DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 78     <-- 78 -->        PDF

— Proučiti kako da se naučno istraživačka
služba angažuje na izučavanju ekonomsko
tehničkih karakteristika pojedinih
mašina i studiju racionalnije organizacije
rada mašinama.
— Posvetiti veću pažnju problemima
mehanizacije u našoj stručnoj štampi:
obezbediti stalne informacije o primeni
mehanizacije, novim mehanizmima itd.
— Izdavati priručnu literaturu o mehanizaciji
radova u šumskoj privredi.
— Propagirati mehanizaciju šumske
privrede putem štampe, demonstracija, seminara
i t. d.
SJEDNICA U. O. SAVEZA ŠUMARSKIH
DRUŠTAVA HRVATSKE


9. sjednica Upravnog odbora Saveza
šumarskih društava Hrvatske održana je
21. XII I960, god. sa slijedećim dnevnim
redom:
1. Saopćenja;
2. Izvještaj o radu;
3. Prijedlog izbora počasnih i zaslužnih
članova;
4. Plenum Saveza šumarskih društava;
5. Tekući poslovi;
6. Razno.
Ad 1. Tajnik Z. Potoči ć izvješćuje:
a) o zahvali Saveza ITŠTDJ na organiziranju
XVIII Plenuma u Zadru, b) o
sastanku u Savjetu za naučni rad Hrvatske,
te o mogućnosti, za ponovno uspostavljanje
šumarskog muzeja i osnivanja ksiloteke
sredstvima fonda za kulturne i naučne
akcije i manifestacije, c) Privremeni Statut
SITŠIDJ odobrio je Centralni odbor
SITJ 21. X I960., d) Savez ŠDH predložio
je, a SITŠIDJ prihvatio članove komisija
SITŠIDJ kako slijedi:
Komisija TI štampu: ing. Vladimir Ste tić
i ing. Zvonimir Ettinger.
Komisija za naučni rad: ing. Žarko
H a j´ d i n, i ing. Jure Krpa n.
Komisija za produktivnost rađa: ing.
Stevan B o j a n i n i ing. Uroš Golubov
i ć.
Komisija za kadrove: Dr ing. Ivo D e-
k a n i ć i dr ing. Roko B e n i ć.
e> SITH obavieštava, da će svaka osoba,
koja putuje službeno u inostranstvo na
speciializef´iu. usavršavanje, na stručne
kongrese konferencije, izložbe i si., uz već
određene dokumente za dobivanje pasoša,
morati obavezno da priloži molbi potvrdu,
da je odlazak u inostranstvo potreban. Za
službeno putovanje po nalogu radničkog
savjeta privredne organizacije, ili za privatno
putovanje nije potrebna takva pot


vrda. Potvrde će izdavati do daljnjeg:


1. za službenike i radnike industrijskih poduzeća:
Savez inženjera i tehničara Hrvatske
(SITH), 2. za službenike i radnike iz
sektora poljoprivrede i šumarstva: Poljoprivredno
šumarska komora Hrvatske.
Ad 2.


1. Tajnik izvješćuje o održanoj godišnjoj
skupštini društva dne 27. i 28. VI
I960, god. i o najvažnijem zadatku, reorganizaciji
šum. klubova u kotarska šumarska
društva. U tu je svrhu izrađen uzorak
pravila, prema kojemu mogu Kotarska
društva prirediti svoja pravila. Do ovog
momenta su osnovana kotarska društva u
Bjelovaru (za B´elovar i Križevce) i u Rijeci,
a za 24. XII najavljeno je osnivanje
u Slav. Požegi. Nužno je obići neke klubove
i pokrenuti ih u tom pravcu. Tajnik
predlaže članove odbora koji će obići pojedine
kotare.
2. Tajnik izvješćuje o organizaciji
XVIII Plenuma u Zadru. Na Plenumu je
između ostalog raspravljen nacrt Zakona
o šumama, prijedlog privrednog sistema i
privrednih instrumenata u šumarstvu,
privremeni Statut SITŠIDJ; predviđeni IV
Kongres je sa 1961. odgođen na 1962. god.
3. Dne 20. XII održano je Savezno savjetovanje
o ulozi fitocenologije o uzgajanju
i uređivanju šuma, a na trošak
SITŠIDJ.
4. U toku je akcija oko pripremanja
referata za Savezno savjetovanje o kadrovima
i školstvu u šumarstvu i drvnoj industriji.
Savjetovanje treba da se održi
potkraj siječnja u Beogradu. Glavne referate
obrađuju članovi iz Hrvatske i Slovenije.
Nužno je, da se pokrene naša Komisija
za kadrove na živahniji rad.
5. Izvješćuje se odbor, da je na naš
prijedlog dr ing. Ivo D e k a n i ć prisustvovao
radu Hochschulwoche u Hanover-
Mündenu na trošak sredstava SITŠIDJ.
Dr Dekanić će podnijeti kopiju izvještaja,
koji je o tome podnio SITŠIDJ.
6. Naše društvo je delegiralo, a na poziv
organizacionog odbora SSRN, na Kongres
SSRNH, člana U. O. ing. O t a Z u n-
k o. Kongresu je prisustvovao i predsjednik
A n d r o i ć, i to kao delegat SITH.
7. Tajnik, predsiednik i blagajnik izvješćuju
U. O. o toku i stanju oko nacionalizacije
zgrade. Odobren je zahtjev za
izuzimanje jedne polovine (istočne) zgrade
društvenog Doma. Nakon diskusije je
zaključeno, da Androić i Lulić ponovno
posjete sekretara ing. Franju Knebla.
8. Odobrava se iznos od 100.000 Din.
pripomoći za podizanje spomenika žrtva