov plodni literarni rad za


) Kozarac: Djela, Zagreb 1950., predgovor
E. Štampar.
´) Ugrenović i dr.: Slava F. Z. Kesterčaneku,
Šumarski list 1915. (žalobni broj).