DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 9     <-- 9 -->        PDF

rasta prašuma i prirodnih šuma nisu više mogle da zadovolje potrebe društva.
Radi toga moralo se u šumarstvu prijeći na savremeniji način gospodarenja koji
omogućava povećanje prirasta šuma, i u tu novu povećanu proizvodnju uključio
se rad čovjeka koji je od stihijskog, prirodnog i malog prirasta prešao na organizovanu
i visoku proizvodnju drveta.


Ako bismo htjeli radi jasnoće uporediti šumarstvo sa nekom drugom sličnom
privrednom oblasti ili granom, onda ono prvobitno — staro šumarstvo,
zasnovano na principima korišćenia šuma kao prirodnog bogatstva eksploatacijom
sječivih drvnih masa, može se uporediti sa iskorišćavanjem prirodnih bogatstava
u rudarstvu. Novo — savremeno šumarstvo može se najbolje uporediti
sa poljoprivredom. U savremenom šumarstvu i poljoprivredi kao oblicima biljne
proizvodnje u otvorenoj prirodi (šumi ili polju) na veličinu proizvodnje utječu
ne samo prirodni faktori (zemljište, voda, klima), već još i količina i kvalitet
uloženog ljudskog rada.


Šta karakteriše savremenu šumsku proizvodnju.


— Šumska proizvodnja Je jedinstven višegodišnji biološko-tehnološki proces
proizvodnje koji od sjetve do žetve (sječe) traje u pravilu nekoliko decenija,
a glavnu proizvodnju čini prirast šume u drvetu i drugim nuzproizvodima šume
i zemliišta (ljekovito bilje. šum. plodovi, poljoprivredne međukulture, lov i si.).
— Višegodišnji proizvodni proces u šumskoj proizvodnji može se savremenim
metodama gospodarenja, intenzivnim ulaganjem i stručnim radom znatno
skratiti.
— Prirast šuma kao glavni proizvod šumske proizvodnje može se savremenim
metodama gospodarenja povećati i mjeriti, a povećanje u prvom redu
zavisi od materijalnih ulaganja, količine, načina i kvaliteta rada. Sječa šume
odnosno sječa prirasta je samo Jedna faza u procesu proizvodnje.
— Savremeno šumarstvo koje želi da se izjednači sa svim ostalim privrednim
oblastima smatra šumsko zemljište (zemljište na kome raste šuma) svojimosnovnim sredstvom, a šumu svojim investiciono-obrtnim sredstvom, specifičnim
radi dužine proizvodnog procesa.
Prema tome savremeno šumarstvo napušta teoriju šume kao prirodnog bogatstva,
već usvaja teoriju šumarstva kao proizvodne privredne oblasti gdje je
glavni proizvod — prirast šuma, na koji pored prirodnih elemenata glavni utjecaj
ima još i uloženi rad. Prirodni uslovi, stanje šuma, a naročito struktura
šumskog fonda i njegova starost mogu i sa istim ulaganjem dati različite rezultate,
pa pri praktičnom određivanju normativa rada treba i o ovim uslovima
proizvodnje voditi računa da bi se u vezi nagrađivanja po učinku postigao takav
odnos da se za isti obim rada dobije i odgovarajuća nagrada.


U svremenom šumarstvu događa se danas nešto slično kao i u savremenoj
poljoprivredi. Naučna i tehnička dostignuća omogućila su u poljoprivredi prelaz
na sasvim novu proizvodnju primjenom selekcioniranih i visokoprinosnih vrsta,
omogućeno je intenzivno đubrenje mineralnim đubrivima i intenzivna primjena
odgovarajuće savremene mehanizacije. Nešto slično odvija se danas i u šumarstvu.
Stvorene su nove selekcionirane i brzorastuće vrste lišćara i četinara.
Mehanizacija se i u ovoj privrednoj oblasti već intenzivnije primjenjuje. Problem
đubrenja i u šumarstvu nije više nepristupačna stvar. Prema tome ono o
čemu se dojuče nije moglo ni govoriti danas je moguće primijeniti i to je to
novo — savremeno sa čime danas u novoj — savremenoj proizvodnji — u šumarstvu
treba računati.