DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 74     <-- 74 -->        PDF

7. O nekim negativnim pojavama u vezi
sa izradom investicionih programa i projekata
u industriji drveta i šumskoj privredi
— Plenum usvaja u celini referat »O nekim
negativnim pojavama u vezi sa izradom
investicionih programa i projekata
u industriji drveta i šumskoj privredi«.
— Plenum ističe potrebu da se u smislu
preporuka u referatu nastavi sa akcijom
na suzbijanju negativnih pojava u vezi sa
projektovanjem u industriji drveta i šumskoj
privredi.
Naročito se ističe potreba da se ova akcija
prenese u opštinska i sreska društva.


— Usvajajući referat »O nekim negativnim
pojavama u vezi sa izradom investicionih
programa i projekata u industriji
drveta i šumskoj privredi« i stavljajući u
zadatak svim inženjerima i tehničarima da
se bore protiv onih pojava, Plenum želi da
se ogradi od svih tih pojava, kao i da ih
oštro osuđuje.
— Da bi se svi članovi Saveza ITŠIDJ
upoznali sa dosadašnjim radom Saveza po
ovom pitanju Plenum zadužuje Pretsedništvo
da na osnovu referata izradi posebne
zaključke o nekim negativnim pojavama
u vezi sa izradom investicionih programa
i projekata u industriji drveta i šumskoj
privredi. Ove zaključke treba objaviti
u svim časopisima republičkih društava.
Takođe ove zaključke treba dostaviti Investicionoj
banci. Sekretarijatu SIV-a za
poljoprivredu i šumarstvo i dr.
— Savez ITJ upoznati sa ovom akcijom
i nastojati da se ona pokrene i u drugim
savezima.
8.
Dosadašnja iskustva i dalje smernice
rada sa drvećem brzoga rasta
— Plenum prihvata podneti referat o
dosadašnjim iskustvima i daljim smernicama
u radu sa drvećem brzoga rasta i
konstatuje da su dosadašnji rezultati opravdali
nastojanja i napore na ovom
polju.
— Plenum smatra da i dalje treba nastaviti
sa radom na podizanju drveća brzoga
rasta koristeći pri tome naša dosadašnja
iskustva.
9. Razno
— Plenum prihvata predlog ing. Zdravka´
Turka da je potrebno izraditi standarde
u šumskoj privredi i zadužuje Pretseđništvo
da ovo pokrene u Udruženju šumskoprivrednih
organizacija.
— Takođe se zadužuje Pretsedništvo da
u Udruženju šumsko-privrednih organizacija
pokrene pitanje oslobađanja inženjera
i tehničara od suvišnih administrativnih
poslova.


— Plenum prihvata predlog ing. Zvonka
Potočića da Savez ITŠIDJ preduzme akciju
kod ekonomskih fakulteta u zemlji da
uvedu »Ekonomiju šumarstva« kao izborni
predmet, kako je to već na Ekonomskom
fakultetu u Zagrebu. Ing. Zvonko
Potočić izradiće detaljno obrazloženjedostaviti ga Pretsetništvu.
— Prihvata se predlog da se XVIII Plenu
održi u Zadru krajem septembra o. g.
Društvo Hrvatske izvršiće sve tehničke
pripreme za rad Plenuma i ekskurziju koju
treba održati posle Plenuma.


RAD ŠUMARSKOG KLUBA


VARAŽDIN U 1959. GODINI


Od zadnje godišnje skupštine, održane


14. veljače 1959. godine u Stubičkim Toplicama,
šumarski klub Varaždin nastavio je
dosadašnji uspješni rad i razvio je višestruku
djelatnost, koju ćemo opisati u slijedećim
točkama:
1. Stručno uzdizanje članstva
2. Saradnja sa ostalim klubovima, društvima,
matičnim Šumarskim društvom NR
Hrvatske i pojedincima
3. Ostali rad kluba.
1. Stručno uzdizanje članstva
Za stručno uzdizanje članstva smatrali
smo da su najpodesniji seminari sa ekskurzijama,
referati, diskusija i objašnjenja
koja se daju na pojedinim objektima.


Još na prošloj godišnjoj skupštini bilo je
zaključeno da se održe dvije veće ekskurzije
i to jedna u Italiju i jedna na području
naše države.


U Italiju željeli smo ići, da se na najuspjelijim
kulturama euroameričkih topola
vlastitim očima uvjerimo o uspjesima uzgoja
i da na sličan način priđemo osnivanju
takovih kultura kod nas, zatim da vidimo
proizvodnju stolica, a sigurno je da
nas je ta divna zemlja privlačila i svojim
kulturno-historijskim spomenicima, umjetničkim
djelima i prirodnim ljepotama.


