DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 79     <-- 79 -->        PDF

ma fašizma — radnicima, lugarima, tehničarima
i inženjerima šumarske struke,
koji je podignut u Glini, akcijom lugarskog
društva Hrvatske. Otkrivanju spomenika
prisustvovao je naš izaslanik ing.
Petar Dragišić. Tajnik Potočić je
prisustvovao kao delegat Šumarskog fakulteta.


9. Ing. 2 u n k o izvješćuje o sastanku
za osnivanje Društva za zaštitu bilja. Nakon
diskusije, date su instrukcije predstavniku
U. O. ing. 2 u n k u, da na slijedećem
sastanku iznese mišljenje, da se za
sada ne vidi potreba osnivanja takvog
Društva.
Ad 3.


Nakon diskusije zaključuje se, da Potočić,
Peternel i Zunko podnesu svoje mišljenje
na slijedećoj sjednici U. O.


Ad 4.


Plenum Saveza ŠDH treba sazvati prema
novom Statutu Saveza ŠDH, i to najkasnije
u ožujku o. g. Do tog vremena treba
završiti osnivanje kot. šumarskih društava.


Ad 5.


1. U. O. prihvaća angažiranje savjetnika
ing. Perca Zvonimira radi pomoći tajniku
i radi odvijanja ostalih poslova i djelatnosti
društva, koje se sve više razvijaju
i obimom rastu
2. Odlučeno je, da se domaće tabele za
hrast (Markić, Emrović, Špiranec) odštampaju
zajedno s obrazloženjem prema formatu
koji predlaže Peternel. Tabele treba
zatražiti od Štetića natrag i u dogovoru
s tajnikom, blagajnikom i predsjednikom
dati u štampu.
ft. Raspačavanje Saveznih edicija odgoditi
do osnivanja kotarskih šum. društava
(Edicija »Savjetovanje o kršu«, »Treći
Kongres« i »Razvitak šum. i drvne ind.
FNRJ«).


4. Radi štampanja Ugrenovićevog terminološkog
rječnika Društvo će uložiti
obrtna sredstva do 500.000 din. Predstavnik
društva u koordinacionom izdavačkom
odboru bit će ing. J. Peternel.
5. Traženju odbora za proslavu lOO-god.
šumarske nastave, za pripomoć oko izdavanja
Spomenice, društvo nažalost ne može
udovoljiti, iako je bilo spremno, da svojim
prilogom za podizanje spomen-poprsja
na vidan način sudjeluje i pomogne proslavu.
O tome treba obavjestiti spomenuti
Odbor.
6. U. O. odobrava pomoć u visini 10.000
dinara. Fondu za dječju zaštitu Gradskog
odbora Crvenog križa.
7. Inicijativu ing. A. Per ušica za
organizaciju pčelara-šumara u okviru šum.
klubova treba preporučiti kot. šumarskim
društvima nakon što se formiraju.
Ad 6.
Prema prijedlogu predsjednika, potrebno
je razmotriti mogućnosti stipendiranja
odnosno novčane pripomoći dobrim studentima
šumsko-gospodarskog i drvnoindustrijskog
odsjeka. Na slijedećoj sjednici
iznijeti će mišljenje predsjednik, tajnik i
blagajnik. Za apsolvente oba odsjeka predviđeno
je i ove godine 100.000 Din.


ZAKLJUČCI


SA XVIII PLENUMA CENTRALNOG
ODBORA SAVEZA INŽENJERA I
TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE
INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE


