DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 67     <-- 67 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


KÄRPÄTI Z.: Sorbus-vrste Mađarske i
susjednih područja (Die Sorbus-Arten Ungarns
und der angrenzenden Gebiete). Fed-
des Repetorium, 92, 2/3, pp. 71—344, 1960.


Kao plod dugogodišnjih istraživanja i
prikupljanja o vrstama ´roda S o r to u s Mađarske
i sus.iednih zemalja, izašla je monografija,
u kojoj je iznesena svestrana taksonomija
i rasprostranjenost svojti roda
Sorbus. Vrste roda Sorbus raširene su u
umjerenim područjima sjeverne hemisfere
naše Zemlje. Rod Sorbus navodi prvi Linee
»Species plantarum« — 1753. na str.


477. On već razlikuje dvije vrste: a u c uparia
i domestic a. Kasniji monografi
vrsta roda Sorbus razlikuju grupe
vrsta t. zv. sekcija, a unutar ovih vrste
(species). Tako Hedlun d (1901) razlikuje
5 sekcija.
Karpati razlikuje 5 sekcija roda Sorbus:
Cormus, Aucuparia, Aria, Torminaria i
Chamaemespilus. Karpati je pretežno kod
opisivanja sistematskih nižih svojti uzeo
u obzir morfološke razlike lista, zatim
cvijeta ii ploda (oblika i svojstava).


Svaka vrsta, pa i niže sistematske svojte
obrađene su na slijedeći način:


1. Podaci iz literature i herbara
1. morfološki opis,
3. popis lokaliteta prema geografskim
područjima. Uz popis lokaliteta navedeni
su i autori, odnosno skupljači.
Od naših geografskih područja obrađena
su slijedeća: Illyricum, u koji se ubraja
Slavonicum i Croaticum. Slavanicum se
dijeli u Euslavonicum i Praecarniolicum.
Croaticum se dijeli u Litournicum, Velebiticum
i Carsticum. Ravničarski krajevi
naše zemlje spadaju u Pannonicum i to u
Transdanubicum (Sopianicum) i Eupannonicum
(Deliblaticum) (Vojvodina i Srijem).
Banat se ubraja u fitogeografsko područje
Dunubicum.


Autorova monografija predstavlja ustvari
sadanje stanje poznavanja sistematike i
raširenosti vrsta roda Sorbus na istraživanom
području. Uz brojna svoja višegodišnja
ispitivanja, pregledao je sve herbare
i botaničke muzeje radi prikupljanja
podataka. Djelo sadrži 46 crteža (geografske
karte i crteži oblika listova) i 450 literarnih
podataka. Za Kärpätia možemo
reći, da objektivno navodi sve naše floriste
i dendrologe, kod kojih je našao podatke


o vrstama roda Sorbus. Dr J. Kovačević
PRILOZI DISKUSIJI O MJESTU I ULOZI F´TOCENOLOGIJE
U ŠUMARSTVU


Braun-Blanquet, J.: OSNOVNI
PROBLEMI I ZADACI SOCIOLOGIJE
BILJA (Grundlagen und Aufgaben der
Pflanzensoziologie). Reprint »Vistas in Botany
«. Pergamon Press, London 1999.


Upravo u vrijeme kada se gotovo u
cijeloj Eropi razmahala diskusija o tome
da li i koliko ima vrijednosti sociologija
bilja kao savremena naučna osnova
ekologije i geografije bilja, kada je ta
diskusija prešla i na područje raspravljanja
o vrijednosti (i primjenljivosti)
ove ili one škole za praktične potrebe
poljoprivrede i šumarstva, došao je u
pravi ćas ovaj kratki esej duhovnog oca


najsvestranije primjenjivane naučne
koncepcije i naučnoistraživačke metodike
sociologije bilja poznate pod nazivom
»ciriško-monpeljerska škola«.


U uvodnom dijelu autor ističe da sociologija
bilja nije ništa drugo nego
sastavni dio kompleksne biocenologije,
iako možda jedan od njenih najznačajnijih
dijelova, što se je sociologija
biljnih zajednica razvila brže nego njena
paralelna komponenta — sociologija životinjskih
zajednica, potpuno je razumljivo
iz same radne metodike jedne i
druge discipline. Međutim, novija istra
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 68     <-- 68 -->        PDF

živanja zoologa su pokazala da se zajednice
nekih životinjskih vrsta dobro
uklapaju u zajednice biljaka. Rezultati
istraživanja se često tako dobro poklapaju,
da je fitocenoza u najvećem broju
slučajeva ujedno i zoocenoza, odnosno
biooenoza.


