DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 78     <-- 78 -->        PDF

likom svečanog banketa u Zelendvoru
pozdravio kao dragog gosta, odličnog stručnjaka
i dobrog prijatelja i obdario albumom
grada Varaždina i izrezbarenom kutijom
sa dvorcem Trakošćanom. Na taj način
izražena je naša zahvalnost za doček
i upoznavanje naših članova sa radom instituta
za istraživanja kultura topola u
Casale Monferrato prilikom naše ekskurzije
u Italiju, a ujedno je naše prijateljstvo
s njim još više učvršćeno.


3. Ostali rad
U Šumarskom klubu Varaždin učlanjeni
su gotovo 100 % svi šumarski inženjeri
i tehničari, koji rade u šumarstvu i drvarskoj
industriji kotareva Varaždin, Čakovec
i Krapina. Imade 36 članova, od tog
20 inženjera i 15 tehničara i 1 tehnički
stručnjak bez školskih kvalifikacija. Od
ukupnog broja zaposleno je u šumarstvu
15 inženjera i 10 tehničara, u drvnoj industriji
5 inženjera, 5 tehničara i 1 teh.
stručnjak bez školskih kvalifikacija.


SAOPĆENJA


PERSPEKTIVNI KAZVOJ SUHE DESTILACIJE
DRVETA U JUGOSLAVIJI


Svetska proizvodnja proizvoda koji su
svojedobno dobiveni skoro isključivo putem
suhe destilacije drveta, u stalnom je
porastu, pri čemu se stalno povećava učešće
sintetskih proizvoda.


Svetska godišnja proizvodnja iznosi prema
proceni:


Sirćetna kiselina cea 400.000 tona, od
toga 2/s putem sintetske proizvodnje iz
acetilena odnosno kalcijum karbida.


Metil alkohol 1,200.000 tona, od toga B/a
putem katalitičkog hidriranja.


Aceton 400.000 tona.


Formaldehid 1,000.000 tona.


Posle prvog svetskog rata razvojem industrija
sve veće potrebe ovih proizvoda
nisu se mogle pokriti putem suhe destilacije
tako se je moralo pristupiti sintetskoj
proizvodnji istih.


Za ovo vreme suha destilacija drveta
pretrpele je znatne promene usavršavanja
i modernizaciju — uveden je kontinuiran
postupak i druge savršene metode.


Sintetska proizvodnja tih proizvoda kod
većih pogona, bez retortnog ugljena koji
se ne može sintetski proizvesti, daleko je
jeftinija i proizvodi su kvalitetniji te se
postavlja pitanje da li je danas u doba sin


Šumarski klub Varaždin stvorio si je
djelovanjem svojih članova reputaciju
kluba sa odličnim stručnjacima. Stručnu
pomoć članova kluba obilno su koristili narodni
odbori općina, kotareva, Sekretarijat
za šumarstvo, Poljoprivredno-šumarska
komora te su naši članovi ušli u brojne
savjete i odbore zatim komisije općinskog,
kotarskog, republičkog i saveznog
značaja.


Kod donošenja nove Uredbe o organizaciji
šumarske službe, također smo učestvovali
pa je šumsko gospodarstvo Varaždin
jedno od prvih, koji je osnovano prema intencijama
te Uredbe.


Izvjesnu poteškoću u našem radu predstavlja
teritorijalna razbacanost naših članova,
koji rade na području triju kotareva
(Varaždin, Čakovec i Krapina), ali uz dobru
volju i potrebno razumijevanje to se
dade savladati, pa se nadamo da će naš
klub i u buduće dobro raditi.


Ing. Ivan Zukina


tetske proizvodnje (acetilenske, petrolhemije,
gasifikacije ugljena) opravdano podizati
kapacitete suhe destilacije drveta.


Danas postoje velike tvornice suhe destilacije
drveta u svetu na bazi najmodernijih
postupaka pa se one i dalje razvijaju
i podižu u zemljama bogatima šumama
gde nema ili nema dovoljno sintetske proizvodnje.


U svetu pougljeno je 4.5 miliona prostornih
metara i to:


USA 1,600.000 prm (351%); EVROPA
1,000.0000 prm (22%); KANADA 500.000
prm (ll°/o); OSTALE ZEMLJE 1,400.000
prm (22Vo).


U većini tih zemalja proizvodnja destilata
suhe destilacije ide u korak sa sintetskom
proizvodnjom a manjkove na retort-
nom ugljenu pokriva se uvozom ovog,
kao i šumskog ugljena iz drugih zemalja.


Dok je u Nemačkoj enormna sitetska
proizvodnja skoro potpuno potisla suhu
destilaciju drveta, koja zadovoljava potrebe
u proizvodima za svega 10°/o. SSSR
uložio je, i ulaže znatna sredstva, da bi
pojačao suhu destilaciju drveta po modernom
, kontinuiranom načinu, sa inertnim
gasovima i sintetsku proizvodnju; isto čine
i druge zemlje koje imaju razvijenu
suhu destilaciju drveta kao: Švedska,
Francuska, Austrija (koja ima najjeftiniji
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 79     <-- 79 -->        PDF

i najmoderniji postupak), kao i Španija,
Rumuniia, Čehoslovačka. Poljska, Švajcarska
i dr.


