DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 81     <-- 81 -->        PDF

IV.
REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA
DRUŠTVA LUGARA HRVATSKE
U Zagrebu 13. VI. 1960. godine održana


je godišnja skupština Društva lugara


NRH.


Pored 176 delegata iz svih krajeva
NRH koji su predstavljali šumarije i pogone,
skupštini su prisustvovali predstavnici:
Sindikata drvodjeljskih radnika Hrvatske,
Sekretarijata za šumarstvo NRH,
Šumarske komore NRH, Saveza lugarskih
društava Jugoslavije, Šumskog gospodarstva
Koprivnica. Križevci, Karlovac, Sisak,
Zagreb i predstavnici Šumarije Petrinja i
Dugo Selo.


Izvještaj koji je podnio Upravni odbor
Društva lugara o svom radu u godini 1959.
bio je opširan i dotakao se svih problema
koji zasijecaju u rad Društva. Zaključci
koji su doneseni na prošlogodišnjoj skupštini,
u ovom izvještaju bili su analizirani
i iznesen jedan dio tih zaključaka koji je
uspjelo Upravnom odboru društva i riješiti.


Diskusija koja je vođena o izvještaju,
bila je na visini, tako je došlo do zaključka,
da je Upravni odbor pravilno uspio
riješiti pojedine prošlogodišnje zaključke,
dok je jedan dio ostao neriješen, kao na
pr. izdavanje Lugarskog priručnika, otvaranje
srednje šumarske škole, koja bi radila
dvije godine sa skraćenim programom^
imala bi cilj da doškoluje jedan dio
lugarskog kadra da postanu šumarski tehničari.


Ekskurzija, koja se trebala u prošloj
gcdini izvršiti, nije obavljena jer Lugarsko
društvo nije imalo dovoljno sredstava,
da bi grupa od 30 učesnika mogla provesti
15 dana u drugim krajevima naše zemlje.


U zaključcima, bilo je doneseno ga lugarsko
osoblje koje nije imalo položen
stručni ispit, a kojih je bilo u Hrvatskoj
oko 500 trebali su da ga polože do konca
prošle godine. Prema raspoloživim podacima,
nije položio ispit 131 lugar (od toga
su većina stariji ljudi i nalaze se pred
penzijom, kao i manji dio koji nisu u stanju
da polože taj ispit).


Tečaj Opće naobrazbe u prošloj godini
počelo je pohađati oko 350 lugara počevši
od V. do VIII. razreda osmogodišnje škole,
koja se u pojedinim klubovima negdje
više negdje manje shvatilo kao ozbiljno i
korisno.


Prema podacima koje smo dobili, 140
lugara položilo je V. i VI. razred osmogodišnje
škole. 135 VII. razr. i 75. VIII. r.


Ovaj broj nas ne zadovoljava u odnosu
na broj lugara u Hrvatskoj (3101) s obzi


rom na budući razvitak našeg šumarstva
i potrebe za općom i stručnom naobrazbom
kod lugarskog kadra. Ovaj zadatak
ostaje Upravnom odboru, tako da bi u dogledno
vrijeme broj od 350 lugara sa svršenom
osmogodišnjom školom povisili na
bar 1500 da bi u daljnjim kursevima, po
stručnoj naobrazbi mogli da rješavaju
probleme koje postavlja naša nova reorganizacija
šumarstva.


