DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 75     <-- 75 -->        PDF

torom u pogledu sistematskog rasčlanijenja
reda FAGETALIA SILVATICAE
Pawl., odmah uočavamo da u redu
QUERCETALIA PUBESCENTIS Br. BI.
ima još niz pitanja koja se moraju raščistiti.
Isto tako mi smo mišljenja da uz
red PRUNETALIA SPINOSAE Tx. treba
priključiti i novi red COTINETALIA
COGGYGRIAE Doing Kraft, (u koji bi
se vjero-vatno uključile i posljednje dvi


DRUŠTVENE VIJESTI


ZAKLJUČCI
SA SAVETOVANJA O MEHANIZACIJI
RADOVA U ŠUMSKOJ PRIVREDI


Udruženje šumsko privrednih organizacija
Jugoslavije u saradnji sa Savezom
polj. šumarskih komora Jugoslavije i Savezom
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Jugoslavije organizovalo
je savetovanje o mehanizaciji radova u
šum. privredi. Savetovanje je održano u
Novom Sadu 12, 13 i 14 oktobra 1960 godine.


Za Savetovanje su pripremljena 4 referata:


1. Mehanizacija šumske privrede —
opšti referat;
2. Mehanizacija radova na podizanju i
gajenju šuma;
3. Mehanizacija radova u eksploataciji
šuma, i
4. Mehanizacija radova na izgradnji
šum. komunikacija.
Učesnicima savetovanja prikazan je rad
pojedinih mehanizama i to za radove u rasadnicima
i plantažama, u iskorišćavanju
šuma i na izgradnji poljoprivrednih puteva.


Savetovanju je prisustvovalo 70 učesnika,
pretstavnika šumsko privrednih organizacija,
instituta, fakulteta i drugih
šumarskih ustanova. Takođe savetovanju
su prisustvovali i pretstavnici industriske
komore, znatan broj predstavnika preduzeća
za proizvodnju mehanizacije, kao i
nekoliko pretstavnika inostranih firmi.


Posle iscrpne diskusije konstatovano je
sledeće:


— U narednom periodu razvitka naše
privrede i društva, šumska privreda dobija
povećane i važne zadatke na planu proizvodnje
drveta koji se ne mogu realizoje
(španske) sveze, jer bi on obuhvatio
južnoevropske sabljake koji su u većoj
mjeri srodni svezama termofilnih šuma
hrasta medunea iz reda QUERCETALIA
PUBESCENTIS Br. BI., nego svezama
mezofilnih šuma iz reda FAGETALIA
SILVATICAE Pawl, na koje se naslanjaju
zajednice i sveze reda PRUNETALIA
SPINOSAE Tx.


Pavle Fukarek


vati primitivnim sredstvima i sadašnjim
metodama rada, pa postoji opasnost da
šumska privreda postane kočnica daljem
razvitku onih privrednih oblasti koje drvo
koriste kao sirovinu.


— Pojava napuštanja šumske privrede
od strane šumskih radnika uzela je danas
prilične razmere i ima tendenciju daljeg
širenja, što u nekim područjima pretstavlja
ozbiljan problem i dovodi u pitanje izvršenje
i sadašnjeg obima proizvodnje.
— Šumska gazdinstva, kao privredna
poduzeća, da bi mogla u punoj meri da
razviju svoje proizvodne snage i da bi
mogla da postanu savremeni socijalistički
proizvođači i investitori, moraju da stvore
odgovarajuću tehničku bazu, bez koje nema
primene savremenih tehnoloških procesa
i intenzivne proizvodnje, kao ni formiranje
šumskih radnika, tehnički obrazovanih
socijalističkih radnika, trajno vezanih
za šumsku privredu.
— U sklopu faktora koji uslovljavaju
dalji i skladni razvitak i unapređenje šumske
privrede, mehanizacija radova u šumskoj
privredi zauzima vrlo značajno mesto,
jer se njome rešavaju mnogi tehnički,
ekonomski i socijalni problemi.
— Polazeći od prednjih konstatacija,
savetovanje donosi sledeće zaključke:
— Mehanizacija radova u šumskoj
privredi pretstavlja proces čije odvijanje
treba dovoljno brzo i dobro organizovano
voditi. Radi toga je potrebno pri Savezu
poljoprivredno šumarskih komora Jugoslavije,
kao i republičkim komorama,
obrazovati stalnu radnu grupu stručnjaka
(komisiju, sekciju) sa zadatkom da prati
i proučava probleme mehanizacije, daje
mišljenje o pojedinim mašinama i savete
pri nabavci mehanizacije; da ukazuje na
postignute rezultate i novine kod nas i u
inostranstvu: da se stara o pravilnoj pri


ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 76     <-- 76 -->        PDF

meni mehanizacije i obrazovanju kadrova,
izdavanje tehničke literature i dr. tj. da
se bavi politikom mehanizacije šumske
privrede.