Sistem biljnih zajednica zasnovan na
florističkom sastavu i vezanosti vrsta
ima ogromne prednosti, jer se u
florističkom sastavu automatski
istič u i druge važne osobine zajednice
kao što su: fizionomija, stepen razvijenosti,
životne prilike, odnosi konkurencije,
areal rasprostranjenja i t. d. O
pitanju da li je ovaj sistem prirodan,
po autorovom mišljenju, bespredmetno
je raspravljati, jer to za razvoj jedne naučne
discipline nema nikakav značaj.


U daljem izlaganju, autor u kratkim,
ali sadržajnim poglavljima daje pregled
raščlanjenomu i suštine naučne zgrade
na koju se oslanja sociologija bilja. Govoreći
o florističkom ograničavanju tipova
vegetacije, on naglašava da se ono
osniva na podudarnosti (prilika)
staništ a (übereinstimmenden Standortsverhältnissen),
a ne samo na biljkama
koje »prevladavaju«. Opće primjenjena
metoda osniva se na »pravilnom«
podudaranju izvjesnih skupina biljnih
vrsta pod sličnim prilikama staništa. Tu
i nehotice dolazimo do veze biljaka-tlo,
odnosno biljna asocijacija-tip zemljišta.


Autor posebno govori o mogućnosti
prepoznavanja i opisivanja asocijacija.
Ono nije uvijek jednostavno, i to naročito
kada se radi o nestabilnim jedinicama
(naseljima) ili o njihovoj mješavini
(međusobnom prodiranju) na manjem
prostoru. Vrlo su važni kvantitativni i
kvalitativni odnosi unutar asocijacije —
»konstanca« i tzv. »vjernost zajednici«.
Iz ovoga proizlaze veoma važni zaključci
za iskorišćavanje podataka dobivenih
standardnom metodom uzimanja »snimaka
« pri terenskim istraživanjima.


Jednu važnu napomenu iz ovog eseja
trebali bi da prihvate i naši biljni sociolozi,
a ta je da se autor priklanja miš


ljenju Schwickera t-a po kojemu
asocijacije treba uzeti prostorno
široko, a lokalne promjene smatrati
subasoeijacijama, varijantama, odnosno
za asocijacije treba uzeti zajednice
sa skupom karakterističnih vrsta na
osnovi klimatskih, i fiziografski dobro
ograničenih područja.


Po mišljenju autora, taksonomija biljnih
zajednica nije još danas toliko napredovala,
da bi mogla dati »generalni
pregled zajednica«, ali zato postoje
dobri regionalni pregledi pojedinih
područja među koja ubraja i Jugoslaviju.
Po´ našem mišljenju, ipak je
to samo djelomično tačna konstatacija
jer ni mi još nemamo potpuni pregled,
nego više jednu gomilu nesistematizovane
građe o našim, (pretežno šumskim)
biljnim zajednicama. Međutim, sasvim
je tačna konstatacija da je otežano sastavljanje
jednog takovog dobrog sistema
jer se u materijalima istraživanja
nailazi i na prelazne i osiromašene zajednice,
kao i na mješavine koje nije
lako uvrstiti u sistem.


Raspravljajući dalje o nizu pitanja koja
su iskrsla u najnovijim radovima,
autor nam daje predlog nove definicije
za asocijaciju. Ona bi trebala da glasi:
»asocijacija je biljna zajednica određene
kombinacije vrsta i određenih zahtjeva
na stanište, koja kroz prisustvo karakterističnih
vrsta (vjernih, čvrstih ili stalnih)
pokazuje florističku i ekološku samostalnost.
« S tim u vezi ističe da težište
definicije asocijacije leži u »karakterističnoj
vezi vrsta sa staništem«, a ne
u samim karakterističnim vrstama koje
ne moraju biti čak ni prisutne u svakoj
konkretnoj sastojini te asocijacije. Prema
tome izbor karakterističnih vrsta
jedne zajednice nije stvar slučajnog izbora,
nego rezultat i dobrog poznavanja
njihove autekologije. Karakteristične
vrste pokazuju tipičnu
formaciju asocijacije, mi bi
rekli možda, njenu »optimalnu fazu«,
dok u inicijalnoj i terminalnoj fazi ne
mora biti prisutna ni jedna od karakte
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 69     <-- 69 -->        PDF

rističnih vrsta. To posebno važi za antropogeno
uplivisane sastojine asocijacije,
pa je tu, po našem mišljenju, i ključ
za rješavanje niza neujednačenosti u našim
shvatanjima tipova šuma i njihovim
vezama sa »floristički« definiranim
asocijacijama.