XVIII Plenum CO SITŠIDJ održan je


26. IX. 1960. godine u Zadru.
Plenum je radio po sledećem dnevnom
redu:


1. Izveštaj o radu Predsedništva;
2. Obaveštenje o IV Kongresu ITŠIDJ
i usvajanje privremenog statuta SITŠIDJ;
3. Savetovanje o temi: »Suština i značaj
Petogodišnjeg plana i razvitka šumske
privrede i industrije za preradu drveta:
prva iskustva, problemi i mere za realizaciju
plana (radni naslov);
4. a) Savetovanje o kadrovima (usvajanje
teza, određivanje obrađivača referata,
mesta i datuma savetovanja).
b) Savetovanje o mestu i ulozi fitocenologije
u šumskoj privredi (obaveštenje


o referatima, mestu i datumu Savetovanja);
5. Zakon o šumama — zauzimanje stavova
po nekim principijelnim pitanjima;
6. Problemi stručne štampe;
7. Razno.
Za svaku taeku dnevnog reda, sem za
tačke 2, 5 i 7, pripremljeni su referati koji
su blagovremeno dostavljeni članovima
CO, kao i pozvanim na Plenum.


Pored članova CO SITŠIDJ Plenumu su
prisustvovali sekretari za šumarstvo NR
Srbije, NR Hrvatske, NR B i H, pomoćnik
sekretara za poljoprivredu i šumarstvo NR
Slovenije, predsednik i sekretar Udruženja
drvne industrije Jugoslavije i sekretar
šumarsko-privrednih organizacija Jugoslavije.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Posje iscrpne analize i diskusije o svim
tačkama dnevnog reda Plenum je doneo
sledeće zaključke:


1.
Izveštaj o radu Pređseđništva između
XVII i XVIII Plenuma
— Plenum CO SITŠIDJ prihvata u celini
izveštaj o radu Pređseđništva i konstatuje
da je u proteklom periodu aktivnost
Pređseđništva bila pravilno usmerena
na realizaciju ranijih zaključaka i rešavanje
ostalih zadataka.
— Plenum prihvata predlog budžeta za
1961. godinu s tim da se u njega unese doprinos
republičkih saveza u istome iznosu
kao i u 1960. godini i ranijih godina, kao
i rashodi od 1,000.000 din. za izgradnju
Doma ITJ. Zadužuje se Sekretarijat da
nastoji kod CO SITJ da se što pre resi pitanje
finansiranja organizacija inženjera
i tehničara.
— Zadužuju se republički savezi na nastoje
da što pre rasture publikacije Saveza
koje su od njih primili.
— Republički savezi treba da dostave
Sekretarijatu Pređseđništva svoje potrebe
za publikacijom sa Savetovanja o zaštiti
šuma, koja će uskoro izaći iz štampe.
— Zadužuje se Predsedništvo da stupi
u kontakt sa Savezom poljoprivrednih inženjera
i tehničara Jugoslavije i Savezom
ekonomista Jugoslavije radi njihovog
uključivanja na rasturanju publikacije o
kršu Jugoslavije, jer su i ova dva saveza
učestvovali u pripremanju Savetovanja, a
takođe su i zainteresovani za materiju koju
obrađuje ova publikacija.
— Preporučuje se republičkim savezima
da ubuduće češće i redovnije vrše međusobnu
razmenu ekskurzija svojih članova,
naročito između sreskih organizacija
ITŠID. Dosadašnja iskustva na ovom
polju, iako nije dovoljno takvih ekskurzija,
ipak govore da je ova vrsta aktivnosti veoma
korisna i da prevazilazi okvire stručnog
interesa. To je pogodan način da se
članovi pojedinih organizacija SITŠIDJ
međusobno upoznaju, izmenjuju iskustva,
a posebno je od značaja da se upoznaju
privredne i kulturno-istorijske prilike pojedinih
krajeva, kao i napori naše zajednice
na polju izgradnje socijalizma.
— Zadužuje se Sekretarijat Pređseđništva
da sa Saveznim savetom za naučni
rad raspravi pitanje Nacionalnog komiteta
FNRJ za šumarska istraživanja.
— Plenum prima izveštaj Nadzornog
odbora o urednom financijskom poslovanju.
2. Obaveštenje o IV Kongresu ITŠIDJ i
usvajanje privremenog Statuta SITŠIDJ
— Sekretarijat Pređseđništva zatražio
je mišljenje o održavanju IV Kongresa
ITŠIDJ u 1961. godini od SSRNJ, SITJ i
Sekretarijata SIV-a za poljoprivredu i šumarstvo.
U vezi sa ovim dobijeni su sledeći
odgovori:
U SSRNJ smatra se u načelu da kongrese
treba održavati što rede. Prema tome,
vreme od 3 godine je suviše kratko,
pa ne bi trebalo ići na kongres u 1961.
godini.