U USA ogromna sintetska proizvodnja
skoro je potpuno eliminirala suhu destilaciju
drveta i svela je u 1957. godini na
svega 1 pogon i izvesno vreme težilo se
samo na pougljavanju bez interesa na destilate,
ali u poslednje vreme pojavljuje
se interes i za destilate (Ford) što će povući
modernizaciju pogona.


Može se uzeti da u pojedinim zemljama
ukoliko je manje razvijena sintetska proizvodnja
utoliko je više razvijena suha destilacija
drveta tako na pr. Brazilija, Kongo,
SSSR i dr. podižu suhe destilacije drveta
po najmodernijem kontinuiranom postupku,
budući da bogatstvo u šumama to
dozvoljava.


Sirovinska baza u Jugoslaviji je
osigurana. Može se reći da postoji neizmerna
rezerva osnovne sirovine — bukovog
drveta vrste B i C tako da bi obezbedila
normalno i zadovoljavajuće snabdevanje
još za nekoliko novih pogona suhe
destilacije drveta. Postojeći kapaciteti suhe
destilacije drveta troše oko 150.000 prostornih
metara drveta dok se računa da
raspoloživa drvna masa koja bi se mogla
koristiti za suhu destilaciju drveta iznosi
cea 2.000.000 prm godišnje, a koja zbog
nepostojanja kapaciteta ostaje neiskorišćena
i svakim danom gubi svoju vrednost.


i drva


DD Teslić cea 90—100.000 prm 1
DIP Belišće cea 40.000 prm
Berovo - Makedonija cea 12.000 prm


UKUPNO cea 152.000 prm


Postojeći kapaciteti koriste se praktično
skoro u potpunosti. Proizvodnja u 1957.
godini iznosila je 86—98%> od kapaciteta.
Prve dve tvornice su građene pre više od
6 decenija i rade po starom postupku.
Tvornica u Berovu puštena je u pogon
prošle godine. Poslednjih godina one su
modernizirale preradu finalnih proizvoda,
dok su same destilacije zastarele i neekonomične.


Plasman i potreba proizvoda.
Proizvodnja u postojećim tvornicama suhe
destilacije drveta u našoj zemlji zadovoljava
sadašnje potrebe u sirćetnoj kiselini,
ali je razvojem naše hemiske industrije
(vinil acetat, sredstva za zaštitu bilja —


S druge strane pitanje je regulisanja cena.
Uzevši u obzir da za navedene vrste bukovog
drveta B i C praktično nema nekog
naročitog plasmana u inostranstvu osim
izvesne količine cea 250—300.000 prm u
Italiju i Mađarsku a ne dolazi u obzir plasman
u dalje zemlje, a s druge strane domaćinstva
se sve više elektrificiraju, postavlja
se pitanje da se sva raspoloživa
navedena drvna masa preradi suhom destilacijom
drveta ili na ma koji drugi način.
Skoro je moguće u svakoj republici
a naročito u BiH i Hrvatskoj podići nove
kapacitete suhe destilacije drveta, a naročito
je opravdano u zabačenim predelima
gde nema komunikacija, a gde drvene mase
ima dovoljno na primer Grahovo, Livno,
Glamoč, Velebit itd.


Proizvodi sintetske proizvodnje samo
većeg obima na primer preko 50.000 t/g.
su jeftiniji od proizvoda suhe destilacije
drveta, dok su proizvodi manjeg pogona od
navedenog skuplji od onih suhe destilacije
drveta.


Iz svega proizlazi da Jugoslavija kao
zemlja bogata šumama a bez sintetske
proizvodnje ima uslov za razvoj novih kapaciteta
suhe destilacije drveta.


Proizvodnja. U našoj zemlji postoje
tri tvornice suhe destilacije drveta sa
ukupnim kapacitetom prerade cea 150.000
prm godišnje i to:


Kapaciteti
retort. sirćetna aceton formalugalj
kiselina dehid


8.000 t/g 750 t/g 220 t/g 330 t/g
5.500 t/g 450 t/g 60 t/g 130 t/g
1.300 t/g 120 t/g 15 t/g 50 t/g
4.800 t/g 1.320 t/g 295 t/g 510 t/g
herbicidi, esteri, aceton, acetalni rastvarači,
ulja i dr.), tekstilne industrije, organske
sinteze itd. sagledan manjak od 1.600
tona godišnje.


Naša zemlja treba 7.000 t/g drvenog
uglja dok izvozimo 25.000 t/g. Zapravo može
se sva količina izvesti. U bliskoj budućnosti
naše potrebe drvenog uglja izneće


21.000 t/g.
Izvoz i cena retortnog ugljena u stalnom
su usponu svake godine.


Metil alkohol troši se gotovo sav u samim
destilacijama drveta za proizvodnju
fornialdehida, koje proizvedene količine ne
mogu zadovoljiti potrebe sa veštačkim


269
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 80     <-- 80 -->        PDF

smolama i vezivima tako da se veći deo
formaldehida uvozi.