Drugi dio ovoga eseja govori o višim
sistematskim jedinicama vegetacije. Po
mišljenju autora, one se mogu stvarati
sa različitih polaznih stanovišta: prema
njihovoj kompleksnosti, na osnovi dominirajućih
životnih faktora, prema sociološkoj
progresiji, od strukturalno jednostavnijih
do potpunijih i td. Međutim,
ipak se je pokazala kao najbolja — klasifikacija
prema florističkoj srodnosti,
jer ona omogućava i olakšava širok a
upoređivanja. Takve više jedinice
su i s t o v r e m e n o i ekološke, horološkeidinamogenetske
v e


7. e, jer su karakteristični skupovi biljaka
ujedno i odraz raspona
staništa, širine geografskog
prostranstva i razvojnog
procesa.
U novije vrijeme uvedena je kao viša
sistematska jedinica »grupa klasa«, kojoj
su podređene neke postojeće klase.
Ove »grupe klasa« obuhvataju teritorijalno
udaljene, ali klimatski slične životne
prostore koji sadržavaju brojne
vikarne vrste istih biljnih rodova a sasvim
različite zajednice. Kao osobito´
jasan primjer je klasa evropskih smrčevih
šuma (VACCINIO-PICEETEA) i
klasa sjeveroameričkih, odnosno japanskih
četinarskih šuma sastavljenih iz
vrsta Abies balsamea, odnosno.
Picea jezoensis, Abies sachalinensis
i drugih vrsta koje se
odlično podudaraju i u karakterističnim
predstavnicima ostalih rodova.


Osvrćući se na savremenu diskusiju
oko biljnosocioioškog sistema autor ističe
niz prednosti kojeg nam daje sistem
florističkih veza — posebno za ekološke
i druge komparacije, a naročito još za
njegovu praktičnu primjenu u šumar


stvu, poljoprivredi i u drugim privrednim
granama. Međutim, autor je daleko
od toga da ovaj sistem, kojemu je on
sigurno jedan od najzaslužnijih interpretatora,
proglasi jedino ispravnim i
jedino upotrebljivim. Činjenica pak, da
tom sistemu prilaze brojni novi istraživači
biljnih zajednica, pa i oni koji istražuju
niže biljke, pokazuje da je taj sistem
opravdao svoje postojanje. Sve veće
interesovanje zoologa za probleme
kauzalne biocenologije daće uskoro vrijedne
rezultate kojima će se taj sistem
proširiti i upotpuniti.


Posebni problemi koji se danas javljaju
u razvoju teorije i prakse sociologije
bilja nalaze se u pitanju mogućnosti
upotrebe matematičko-statističkih metoda
kod istraživanja biljnih zajednica.
Isto tako ima još niz neriješenih pitanja
kod tehnike ekoloških istraživanja korelacije
pojedinih faktora, zatim kod
metodike istraživanja razvoja (dinamike)
zajednica, te pitanje i definicija klimatskih
zajednica kao i pitanje areala
i drugih geografskih karakteristika zajednica.
Autor je osobito detaljno izložio
metode i rezultate nekih istraživanja
razvojne dinamike (primitivnih) zajednica
i ovo pitanje ilustrirao nizom crteža.
Sa zadovoljstvom se može konstatovati
da je autor i sam evoluirao u shvatanju
vrijednosti komparativnih izučavanja
arealtipova pojedinih vrsta što mu
je već ranije bilo predloženo prilikom
studije o šumi sevenskog crnog bora.


Naravno da ni problemi kartiranja
biljnih zajednica nisu mogli izostati iz
ovoga eseja, ali oni su prikazani nažalost
u najkraćim crtama.


Na kraju autor se upušta i u šira izlaganja
o primijenjenoj biljnoj sociologiji,
prvenstveno u poljoprivredi i u šumarstvu,
i ističe da tu postoji bojazan
da ne bi analitičko-statistička razmatranja
prerasla kauzalna. Posebno ističe
važnost biljnosocioloških istraživanja
radi rekonstrukcije razbijene prirodne
ravnoteže u predjelima antropogenih
devastacija. Po njegovom mišljenju, sa


67
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 70     <-- 70 -->        PDF

vremena biljnosociološka istraživanja
postaju sve više nužna u vidu istraživanja
u ekipama, a tim putem doći ćemo
vrlo brzo i do obogaćivanja i provjeravanja
osnovnih postavki biljne sociologije.


