DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Uputno je tokom ljeta 1—2 puta presložiti
tuljke radi kontrole, čišćenja od puževa
i si.


Na teren se lako otpremaju u drvenim
sanducima i vrećama, a prije otpreme se
zali ju ukoliko to nije moguće obaviti na
radilištu. Sadnju je zgodno obaviti sadiljem
u već zatrpane jame, a da se osigura
razvoj žila tuljci se pred sadnju uzdužno
razrezu na 2—3 mjesta.


Ing. Dušan Jedlowski


SPLITSKI NORMATIVI ZA RADOVE
FOŠUMLJAVANJA U KRŠU


1949. god. »Vesnik rada« — časopis Izdavačkog
preduzeća Ministarstva rada FNRJ,
izdao je publikaciju »Propisi o platama i
radnim odnosima radnika u šumskoj proizvodnji
«. U okviru tih propisa nalaze se
i norme, odnosno normativi za neke rado.
ve pošumljavanja u kršu (str. 174 i dalje).
Norme su propisane samo za pripremu tla
»kopanjem rupa od 30 do 40 cm«, odnosno
»od 40 do 50 cm« i za tri kategorije radnih
prilika: povoljne, srednje povoljne i
nepovoljne. Ti normativi su slijedeći:


Kako su ovi normativi nepotpuni odnosno
kako nisu mogli zadovoljiti potrebe što
realnijeg planiranja radova i izrade troš


Red.
br. Opis rada


Kopanje rupa od 30 do 40 cm
dubljine, te sadnja biljaka bez
donašanja zemlje
sadnica četinjara do 2 godine
starosti
sadnica lišćara do 2 godine starosti
Konanje rupa od 40 do 50 cm
dubljine. te sadnja sadnica sa
djelimičnim donašanjem zemlje
sadnice četinjača preko 2 godine
starosti
sadnice lišćara preko 2 godine
starosti


kovnika za pošumljavanje u kršu Kraške
oblasti, 1957. god. zajedničkim radom dalmatinskih
Šumarija, Stanice Instituta za
šumarska i lovna istraživanja NRH u Splitu
i Šumarske škole za krš u Splitu izrađeni
su posebni normativi za te radove.
Kao osnovica za njihovu izradu poslužili
su u prvom redu podaci o stvarnom utrošku
radnog vremena na radovima pošumljavanja
izvršenim po dalmatinskim šumarijama
i splitske Šumarske škole, a zatim
i podaci o utrošku vremena izvršenih pošumljavanja
u Istri (prema arhivi iz Odjela
za šumarstvo i šumsku industriju Narodnooslobodilačkog
odbora za oblast
Istre). Ti normativi prikazani su u priloženom
tab. pregledu 2.


Splitski normativi, kako vidimo, u prvom
redu mjesto 3 imaju 5 kategorija
terena. Radovi će se najviše vršiti
na terenu III i IV kategorije, ali ih ima i
na I (napuštena poljoprivredne — vinogradske
površine). Radovi su nadalje diferencirani
na obradu tla (iskopavanja jama,
gnijezda ili izradu gradona i njihovo zatrpavanje),
samu sadnju biljaka i zaštitu
od isušivanja.


Obradba tla predviđena je u dvije faze:
u iskopavanju zemlje na sadnom mjestu
(jama, gnijezdo, gradon) j u. zatrpavanju.


Tab. 1.


Na terenu za prilike rada
srednje nepopovoljne
povoljne voljne
za 1000 sadnica treba radnika/dana


11 16,5 33


9 14,3 25


12,5 20 40


11 16,5 28,5


Za krš i goleti kategorizacija terena je slijedeća:


1. Povoljni radni uslovi — dobar položaj terena, mjestimično izbija
mrtvi ´kamen na površinu, zemljište omogućuje rad motikom i pijukom.
2. Nepovoljni radni uslovi — strmi tereni, jako kameniti, na površinu
izbija živi kamen. Zemljište se d.elimično donosi. Zemljište je obradivo
pijukom i polugom.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Tab! ica 2.


Red. Jedinica Broj nadnice za br. Vrst rada mjere kategoriju terena


A) Priprema sađnog mjesta
I II III IV


a) iskopavanje
— izrada


1.
jama dimenzija 40x40x40 cm 1000 10 20 30 50
2.
gnijezda dimenzija 1,0x0,8x0,4 m 1000 40 60 90 120
3.
gradona širine 0,8 m, a dubine 0,4 m 1000 40 00 90 120
b) zatrpavanja
4.
kod jama 1000 6 9 15
5.
kod gnijezda 1000 — — 3« 60
9.
kod gradona 1000 — — 36 60
B) Sadnja 1—2 godišnjih biljaka
7.
u nezatrpane jame s po 2 biljke u
svaku jamu 1000 8 8 12 —
8.
u zatrpane jame uz prethodno odgrtanje
t. j . uz sadnju bez sadilja 1000 — 12 14 14
9.
u zatrpane jame (gnijezda, građone)
pomoću sadilja 1000 1 1,2 2,0 2,5
C) Zaštita od isušivanja pločanjem


10. kod jama
1000 5 5
11. kod gnijezda ili gradona 1000 — — 20 20
D) Zaštita od isušivanja koričanjem
(ako nije izvršeno pločanje)


12. kod jama
1000 4 4 4 5
13. kod gnijezda ili gradona 1000 12 12 12 lö
14.
prenos, trapljenje i raznos sadnica 1000 1 1 1 1 E) Predradnici
15. kod rada
na jame 1000 1 1 1 1
16. kod rada na gnijezda ili na gradone 1000 5 5 5 5
OPASKE:


I. KATEGORIJA terena je slijedeća:
1. Tlo duboko, sipko, bez stijenja, dakle lako obradivo;
2. Tlo također bez kamena ili s malo lakopokretljivog. Gornji sloj
je dosta zbijen i prožet jačim sistemom travnog korjenja;
3.
Matično stijenje izbija mjestimično na površinu, dok se u tlu nalazi
i krupnije kamenje, kojeg treba vaditi. Ili tlo sa sitnijim jačem
zbitim kršem;
4.
Tereni sa jačim učešćem matičnog stijenja na površini, a kamenog
kršja u tlu, pa je kod njihovog odstranjivanja potreban donos
sa strane. Gdjekada je potrebna i poluga;
5.
Tereni s jačim učešćem matičnog stijenja na površini nepovoljni
odnosno manje ili više horizontalno uslojeni. Donos zemlje potreban,
kao i upotreba poluge.
ti.
Zatrpavanje:


Kod IV. kategorije terena u gornju normu uračunat je donos zemlje
s udaljenosti do 10 m za oko V* iskopanog prostora, a kod V. kategorije
za oko l/s također na udaljenost do 10 m. Za veće udaljenosti
potrebna je posebna kalkulacija.


III.
JEDINICA mjere uzima se:
a) kod jama 1000 jama,
b) kod gnijezda 1000 gnijezda,
c) kod gradona: 1000 tm gradona
4.
Ako se obradba vrši dublje od 40 cm tada normativ treba proporcionalno
povećati.
5.
Kod sjetve sjemena u zasjek i uz sadilj normativi pod red. br. 9
smanjuju se za 50%> t. j . na 0,5 0,6 1,0 i 1,2®.
V


60
140
140


20
80
90

14


2,5


5
20


5
15
1


1


5