Predsedništvo SITJ smatra da se treba
pridržavati novog Statuta SITJ koji je do-
net na V kongresu ITJ, a koji predviđa
održavanje kongresa stručnih saveza svake
četvrte godine.


U Sekretarijatu SIV-a za poljoprivredu
i šumarstvo smatra se da se od Kongresa
na Bledu nije ništa novo desilo radi čega
bi trebalo sazivati ćelu struku na Kongres.
Zato ne bi trebalo u 1961. godini održati
kongres.


Plenum CO SITŠIDJ prihvata ova mišljenja
i donosi odluku da se prekine sa
otpocetim pripremama za IV Kongres
ITŠIDJ.


— Pošto se IV Kongres ITŠIDJ neće
održati u 1961. godini, Plenum CO SITŠIDJ
donosi odluku da se, u duhu Rezolucije V
Kongresa ITJ, donese privremeni Statut
Saveza ITŠIDJ koji će biti u skladu sa
Statutom SITJ.
— Plenum prihvata Nacrt privremenog
statuta SITŠIDJ koji je izradio Sekretarijat
sa manjim korekcijama.
— Zadužuje se Sekretarijat da konačno
ispravljen tekst privremenog Statuta
dostavi na odobrenje Predsedništvu SITJ.
— Plenum poziva republičke saveze da
na osnovu prihvaćenog Privremenog statuta
i rezolucije V Kongresa ITJ pristupe
organizovanju osnovnih i sreskih društava
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije.
— Plenum bira u Sekretarijat ove drugove:
ing. R. D i e k i ć a, ing. Jeftu J e-
r e m i ć a, ing. N. M i h a j 1 o v i ć a, ing.
D. Oreščanina i ing. Lj. Petrović
a.
— U komisije CO SITŠIDJ Plenum bira
sledeće drugove:
a) Komisija za kadrove i školstvo: ing.
Zdravko Turk, dr inž. Dragoljub Mi r-
k o v i ć. ing. Ivan Š a v o r, i po jedan
predstavnik republičkih saveza.


b) Komisija za produktivnost: ing. Bogomil
Cop, dr ing. Ibrahim K o p č i ć,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 82     <-- 82 -->        PDF

stav Saveza. Sa ovim stavom Savez će
upoznati nadležne organe.


— Plenum smatra da, bez obzira na to
dokle se došlo u rešavanju pojedinih pitanja,
treba pristupiti prevođenju šumskih
gazdinstava na status preduzeća jer
će se samo kroz praktičan rad šumskoprivrednih
organizacija, kao preduzeća,
moći da dođe do najboljih rešenja. Akciju
uklapanja šumske privrede u naš privredni
sistem treba pokrenuti u celoj zemlji
jer će ova akcija moći da mobilise sve naše
članove i da pruži dragocena iskustva
za rešavanje nekih pitania ekonomskog
sistema koji se odnosi na šumsku privredu.
6. Problemi stručne štampe
— Plenum smatra da je korisno pokrenuti
izdavanje jednog saveznog časopisa
koji bi izlazio 3—i puta godišnje, a obrađivao
bi jugoslovenske probleme šumske
privrede i industrije za preradu drveta.
Kako Plenum ne može ovo pitanje da
resi sada, to se zadužuje Komisija za štampu
da prouči pitanje saveznog časopisa,
kao i ostale probleme stručne štampe, a u
vezi rezolucije V Kongresa ITJ.


