DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 64     <-- 64 -->        PDF

U praksi ove dvije faze obradbe izvode se
ili kao odvojeno ili istodobno. Kao odvojeno
vršit će se osobito u slučaju, kada se
iskopom radi skeletnosti ne dobije dovoljno
sitnice (ili sa sitnijim skeletom) da se popuni
iskopano sadno mjesto, nego tu zemlju
treba uzimati sa strane. ("Zapravo u
jače skeletoidnom ili skeletnom tlu ne treba
ni izvršiti izbacivanje materijala do cijele
dubljine, do 40 cm, nego samo gornje
polovice, a donju je dovoljno prekopati na
željenu dubljinu. Time se postiže svrha
obrade, a skeletnost ne smeta razvoju korijenja
posađene biljke ili biljke iznikle iz
sjemena. Ako se u jače skeletnom tlu vrši
potpuni iskop, tada nastaje problem donosa
zemlje, ; to u tolikoj mjeri da ova faza
rada može koštati više nego sve ostale).
Zatrpavanje jama (gnijezda, gradona)
potrebno je i u onom slučaju, ako se odmah
ne vrši sama sadnja, a to će biti
uvijek slučaj kod radova na većim površinama
ili kod radova s manjim brojem
radnika, sa stalnim radnicima (a to korištenje
i za pošumljavanje stalnih radnika
trebalo bi biti pravilo).


Uspjeh sadnje biljaka (pa i ponika posijanog
sjemena) u velikoj mjeri ovisan
je i o održavanju povoljnijeg režima vlage
barem tokom prve godine. To se može
postići šljunčanjem (pločanjem. mulčiranjem)
ili koričanjem. Pod šljunčanjem ili
pločanjem razumijevamo prekrivanje cijele
obrađene površine obrađenog sadnog
mjesta sitnijim ili krupnijim kamenjem ili
travnim materijalom (mulčiranjem), i to
odmah kod same sadnje, dok se koričanje
vrši jednom ili više puta tokom godine (u
proljeće i tokom vegetacijske periode). Ako
se vrši pločanje onda koričanje nije potrebno.
Osobno dajem prednost pločanju
i to što u jačoj mieri (da se sadno mjesto
i ne može otkriti kao prekopano nego po
posađenim biljakama ili »kamenometu«),
jer se time osigurava bolji režim vlage od
časa sadnje pa unanrijed. Pločanje je korisno
jer štiti tlo od deflagracije, a osobito
od bure. Za sprečavanje isušivanja najpovoljniji
je sitan materijal (krupniji pijesak),
ali jednako dobro može poslužiti i
krupnije kamenje (ako nema sitnijeg), jer
su i ispod njega temperaturni odnosi u tlu
za biljku «povoljniji nego u nezaštićenom
tlu.* Sljunčanje i pločanje osiguravaju
praktički stopostotni uspjeh (ako su inače


biljke bile dobre i sama sadnja pažljivo
izvršena) ne samo na području Krasa nego
i izvan njega.


*) Inž. D. Jedlowski: Temperature
tla pod kamenim pločama (»Šumarstvo«,
mart-april, 1958).


Objavljivanje ovih normativa potaknu


to je interesom nekih stručnjaka iz Crne


Gore, a ima svrhu ne samo da se primi


jene i drugdje nego da se podvrgnu dalj


njem ispitivanju s ciljem, da se korigira


ju i potpune, kako bi za planiranje radova


i izradu troškovnika imali što solidniju


bazu.


Ing. O. Piškorić


ZASEDANJE STUDIJSKE GRUPE
MEŠOVITOG KOMITETA ECE I FAO
7—12 NOVEMBRA I960. GODINE
U ŽENEVI


U Zenevi u palati Nacija od 7—12 no


vembra 1930. godine održano je Zasedanje


Studijske grupe Mešovitog komiteta Eko


nomske komisije ECE i Međunarodne or


ganizacije za poljoprivredu i šumarstvo


FAO. Kao predstavnici naše zemlje Zase


danju su prisustvovali dr ing. Ljubomir


Petrović, docent Šumarskog fakulteta u


Beogradu i ing. Jurij Hočevar, tehnički


direktor Gozdnog gospodarstva — Bled.