Potrebe u formaldehidu za postojeću
industriju iznosi 2.260 tona, dok se ta potreba
penje na 4.500 tona zajedno sa industriskim
kapacitetima, koji su u izgradnji
(sintetska lepila, plastične mase, veštačke
smole za lakove itd.) pri čemu nisu uzete
u računu potrebe za predviđene nove kapacitete
tvornica ploča i vezica.


U našoj zemlji potrebno je izvoditi kompletnu
suhu destilaciju drveta i sve proizvode
koristiti.


Treba nastojati da se raspoloživo bukovo
drvo što je moguće više preradi u zemlji,
ne treba i ne isplati se izvoziti.


Vidljivo je: da razvitkom sintetske
proizvodnje u svetu nastala je konkurencija
destilacijama drva u proizvodnji
destilata. Ovoj konkurenciji uspešno se
suprotstavlja moderna destilacija drva
smanjenjem proizvodnih troškova s jedne
strane, a proizvodnjom nenaknadivog i
beskonkurentnog drvenog uglja s druge
strane. To je vrlo važno uočiti kod projektiranja
nove moderne destilacije kod nas
uzevši u obzir svetske cene, koje su u konstantnom
porastu.


Destilacija drva u USA i drugim zemljama
sa postrojenjima na starim principima,
kao što smo vidjeli su u opadanju ili modernizaciji,
jer njihovi produkti nisu mogli
izdržati konkurenciju sintetskih proizvoda.


Isto tako, u zemljama siromašnijim drvetom
mnoge tvornice suhe destilacije drveta
morale su obustaviti rad.


U zemljama bogate sa drvetom moralo
se pristupiti reviziji i modernizaciji celog
postrojenja suhe destilacije, tako da bi se
morala držati u korak sa sintetskom proizvodnjom.


Prema naučnom nalazu preporučljivo je
da suhe destilacije drveta treba gradit; u
predelima slabih komunikacija a koji su
bogati šumama.


STRUČNA LITERATURA


LIBRARY JOURNAL O JUGOSLAVENSKOJ
ŠUMARSKOJ ENCIKLOPEDIJI


Nova serija Jugoslavenske enciklopedije.
»Šumarska enciklopedija« predstavlja
vrijedan priručnik za sve knjižnice, koje
služe šumarstvu, drvnoj industriji i srodnim
granama. Značajniji članci su potpisani,
a iskaz suradnika na početku sveska
osigurava originalnost svih članaka. Prvi
svezak, jedini koji je dosada izašao, obuhvaća
slova A—Kos, dok se predviđa iz-


U našoj zemlji enormne količine drveta
ostaju na drumovima i gube svoju vrednost
(usled visoke cene, slabe komunikacije
i dr.).


Pristupačnijom cenom drveta i modernim
postupcima treba sniziti cene destilatima;
da bi bila jasna opravdanost i mogućnost
investiranja u suhu destilaciju drveta,
za rekonstrukciju postojećih pogona,
koji nemaju povoljnu komunikaciju (Teslić,
Berovo) i izgradnju novih kapaciteta
U zabačenim predelima.


Naša zemlja za sada ne može računati
sa podizanjem sintetske proizvodnje, koja
nije predviđena planom u razdoblju do
1961. godine.


S jedne strane imamo ogromnu drvenu
masu, koju treba preraditi putem suhe destilacije,
zbog dragocenih produkata, koji
su potrebni kako za našu zemlju, tako i
za izvoz, dok će se izgradnja pogona sintetske
proizvodnje moguće uzeti u obzir posle
razdoblja do 1951. godine. Konstatovalo
se da su proizvodi kod moderne suhe destilacije
drveta jeftiniji od onih dobivenih
sintetskom proizvodnjom kod manjeg kapaciteta.


U našoj današnjoj situaciji trebalo bi ići
u oba smera i na rekonstrukciju sa proširenjem,
odnosno modernizacijom postojećih
pogona i na obazrivu izgradnju novih
pogona u predele slabe komunikacije, da bi
suha destilacija drveta mogla uspešno konkurisati
sintetskoj proizvodnji, čija je izgradnja
skupa, a u vezi rastućih potreba
za destilatima i mogućnosti povoljnog plasmana
retortnog uglja".


Nastojati da se stvore uslovi da cena
proizvoda dobivena suhom destilacijom
drveta ne bude veća od one dobivenih sintetskom
proizvodnjom, te na taj način učiniti
opravdanim podizanje pogona suhe
destilacije drveta.


P. Kritić
laženje još jednog sveska, kojim će završiti
alfabet. Djelo je bogato ilustrirano fotografijama,
kartama i dijagramima. Bibliografije
pokazuju, da su suradnici raspolagali
najnovijim literaturom na svim
jezicima, koji su im dostupni. U djelu je,
naravno, posebna pažnja obraćena šumarstvu
Balkana, ali time je još vrednije, budući
da se raspolaže s malo podataka iz
tog područja.


Library Journal 1. 12. 1959.