DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 12     <-- 12 -->        PDF

4.
Klepa c D.: Jedna stara praktična metoda računanja prirasta u prebornim šumama,
Šumarski list 1960.
5. Schaeffer — Gazin D´Alverny: Sapinieres, Pariš 1930.
6. Schaeffe r
L,.: La notion d´age en futaie jardinee, Bulletin de la Societe Forestiere
de Belgique, 1936.
QUELQUES COURBES D´EQUILIBRE ARTIFICIEL DANS LES SAPINIERES


RESUME


En se basant sur les courbes d´equilibre dans les »Sapinieres« l´auteur a determine
les courbes d´equilibre artificiel avec l´exploitabilite de 60 cm. On peut voir
les resultats sur la figure No 1 et dans le tableau No 2.


En meme temps l´auteur discute la question d´age d´exploitation. Parmi les
differentes manieres pour calculer l´age d´exploitation en futaie jardinee il accepte
»la notion d´age« de L. Schaeffer.


MOGUĆNOSTI POVEĆANJA PROIZVODNJE (PRIRASTA) I OBIMA
SJEČA U PRIRODNIM EKONOMSKIM SUMAMA


Ing. Dimitrrje Bura


I. UVOD
PRIRODNE SUME JUGOSLAVIJE čine 35% ukupne površine zemlje ili
8,8 mil. ha pa obzirom na naše prirodne uslove, pretežno brdoviti reljef, predstavljaju
ne samo prirodno bogatstvo, već i jaku potencijalnu osnovu, za ostvarenje
nove — povećane proizvodnje i treba da odigraju krupnu ulogu u daljoj
izgradnji i unapređenju nacionalne privrede.


Imajući u vidu osnove naše privredne politike u narednom periodu, koju
karakterišu tri glavna činioca i to:


— investiranje u one objekte, koji će ne samo dati bržu akumulaciju, već
za koje imamo i sirovine u zemlji;
— ulaganje u objekte, čiji proizvodi imaju siguran plasman na domaćem i
strafiom tržištu;
— usklađivanje investicija i proizvodnje sa međunarodnim tržištem;
šumarstvo sa industrijom za preradu drveta čini jedinstven lanac, koji ispunjava
sva tri postavljena uslova, pa šumarstvo, uz već razvijenu industriju i
poljoprivredu, ima uslove da postane jedna od prioritetnijih privrednih oblasti.
Pokušaćemo ukazati na neke osno>vne postavke i osnovne potrebe i nove —
intenzivnije metode gazdovanja u prirodnim — ekonomskim šumama, koje će
omogućiti povećanje proizvodnje i one biološke, tehničke i ekonomske aspekte,
koji ukazuju na stanje i mogućnosti povećanja prirasta.


II. STANJE PRIRODNIH — EKONOMSKIH SUMA
Da bi bila jasnija slika o stanju prirodnih šuma u obimu zadataka na unapređenju
proizvodnje u prirodnim ekonomskim šumama, potrebno je da se iznesu i
osnovni najnoviji sređeni statistički podaci sa kojima raspolažemo.


90
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— Od ukupne površine Jugoslavije (25.574 hilj. ha) otpada na šume 8J830 hilj.
ha ili 35*Vo površine.
— P o vlasništv u otpada na opšteđruštvene šume 6.104 hilj. ha ili 70*/o i
2.726 hilj. ili 3C/o na privatne i zadružne,
— Drvna masa svih šuma iznosi 886.188 hilj. m? od čega 705.096 hilj. m" ili 80*/o
je masa opštedruštvenih šuma i 181.090 hilj*. ms ili 2(P/t privatnih i zadružnih šuma.
— Po očuvanosti šuma ima ha:
opštedruštvenih privatnih zadružnih


Očuvanih 3,967.374 1,473.000 13.018
Degradiranih
Šikara i makija
905.858
1,231.598
834.000
379,000
6.929
2.213
Ukupno:
SVEUKUPNO
6,104.830 2,703.000 22.760
8,830.590


Treba naglasiti, da od ukupne drvne mase (šum. fonda) koja iznosi 886.188 hilj. mJ
otpada na očuvane opšteđruštvene šume 73°/o, pa ta kategorija šuma tj. očuvane
opšteđruštvene šume su najvažnije za privredno razmatranje.


— Šuma specijalne namene (zaštitne šume, rezervati, nac. parkovi, izletišta,
zeleni pojasevi i si.) ima 224.445´ ha, a na njima se nalazi drvna masa od 25.544´ hilj. m*.
— Prema vrsti drveća, a u odnosu na drvnu masu očuvanih opštedruštvenih i
privatnih šuma ima 71šuma, odnos je slabiji tj. imamo 79>Vo lišćara i 21l0/o četinara. Deficitarnost
četinara je osetna u celokupnom iznosu zemlje. Naročito je nepovoljno stanje u NR
Srbiji, gdje je učešće četinara 9,7!ll/o, Makedoniji 12.6"Vo, Hrvatskoj 18.410/!). Najpovoljnije
stanje je u NR Sloveniji 64,5P/o, dok je u BiH i Crnoj Gori 38%> četinara.
— Odnos dobnih, odnosno debljinskih razreda u visokim jednodobnim, niskim
i prebornim šumama nije najpovoljniji za visoku i savremenu proizvodnju drveta.
Uzrok tome je dosadašnji način gazdovanja i pretežno eksploatatorski odnos prema
šumama u prošlosti i ratna pustošenja. Naročito je karakteristično, da u,prebornim
šumama imamo znatne količine stabala jačih dimenzija, a loših bioloških i tehničkih
osobina (suhovrha, kriva, natrula), koja bi iz uzgojnih i ekonomskih razloga trebalo
u jednom bržem tempu i u razdoblju od 5—10 godina posjeći.
— Sume prema bonitetnim razredima katastra
Za ocjenu stanja šuma i potencijalne mogućnosti proizvodnje interesantno je
navesti i stanje šuma prema evidenciji zemljišnog katastra, koji Sume razvrstava
u 8 klasa — prema katastarskom prihodu. Ove klase su izračunate na osnovu prirasta
po jedinici površine, kvaliteta i vrijednosti drveta. Prema zemljišnom katastru
stanje šuma po klasama je slijedeće:


1 klasa 328.697
2 klasa 723.400
3 klasa 1458.855
4 klasa 1,907.898
5 klasa 1,835.295
6 klasa 1,535.096
7 klasa 711.952
8 klasa 217.818


Ukupno: 8,779,875


* Otstupanje u površini između evidencije katastra i Šumske statistike iznosi
50.125 ha, što se obzirom na ažurnost evidencije promjene u katastru i statistici
može tolerisati.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Gornje stanje, odnosno razvrstanje šuma na katastarske klase isto tako nam
ukazuje, da prve klase sigurno pretstavljaju odlična staništa na kojima se može ići
na visoku proizvodnju (prirast), a to iznosi preko 2,5 mil. ha visokpproduktivnih
šuma. Isto tako treba pomenuti, da je radi degradiranosti pojedinih šuma znatan dio
površina, iako na dobrim tlima, svrstan u niže katastarske klase, pa prema tome se
može sa sigurnošću računati, da je učešće boljih staništa na kojima se sada nalazi,
jedan dio slabih šuma isto tako znatno i da -i na takvim površinama imamo uslova
za veću proizvodnju drveta od one, koju imamo danas.