Suradnja sa društvenim i politčkim organizacijama,
koja je jedan od važnih zadataka
u prošloj godini nije biia zadovoljavajuća,
jer pojedini lugarski klubovi
nemaju veze sa klubovima inženjera i
tehničara, koji su po svojim ciljevima isti,
a da i ne govorimo o drugim političkim i
društvenim organizacijama. Ova suradnja
nije uspjela u svim klubovima zato što nisu
pravilno donijeli zaključke, po kojima
će raditi. Lugarski klubovi, koji su radili
na suradnji vidi se u njihovom radu na
izvršenju postavljenih zadataka od strane
svojih članova i članova Upravnog odbora
društva. Klubovi inženjera i tehničara
koji su radili na suradnji sa lugarskim
klubovima i davali potrebne inicijative za
daljnji rad bili su slijedeći: Sisak, Rijeka,
Virovitica, Bjelovar, Križevci, Našice. Slavonski
Brod, Nova Gradiška, Krapina i
još nekoji, a tako i novo osnovani Lugarski
klub »Košutnjak« Belje, gdje su inženjeri
i tehničari Lovno šumskog gospodarstva
»Košutnjak« dali mnogo pomoći u
osnivanju i daljnjem radu lugarskog kluba.


Samo pravilnom suradnjom lugarskih
klubova i klubova inženjera i tehničara
moći će se lakše rješavati problemi kojih
u struci još uvijek imade, bilo u pitanju
stručnog, općeg, političkog i kulturnog
obrazovanja lugarskog osoblja ili izvršenje
postavljenih zadataka u proizvodnji ili podizanju
brzorastućih vrsta drveća i većoj
zaštiti šume i t. d.


Na ovoj skupštini iz diskusije moglo se
zaključiti, da će oni zaključci, koji su bili
postavljeni u prošloj godini, a nisu došli
do izvršenja ostati kao zadaci u ovoj godini
za drugim zadacima (učestvovanje lugarskog
osoblja u novoj organizaciji šumarstva
i davanje pomoći stručnjacima za
njeno ostvarenje).


Među zadacima nalazi se zaključak o
otvaranju srednje stručne škole ili drugih
stručnih škola, da bi lugari stekli stručnu
naobrazbu srednjeg ili višekvalificiranog
osoblja.


Također je skupština izglasala izmjenu
nekih članova Pravila Društva lugara
NRH (čl. 1. 9. 15. 22. 26 do 28) i usvojila,
da se skupština Društva lugara NRH odr


271




ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 82     <-- 82 -->        PDF

žava svake druge godine. Upravni odbor ga ubuduće ova dva društva trebaju, da
ostaje nepromijenjen od skupštine do veću pažnju posvete suradnji i zalaganju
skupštine uz eventualne izmjene pojediza
što bolje izvršenje postavljenih zadatanih
članova, koji uslijed prestanka članka
u šumarstvu, gdje ćemo zajedničkim
stva ne mogu vršiti funkciju člana upravzalaganjem
doprinijeti veću korist na onog
odbora, a na njihovo mjesto može se dizanju ugleda naše struke kao cjeline, za
birati na sjednici upravnog odbora ili plešto
bolju i sretniju budućnost našim bunuma
drugi član. dućim generacijama u izgradnji socijali


Problemi koji su izneseni zajednički su stičke Jugoslavije.
Lugarskog i Šumarskog društva. Radi toRadić
Dragan


Čitaocima na znanje: Slika br. 7 (str. 213), br. 8 i br. 9 (str. 214) su od ing. Harapina.


ISPRAVAK. Drugi redak članka na str. 152 Š. L. 5/6 o. g. treba biti: »uvijek
nije dovoljno istražena. Postoji čitav niz neriješenih pitanja o geografskom«


ŠUMARSKI LIST — glasilo Šumarskog društva NR Hrvatske — Izdavač: Šumarsko društvo NR
Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg br. 11, telefon 36-473. —
Godišnja pretplata: za članove Šumarskog društva NRH i članove ostalih šumarskih društava
Jugoslavije Din 800.—, za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih 1 đrvno-industrijsklh
ikola Din 200.—, za ustanove Din 2.400.—, Pojedini brojevi; za članove, studente šumarstva 1
učenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih škola Din 100.—, za ustanove Din JOS.—. Za
Inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 4W-7S/3-1751. — Tisak:


Tiskara »Prosvjeta« Samobor