7. Razno
Zadužuje se Predsedništvo da, s obzirom
da se nije mogao poslati predstavnik
Nacionalnog komiteta FNRJ za šumarska
istraživanja na sednicu stalnog odbora
JUFRO u SAD, prouči pitanje utroška deviznih
sredstava za 1960 godinu, odnosno
da odredi na koje će međunarodne sastanke
i koga da pošalje.


U vezi sa ovim ispitati i mogućnost slanja
jedne delegacije na »Visokoškolsku
šumarsku nedelju« u Hanover.


Sekretarijat Predsedništva do narednog
plenuma treba kod nadležnih organa da
ispita mogućnost održavanja u 1965. godini
Kongresa JUFRO-a u Jugoslaviji, kao
i ostala pitanja povezana za rad Nacionalnog
komiteta.


— Plenum smatra da je pravilan predlog
Komisije SIV-a B i H da prašuma Perućica,
kao jedan od retkih i za nauku veoma
interesantan objekat, ostane kao rezervat.
Međutim, Plenum ne prihvata
predlog pokretača ove diskusije da Savez
nadležnim organima predloži na koji će se
način Opštini Foča da nadoknadi gubitak
ove šume za eksploataciju, već smatra da
je to stvar onog organa koji donosi odluku
o proglašenju Perućice za rezervat. Sekretarijat
će upoznati sa ovim stavom nadležne
organe za šumarstvo NR B i H.
—. Zadužuje se Predsedništvo da sa Savezom
ITŠID Hrvatske prouči pitanje terminologije,
a posebno pitanje štampanja
rečnika prof. A. Ugrenovića.


— Plenum zadužuje republičke saveze
da što pre dostave svoja mišljenja na Pravilnik
o izboru počasnih i zaslužnih članova
da bi predstavnici Saveza u CO SITJ
mogli da odrede svoj stav.
— Zadužuje se Sekretarijat Predsedništva
da u saradnji sa Savezom pomoćnotehničkog
osoblja prouči pitanje prekvalifikovanja
njihovog članstva u tehničare i
kvalifikovane radnike, kao i sva druga pitanja
od zajedničkog interesa.
Republički savezi treba takođe da razmotre
ova pitanja sa republičkim organizacijama
pomoćno-tehničkog osoblja. Sa
ovim problemima oni treba da upoznaju i
republičke sekretare za šumarstvo. Na narednom
plenumu o ovome pitanju pođneti
izveštaj.


— Prihvata se predlog da se XIX Plenum
CO SITSIDJ održi u Kragujevcu.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ing. Milan K u d e r i po jedan predstavnik
republičkih saveza.


ej Komisija za naučno-istraživački rad:
ing. Novak M i h a j 1 o vi ć, ing. Goger
Nikola, ing. Božidar Nič o ta i po jedan
predstavnik republičkih saveza.


d) Komisija za stručnu štampu: ing.
Ljubomir P e t r o v i ć, dring. Androić
Milan, ing. Dušan Vučković ipo jedan
predstavnik republičkih saveza.