Sadašnja proizvodnja šuma — drvna masa po 1 ha i prirast


Proizvodne mogućnosti šuma u sadašnjem njihovom stanju najbolje se mogu
ocijeniti prema drvnoj masi i prirastu po jedinici površine (u konkretnoj gospodarskoj
jedinici).


Drvna masa po 1 ha


Uzevši u obzir očuvane opštedruštvene šume u FNRJ, drvna masa po 1 ha za
glavne kategorije šuma je slijedeća:


— U očuvanim šumama svih kategorija — prosjek 161 m8/ha
— U visokim jednodobnim šumama 141 m´/ha
— U prebornim šumama 236 m3/ha
— U niskim šumama 33 m3/ha
— U degradiranim šumama 49 mVha
— U šikarama i makijama 12 nvVha.
Prosječni podaci u pojedinim republikama znatno otstupaju kako u odnosu na
prosjek FNRJ, a tako i unutar republike za pojedina područja (priv. oblasti i gospodarskih
jedinica), pa ih treba uzimati samo kao pomoćne pokazatelje opšteg stanja.


Prirast šuma


Prirast je. najbolje mjerilo proizvodnje — produktivnosti u šumama. On je
funkcija boniteta zemljišta, klimatskih prilika, vrste drveća koja na dotičnom zemljištu
raste, te uzgojnih, zaštitnih i gospodarskih mjera, koje se u dotičnoj šumi
provode.


Ukupni prosječni godišnji prirast svih ekonomskih šuma (opštedruštvenih, zadružnih
i privatnih) cijeni se na oko 20 mil. m3 bruto mase, što iznosi nešto ispod
3 m3 po 1 ha godišnje. Ovo je svakako veoma nizak ukupni i prosječni gođišnj prirast
naših šuma, obzirom na bonitete staništa šuma i klimatske prilike naše zemlje.


Postoje primjedbe na ove podatke tj. ocjenu visine prirasta. Ispitivanja na
mnogim mjestima ukazuju, da su "prirasti veći. Međutim, to su određeni lokaliteti
i bolja staništa i oni mogu donekle da utiču na povećanje prosjeka, ali se ipak ne
mogu zanemariti uređajni elaborati gotovo svih najvrednijih ekonomskih šuma, čiji
podaci u prosjeku ipak daju gore navedene iznose. Ako bi se usvojila primedba, da
je prirast nešto veći, onda se postavlja pitanje da li se pravilno i objektivno ocjenjuje,
premjerava i eviedntira sječa šuma odnosno prerada i potrošnja drveta. U tom
slučaju smo onda u drugom nezavidnom položaju sa jako niskim procentom iskorišćenja
drveta i velikim procentom otpatka u šumi i na mjestima prerade.


III. DOSADAŠNJI NACliN GAZDOVANJA U PRIRODNIM SUMAMA
Principi gazdovanja


Na šume se još gleda pretežno kroz posječene kubike zrelog ili za određenu
svrhu podesnog drveta, koje se kroz decenije akumulisalo u šumama. Ovome je
donekle doprinelo´ i dosta rašireno (konzervativno) gledaje na šumarstvo i šumsku
proizvodnju, a koje polazi od shvatanja »-da šuma raste sama-«, da je treba
samo razumno sjeći, da još imamo dosta šuma (i prašuma), naše šume u cjelini
dovoljno prirašćuju za pokriće potreba i si.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Naučno gledanje na korišćenje prirodnih šuma i njihov uzgoj nosi još karakter
idealističkog gledanja na šumu kao isključivo prirodno bogatstvo, koje
sačinjava složena biocenoza, koju ne bi trebalo narušavati, ili ukoliko je narušena,
treba se istoj čim prije vratiti, jer se poremećaj »sveti«, a. šume treba tako
koristiti i s njima gazdovati kroz umjerene i oprezne sječe oponašajući u svemu
prirodu.


Glavni regulativ šumskog gazdovanja bile su dosada sječe. One su zakonskim
propisima regulisane — određivanjem godišnjeg ili periodičnog etata
(obima sječa).


Ovakav način gazdovanja imao je svoje opravadnje i mogao se održati u
onom periodu, dok je šuma bilo dosta, ljudi i potreba za drvom malo i dok je
drvo imalo mnogo manju primjenu i upotrebnu vrijednost.


Karakteristično za dosadašnje gazdovanje je to, da su naši preci kroz stoljeća,
a i mi skoro do danas, vršili takav način sječa da smo stalno »probirali«
ono što je najbolje. U šumi je na taj način ostajalo ono što je slabije — kržljavije,
natrulo ili sa drugim negativnim osobinama. Najljepša stabla otišla su u
šindru, dužicu, grede, furnirske trupce i si. Ti su sortimenti iznošeni i iz udaljenih
predjela, jer su svojom vrijednosti mogli da pokriju troškove proizvodnje.
Postepeno je na taj način u šumi ostajao za prirodno podmlađivanje (nasemenjavanje)
genetski lošiji materijal i sve se to odrazilo (negativno) na sadašnje
stanje prirodnih šuma. Mali je broj sastojina i stabala (sjemenskih), koje danas
možemo izlučiti i reći da su odličnih bioloških i tehničkih osobina i dobrih naslednih
svojstava. Međutim, da se gospodarenje vršilo onako kako treba, situacija
bi morala biti obrnuta tj. većina stabala bi trebalo da je ostala sa najboljim
tehničkim i biološkim svojstvima. Ovo je potrebno, naglasiti i uvidjeti
koliko je važno čim prije poduzeti gospodar sko-uzgoj ne mjere u pogledu unošenja
u prirodne šume odgovarajućih, u prvom redu autohtonih vrsta drveća,
sa odličnim biološkim, tehničkim i naslednim svojstvima, koja će garantovati
visok i kvalitetan prirast i dobar podmladak. To zahtijeva, da se načini i ozbiljna
prekretnica i u pojmu »prirodnog podmlađivanja«. Naime nameće se imperativno
pitanje, da li u našim prirodnim šumama, ako su one danas po strukturi
sastavljene od lošeg i genetski nesigurnog materijala (jedinki), treba pustiti, da
se i dalje same regeneriraju i stvaraju opet nove, ali loše sastojine (šume).


Gospodarske osnove


Od ukupne površine opšte društvenih šuma (6,1 mil. ha) uređenih šuma
tj. šuma sa uređajnim elaboratima ima 2,5 mil. ha ili 42%, a to je veliki nedostatak
za uredno gospodarenje.