— Potrebno je proučiti sistem proizvodnog
procesa po grupi poslova, fazama
rada i vrsti operacije. Pri rešavanju ovoga
zadatka treba koristiti stečena iskustva u
drugim privrednim oblastima (poljoprivredi,
građevinarstvu). Na osnovu utvrđenog
sistema proizvodnog procesa treba izvršiti
izbor osnovnih radnih mašina, priključnih
oruđa i alata, tj. u saradnji sa našom
mašinskom industrijom unificirati tipove
mehanizama koje treba primenjivati u
šumskoj privredi. Pri tome treba nastojati
da se. radi boljeg korišćenja i smanjenja
potrebnih sredstava za nabavku, izabrani
mehanizmi mogu upotrebljavati za
što veći broj operacija.
— Osnova za izučavanje i nabavku mehanizacije
treba da budu dugoročni planovi
šumske privrede (svih grana i poslova).
Potrebe mehanizacije ne treba posmafrati
odvojeno za svaku pojedinu granu već za
šumsku privredu u celini.
— Nabavci mehanizacije treba pristupiti
tek pošto se utvrdi obim poslova i način
organizacije rada.
— Sredstva za nabavku mehanizacije
treba obezbeđivati uglavnom na dva načina
— iz kredita za nabavku krupne mehanizacije
i iz sopstvenih fondova šumsko
privrednih organizacija — za nabavku sitne
i srednje mehanizacije.
— Treba nastojati da se krediti dobijaju
pod izuzetno povoljnim uslovima, jer
šumska privreda nije svojom krivicom nerazvijena,
a time bi se pomoglo šumskoj
privredi da stigne druge oblasti i stvori
povoljne uslove za brže tehničko obrazovanje.
— Šumsko privrednim poduzećima treba
sugerirati stvaranje sopstvenih fondova
za nabavku sitne i srednje mehanizacije.
— Ekonomsko planske instrumente treba
tako podesiti da se potrebna sredstva
za nabavku i korišćenje mehanizacije akumuliraju
u fondovima poduzeća.
— Sa domaćom mašinogradnjom potrebno
je što tešnje sarađivati kako bi se
i ona uključila u proces mehanizacije šumske
privrede. Organizovano usmeravati
proizvodnju kompletnih mehanizama, priključaka
ili pak prilagođavanje pojedinih
mehanizama za rad u šumskoj privredi
(traktori, kamioni i dr.). Takođe sistematski
organizovano pratiti najsavremenija
rešenja u svetu, uvoziti modele i vršiti njihova
ispitivanja u našim uslovima u pogledu
upotrebljivosti, ekonomičnosti i rentabilnosti,
uz blagovremeno obezbeđenje deviznih
sredstava za te svrhe.


— Takođe treba što tešnje sarađivati
i sa preduzećima koja uvoze mehanizaciju,
odnosno sa Sekcijom za uvoz spoljno
trgovinske komore.
— U radnu grupu uključiti i predstavnike
domaće mašinogradnje, kao i predstavnike
spoljno trgovinske komore —
Sekcija za uvoz.
— Razmotriti mogućnost osnivanja trgovačkog
preduzeća specijalizovanog za
nabavku opreme za šumsku privredu.
— Orijentisati se prvenstveno na nabavku
mehanizama koji se proizvode kod
nas, a mogu se primeniti za obavljanje
poslova u šumskoj privredi, ili se pak
mogu prilagoditi za njene potrebe.
— Uvoziti samo one mehanizme koji se
ne proizvode u našoj zemlji, zašto treba
blagovremeno obezbeđivati potrebna devizna
sredstva.
— Nastojati da se proizvodni proces u
uzgoju šuma i u plantažnoj proizvodnji
drveta prilagodi postojećim tipovima mašina
i priključnih oruđa koji se primenjuju
u poljoprivredi, radi njihovog boljeg
korišćenja i radi smanjenja zadataka naše
mašinogradnje.
— Za mehanizaciju seče potrebno je
uvoziti dve do tri marke motornih pila
najsavremenijeg tipa. Radna grupa koja
će se baviti pitanjem mehanizacije u šumskoj
privredi odrediće koji će to tipovi
biti´.
— Za privlačenje šumskih sortimenata
prilagoditi i opremiti traktor domaće
proizvodnje isključivo, a na osnovu dosadašnjih
iskustava kod nas i u inostranstvu.
— Organizovano i prema potrebama
usmeravati proizvodnju domaćih vitlova,
kranova i staničnih uređaja za žičare, kao
i poboljšavati njihov kvalitet.
— Organizovati proizvodnju potrebnog
sitnog pribora i sprava za natezanje, poboljšati
kvalitet domaće proizvodnje čeličnih
užeta i omogućiti proizvodnim preduzećima
držanje izvesne količine zalihe
tih uređaja i pribora.


— Za utovar šumskih sortimenata organizovati
domaću proizvodnju kranova i
žičnih uređaja na mehanički prenos i za
montiranje na kamione. Dok se to ne postigne
dozvoliti uvoz odgovarajućih uređaja,
— Sniziti amortizacioni period za kamione
koji se upotrebljavaju u šumskom
transportu na 6—7 godina.
— Koristiti domaću proizvodnju kamiona
i prikolica pošto se prethodno prila


ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 77     <-- 77 -->        PDF

gode za rad u šumskoj privredi i omogućit:
nabavka istih.