Max Moor : BILJNE ZAJEDNICE
ŠVAJCARSKIH LUGOVA. (Pflanzengesellschaften
schweizerischer Flussauen).
Mitteilungen der schweizerischen Anstalt
für das forstliche Versuchswesen, Bd. 34,
Hft. 4, 1958. S. 223—360.


M. Moo r je autor dosada najbolje
studije o srednje-evropskim bukovim
šumama. Iako se ta studija odnosi na
švajcarsku Juru, dakle, na područje dosta
udaljeno od naših bukovih šuma, ona
sadrži vrlo vrijedne podatke i zaključke,
a još i posebno ukazuje na
metodiku istraživanja koja važi i za naše
prilike. Ta studija o bukovim šumama
kompleksno obuhvata komponente
vegetacije i tla, i na osnovu toga daje,
ne samo definicije biljno-socioloških zajednica,
nego ove približava tipovima
šumskih sastojina do te mjere, da ih savremeno
šumarstvo može uzeti kao takove
bez prigovora.
Nova studija ovog autora također je
rezultat detaljnih istraživanja biljnih zajednica
u kojima promjene u stadijnom
razvitku i sukcesije predstavljaju školski
primjer u savremenom shvatanju biocenotskog
razvoja.


U uvodnom dijelu autor nas upoznaje
sa osnovnim karakteristikama vegetacije
u riječnim dolinama i daje sistematski
pregled zajednica tih područja. On je
obradio i inicijalne zajednice zeljastog
bilja na obalama i riječnim sprudovima
koje ćemo mi ovdje izostaviti, jer su one
interesantne za nas jedino i samo kao
sastavni članovi sukcesija koje završavaju
šumskom vegetacijom.


Za zajednice vrba i ostalog šumskog
drveća nalazimo ovdje postavljen nov
razred, red i dvije sveze (SALICETEA
PURPUREAE Moor 1958, SALICETALIA
PURPUREAE Moor, SALICION
ELEAGNI Moor i SALICION ALBAE
Tüxen) sa četiri zajednice vrbaka od ko


jih je jedna novoopisana (Salici-Myricarietum
Moor), jedna proširena i tačnije
definisana (Salicetum, eleagno~daph.noidis
Br. - BI. et Volk) a dvije uključene
u novi red, odnosno razred (Salicetumtriandro-viminalis Lohmeyer, Salicetum
albo-fragilis Tüxen).


U nastavku teksta ove zajednice opisane
su u najšire mogućem smislu. Za
svaku napose date su osnovne florističke
karakteristike, njihovo stanište, kao
i dinamika razvoja. Vrlo detaljne tabele
priključene su na kraju studije kao
nevezani prilozi, a tekst je vrlo bogato
ilustriran šematskim crtežima. Isto tako
opsežno je raspravljena sva raspoloživa
literatura o ovim zajednicama. Takav
način obrade nalazimo i kod svih ostalih
zajednica koje slijede. Treba naglasiti
da se ovdje radi o sasvim novom shvatanju
sistema biljnih zajednica, gdje su
vrbaci izdvojeni iz ranijeg reda POPULETALIA
u razredu QUERCO-FAGETEA
i za njih je predložen poseban razred.


Autor je, nadalje, obradio niz zajednica
šibljaka koje on shvata kao rubne
zajednice (»Mantelgesellschaften«), i koje
(pretežno u pravcu vodotoka) čine
prelaz između zajednica zeljastog ´bilja
i određenih zajednica pravih lugova. Te
zajednice spadaju u razred QUERCOFAGETEA
Br. - BI. et Vlieg., ali ulaze
u poseban red PRUNETALIA SPINOSAE
Tx, odnosno u svezu BERBERIDION
VULGARIS Br.-Bl. Tu spadaju novoopisane
zajednice: Salicetum alpicolaeMoor, Salici-Viburnetum Moor i Pyrolo-
Coryletum Moor, te zajednica Hippophaeo-
Berberidetum Tüxen, koju je autor
proširio novim podacima, kao i od
ranije opisana zajednica Ligustro-Prunetum
Tüxen.