Dosadašnji uređajni elaborati — gospodarske osnove i instrukcije na temelju
kojih se izrađuju, nisu se u osnovi promijenile unazad 50 i više godina.
Elaborati su u prvom redu rađeni za područja, u kojima je trebalo vršiti sječu
šume. Glavni dio istih daje detaljne podatke o stanju sječivih drvnih masarasporedu sječa (po prostoru i vremenu), dok je uzgojni dio obično skroman i
najčešće sa formulacijom, da će se sastojina »prirodno podmladiti« ili »prirodni
podmladak osigurati«, ili je data samo kratka uzgojna osnova sa najkraćim
podacima o broju i vrsti sadnica, koje treba posaditi ili sjemena zasijati. Detaljnih
analiza i mjera za povećanje prirasta obično nema ili se samo u skromnom
obimu, predlaže izvršenje čišćenja ili proreda uzgojnog karaktera.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Novi uređajni elaborati imaju nešto više elemenata o uzgojnim merama.
Oni su pod uticajem učenja o biljnim zajednicama — fitocenologije. Opisi sastojina
su dopunjeni nabrajanjem svih vrsta biljaka dotične biljne zajednice sa
nastojanjem, da se iz tih elemenata izvuče zaključak o budućoj šumi — sastojim,,
ali sa malo ekonomskih elemenata, odlučujućih za gazdovanje odnosno
proizvodnju željenih sortimenata određenog kvaliteta u što kraćem razdoblju.
Fitocenologiji, odnosno gazdovanju sa šumama na bazi iste, je cilj približiti
šumu biološki stabilnoj biljnoj zajednici sličnoj ili približno sličnoj prašumi,
u kojoj čovjek ne bi trebao< mnogo da izmjenjuje vrste drveća, niti da djeluje
na strukturu tla u cilju postizavanja određene (nasilne) brže i veće proizvodnje.
Prema tome dosadašnje gospodarske osnove u prirodnim — ekonomskim šumama
davale su rješenja u pogledu isko´rišćavanja šuma tj. sječa, ali nisu ujedno
bili kompleksni ekonomski projekti — biološko tehničkih rješenja, koja treba
da garantuju najveću, najkvalitetniju, najbržu i najekonomičniju proizvodnju
određenih sortimenata i u tom pravcu novi uređajni elaborati treba da se
dopune.


Iskorišćavanje drveta kao industrijske sirovine


Šumarstvo* sa nedovoljno razvijenom industrijom za preradu drveta je po
veličini treća sirovinska privredna oblast. Mora se naglasiti, da zbog slabo razvijene
hemijske i zastarele mehaničke industrijske prerade drveta, od ukupnobruto posječene drvne mase upotrebljava se za industrijsku preradu samo 31%
drveta (prema stanju 1959), što je veoma nizak postotak.


Od ukupnog procenta industrijske prerade (31%) otpada na mehaničku industrijsku
preradu 21% a na hemijsku 10%.


Izvoz proizvoda šumarstva i industrije za preradu drveta


Učešće proizvoda šumarstva i industrije za preradu drveta u posleratnom
izvozu iznosilo je u ukupnom izvozu zemlje jedan period vremena oko 30%
ukupnog izvoza, dok je danas radi zaostajanja šumarstva i industrije za preradu
drveta u odnosu na druge privredne oblasti i grane svedeno na 15%. Obzirom
na geografski položaj naše zemlje, prema zemljama deficitarnim sa drvetom
(Mediteran i Srednji Istok), mi imamo veoma povoljne uslove za povećanje
izvoza. Međutim i za ovu mogućnost nemamo potrebne kapacitete u industriji
za preradu drveta.


Opšta i zaštitna uloga šuma


Opšta i zaštitna uloga šuma važna je za privredu i život cijele zemlje.
Sume, osim proizvodnje drveta i drugih šumskih proizvoda, imaju veoma važnii
ulogu u životu ljudi i drugih bića. One su regulator vodnog režima, blagotvorno
djeluju na klimatske prilike, umiruju bujice i sprečavaju eroziju na svome i susednom
zemljištu itd. Zaštita zemljišta od erozije u cjelosti je u većini republika
prebačena na šumarstvo´, a to je problem podjednako važan za poljoprivredu,
vodoprivredu, saobraćaj i druge privredne oblasti i grane, pa bi ovaj posao morao
biti zajednička stvar svih zainteresovanih.


Pri ocjeni uloge i značaja šumarstva treba voditi računa i o ovim opštimmomentima, samo se želi naglasiti, da savremeno šumarstvo, odnosno šumska
proizvodnja, mora u prvom redu imati u vidu svoj osnnovni zadatak, a to je
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 17     <-- 17 -->        PDF

proizvodnja drveta. Savremeno šumarstvo pretstavlja takav način gazdovanja,
koji uz intenzivnu proizvodnju drveta ujedno osigurava izvršenje opštih i zaštitnih
funkcija šume. Konturna obrada zemljišta (po izohipsama), savremena
mehanizacija, upotreba selekcionisanih. vrsta i sorti drveća, đubrenje i druge
silvikulturne i zaštitne mjere omogućavaju, da se i u dosadašnjim zaštitnim šumama
zagarantuje ne samo zaštitna funkcija, već ujedno i visoka proizvodnja.


Organizacija proizvodnje i upravljanje šumama


Izuzev NR Sloveniju, u šumarstvu se tek ove 1960 godine vrše ozbiljna nastojanja,
da se isto organizuje kao i sve druge privredne oblasti i grane na
principu — preduzeća. U drugim republikama šumarstvo´ je organizovano na
principu ustanova ili ustanova sa samostalnim finansiranjem.


Nerješeni i nesavremeni oblici organizacije proizvodnje i upravljanja u
šumarstvu zahtijevaju, da se ovo čim prije riješi kao preduslov za uvođenje
viših oblika proizvodnje u ovoj oblasti.


U pojedinim našim republikama ili njihovim područjima ozbiljne teškoće
za uvođenje intenzivnijeg načina gazdovanja pretstavljaju neriješena pitanja
paše u šumama i neriješeni posjedovno pravni odnosi.


Dosadašnja investiciona ulaganja u šumarstvu


Za period od 1947—1960 uloženo je u šumarstvo- 102,5 milijarde dinara za


investicije.


Struktura investicionih ulaganja bila je (do konca 1958): u komunikacije


SĐ^/o, u zgrade i građevinske objekte SP´o, u opremu 22%, i u ostala (biološka)


i druga ulaganja 11%.


Najznačajnija ulaganja bila su prema tome uložena u izgradnju šumskih
komunikacija, u zgrade i mehanizaciju šumskog transporta tj. u one radove i
opremu, koji su bili neophodni u prvom redu za izvršenje plana sječa*. Međutim
ulaganja u biološko uzgojne radove tj. u radove za povećanje proizvodnje,
bila su do sada veoma niska, a to- se odrazilo i na ukupni nizak prirast i etat
naših šuma.


Iz cijelog izlaganja o načinu dosadašnjeg gazdovanja može se zaključiti, da
eksploatatorski odnos prema šumama u prošlosti, ratna pustošenja, neriješeni i
nesavremeni oblik upravljanja, povećane potrebe za drvetom u posleratnom periodu
obnove, izgradnja industrije (drvo je izvoženo radi uvoza potrebnih mašina),
kao i neznatna sredstva, koja su odvajana za unapređenje šumske proizvodnje
daju šumarstvu za sada još karakter zaostale i ekstenzivne privrede.


Bruto proizvod šumarstva u 1960 god. predviđa se 75,3 milijarde dinara,
a sa drvarskom industrijom 294,5 milijarde din.