— Povećati upotrebu prikolica u šumskom
transportu u najvećoj mogućoj mjeri
koju dozvoljava sigurnost vožnje i ekonomika
proizvodnje.
— U oblasti izgradnje šumskih komunikacija,
s obzirom da se radi o veoma
skupim mašinama, posebno je važno orijentisati
se na određene tipove kako bi se
iste mogle što racionalnije da koriste, kao
i da se obezbede rezervni delovi, remontna
služba i dr.
— Proučiti mogućnost izgradnje jeftinijih
tipova šumskih puteva sa novim načinom
obrade gornjih strojeva, što će omogućiti
da se raspoloživim finansiskim sredstvima
izgradi više puteva, kao i ubrza
tempo građenja.
Izmeniti sadašnji način projektovanja
šumskih komunikacija koji je nepotrebno
detaljan i dugotrajan i zbog toga
skup. Također treba menjati i neke tehničke
elemente šumskih komunikacija pošto
su to elementi javnih komunikacija, čija
je primena na šumskim komunikacijama
tehnički i ekonomski neopravdana.


— Sugerirati šumsko privrednim organizacijama
nabavku mehanizama za izgradnju
šumskih komunikacija, koji su lako
pokretljivi i imaju relativno malu težinu,
pa se zbog toga lako dopremaju na
gradilište i veoma su pogodni za izgradnju
šumskih komunikacija.
— Pošto se radi o skupim mašinama,
koje po vrednosti nabavke često prelaze
finansiske mogućnosti jedne šumsko privredne
organizacije, potrebno je da se na
bazi udruživanja šumsko privrednih organizacija
pristupi formiranju specijalizovanih
šumsko-građevinskih pogona koji bi
izgrađivali šumske komunikacije za sva
preduzeća, koja su se udružila. Ovim bi se
objedinila finansiska sredstva, koncentrirala
mehanizacija i stručni kadrovi, što bi
omogućilo lakšu nabavku mehanizacije,
stalno i maksimalno korišćenje mehanizama
i kadrova.
Pri nabavi mašina participirale bi šumsko
privredne organizacije srazmerno obimu
izgradnje puteva na njihovom području
u planskom razdoblju.


— Obezbediti prednost pri dobijanju
kredita onim šumsko privrednim organizacijama
koje su se udružile radi korišćenja
mehanizacije i usvojile izabrane tipove
mehanizama za izgradnju šumskih
komunikacija.
— Radna grupa koja će se baviti problemima
mehanizacije pri Savezu polj.
šumarskih komora Jugoslavije treba također
da daje svoje mišljenje pri odobravanju
kredita šumsko privrednim organizacijama
za nabavku mehanizacije. :


— U cilju racionalnijeg i boljeg korišćenja
mašina potrebno je pored rešavanja
pitanja usmeravanja pravilnog izbora odgovarajućih
mašina izgraditi i metodologiju
praćenja rada mašina kao i njihovog
»zdravstvenog stanja«.
— Proučiti pitanje organizacije korišćenja
mehanizacije, s obzirom na veličinu
šumsko privrednih preduzeća, prirodu poslova
u šumskoj privredi, postojanje poljoprivrednih
servisa za mehanizaciju, građevinska
poduzeća i dr.
— Osigurati za nabavljenu mehanizaciju
redovne preglede, brže tekuće i velike
opravke i obezbediti potrebne rezervne de-
love i pokretne radionice.
— Uporedo sa realizacijom plana mehanizacije
osigurati uzdizanje kadrova za
njeno korišćenje. Problem kadrova treba
smatrati kao jedno od osnovnih faktora
uspešne mehanizacije šumske privrede.
— Radi izmene iskustava organizovati
seminare, kurseve i demonstracije usvojenih
operacija odabranim mašinama i priključcima.
— Sistemom nagrađivanja zainteresovati
rukovaoce mašina za pravilno održavanje
i korišćenje nabavljene mehanizacije.
— Nastojati da se ostvari puna saradnia
sa sindikatom na polju obrazovanja
šumskih radnika za rukovanje mehanizacijom,
budući da se ovim pitanjem bavi i
sindikat.
— Nastojati kod nadležnih organa da
se pri slaniu stručnjaka u inostranstvo na
specijalizaciju i studije o pitanju mehanizacije
šumske privrede vodi računa o
niihovom predznaniu i spremnosti da oo
povratku rade na poslovima mehanizacije.
Izdejstvovati da radna grupa za mehanizaciju
pri Savezu poljoprivredno-šumarskih
komora Jugoslaviie daie mišljenje o
kandidatima za specijalizaciju u inostranstvo.
Od svih stipendista treba tražiti što
iscrpniii izveštai kako bi radna grupa
mogla isti da koristi.
— Preduzeti mere da se u nastavne
planove i programe šumarskih fakulteta i
srednjih šumarskih škola uvedu odgovarajuće
discipline, koje treba da pruže osnovna
znanja potrebna za korišćenje mehanizacije.
Takođe nastojati da se obezbede
i potrebni materijalni uslovi za izvođenje
nastave iz ovih disciplina.