Od zajednica pravih lugova koje sistematski
pripadaju rodu FAGETALIA
SILVATICAE Pawlovski, a svezi FRAXINO-
CARPINION Tüxen et Diemont
opisane su dvije nove: Calamagrosti-
Alnetum incanae Moor i Equiseto-Alnetum
incanae Moor, zatim su proširene
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 71     <-- 71 -->        PDF

već ranije opisane zajednice: Carici remotae-
Fraxinetum W. Koch, Pruno-
Fraxinetum Oberdorfer i Querco-Carpinetum
Tüxen. Zajednice sive johe (Alnus
incana) pripadaju gornjim (»alpskim
«) tokovima vodotoka, zajednica šaša
(Carex remota) i gorskog jasena (Fraxvius
excelsior) je ovdje pretežno zajednica
obala manjih vodotoka (»Bacheschenwald),
dok je zajednica sremze
(Prunus padus) i gorskog jasena karakteristična
za mokre depresije rječnih terasa,
a zajednica gorskog jasena (Fraxinus
excelsior — da nije možda neki posebni
ekotip?) i poljskog brijesta je tip
pravog luga koji je samo u izuzetnim
godinama periodično plavljen. Zaiednica
hrastova lužnjaka i kitnjaka. te običnog
graba je poseban tip dolinskog luga
rasprostranjenog na aluvijalnim terasama,
ali izvan dohvata poplavnih voda.


Zajednici Querco-Carpinetum Tüxen,
autor posvećuje najveću pažnju, jer ona
to kao potpuno razvijena šuma i zaslužuje.
Njeno stanište nije jedinstveno,
nego tzv. aluvijalni mozaik i zbog toga
možemo u njoj razlikovati niz izraženih
subasocijacija: aegopodietosum, asaretetosum,
aretetosum, stellarietetosum i
luzuletetosum koje predstavljaju i raspone
staništa od pjeskovitih i vrlo vlažnih
do skeletom bogatih, jako dreniranih,
suhih i kiselih tala.


Zajednica crne johe Carici elongatae-
Alnetum W. Koch zauzima močvarna
staništa u predalpskom području, staništa
koja su najčešće vezana sa razvojem
tresetišta. Ova zajednica zbog toga ulazi
u poseban razred ALNETEA GLUTINOSAE
Br. - BI. et Tüxen i red ALNETALIA
GLUTINOSAE Tx., odnosno svezu
ALNION GLUTINOSAE M. D. Međutim,
ovdje je opisan samo jedan fragment
ove zajednice, dok crnu johu nalazimo
prisutnu i u zajednicama Equiseto-
Alnetum incanae (rijetko), Pruno-Fraxinetum
i Carici remotae-Fraxinetum
(obilnije, ali pojedinačno) gdje nije karakteristična.


Na kraju, postoji još jedna zajednica
iz razreda, VACCINO-PICEETEA Br. BI.,
koju autor uzima kao tip zajednice
riječnih aluviona predalpskog područja.
To je zajednica Pyrolo-Pinetum Br.-Bl.
koja se pruža nešto iznad područja koje
zahvata visok vodostaj vodotoka, na suhim
i šljunkovitim staništima. To je zajednica
šume bijelog bora, u kojoj je bogato
razvijen sloj grmlja, a prisutne su
i karakteristične vrste biljaka i mahovina
reda i razreda smrčevih šuma. Slične
zajednice možemo naći i u dolini rijeke
Save u Sloveniji.


Završavajući svoju studiju o lugovima
i vegetaciji priobalnih staništa u
predalpskom području i sredogorju
Švajcarske, autor rezimira rezultate svojih
istraživanja i daje pregled stanišnih
prilika i zonaciju priobalne vegetacije
kao i sukcesije i tzv. »prekrivanje staništa
« u području vegetacije priobalnih
lugova. U ovim sažetim poglavljima iznesena
je vanredno plastično i pregledno
zakonitost pojave vegetacije na prirječnim
aluvijalnim tlima. Sa tog gledišta
ova studija ima ogromnu teoretsku i
praktičnu vrijednost i za istraživanja u
našim još neistraženim lugovima.


Max Moor: PRIMJEDBE UZ SISTEMATIKU
RAZREDA QUERCO-FAGETEA.
(Zur Systematik der Querco-Fagetea)
Mitteilung der Floritisch-soziologischen
Arbeitsgemeinschaft N. F. Hft. Nr.
8, Stolzenau/Weser I860, Pp. 283—293.


Iz velikog niza studija i referata koji
su objavljeni u posljednjoj svesci »Saopštenja
radne zajednice za floristička i
sociološka istraživanja«, izdvojili smo
ovu značajnu studiju švajcarskog autora
koja nam dolazi u pravi čas, kada i
sami osjećamo potrebu da Sfi razjasne
izvjesne nejasnosti i neskladnosti u sistemu
i taksonomskim odnosima biljnih
zajednica šuma i šumskog drveća.