To sve ukazuje, da šumarstvo zaostaje za opštim ekonomskim razvojem
cijele zemlje u odnosu na druge privredne oblasti i grane. Dok je prosječni
indeks porasta privrede za period 1956—1961 — 157,6 dotle je on za šumarstvo
jedva 102,9 tj. najniži od svih privrednih oblasti i grana. Uzrok tome su bili
za sada i objektivni razlozi, jer je obnova zemlje, podizanje bazične industrije
i poljoprivrede bilo za zajednicu svakako prioritetnije, pa se šumarstvu ranije
nisu mogla dati veća sredstva za njegovu privrednu obnovu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 18     <-- 18 -->        PDF

IV. POTREBE DRUŠTVA I PERSPEKTIVNI ZADACI ŠUMARSTVA
Potrošnja i proizvodnja drveta i proizvoda od drveta u svijetu i kod nas


Da bismo´ mogli što< pravilnije ocijeniti naredne zadatke i pravac razvoja šumarstva
i njegove proizvodnje u lancu šumarstvo (drvo kao sirovina — drvarska
industrija (mehanička i hemijska), potrebno je sagledati i ocijeniti potrebe i
potrošnju drveta u zemlji, te mogućnosti plasiranja našega drveta i proizvoda
od drveta u inostranstvu.


Jugoslavija je u odnosu na površinu šuma među prvim zemljama u Evropi
(5-ta po redu). Međutim po potrošnji proizvoda od drveta mi smo skoro poslednji
u svim proizvodima, a naročito u potrošnji papira i kartona sa 7,6 kg
po 1 stanovniku godišnje. Pogrešno bi bilo zaključiti, da smo po potrošnji
drveta, specijalno proizvoda industrijske prerade drveta tako slabo plasirani,
samo radi nerazvijenosti naše industrije, već treba konstatovati, da smo mi tako
svrstani dobrim dijelom i radi znanog obima izvoza drveta i proizvoda od drveta.


Perspektivni zadaci šumarstva


Pred šumarsvo — šumsku proizvodnju Jugoslavije postavljen je jasno zadatak,
da u narednom periodu od 15—20 godina, a po mogućnosti i prije, u
proizvodnji i potrošnji-drveta i proizvoda od drveta stigne najrazvijenije zemlje
Evrope tj. da građanima Jugoslavije osigura standard ekonomski razvijenih zemalja
u potrošnji proizvoda drveta, kao i da zadrži i poveća nivo izvoza drveta
i proizvoda od drveta. Prema jednom orijentacionom proračunu to zahtijeva godišnju
proizvodnju (prirast) i obim sječa od 40—50 mil. m3 bruto mase, a pomogućnosti i više (radi povećanja izvoza).


Naš naredni petogodišnji plan 1961—1965 treba da osigura povećani obim
sječa od sadašnjih 19,5 mil. ms na 22.5 mil. m3 godišnje (eventualno i nešto više),
a u periodu do 1980 godine (po mogućnosti i ranije) trebalo bi da osiguramo
povećanu proizvodnju i obim sječa od 45 mil. m3 i da postignemo slijedeću orijentacionu
strukturu šumske proizvodnje.


U 000 m3


1960 1965 1980
Sječa (bruto masa) 19.500 22.500 45.000
Proizvodnja (neto> masa) 16.190 18.5.10 38.000
Industrijskog drveta: 8.950 11.828 24.450


— za mehaničku preradu 5.488 6.163 11.750
— za hemijsku preradu 2.018 3.215 12.700
Tehničkog drveta (jamsko,
stubovi i seoska građa) 2.444 2.430 3.060
Ogrev 7.240 6.682 13.550
Često se postavlja pitanje, da li je tolika i takva proizvodnja potrebna
obzirom na stalan razvoj nauke i tehnike u kome se javljaju nove sirovine i
materijali, koji mogu da zamijene drvo.


Slično pitanje postavljeno je prije 50 i više godina u doba naglog razvoja
metalne industrije, naročito nakon pronalaska raznih legura i armiranog betona,
koji su mogli na mnogim mjestima da zamijene drvo. Međutim, drvo je baš u
tom periodu našlo još veću primjenu i povećanu potrošnju naročito u hemijskoj
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 19     <-- 19 -->        PDF

preradi (celuloza, papir, vještačka vlakna, razne vrste ploča i si.), i ta primjena
iz dana u dan nalazi sve nove i nove oblike korišćenja drveta. Danas se od
drveta izgrađuje toliko veliki broj proizvoda, kojih nije bilo prije, počevši od
raznih oblika mehaničke prerade, vještačkih ploča na bazi drveta svih mogućih
dimenziia i oblika, cijelog niza hemiiskih proizvoda — od plastičnih masa, vlakana
(viskoze), prehranbenih artikala za li ude i stoku do organskih đubriva,
a nauka i tehnika na ovom polju stalno dalie radi. pa nema opasnosti da drvo
neće naći svoiu uootrebu. Priie se oostavlja pitanje da li proizvodi na bazi
drveta mogu da budu konkurenti u cijeni sa novim sirovinama, i materijalima,
koji ga mogu zamijeniti. Savremeno organizovana bilina proizvodnja, ti. proizvodnja
drveta. koristeći do maksimuma fotosintezu, biti će sigurno jedan od
najekonomičniiih i najjeftinijih načina proizvodnja organske sirovine i sigurno
će moći izdržati konkurenciju sa drugim vještačkim sirovinama, u koje će trebati
ulagati više energije i rada, pa ovo ne bi trebalo da bude uzrok bojazni zla
plasman povećane proizvodnje. Aktuelnije je pitanje organizacije proizvodnje
određenih šumskih sortimenata za najkraći rok, što kvalitetnije i što jeftinije,
jer samo u tom slučaju šumska proizvodnja može biti jeftinija i konkurentna
u odnosu na nove sirovine i materijale, koji mogu da zamijene drvo.


U narednom periodu od 20 godina, prema zacrtanoj potrebi i proizvodnji,
orijentaciono se predviđa novećanje u sledećim osnovnim proizvodima i to:


— rezane građe sa 2 do 2,5 puta,
— furnira i šperploča za 10 do 12 puta,
— raznih ploča od drveta za 20 puta,
i za ovu povećanu proizvodnju treba trajno´ osigurati potrebnu sirovinu,
V. MOGUĆNOSTI POVEĆANJA PROIZVODNJE SUMA I INDUSTRIJSKE
PRERADE DRVETA
Ostvariti postavljeni zadatak tj. povisiti proizvodnju drveta i obim sječa na
45 mil. m3 godišnje za period od 20 godina, po mogućnosti i prije a u vezi sa tim
izvršiti odgovarajuću industrijsku preradu toga drveta, potrebno je djelovati u
dva pravca i to:


— na osposobljavanju industrije za preradu drveta i
— uvođenju intenzivnijeg načina gazdovanja u šumama.
Osposobljenje i povećanje kapaciteta industrije za preradu drveta je svakako
najprioritetniji zadatak. Već sada sječive drvne mase treba da u prvom
redu đo< maksimuma industrijski iskoristimo. Treba naglasiti da između šumarstva
— proizvođača sirovine i industrije, koja to> drvo prerađuje mora biti mnogo
više koordinacije i poslovnog — ekonomskog razumijevanja.
Zavođejnem intenzivnijih metoda gazdovanja u prirodnim šumama veoma
brzo će se povisiti proizvodnja u kojoj će oko 50% biti tanjih, zdravijih i kvalitetnijih
šumskih sortimenata, sposobnih prvenstveno za hemijsku i poluhemijsku
industrijsku preradu. Ova činjenica zahtijeva i promjenu shvatanja o vrijednosti
nove šumske proizvodnje. Ne bi se smjelo dogoditi (što je još danas
slučaj), da za zdrav i svjež kvalitetan proredni materijal na primer četinara,
koji pretstavlja odličnu sirovinu za celulozu ili drugu hemijsku ili poluhemijsku
preradu drveta, industrija danas plaća manje nego za cjepanice od starih sušika,
koje pretstavljaju industrijsku sirovinu najmanje vrijednosti. Organizovana i
povećana proizvodnja drveta u šumi mora naći odgovarajući rentabilan pla
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 20     <-- 20 -->        PDF

sman. Industrija isto tako, sa svog ekonomskog gledišta, treba da stimulira


kvalitetnu proizvodnju sirovine.