Studijska grupa Mešovitog komiteta ECE


i FAO zaseda svake godine i to obično u


raznim zemljama.


Zadatak grupe je da organizuje proučavanje
svih problema manuelnog i mehanizovnog
rada u šumi. Probleme na sastancima
grupe predlažu zemlje članice, a
obradu prihvata jedna ili više njih u sarodnii.
što zavisi od prirode samog problema.
O rezultatima istraživanja saopštava
se i diskutuje na sastanku grupe. Osim
ovoga, svaka zemlja članica na sastanku
podnosi kratak referat di problemima i
stanju mehanizacije u svojoj zemlji. Gotovo
redovno praksa je da se posle završenog
rada organizuje ekskurzija u trajanju
od dva do tri dana radi obilaska terena na
kojima se primenjuje mehanizovani rad.
Cesto se organizuju i demonstracije mehanizama.
Ovoga puta, zbog loših vremenskih
prilika, nije organizovana ekskurzija.


Svi referati koje podnose predstavnici
pojedinih zemalja umnožavaju se na francuskom,
ruskom i engleskom jeziku. Ovi
su i službeni iezici na zasedanju. Osim
referata Mešoviti komitet umnožava, u vidu
posebnih publikacija, radove pojedinih
obrađivača tema, zašta se prethodno donosi
odluka na sastanku Studijske grupe.


Na ovogodišnjem zasedanju Studijska
grupa radila je po sledećem dnevnom redu:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštaj o stanju i problemima pojedinih
zemalja;


ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 65     <-- 65 -->        PDF

3. Izveštaj o toku istraživanja;
4. a) Saopštenja o tekućim problemima
iz
područja rada ove Studijske grupe;
b) Program budućeg rada;


5.
Razno.
Na zasedanju uzelo je učešća 12 zemalja:
Čehoslovačka— dva delegata; Zapadna
Nemačka — 1 delegat; Finska — 1 delegat;
Mađarska — 2 delegeata; Italija —
2 delegata; Norveška — 1 delegat; Poljska


— 1 delegat; Švajcarska — 2 delegata; Sovjetski
Savez — 1 delegat; (ovaj delegat
nije bio stručnjak, već iz njihovog stalnog
predstavništva. Delegacija nije došla zbog
bolesti, već je pismeno dostavila materijal);
Velika Britanija — 1 delegat; Jugoslavija
— 1 delegat
Gotovo sve delegacije su uvek istog sastavft
na svim zasedanjima, što im omogućava
da budu u toku rada Studijske
grupe


Predsedavao je dr ing. Ivar Samset, delegat
Norveške, koji je na Trećem zasedanju
Mešovitog komiteta određen za predsednika
Studijske grupe.


U radu grupe učestovali su i stalni funkcioneri
Mešovitog komiteta: Ing. Sartorius
i dr Gläser.


Predstavnici zemalja članica Studijske
grupe podneli su kraće izveštaje o novim
dostignućima i važnim problemima mehanizacije
radova u šumi. Povodom ovih izveštaja
postavljena su pitanja podnosiocima
radi boljeg i preciznijeg objašnjenja,
a neka su pitanja predložena da ih Studijska
grupa prouči kao probleme od zajedničkog
interesa.


Zaduženi obrađivači pojedinih problema
podneli su referate o toku istraživanja i
to:


a) Privlačenje đrveta animalnom vučom
i traktorima. Referat je podneo ing. K. C.
Cerejski (Poljska). U referatu su obrađena
uporedna ekonomsko-tehnička ispitivanja
privlačenja drveta konjskom vučom i
traktorom »Ursus C—45« (poljski proizvod),
u šumama sa čistom sečom. Zaključeno
je da se istraživanja nastave u šumama
sa čistom sečom. a tako isto i u šumama
sa prebornom sečom. Autoru je preporučeno
da u svoj rad uključi i rezultate
ispitivanja ove vrste u Francuskoj, a pretstavnici
Cehoslovačke, Finske, Norveške,
Mađarske i Švajcars´ke obećali su da će
autoru dostaviti svoje materijale o ispitivanjima
ove vrste. Na narednom sastanku
grupe autor će podneti kompletan referat.


