DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— na rešavanju problematike uzdizanja naučno-istraživačkih kadrova, u
prvom redu, podmlatka, na način koji će u našim uslovima moći da zadovolji
potrebe daljeg razvitka šumske privrede i industrije drveta;
—´ na približavanju naučno-istraživačkog rada praksi, njegovom popularisanju,
staranju o primreni rezultata naučno-istraživačkog rada, učestvovanju
u izradi planova i programa naučno-istraživačkog rada, finansiranju, koordinaciji
rada naučno-istraživačkih institucija itd.


Dalji zadaci naših organizacija treba da se usmere na stručno obrazovanje
radnika u šumskoj privredi i industriji drveta, na stvaranje stalne kvalifikovane
radne snage, zatim na podizanje produktivnosti rada, bolje i racionalnije
korišćenje šumskog fonda, što efikasnije korišćenje investicija, kvalitetniju
izradu investicionih programa i projekata. Posebna briga naših organizacija
treba da bude što skladniji odnos šumske privrede i industrije drveta jer su
ove dve privredne oblasti tesno povezane i upućene jedna na drugu i ne treba
da se jedna na račun druge razvija.


Na III. Kongresu inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije 1958
godine sagledali smo stanje i pravac daljeg razvitka. Od tada do danas desile
su se mnoge značajne akcije koje su bile logičan razvoj na III Kongresu sagledane
politike. Život će pred nas postavljati sve brže i veće zadatke. U svom
referatu na V Kongresu SSRNJ drug Tito je rekao: »Naša politika u oblasti
šumarstva, koje isto tako ima vanredne uslove za razvoj, mora biti usmjerena
na što bolju zaštitu postojećih i na podizanju novih šuma, naročito plantažnih
nasada i brzorastućih vrsta uopšte, a u isto vrijeme i na što racionalnije iskorišćavanje
šumsog fonda i upotrebu drveta.« Naša politika u oblasti šumske
privrede i industrije drveta određena je, a na nama je da je sprovodimo. Našim
organizacijama, nama kao inženjerima i tehničarima, i na kraju nama kao građanima
postavljeni su veliki i važni zadaci čijim izvršenjem treba, pre svega,
da likvidiramo sadašnje zaostajanje, a zatim da krenemo ukorak sa rastućim
tempom razvitka naše socijalističke privrede i društva.


ORGANIZACIJA SAVREMENE ŠUMSKE PROIZVODNJE
(ŠUMARSTVA) I NOVA DOSTIGNUĆA U NAUCI I TEHNICI


Ing. Dimitrije Bura


Mi doskora nismo uopće govorili o »šumarskoj proizvodnji-« kao pojmu.
Govorili smo uglavnom samo o šumi, šumarstvu, sječi šume i pošumljavanju.
To su pojmovi sa kojima se operiralo. Sume su smatrane prirodnim bogatstvom,
jer ih je bilo dosta. Ljudi je bilo manje nego danas i u šumama se moglo sjeći
onoliko koliko je bilo potrebno. Izvjestan dio šuma mogao se i krčiti radi dobivanja
poljoprivrednih obradivih površina bez opasnosti za potrajnost snabdijevanja
drvetom. Upotreba drveta bila je ograničena uglavnom na ogrev i građu
za izgradnju kuća, objekata, namještaja i oruđa.


Tokom vremena površine šuma su se smanjivale, broj ljudi povećao, potrebe
na drvetu porasle, primjena drveta — naročito razvojem kemijske industrije
na bazi drveta (celuloza, papir, destilacija i t. d.) višestruko je porasla,
cijene drveta skočile, tako da gazdovanje i sječe drveta u šumama na bazi pri


198