Na prvom mjestu, autor je hronološkim
redom složio sve podatke literature
koji se odnose sa sistematsko obuhvatanje
šumskih biljnih zajednica u više jedinice,
i to ne samo onih iz razreda
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 72     <-- 72 -->        PDF

QUERGO-FAGETEA (Br. - Bl. et Vlieg.
1937). nego i onih iz srodnih razreda
i redova. Iz cje do jednog niza redova i sveza koje
obuhvataju pretežno regionalne zajednice,
ali i takve, koje imaju i šire rasprostranjenje.
Iz pregledno prikazanih
viših sistematskih jedinica hronološki
sređenih »prema srodstvu«, vidimo, da
se gotovo kod svakog autora, nalazi rx>seban
sistem, a ovaj se od ostalih redovno
razlikuje u nekim manjim ili većim
detaljima. Postoje i takvi sistemi koji,
na prvi pogled, nemaju međusobno ništa
zajedničkog, ali se ipak u svojim osnovama
približuju ili poklapaju.. Iz ovoga
ne bi nikada došli do zajedničkog jezika
sporazumijevanja, ukoliko ne bi neke od
postavljenih jedinica podvrgli sinonimici,
ili bi pak, morali naći novi okvir za
postavljanje niza dobro ograničenih regionalnih
sistema, u kojima bi se sveze
i zajednice svele na varijante.


Prema tome. autor nam je pokazao
širinu problema koji postoji u jedno^
značnom rješavanju pitanja sistema biljnih
zajednica. Naše mišljenje je da bi
ovaj problem mogao riješiti samo jedan
dobro pripremljen i autoritativan sastanak
svih evropskih predstavnika regionalnih
»kurseva« — pošto tu ne bi odgovarao
naziv »škola«. Potreba za tim
sastankom je sazrela odavno, i on se ne
bi trebao mnogo odgađati!


Drugi dio referata rezimira rezultate
raznovrsnih pokušaja proširivanja sistema
i polazi od razmatranja reda
QUERCETALIA PUBESCENTIS. Samostalnost
ovoga reda nikada nije dolazila
u pitanje. Ranije su tu bile uključene


sveze zajednica i grmlja (PRUNION
SPINOSAE, BERBERIDION i dr.). Ovdje
su bile uključene i malobrojne istražene
zajednice šibljaka južne Evrope.
Sve ove zajednice i sveze izdvojene su u
nov red PRUNETALIA SPINOSAE koji
obuhvata srednjeevropske živice. Međutim,
u novije vrijeme postoji i. pokušaj
da se šibljaci jugoistočne Evrope
povezu u nove sveze i u jedan nov raz


red (COTINETALIA D. Kraft) u razredu
QUERCO-FAGETEA. Prema mišljenju


M. M o oi r-a, nije još dovoljno razjašnjeno
da li ovdje spadaju i mediteranske
šume borova, ali i ovo pitanje su u najnovije
vrijeme raščistili naši fitocenolozi
I. Horv.at i S. H o r v a t i ć.
Većina autora povezuju u redu
QUERCETALIA PUBESCENTIS samo 3
sveze: QUERCION PUBESCENTI-PETRAE
Br. BI., ORNO-OSTRYION To-
maž. i CARPINION ORIENTALIS Horvat.
Postoje i sveze DICTAMNO-SORBION
Knapp te FAGO-PINION CQRSICANAE
Br. BI. koje, međutim, iz naših
perspektiva nemaju presudno značenje.


Mnogo je jednostavniji red FAGETALIA
SILVATICAE Pawlowski. On obuhvata,
prema M. Moor-u, samo dvije
sveze: FAGION SILVATICAE Pawl, i
FRAXINO - CARPINION Tüxen.. Međutim,
i ovdje su bile postavljene brojne
sveze (ASPERULO-FAGION Tx., LUZULO-
FAGION Tx., CEPHALANTHERO-
FAGION Tx„ TILIO - ACERION
Klika i druge, kao i naše FAGION ILYRICUM
Horv. FAGION MOESTACAE
prov., i t. d.).


