DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 80     <-- 80 -->        PDF

smolama i vezivima tako da se veći deo
formaldehida uvozi.


Potrebe u formaldehidu za postojeću
industriju iznosi 2.260 tona, dok se ta potreba
penje na 4.500 tona zajedno sa industriskim
kapacitetima, koji su u izgradnji
(sintetska lepila, plastične mase, veštačke
smole za lakove itd.) pri čemu nisu uzete
u računu potrebe za predviđene nove kapacitete
tvornica ploča i vezica.


U našoj zemlji potrebno je izvoditi kompletnu
suhu destilaciju drveta i sve proizvode
koristiti.


Treba nastojati da se raspoloživo bukovo
drvo što je moguće više preradi u zemlji,
ne treba i ne isplati se izvoziti.


Vidljivo je: da razvitkom sintetske
proizvodnje u svetu nastala je konkurencija
destilacijama drva u proizvodnji
destilata. Ovoj konkurenciji uspešno se
suprotstavlja moderna destilacija drva
smanjenjem proizvodnih troškova s jedne
strane, a proizvodnjom nenaknadivog i
beskonkurentnog drvenog uglja s druge
strane. To je vrlo važno uočiti kod projektiranja
nove moderne destilacije kod nas
uzevši u obzir svetske cene, koje su u konstantnom
porastu.


Destilacija drva u USA i drugim zemljama
sa postrojenjima na starim principima,
kao što smo vidjeli su u opadanju ili modernizaciji,
jer njihovi produkti nisu mogli
izdržati konkurenciju sintetskih proizvoda.


Isto tako, u zemljama siromašnijim drvetom
mnoge tvornice suhe destilacije drveta
morale su obustaviti rad.


U zemljama bogate sa drvetom moralo
se pristupiti reviziji i modernizaciji celog
postrojenja suhe destilacije, tako da bi se
morala držati u korak sa sintetskom proizvodnjom.


Prema naučnom nalazu preporučljivo je
da suhe destilacije drveta treba gradit; u
predelima slabih komunikacija a koji su
bogati šumama.


STRUČNA LITERATURA


LIBRARY JOURNAL O JUGOSLAVENSKOJ
ŠUMARSKOJ ENCIKLOPEDIJI


Nova serija Jugoslavenske enciklopedije.
»Šumarska enciklopedija« predstavlja
vrijedan priručnik za sve knjižnice, koje
služe šumarstvu, drvnoj industriji i srodnim
granama. Značajniji članci su potpisani,
a iskaz suradnika na početku sveska
osigurava originalnost svih članaka. Prvi
svezak, jedini koji je dosada izašao, obuhvaća
slova A—Kos, dok se predviđa iz-


U našoj zemlji enormne količine drveta
ostaju na drumovima i gube svoju vrednost
(usled visoke cene, slabe komunikacije
i dr.).


Pristupačnijom cenom drveta i modernim
postupcima treba sniziti cene destilatima;
da bi bila jasna opravdanost i mogućnost
investiranja u suhu destilaciju drveta,
za rekonstrukciju postojećih pogona,
koji nemaju povoljnu komunikaciju (Teslić,
Berovo) i izgradnju novih kapaciteta
U zabačenim predelima.


Naša zemlja za sada ne može računati
sa podizanjem sintetske proizvodnje, koja
nije predviđena planom u razdoblju do
1961. godine.


S jedne strane imamo ogromnu drvenu
masu, koju treba preraditi putem suhe destilacije,
zbog dragocenih produkata, koji
su potrebni kako za našu zemlju, tako i
za izvoz, dok će se izgradnja pogona sintetske
proizvodnje moguće uzeti u obzir posle
razdoblja do 1951. godine. Konstatovalo
se da su proizvodi kod moderne suhe destilacije
drveta jeftiniji od onih dobivenih
sintetskom proizvodnjom kod manjeg kapaciteta.


U našoj današnjoj situaciji trebalo bi ići
u oba smera i na rekonstrukciju sa proširenjem,
odnosno modernizacijom postojećih
pogona i na obazrivu izgradnju novih
pogona u predele slabe komunikacije, da bi
suha destilacija drveta mogla uspešno konkurisati
sintetskoj proizvodnji, čija je izgradnja
skupa, a u vezi rastućih potreba
za destilatima i mogućnosti povoljnog plasmana
retortnog uglja".


Nastojati da se stvore uslovi da cena
proizvoda dobivena suhom destilacijom
drveta ne bude veća od one dobivenih sintetskom
proizvodnjom, te na taj način učiniti
opravdanim podizanje pogona suhe
destilacije drveta.


P. Kritić
laženje još jednog sveska, kojim će završiti
alfabet. Djelo je bogato ilustrirano fotografijama,
kartama i dijagramima. Bibliografije
pokazuju, da su suradnici raspolagali
najnovijim literaturom na svim
jezicima, koji su im dostupni. U djelu je,
naravno, posebna pažnja obraćena šumarstvu
Balkana, ali time je još vrednije, budući
da se raspolaže s malo podataka iz
tog područja.


Library Journal 1. 12. 1959.