Naročito je važno naglasiti, da novu povećanu proizvodnju treba dovesti u


sklad sa sadašnjim i projektovanim novim kapacitetima industrije, ili tražiti


mogućnosti izvoza drveta kao sirovine ili industrijske polusirovine, dok se ne


izgrade vlastiti kapaciteti za preradu cjelokupne šumske proizvodnje.


Zavođenje intenzivnog — savremenog gazdovanja u šumama i povećanje
obima sječa odvijače se kroz dua pravca i to:


— Prvo, povećanje proizvodnje — prirasta u postojećim prirodnim (ekonomskim
šumama sa jačim uvođenjem modernijih uzgojnih i zaštitnih metoda,
te uklanjanje iz ekonomskih šuma svega onoga, što ima nisku i malo vrijednu
produkciju.
— Drugo, osnivanje plantaža kultura drveća brzog rasta na boljim staništima
uz primjenu intenzivnog načina uzgoja savremenim, silvikulturnim i
agrotehničkim mjerama i u pravilu u konsocijaciji sa poljoprivrednim ili drugim
šumskim, niskim i rentabilnim kulturama. Prema podacima, iznijetim na
savjetovanju o plantažnoj proizvodnji drveta, ocijenjeno je da u Jugoslaviji postoje
povoljni uslovi za podizanje oko 1,5 mil. ha topolovih i četinarskih plantaža
i intenzivnih kultura. Plantažna proizvodnja drveta treba da u kratkom vremenskom
periodu (već od 8—10 godina) osigura u prvom redu podmirenje potreba
deficita u mekim lišćarima i četinarima za hemijsku, a djelimično i mehaničku
preradu. Plantažna proizvodnja na 1,5 mil. ha dala bi krajnji efekat od
oko 33 miliona m3 bruto mase godišnje, što je u prirodnim šumama za kratak
period nemoguće postići.
Postavlja se pitanje u kom vremenskom periodu, i kako-je moguće ostvariti
povećanu proizvodnju drveta u prirodnim šumama. Pri ovome treba razlikovati
potencijalne — maksimalne mogućnosti povećanja prirasta obzirom na prirodne
uslove i realne mogućnosti, kod kojih treba voditi računa pored prirodnih uslova
još i C´ drugim ekonomskim i tehničkim momentima.


Za sada možemo kao-objektivno´ mjerilo za ovu ocjenu uzeti katastarsku
klasifikaciju šuma, jer istu imamo provedenu u svim šumama Jugoslavije.


Maksimalna potencijalna mogućnost povećanja prinosa (prirasta) prirodnih
šuma na osnovu naših i srednjoevropskih prosjeka u sličnim uslovima može se
ocijeniti na bazi katastar, klasifikacije, tako da se na prvoj klasi može proizvesti
10 m3 po- 1 ha, a na zadnjoj 8-oj klasi 2 m3 po- 1 ha godišnje. Uz pretpostavku da
ćemo pored izdvajanja 800.000 ha šuma za plantažnu proizvodnju, imati 8 mil.
ha prirodnih šuma i da će odnos među klasama uglavnom ostati isti, bilo bi
moguće povećati proizvodnju u prirodnim — ekonomskim šumama na oko 48
miliona m3 godišnje, odnosno osigurati u prosjeku prirast od 6 m8 po 1 ha.


Na iznijetu klasifikaciju i ocjenu mogu se staviti primjedbe, u pogledu mogućnosti
proizvodnje većeg prirasta na boljim klasama odnosno manje na lošijim
klasama, ali u cjelosti kao- potencijalno- — maksimalna proizvodnja na sadašnjem
stepenu gospodarenja u prirodnim šumama ova ocjena može se uzeti kao orijentaciona
i moguća.


Ovako ocijenjeno povećanje prinosa (prirasta) u prirodnim šumama neće se
moći realizovati na svim površinama šuma, iz više razloga. Kao- prvo-, postavlja
se problem komunikativno-sti, zatim mogućnosti unovčenja proizvedenih šumskih
sortimenata i problem sredstava, koja su potrebna za intenzivan uzgoj. Na
nekim mjestima postavlja se i pitanje vlasništva (problem privatnih šuma).
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Intenzivan način gazdovanja moćiće se u prvom redu zavesti u očuvanim opštedruštvenim
šumama, na boljim tlima degradiranih šuma i šikara i na jednom
dijelu privatnih i zadružnih šuma, koje su u tom pravcu organizovane (zadružni
poslovni savezi). Problem su još i kadrovi, i neophodno potreban rok od oko
5 godina, da se izvrše pripren«ni radovi za prelaz na intenzivnu proizvodnju tj.
da se organizuje sjemenska i rasadnička proizvodnja visokoprinosnih domaćih
i odomaćenih vrsta drveća i da se izrade potrebne gospodarske osnove i si. U
svijetlosti ovih realnih mogućnosti moglo bi se kod nas, u sadašnjim uslovima,
zavesti intenzivno gazdovanje na 50% opštedruštvenih očuvanih šuma, 30% degradiranih
šuma i šikara na boljim staništima, i na 50% očuvanih privatnih i
zadružnih šuma tj. na površini od oko 2,340.000 ha. Nove gospodarske osnove
trebalo bi da tu površinu mnogo preciznije ocijene i ona će sigurno prije biti
viša nego manja.


Na površini od oko 2,3 mil. ha mogla bi se ostvariti povećana proizvodnjaod cea 10 mil. m3 prirasta godišnje to jest današnja proizvodnja od 20 mil. m*
godišnje prirasta u prirodnim šumama može se u našim realnim uslovima zavođenjem
savremenih intenzivnih metoda uzgoja povećati na 30 mil. m* godišnje.