3. Savetovanje o temi: »Suština i značaj
petogodišnjeg plana razvitka šumske privrede
i industrije za preradu drveta«


— Plenum smatra da Savetovanje o
gornjoj temi ne treba držati, jer su se prilike
od XVII Plenuma izmenile. Umesto
ovog Savetovanja treba posle najmanje
jedne godine održati Savetovanje o rezultatima
i problemima realizacije Petogodišnjeg
plana šumske privrede i industrije
za preradu drveta. Na jednom od narednih
plenuma razmotriti ovo pitanje.
— Plenum zadužuje Sekretarijat da u
vezi sa izradom Petogodišnjeg plana organizuje
jedan sastanak na koji bi pored
članova Predsedništva došli i po 2—3 predstavnika
republičkih saveza. Na tome sastanku
treba da se razmotri predlog plana
i da mišljenje o njemu koje će Sekretarijat
da dostavi nadležnim organima. U vezi
sa ovim zadužuje se Sekretarijat da od
Zavoda za plan FNRJ zatraži nacrt plana,
kao i da prati njegovo pripremanje.
— Plenum zadužuje Predsedništvo da
organizuje uže savetovanje o ekonomskoorganizacionim
problemima u oblasti šumske
privrede. Za ovo savetovanje ne treba
raditi referat, već gotove referate Zavoda
za plan i Sekretarijata SIV-a za poljoprivredu
i šumarstvo dostaviti učesnicima savetovanja,
a obrađivače tih referata zamoliti
da na savetovanju iste izlože. Ovo Savetovanje
treba održati u decembru.
4. a) Savetovanje o kadrovima
— Plenum konstatuje da je pitanje kadrova
u šumarstvu i industriji za preradu
drveta veoma aktuelno i važno s obzirom
na reformu školstva, Rezoluciju Savezne
narodne skupštine, stalno rastuće zadatke i
prelazak šumskih gazdinstava na status
privrednih preduzeća, pa zadužuje Predsedništvo
da odmah otpočne sa pripremama
ovog Savetovanja. Savetovanje treba
da se održi krajem januara 1961. godine.
4.
b) Savetovanje o mestu i ulozi fitocenologije
u šumskoj privredi
— Plenum smatra da Savetovanje o
mestu i ulozi fitocenologije u šumskoj
privredi treba da se održi u decembru nezavisno
od savetovanja o melioracijama šikara,
pošto za ovo nisu gotovi referati.


— Kako osnovni referat ne zadovoljava
u potpunosti, zadužuje se ing. Fazlija
Alikalfi ć da, kao inicijator ovog Savetovanja,
izradi koreferat.
Takođe treba pozvati i sve učesnike da
pripreme koreferate čiju izradu treba honorisati.
Sve koreferate koji se dobiju do
20 novembra umnožiti.


— Mesto Savetovanja i tačno vreme odrediće
Predsedništvo.
5. Zakon o šumama
— Plenum konstatuje da podneti Nacrt
zakona, u odnosu na ranije, je najbolji Nacrt.
Međutim, potrebno je da se raščiste
još neka pitanja (privatne šume, šikare i
dr.).
— Zadužuju se republički savezi da do
20. oktobra dostave pismeno svoje primed-
be na Nacrt zakona. Na osnovu ovih primedaba
Sekretarijat Predsedništva izradiće
stav Saveza i isti dostaviti Sekretarijatu
SIV-a za poljoprivredu i šumarstvo.
Ukoliko primedbe ne bi stigle na vreme
Savez će svoj stav dostaviti Saveznom izvršnom
veću, a takođe će s njim upoznati
i Predsednika Savezne narodne skupštine
na sastanku koji j.e s njegove strane najavljen.
Za izradu konačnih primedbi na nacrt
Zakona određuje se Komisija koju sačinjavaju:
ing. Jefta Jeremić , ing. Pavle
J o v i ć, ing. Dušan Oreščanin, ing.
Rajica Djeki ć i po jedan predstavnik
republičkih saveza.


Republički savezi treba da se povezu
sa svojim sekretarijatima za šumarstvo i
da im pomognu pri određivanju stava o
pitanju nacrta Zakona. Republički savezi
će zamoliti sekretare republičkih sekretarijata
da ove stavove prenesu Sekretarijatu
SIV-a za poljoprivredu i šumarstvo.


— Što se tiče ekonomsko-organizacionih
problema Plenum smatra da je kao
ideja prihvatljiv, ali da kao takav zahteva
dalja i dublja proučavanja pre nego što se
donesu konačne odluke. Da se ne bi preuranilo
sa donošenjem odluka i time izazvalo
nepotrebno trošenje sredstava i gubljenje
vremena, potrebno je da se dobro
prouče instrumenti koji regulišu odnos
šumsko-privredne organizacije prema zajednici.
Pre donošenja konačne odluke o ekonomskom
sistemu koji bi se primenio u
šumskoj privredi potrebno je da Savez putem
komisije ü kojoj bi bili zastupljeni svi
republički savezi prouči i izgradi konačan