Svezu FAGION SILVATICAE, prema
mišljenju M. Moor-a, ne bi trebalo
dalje dijeliti na podsveze, dok to
sa svezom FRAXINO-CARPINION nije
slučaj. Sveza FRAXINO-CARPINION
treba da obuhvata zajednice mješovitih
šuma lišćara, a ove da odvaja od zajednica
bukovih i jelo´VO´-bukovih šuma. Za
ovo je dao podstreka I. H o r v a t, uvodeći
svezu ALNO-QUERCION, ali je on,
prema M. Moor-u, ovu svezu vezao
za red POPULETALIA ALBAE. Međutim,
ovim putem pošli su i Braun-
Blanquet i Tüxen, i »vlažno krilo
« sveze FRAXINO-CARPINION izdvojili
kao ALNO-ULMION i pripojili
ga redu POPULETALIA ALBAE, — pripojili
i kasnije to napustili! Konsekventno
ovu podjelu sprovodi jedino E.
Ober -dorfer u svojim radovima..
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Red POPULETALIA ALBAE Br. Bl.
u prvo vrijeme obuhvatao je samo svezu
POPULION ALBAE u koju su bile
uključene zajednice lugova šireg mediteranskog
područja. I. H or vat je u
ovaj red unio i vlažne polupoplavne
šume Srednje Evrope, a poslije njega i
mnogi drugi autori su postupili na jednak
način. Međutim, postoji niz autora
koji potpuno odbacuju potrebu postojanja
ovog reda, jer po njihovom mišljenju
pojedine zajednice i sveze koje bi se
tu uključile, spadaju, na pr. u razred
ALNETEA GLUTINOSAE ili u red FAGETALIA
SILVATICAE. I sam M.
Moo r izdvaja vrbake iz reda POPULETALIA
ALBAE u poseban razred
SALICETEA PURPUREAE, što je, po
našem mišljenju, prihvatljivo.


Autor, nadalje, izdvaja i niz pitanja
koja se odnose na sistem šumskih zajednica
koji obuhvata razred QUERCOFAGETEA.
Ovdje imamo pokušaje da
se izdvoji kao razred QUERCETEA
PUBESCENTIS (E. Oberdorf er), te
da se izdvoje neke zajednice reda POPULETALIA
ALBAE i pripoje uz ALNETEA
GLUTINOSAE (J. Eggler).
Isto tako ima i obratnih pokušaja, na pr.
da se zajednice iz reda ALNETALIA
GLUTINOSAE pripoje redu QUERCOFAGETEA
(R. v. Soo, S. Ja vor ka,


T. Simon). I sam autor, kako vidimo,
zalaže se za izdvajanje zajednice vrbaka
(šuma i šikara) u poseban razred. Međutim
razred QUERCO-FAGETEA, kako
ga je još 1937. godine postavio B r a-
un-Blanquet i Vlieger, ostaje
ali se uz njega postavlja i niz pitanja na
koja treba dati jasne odgovore. Autor
ih postavlja i odgovara na njih na sljedeći
način:
1. Spadaju li zajednice reda QUERCETALIA
PUBESCENTIS u razred
QUERCO-FAGETEA? Sastav ovih zajednica
pokazuje mnoštvo vrsta bukovih
šuma i otvorenih živica pa prema
tome ovaj red treba i dalje zadržati u
razredu QUERCO-FAGETEA.
2. Pripadaju li zajednice reda QUERCETALIA
ROBORI-PETRAEAE razredu
QUERCO-FAGETEA? Iako se hras^
tovi, lužnjak i kitnjak i neke druge vrste
javljaju u zajednicama sveze FRAXINOCARPINION,
red QUERCETALIA ROBORI-
PETRAEAE obuhvata samo izrazito
acidofilne zajednice i u njega treba
uključiti na pr. srednjeevropske šume
hrasta i breze, šume pitomog kestena
i t. d. QUERCO-FAGETEA i QUERCETEA
ROBORI-PETREAE su dva odvojena
razreda koje je nemoguće spojiti.
3. Pripadaju li zajednice reda ALNETALIA
GLUTINOSAE u razred QUERCO-
FAGETEA? Na sličan način kao i
red QUERCETEA ROBORI-PETRAEA,
i red ALNETEA GLUTINOSAE, obuhvata
zajednice crne johe i šikare širokolisne
vrbe na tresetlštima, pa, — i -pored
prisutnosti crne johe d vrsteSolanum
dulcamara u zajednicama koje pripadaju
svezi POPULION ALBAE — nemoguće
je povezati red ALNETALIA GLUTINOSAE
i redove iz razreda QUERCO-FAGETEA.
4. Pripadaju li zajednice (i sveze) uskolisnih
vrba (SALICION ALBAE, SALICION
TRIANDRAE, SALICION ELEAGNI)
razredu QUERCO-FAGETEA?
Ove zajednice sastavljene iz slijedećih
vrsta vrba: Salix alba, Salis fragilis, S.
triandra, S. viminalis, S. daphnoides, S.
purpurea, S. eleagnos i S. atrocinerea na
prvom mjestu nemaju ništa zajedničko
sa zajednicama vrbovih šibljaka u kojima
se javljaju Salix nigricans ili sa
močvarnim zajednicama u kojima se
javljaju S. cinerea i S. aurita. Zajednice
i sveze uskolisnih vrba su stanovnici
pješčanih i šljunkovitih riječnih obala
i bliže su jošićima nego šumama mješovitih
lišćara, a imaju i svoje posebne karakteristike.
Radi toga treba ih izdvojiti
iz razreda QUERCO-FAGETEA i svrstat
u poseban razred SALICETEA PURPUREAE
(Moo r 1958, vidi i prikaz ovog
rada u worn broju Šumarskog lista).


ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 74     <-- 74 -->        PDF

5. Da li treba odbaciti red POPULETALIA
ALBAE? Prema mišljenju E.
Oberdorf e r-^a zajednice sveze POPULION
ALBAE treba posmatrati ikao
prodiranje eurosibirske priobalne vegetacije
(lugova) u mediteransku regiju i
zbog toga su ove zajednice siromašne sa
karakterističnim vrstama bukovih šuma.
Prema mišljenju M. Moo r -a, ovaj red
treba odbaciti jer se za njega ne mogu
izdvojiti dobre karakteristične vrste.
Red bi se imao svesti na svezu POPULION
ALBAE (resp. Alnion lusitandeum)
unutar reda FAGETALIA SILVATICAE,
pa bi tek onda ovaj red imao
dobre karakteristične vrste kao što su
na pr. Carex silvatica, Paris quadrifolia,
Allium ursinum i dr. — jer ove onda
ne bi morale biti lose (jednostrane) karakteristične
vrste razreda.
6. Treba li svezu FRAXINO-CARPINION
sensu lato raščlaniti u sveze
CARPINION BETULI i ALNO-PADION
(ALNO-ULMION)? Obzirom da karakteristične
vrste koje pojedini autori postavljaju
za ove dvije sveze prehvaćaju
u obje sveze, to ih je teško shvatiti kao
odvojene. To proizlazi još više i nakon
toga pošto je autor izdvojio vrbake u posebni
red i razred. Da li bi se sveza
FRAXINO-CARPINION mogla razdvojiti
na jedno suho i na jedno mokro «-krilo
«, teško je odlučiti jer u dosadašnjim
radovima pojedinih autora nije dovoljno
jasno došlo do izražaja izdvajanje
vrbaka i šibljaka, odnosno i tzv. »rubnih
« zajednica.
7. Da li treba svezu FRAXINO-CARPINION
sensu lato podići na stepen reda?
Red FRAXINETALIA kojeg su postavili
A. Scamoni i Passarge ne
može se prihvatiti jer se tu, između ostalih,
radi i o zajednicama bukve i graba
koje se nalaze izvan centra svog geografskog
rasprostranjenja i, kao što je
poznato^ takve »granične grupacije« ne
mogu poslužiti kao baz aza neki sistem.
Prema tome, ako bi se čak i FRAXINO-
CARPINION rastavio na »suhu«
(CARPINION BETULI) i »mokru« (ALNO-
PADION) svezu, treba Obje zajedno
uvrstiti u red FAGETALIA SILVATICAE.


Zaključujući ovu opsežnu diskusiju
(koja, naravno, nije time i završena, jer
će se mnogi fdtocenolozi naći pobuđeni
da iznesu svoje stavove i opovrgnu neke
koji su ovdje izneseni) — autor nam daje
svoj novi nacrt sistema »eurosibirskih
ljeti zelenih šuma« koji izgleda
ovako:


Razred:
QUERCO-FAGETEA Br. BI. et
Vlieg.


Red:
QUERCETALIA PUBESCENTIS
Br. BI.


Sveze:
QUERCION PUBESCENTISPETRAEA
Br. BI.
ORNO-OSTRYION Tomažić
CARPINION ORIENTALIS Horvat
Fago-Pinion corsicanae Br. BI.


Red:
FAGETALIA SILVATICAE Pawlowski


Sveze:
FAGION SILVATICAE Pawl.
FRAXINO-CARPINION Tx. et
Diem.
POPULION ALBAE Br. Bl.
Alnion luzitanicum Br. Bl. et coli.


Red:
PRUNETALIA SPINOSAE Tüxen


Sveze:
BERBERIDION VULGARIS Br. Bl.
Rubion subatlaniticum Tx.
Prunion fruticosae Tx.
Salicion arenarie Tx.
Pruno-Rubion ulmifolii O, Bolca
Lonicero-Berberidion hispanicae


O. Bolos
Razredu QUERCO-FAGETEA i navedenim
redovima date su na novi način
postavljene skupine karakterističnih
vrsta, koje sada imaju mnogo određeniji
položaj i značenje. Međutim, na stranu
to što bi se u mnogome složili sa au