Za povećanje ove proizvodnje potrebno je planirati i osigurati sredstva za
radnu snagu i materijalne troškove izvršenja određenih, uzgojnih i zaštitnih
radova, koji će garantovati povećanje proizvodnje, na isti način kao što planiramo
i osiguravamo sredstva za izvršenje planova sječa. Veličina površine u
cjelini i po godinama biće veća ili manja, što će zavisiti od intenziteta uzgojnih
mjera i boniteta staništa, na kojima se te mjere budu provodile. Za povećanje
proizvodnje na boljim staništima uz iste mjere (ulaganja) ostvari će se viša proizvodnja.
Ovo se naglašava stoga, što´ je dosadašnji obim investicionih i redovnih
ulaganja u šumsko biološke (uzgojne) radove, koji treba da stimuliraju proizvodnju
po- obimu bio mali (cea 11% investicionih ulaganja), a po> strukturi pretežno
orijentisan na nisko produktivna pošumljavanja goleti, pa je potrebno u
tom pravcu učiniti prekretnicu i orijentisati se na povećanje proizvodnje drveta.
u prvom redu u očuvanim i najboljim ekonomskim šumama.


Uzgojne intervencije u prirodnim — ekonomskim šumama najinteresantnije
su za naše bukove preborne šume, kojih ima preko 50% od ukupne površine
šuma, sa velikim učešćem suhovrhih, zrelih i prezrelih stabala čija tehnička i
biološka vrijednost iz godine u godinu slabi, pa je ekonomski i biološki opravdano>
ove drvne mase čim prije realizovati i zamijeniti sa produktivnijim vrstama
drveća (u prvom redu odgovarajućim četinarima).


Koliko je potrebno osigurati radne snage za intenzivnu proizvodnju drveta
u prirodnim šumama?


U šumskoj proizvodnji tj. u šumskim gazdinstvima i pogonima eksploatacije
šuma drvno´ industrijskih preduzeća uposleno je danas prosječno godišnje oko


60.000 šumskih radnika (obračunato na bazi 270 radnih dana u godini). Površine
šuma u kojima se zaista vjši uzgoj i sječa (a ne samo čuvanje) i na kojima je
evidentirana radna snaga, iznosi okruglo 4 miliona ha, pa prema tome na 1.000
ha šuma dolazi 15 radnika godišnje na uzgoj i eksploataciju. Ovaj broj radnika
prema tome osigurava dosadašnji obim sječa i prosječnu proizvodnju od 3 m3
po 1 ha drvne mase godišnje.
Ako želimo postići na određenim površinama u prosjeku prirast od 6 ms
po´ 1 ha i zavesti intenzivno gazdovanje, slično onome, koje danas imamo u nekim
dijelovima šumskih gazdinstava Slovenije ili naprednijim šumskim dobrima
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 22     <-- 22 -->        PDF

srednjeevropskih zemalja, bilo bi potrebno osigurati oko 30 stalnih šumskih
radnika godišnje na 1.000 ha šuma, te odgovarajuća sredstva za sjeme, sadnice,
opremu, komunikacije i si. Broj radnika za svako konkretno gazdinstvo zavisiće
još i od stepena otvorenosti šuma i mehanizacije proizvodnje.


VI.
METODE SAVREMENOG GAZDOVANJA U PRIRODNIM ŠUMAMA KOJE
GARANTUJU POVEĆANJE PROIZVODNJE (PRIRASTA) I OBIM SJEĆA
Neke načelne postavke. Novo — savremeno šumarstvo, odnosno šumska proizvodnja
može se najbolje uporediti sa savremenom poljoprivredom. U savremenom
šumarstvu i savremenoj poljoprivredi kao oblicima biljne proizvodnje
u otvorenoj prirodi (šumi ili polju), na veličinu proizvodnje utiču ne samo prirodni
faktori (zemljište, klima, voda) već i količina i kvalitet uloženog rada.


Višegodišnji proizvodni proces u šumskoj proizvodnji prirodnih šuma koji traje
u pravilu nekoliko decenija, može se suvremenim metodama gazdovanja znatno
skratiti. Prirast šuma, kao glavni proizvod, može se savremenim metodama
uzgoja i zaštite povećati. t


Savremena šumska proizvodnja se oslobađa krutih šablona »normalne šume
«, »normalnog obrasta«, „dužine ophodnje", „normalnog odnosa dobnih razreda"
i ide na svjesnu organizovanu proizvodnju potrebnih šumskih sortimenata
primjenom novih metoda.


U proizvodnju se polazi od jasnog cilja — zadatka, šta se želi proizvesti tj.
koje glavne šumske sortimente i od kojih vrsta drveta. Pri tome mora biti jasan
pravac razvoja industrije, koja će drvo kao sirovinu koristiti, kao i potrebe
društva, pa tome prilagoditi gazdovanje. Šumarstvo i njegova proizvodnja danas
se ocijenjuje po proizvodnji po jedinici površine i po čovjeku. Na taj način
svrstava se šumarstvo u ravnopravan položaj sa ostalim privrednim oblastima
i granama. Veća proizvodnja na istoj površini postaje rentabilnija; smanjuju se
troškovi proizvodnje po> jedinici, povećava se produktivnost rada i na tržište se
izbacuje jeftin i kvalitetan materijal. Visoka proizvodnja stvara uslove za uposlenje
stalne radne snage.


U šumarstvu moramo voditi računa za jedan duži period vremena o sadašnjim
zalihama drveta u prirodnim šumama (šumskom fondu) koji često putanije po vrsti drveta, strukturi, tehničkoj ili industrijskoj upotrebljivosti, zdravstvenom
stanju, prirastu, najpodesniji za postavljeni cilj gazdovanja. Zato treba
u prelaznorn periodu nastojati da se, ne ugrožavajući proizvodnu sposobnost staništa,
čim prije uklone i iskoriste iz starih sastojina one količine drveta, koje
novoj proizvodnji smetaju ili koje su niskoproduktivne ili bezvrijedne. Često
puta se sukobljavamo sa problemom kvantiteta i kvaliteta tj. u nekim slučajevima
povećana proizvodnja nije uvijek i najkvalitetnija proizvodnja. Pošto je
šumarstvo privredna oblast, to> u takvim slučajevima ekonomski momenat potreba,
potražnja ili cijena treba da odluči, da li će se ići više na kvantitativnu
ili na kvalitativnu proizvodnju ukoliko se ne mogu aadovoljiti oba momenta.


Stavljaju se prigovori, da sve što se sada kao novo (savremeno — moderno)
preporučuje, da ono ustvari nije novo već da je davno po. Tačno je, da su
mnoge stvari u svojim osnovama već od ranije poznate, ali su se u međuvremenu
dogodile u nauci i tehnici kvalitetne promjene, stvorena su nova sredstva i nove
mašine. Nauka je naročito u zadnjih par godina u oblasti biologije, fizike i hernije
toliko napredovala, da su mnoge postavke u bilnoj proizvodnji osvijetljenesa novih aspekata (radioizotopi, elektronski mikroskop, ultrazvuk).
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Dogodile su se nove promjene u našim društvenim odnosima, a sve to treba
da se usvoji i u šumarstvu. Svjesni smo, da će naučni i tehnički progres ići još
i dalje, da šumarstvo isto tako u borbi za osiguranje većih potreba sadašnjeg
i budućeg društva mora ići istim putevima, kojim idu i druge privredne oblasti
i grane. Šumarstvo ne smije postati kočnica daljeg privrednog razvoja zemlje.
Stoga treba da ukažemo na nove savremene metode u šumskoj proizvodnji, odnosno
u prvom redu u uzgoju šuma, te da ih naučno, tehnički i ekonomski
osvijetlimo´ u novim uslovima i mogućnostima. One metode, koje budu za naše
uslove zrele, treba usvojiti, kao što ćemo sigurno, za kratak period vremena
usvojiti još novije metode, koje nam već danas najavljuju sa vremena dostignuća
u primjeni nuklearne energije, fertilizacije šuma i slično.