b) Izvlačenje (vuča) na kratke distance
i utovar u isto vreme pomoću vitlova na
traktoru. Referat je podneo dr K. Putkisto


(Finske). Referat je obrađen na osnovu
odgovora prikupljenih upitnikom od zemalja
članica i njegov^ obrada je završena.
Za ovaj sastanak umnožen je kao poseban
dokumenat. U diskusiji je zaključeno da
konačna redakcija treba da sadrži i obrazloženje
tendencije da se upotrebljavaju
vitlovi na traktorima s jednim i sa dva
bubnja (kalema) za privlačenje i utovar
drveta vođom u snopovima rekama na ko_
učesnicama da stave svoje primedbe, a
posle toga biće štampan.


c) Mehanizacija splavarenja đrveta u
snopovima. Referat je podneo dr K. Putkisto
(Finska). Autor je obradio transport
drveta vodom u snopovima rekama na kojima
se nalaze hidrocentrale. Odlučeno je
da se autor obrati Sovjetskom Savezu radi
dobijanja materijala iz ove oblasti i da
se za naredni sastanak pripremi definitivan
rad.


d) Mehanizacija proređivanja mladih
sastojina. Dr H. J. Loycke (Zapadna Nemačka)
podneo je referat o ovom pitanju.
Ispitivanja su u toku i autor, pored rezultata
sa svojih vlastitih ogleda, koristi podatke
koje dobija od pojedinih zemalja.
Studijska grupa odlučila je da autor treba
u svom radu podrobno da obradi oruđa i
mašine, a takođe i organizaciju rada. U
diskusiji posebno je skrenuta pažnja na
pitanje mreže puteva u sastojinama koje
se proređuju, kao i na sam transport sitnog
materijala, kako sa tehničkog, tako i sa
ekonomskog gledišta. Autor se nada da će
za idući sastanak moći da završi studiju.


e) Izvoz drveta helikopterima. Referat je
podneo ing. M. Čepman (Velika Britanija).
Ispitivanjima se dokazalo da su se troškovi
za poslednje četiri godine snizili: ranije
su bili 6 puta veći od ekonomski opravdanih,
a sada su samo 3—4 puta. Optimalno
rastojanje izvoza iznosi 3—8 km. Ako troškovi
i dalje zadrže tendenciju opadanja,
izvoz drveta helikopterima biće racionalan
na kratkim rastojanjima i u teško pristupačnim
planinskim terenima. Odlučeno
je da se dalja istraživanja usmere na ispitivanje
uslova primene helikoptera u šumskoj
privredi uopšte.


f) Mehanizacija radova na šumskim stovarištima.
Referat ing. R. Rüffler (Istočna
Nemačka). Istraživanja se vrše široko jer
se radi o veoma složenom problemu, čije
rešenje zavisi od niza faktora. Stepen mehanizacije
i organizacija rada na stovarištima
zavisi od stepena razvitka šumske
privrede, vrsta drveta, terenskih prilika
itd. Autor je izrazio želju da druge zemlje,
koje žele, mogu da sarađuju na ovom problemu.


63
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 66     <-- 66 -->        PDF

U posebnoj tački dnevnog reda (4) dr I.
Samset (Norveška) i ing. M. Cepman (Velika
Britanija) podneli su izvestaj o toku
rada na sastavljanju tehničko-ekonomskih
tablica. Za sastavljanje ovih tablica poslat
je upitnik svim zemljama učesnicama i na
osnovu odgovora sastavljene su ove tablice.


