DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 65     <-- 65 -->        PDF

pošumljavanja krša, da se zemlja oko sadnica pokrije kamenim pločama.
R i t i g (5) opisuje svoj pokusni voćnjak na primorskom kršu, u kojemu je tlo
oko voćnih sadnica obloženo krupnim kamenjem. Jedlo-wsk i (3) je ispitivao
utjecaj kamene ploče na temperaturu tla. Ustanovio je pozitivan utjecaj kamene
ploče na sniženje temperature tla tokom ljeta, te zaključuje da je i vlaga u tlu
pod kamenom veća sve do dubljine u kojoj nastaje izjednačenje temperature,
što svakako nastupa u sloju ispod 20 cm dubljine.


Da bi se mogla donijeti pravilna ocjena, potrebno je ispitati utjecaj kamenog
pokrivača na primitak i rast sadnica u uslovima široke prakse. Stoga je za
ova istraživanja izabran prosječan degradirani kraški teren, koji se nalazi u
osrednjim klimatskim uvjetima, a dolazi u obzir za uzgoj vrednijih vrsta. Tim
uslovima odgovara objekt »Rudine«, koji služi za oglede Stanici za maslinarstvo
i voćarstvo u Kaštel Starom.


ZEMLJIŠNE I KLIMATSKE PRILIKE POKUSNOG OBJEKTA


Ova istraživanja su vršena na pokusnom objektu Stanice za maslinarstvo
i voćarstvo u Kaštel Starom tzv. »Rudine«, koji se nalazi na udaljenosti od 4 km
od Kaštel Starog. Prije postavljanja ogleda ovaj je teren služio- za ispašu. U dosta
rijetkom sklopu pokriven je elementima makije, od kojih su najviše zastupljeni:
Juniperus, Phylirea, Quercus, Oleaster i dr., što indicira i klimatski karakter
staništa.


Objekt se nalazi na blagoj padini nagiba od oko 30°, ekspozicija jugo-zapad.


Klimatske prilike


Klimatoloških podataka na samom objektu nema. Najbliža meteorološka
stanica nalazi se u Kaštel Starom, ali kako- se ona nalazi dosta nisko, to smo se
poslužili podacima meteorološke stanice u Splitu, koja se nalazi na višem položaju.


Uzmu li se kao osnov dugogodišnji podaci meteorološke stanice Split, koja
se u pogledu nadmorske visine približava objektu »Rudine«, onda su pojedini
mjeseci klimato-loški karakterizirani kako je prikazano u tabeli I. S obzirom na
klimatološke prilike u obalnom pojasu, područje Splita se približava sredini,
isključujući ekstreme, pa je i sa tog gledišta lokacija pokusnog objekta dobro
izabrana.


Pedološke prilike


Zbog intenzivnih erozio-nih procesa u prošlosti, danas je tlo reducirano samo
na pukotine i depresije među kamenjem.


Matični supstrat čine pločasti vapnenci, koji su vertikalno- ispucani. Ove
vertikalne pukotine prolaze svim smjerovima tako, da krupno, a djelomično i
srednje kamenje ima jednu glavnu produženu os, dok su dvije ostale osi kraće.
Kamenje ovakvog oblika se lokalno zove »zubo-vi«. Po svojoj tvrdoći spada
među srednje tvrde vapnence, te se na kontaktnim plohama sa tlom troše u
tanak sloj brašnaste troševine.


Analizom dvaju iskopanih profila vidi se da se sklop profila sastoji iz A i
AB horizonta. A-ho-rizont je vrlo- plitak, ima svega 5 cm, dok AB-horizo-nt seže
do dubljine iskopanog profila, 50—60 cm, što- je ujedno srednja dubljina biološki
aktivnog tla.


Struktura A-horizo-nta je praškasta do sitno mrvičasta, dok je struktura
AB-horizonta grašasta do orašasta.