Metode savremene (moderne) šumske proizvodnje. O ovim metodama gazdovanja
u prirodnim šumama, koje garantuju povećanje proizvodnje osvrnuti ćemo
se samo koliko je potrebno´ da se potvrdi ocjena mogućnosti povećanja proizvodnje,
iznijeta u prethodnom poglavlju.


Sve metode savremenog intenzivnog uzgoja šuma čine jedinstveni proizvodni
lanac. Na ovom polju rade selekcioneri, pedolozi, fiziolozi, mikrobiolozi,
šumari uzgajivači, agrotehničari, biohemičari i cijeli niz drugih stručnjaka, koji
svaki u svom sektoru nastoji da doprinese povećanju prinosa. Uzgoj šuma u
intenzivnoj proizvodnji drveta primjenjuje sledeće savremene metode:


— Odabiranje i izlučivanje sjemenskih sastojina i stabala najkvalitetnijih
— u prvom redu autohtonih i visokoprinosnih vrsta drveća, sorti i klonova,
te metode njihove selekcije i oplemen javan ja. U vezi* s ovim vrši se podizanjesuvremenih rasadnika, sjemenskih plantaža najboljih domaćih, cdomaćenih i
stranih" vrsta drveća, a u prvom redu onih brzoga rasta. Ove metode treba u
roku od 5 godina (ukoliko- je potrebno za pripremu) da stvore uslove za prelaz
na kvalitetnu intenzivnu šumsku proizvodnju.
Selekcija i oplemenjivanje šumskog drveća treba da nam dade biološki spo>scbne
jedinke šumskog drveća, sposobne za visoku proizvodnju i otporne na
glavne bolesti.


— Unošenje četinara u šume lišćara i to prvenstveno´ vrsta brzoga rasta kao
ekonomski vrednijih i produktivnijih vrsta, u kojima smo danas deficitarni, kao
i lišćara. u četinarske i topola u nizinske. Samo ova, akcija osigurače 50—100%
povećanja prirasta šuma na površinama, na kojima se vrši introdukcija.
— Uvođenje metoda stalnog aktivnijeg i intenzivnijeg proređivanja( vršenja
njege, čišćenje i prorede) kao sistema gospodarenja za povećanje ukupnog prinosa
i skraćivanja ophodnje (proizvodnog procesa) u prirodnim šumama. Ove
metode u krajnjem efektu povećavaju ukupni sečivi etat do- 50% i poboljšavaju
kvalitet drveta.
— Zavođenje metoda boljeg korištenja šumskog zemljišta (zemljišta na
kome raste šuma) primjenom aktivnih mjera u cilju poboljšanja produktivnosti
samog zemljišta i stvaranja optimalnih uslova za snabdjevanje biljaka vodom
i hranivima.
— Metode prihranjivanja — fertilizacije prirodnih šuma mineralnim đubrivima
tamo, gdje postoje ekonomski opravdani uslovi u cilju povećanja proizvodnje.
U svjetlosti savremenih sagledanja biljne proizvodnje kroz aspekte fotosinteze
i mijenjanja zemljišnih i drugih uslova, odnosno stvaranja optimalnih
uslova za biljnu proizvodnju metode fertilizacije pretstavljaju najnovija saznanja,
koje će sigurno- u budućnosti imati još veći praktični značaj.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— Primjenom savremenih metoda zaštite šuma, a naročito metoda preventive,
kao aktivnih mjera povećanja prirasta za 10—30%, što zavisi od stepena
primjene metoda i ekonomske opravdanosti ulaganja za ove radove na velikim
šumskim površinama.
Za uvođenje savremenih metoda u šumskoj proizvodnji potrebno je izvršiti
i određene predradnje, odnosno stvoriti uslove da se te metode intenzivne proizvodnje
mogu primijeniti i riješiti neke probleme u šumarstvu kao privrednojoblasti. Potrebno je radi važnosti naglasiti da i o njima treba voditi računa, a
to su:


— problem organizacije šumarstva kao preduzeća sa radničkim samoupravljanjem
i sa stalnom radnom snagom;
— problem osiguranja stabilnog redovnog dugoročnog finansiranja šumske
proizvodnje i investicija u šumarstvu kako izgradnje komunikacija, mehanizacije
tako i bioloških investiranja;
— problem izrade savremenih gospodarskih osnova i redovne invetarizacije
šuma;
— problem osposobljavanja stručnih kadrova za savremenu proizvodnju;
— pomoć naučno-istraživačkoj i savjetodavnoj službi, koja treba da pomogne
modernizaciju proizvodnje i brže usvajanje novih metoda, kao i traženja
savremenijih rješenja u našim uslovima.
Pri svemu ovome treba sagledati i realne mogućnosti industrijske preradeproizvedenog drveta i plasmana šumskih i drvnoindustrijskih proizvoda na domaćem
i stranom tržištu, dajući naglasak na sve veće mogućnosti razvoja hemijske
i poluhemijske prerade drveta i plasmana tih proizvoda.


Sve ovo´ jasno´ ukazuje, da se sa mjerama koje se predlažu i za koje postoje
objektivni i realni uslovi može povećati proizvodnja drveta na dva načina i to:


— U prirodnim šumama kroz zavođenje intenzivne savremene proizvodnje
može se povisiti godišnji obim sječa na bruto masu od 30 mil. m13, od čega će biti
najviše bukve odnosno lišćara (cea 70%)´, i sa time nećemo moći za jedan duži
period namiriti deficit u četinarima i mekim lišćarima za mehaničku i hemijsku
preradu.


— U plantažnoj proizvodnji drveta (topole i četinari brzog rasta) moguće je
ostvariti brzu proizvodnju i početna njena korišćenja već nakon 8—10 godina.
Plantažna proizvodnja će u prvom redu brzo nadomjestiti deficit četinara i
mekih lišćara za hemijsku preradu drveta.
Znači da imamo uslova da zacrtanu proizvodnju od 45 mil. n# godišnje sa
sigurnosti ostvarimo, i premašimo u narednom periodu (bližem — 5 god. i daljem


— 10—15 god.) i da zajednici osiguramo, dovoljnu proizvodnju drveta na bazi
koje će se moći osigurati standard sličan onom najrazvijenijih zemalja Evrope,
kao i da zadržimo i povećamo, nivo izvoza drveta i proizvoda od drveta.
Svaki od ovih načina proizvodnje ima svoj značaj i važnost u narednom
razvoju šumske proizvodnje i industrije za preradu drveta i jedan drugog nadopunjavaju.
Prirodne šume ne mogu dati na temelju svoga sadašnjeg stanja
sve ono, što. nam je danas i u neposrednom narednom periodu potrebno tj. ne
mogu nam brzo> namiriti deficit u četinarima i mekim lišćarima.


Prema tome postoje i realni uslovi i opravdanje, da se uz odgovarajuća ulaganja
u intenzivniju proizvodnju u prirodnim šumama i podizanje plantaža već
sada ide na odgovarajući veći obim sječa na račun nove povećane proizvodnje
i stvorenih uslova za njeno, trajno, održavanje na toni povećanom nivou.