Studijska grupa je resila da se rad u
prvo vreme ograniči samo na izradu tehničkih
tablica. Prvi nacrt tehničkih tablica
prihvaćen je posle duže diskusije, s tim
da se dostavi svim učesnicima, radi davanja
mišljenja. Neki učesnici primili su se
da za naredno zasedanje pripreme referate


o pciedinim pitanjima u vezi sa izradom
tehničkih tablica.
U diskusiji o tekućim pitanjima i programu
rada naglašeno je da se rad Studijske
grupe treba da odvija kroz dve podgrupe:


1. Podgrupa sa zadatkom da prati razvitak
mašina za radove u šumskoj privredi i
2. podgrupa za metode i organizaciju rada
u šumskoj privredi.
Pošto je osnovni zadatak Studijske grupe
razmena iskustava između članica i
praćenje rezultata te razmene, preporučeni
su sledeći načini za postizavanje tog
cilja:


1. Izučavanje od strane eksperata i aktuelnih
problema;
2. Saopštavanje o rezultatima proučavanja
na sastancima i organizovanje opšte
diskusije o izveštajima eksperata;
3. Savetovanie o pojedinim problemima;
4. Orsaivzovanje međunarodnih kurseva
za stručno usavršavanje;
5. Preporuke članovima Studijske grupe
u vezi sa primenom mašina i organizacijom
rada.
Na osnovu izveštaja pojedinih zemalja
Studijska grupa izabrala je pitanja od posebnog
značaja za proučavanje:


a) primena brigada u svim fazama rada
u šumi (seča, izrada i transport) i njen
uticaj na opštu proizvodnost rada;


b) mehanizovano koranje;
c) transport i korišćenje tankog drvnog
materijala i granja dobijeno pri proredama;


d) načini privlačenja transporta i raskrajanja
pri iskorišćavanju celih stabala;
e) otvaranje šumskih masiva, uključu


jući tehničko-ekonomska pitanja koja se


odnose na iskorišćavanje puteva i žicanih
dizahca (pokretnih žičara — kranova) u
planinskim terenima;


f) racionalizacija iskorištavanja mašina
za dreniranje i šumsko-kulturne radove;
g) racionalizacija krčenja panjeva;


h) potreba planiranja šumskih radova,
a u vezi sa usavršavanjem i kompleksnim
iskorišćavanjem mašina za radove u šumi;


i) usavršavanje pribora za privlačenje
drveta konjima;
j) iskorišćavanje helikoptera za radove
u šumi.


Za vreme zasedanja delegacija Norveške.
Poljske i Finske, prikazale su sledeće filmove
:


Finska; a) Racionalizacija proizvodnje
celuloznog drveta;


b) Cepanje ogrevnog drveta;
Norveška: c) Izvoz drveta snežnim putevima;
Poljska: d) Krčenje stabala (obaranje stabala
zajedno s korenom).


Rad ove Studijske grupe, i pored svih
ovih nedostataka, može se oceniti kao koristan
i za nas interesantan, pogotovu za
naredni period. Naredni Petogodišnji plan,
kao i perspektivni program razvitka šumske
privrede, predviđaju mehanizaciju
šumskih radova u širokim razmerama kao
uslov za realizaciju velikih i važnih zadataka
šumske privrede.


Dosadašnja saradnja sa Studijskom grupom
bila je povremena i neorganizovana.
Prvi stručni kontakt ostvaren je 1958. godine
i to na inicijativu Saveza inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije
— SITŠIDJ. U 1959. godini Savez
poljoprivredno - šumarskih komora Jugoslavije
omogućio je jednom stručnjaku da
učestvuje u radu Studijske grupe u Oslu,
ali za 1960. godinu nije bilo predviđeno
nikakvo učešće naših stručnjaka. Opet na
inicijativu SITŠIDJ omogućeno je da se
učestvuje u radu ove grupe i 1960. godine.
Ovako organizovana saradnja ne daje rezultate
koji se normalno mogu očekivati,
pa ie zato potrebno da se briga o saradnji
sa Studijskom grupom Mešovitog komiteta
ECE i FAO prenese na Savez poljoprivredno-
šumarskih komora Jugoslavije, jer


je to organizacija koja je pozvana da se
bavi unapređenjem u šumskoj privredi.


Dr Ljubomir Petrović