102
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Sagledavajući sadašnju šumsku proizvodnju i proizvodnju industrije za
preradu drveta, koja čini skupa 295 milijardi bruto produkta u 1960 god. moguće
je u periodu od 15—20 godina osigurati povećani bruto produkt na 1.786 milijardi
dinara kako je to obzirom na postavljeni zadatak proizvodnje od 45 mil. m*
drvne mase godišnje predviđeno.


VII. ZAKLJUČAK
1. Sadašnje stanje naših prirodnih šuma na površini od 8,8 mil. ha i proizvodnja
(prirast) od cea 20 mil. ms godišnje, daje prosječnu proizvodnju po 1 ha
manju od 3 nrVha. Ova proizvodnja i sječa, sa sadašnjim stanjem zastarele
industrije za mehaničku preradu i nedovoljno razvijene hemijske industrije na
bazi drveta, nije u stanju da zadovolji rastuće potrebe društva i da održi dosadašnji
visok nivo izvoza drveta i proizvoda na bazi drveta.
Još jedan negativan faktor stanja i strukture šumske proizvodnje jeste deficitarnost
u četinarima i nepovoljan odnos lišćara prema četinarima. Mi imamo
u odnosu na masu 29% četinara a 71% lišćara, a poželjno bi bilo da je taj odnos
obrnut.


2. Pred šumarstvo se postavlja zadatak da u organizovanoj — savremenoj
proizvodnji osigura, u lancu šumarstvo — industrija za preradu drveta, povećanu
proizvodnju i potrošnju svojih dobara, koji će građanima Jugoslavije osigurati
standard najrazvijenijih evropskih zemalja, uz zadržavanje dosadašnjeg
ili povećanog nivoa izvoza. Prema ocjeni to bi zahtijevalo godišnju proizvodnju,
i obim sječa od 40 do 45 mil. m3 bruto mase drveta uz odgovarajuću industrijsku
preradu.
3. Ostvarenje postavljenog zadatka treba sagledati kroz:
— osposobljavanje industrije za preradu drveta, koja treba u prvom redu
da postojeću proizvodnju kao i onu povećanu u cijelosti industrijski preradi.


— uvođenjem intenzivnog načina gazdovanja u šumama i to:
— kroz povećanje proizvodnje — prirasta u prirodnim šumama,
— kroz osnivanje plantaža i kultura drveća brzog rasta.
4. Povećanje proizvodnje — prirasta u prirodnim — ekonomskim šumama
moguće je ostvariti zavođenjem savremenih metoda uzgoja i zaštite šuma.
Realna mogućnost da se poveća proizvodnja, obzirom na tehničke i ekonomske
mogućnosti i otvorenost (stanje komunikacije) prirodnih šuma za 5—10 godina,
mogla bi se ostvariti na iznosu od 30 mil. m3 bruto mase prosječno godišnje
Sadašnji obim sječa od 19,5 mil. m3 bruto mase godišnje može se bržim tempom
povećati đo> iznosa od 30 mil. m´3 bruto mase prosječno godišnje uz uslov,
da se za povećani obim sječa paralelno osiguraju i srazmjerna ulaganja (biološka)
za povećanje šumske proizvodnje. Potencijalne mogućnosti proizvodnje
prirodnih šuma cijene se na 48 mil. m3 ili 6 m3 po 1 ha prosječno godišnje.


5. Povećana proizvodnja (prirast) i obim sječa baziraju se na savremenim
principima gazdovanja i osnovani su na nekoliko načelnih postavki i to:
— savremena šumska proizvodnja u prirodnim šumama je organizovana
proizvodnja, a ne stihijska — sama od sebe. Na ovu proizvodnju proizvođač
svjesno utiče svojim uzgojnim i zaštitnim metodama;


— više godišnji proizvodni proces u savremenoj šumskoj proizvodnji može
se skratiti (skraćenje ophodnje);
— prirast prirodnih šuma može se savremenim metodama povećati.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 26     <-- 26 -->        PDF

6. Metode savremene šumske proizvodnje, koje se preporučuju i garantuju
visoku proizvodnju čine jedinstven lanac, a to su:
— odabiranje i izlučivanje sjemenskih sastojina i stabala, te selekcija i
oplemenjivanje najproduktivnijih domaćih i stranih vrsta drveća. U vezi s tim
organizovane savremene sjemenske i rasadničke proizvodnje i osnivanje sjemenskih
plantaža.


— unošenje četinara u šume lišćara i to prvenstveno vrsta brzog rasta, te
topola u nizinske šume.
— Uvođenje metoda aktivnijeg i intenzivnijeg proređivanja šuma, kao metoda
povećanja ukupnog prinosa i skraćivanja ophodnje.
— Zavođenje metoda boljeg korišeenja zemljišta i stvaranja optimalnih
uslova za rast drveća.
— Primjena savremenih metoda zaštite šuma, a prvenstveno uvođenje preventivne
službe i mjera.
— Primjena metoda prihranjivanja (fertilizacije) šuma i sagledavanja šumske
proizvodnje sa aspekta, novijih ispitivanja u oblasti fotosinteze.
7. Prelaz na intenzivnu — povećanu šumsku proizvodnju zahtijeva i rješavanje
i nekih organizacionih, tehničkih i finansijskih problema šumarstva među
kojima je najvažnije:
— Organizovanje šumarstva — šumske proizvodnje kao> preduzeća sa radničkim
samoupravljanjem i sa stalnom radnom snagom.


— Osiguranje dugoročnog mobilnog finansiranja šumske proizvodnje.
— Izrade savremenih gospodarskih osnova.
— Rješenje problema polunomadske ispaše u prirodnim šumama, tamo
gdje se prelazi na intenzivnu preodzvodnju i regulisanja odnosa lovstva.
— Pomoć naučno istraživačkoj i savjetodavnoj službi.
— Osposobljavanje stručnih kadrova za savremenu proizvodnju.
THE POSSIBILITY OF INCREASING THE PRODUCTION (YIELD) AND THE
EXTENT OF CUTTINGS IN NATURAL COMMERCIAL FORESTS


SUMMARY


The author discusses the above-mentioned problem and states that the present
condition of Yugoslav forests with 8,8 million ha. and ca. 20 million cu. m. of annual
cut cannot meet the ever increasing needs of the population, or hold the thus far
high level of exports of wood and wood products. Besides, there exists also ap upfavourable
ratio of broadleaved species (71´Vo) as compared with conifers (29´Vo), although
an inverse proportion would be desirable.


The task of forestry in this country is to increase the annual yield and the
oxtent of cuttings to 40—45 million cu. m. with a corresponding industrial processing
of wood. This could be achieved by selecting and breeding the most productive
native and foreign tree species, and by the introducing fast-growing conifers into
the broadleaved forests as well as Poplars into the lowland forests; by intensive
thinnings and shortening of rotation; by methods of better soil utilization and creation
of optimum conditions for the growth of trees; by mođern methods of forest
protection.


In conclusion the author touches upon a series of organizational, technical and
financial problems, which should be solved to achieve the objectives aimed at.


104