Na području naše države željeli smo vidjeti
naše plantaže euroameričkih topola,
uspjela pošumljavanja klasičnim šum. vrstama,
čišćenja, prorede, pošumljavanja živih
pijesaka, zatim preradu trupaca, naročito
hrastovine i ostalu preradu drva.


a) Ekskurzija u Italiju ostvarena je od
14.—21. rujna 1959. godine i u njoj je učestvovao
21 član kluba i 2 politička predstavnika
kotara Čakovec i Varaždin. Ekskurzija
je održana na relaciji: Zagreb —
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Trst — Udine — Manzano — Milano —
Casale Monferrato — Firenza — Venezia


— Zagreb.
Udin e i okolina su poznati zbog svoje
proizvodnje stolica, koje proizvađaju tvornice,
a djelomično u kooperaciji i pučanstvo
u vidu kućne radinosti.


U Manzan u posjetili smo jednu
takvu tvornicu: »Tonon«, koja nije ni velika
ni moderno opremljena; strojevi su
zastarjeli, radi sa primitivnim načinom,
ali organizacija rada vrlo je dobra, korisni
učinak je velik, a produktivnost rada visoka.
Za proizvodnju stolica upotrebljavaju
bukovinu, koju uvažaju kao trupce, planke
ili kao tehničke cjepanice. Prerađuju
se trupci i vrlo slabe kvalitete. Trupac,
koji je upravo ležao pred jarmačom, prema
propisima JUS-a ne bi se mogao radi
velikih i brojnih kvrga kod nas uopće klasificirati
kao trupac, nego bi služio samo
za preradu u ogrevno drvo. Rad; štednje
sirovine, kružne pile se uopće ne upotrebljavaju,
nego samo tračne. U odjelenju
grube strojne obrade okrugli dijelovi
grubo se bruse prije savijanja i time se
ušteđuje radna snaga i brusni papir u
čistionici.


Savijanje je drveta starijeg tipa i vrši
se uglavnom ručno na željeznim kalupima.
Proizvode se dvije vrste stolica i to
savijene i stolarske. Bolje stolice su estetski
vrlo uspjele, modernih linija, a prave
se u kombinaciji sa sintetičnim vlaknima
na sjedištima i naslonima. Za naše pojmove
one su po konstrukciji upravo filigranske
pa se za njih mogu upotrebiti i najmanji
dijelovi drveta, koji bi za nas predstavljali
samo otpadak. Stolice za široku
potrošnju su nezgrapnog oblika, od lošeg
materijala i nečiste obrade. Uprkos velike
proizvodnosti, cijene stolica su u usporedbi
s našima dosta visoke.


U CasaluMonferratu dočekao
nas je dr. Silvio Ma y i detaljno informirao
o radu Eksperimentalnog instituta za
kulture topola (Instituto di sperimentazione
per la pioppicoltura). Institut pripada
Nacionalnom udruženju za celulozu i papir
(Ente nazionale per la cellulosa e per
la carta), a nastao je na inicijatviu privatnika,
kad se svojevremeno na euroameričkim
topolama počelo javljati gljivno obolenje
od Vent uri a populi. Danas
imade Institut vlastitu zgradu sa potrebnom
ekonomijom i 250 ha površine za pokuse
i proizvodnju sadnica. Imade svoje
stanice i po ostalim krajevima Italije.


Eksperimentalni institut za kulture topola
bio je rasadište moderne talijanske
kulture topola, koji je uzgojio nove izabrane
klonove, otporne prema biljnim boles


tima. Ti klonovi uveliko su rasprostranjeni
po cijeloj Italiji, a mnogo se traže i u
inozemstvu. Institut radi na usavršavanju
tehnike sađenja, uzgoja i zaštite.


Institut je snabdjeven laboratorijima,
staklenicima i oglednim poljima, a sve u
cilju proizvođenja topola sa boljim tehnološkim
svojstvima. Za proizvedeni rasadnički
materijal selektiranih klonova institut
daje garanciju u pogledu identiteta,
porijekla i zdravstvenog stanja. Godišnje
se proizvodi oko 80.000 hibrida.


Institut ima 3 odjela: biološki, tehnički
i fitopatološki. U biološkom odjelu radi se
na poboljšanju pojedinih vrsta topola i na
poboljšanju kultura topola.


Za uzgoj provodi se prirodna i kontrolirana
selekcija. Kod prirodne selekcije sabire
se sjeme sa najboljih i najotpornijih
hibrida i sije u rasadniku Instituta. Od
ponika se ostavljaju primjerci najboljih
uzgojnih svojstava, koji uz to pokazuju
otpornost prema raznim obolenjima. Kod
kontrolirane selekcije vrši se vještačko
oprašivanje ženskih cvjetova u izoliranom
prostoru u staklenicima, tako da dobivamo
sjeme, iz kojeg ćemo uzgojiti željenu
križanu vrstu. Prirodna selekcija je bolja
od uzgojne, jer daje garanciju s obzirom
na svojstva i otpornost. Uz ostala svojstva
klona važna je i brzina ožiljavanja i zarašćivanja
reznica. Hibridi, koji ta svojstva
nemaju, ne dolaze u obzir za podizanje
kultura. Vrijednost pojedinog klona na
raznim staništima ispituje se na staništima
drugih stanica. Za svaki pojedini klon
nalaze se potrebni podaci u matičnoj knjizi
i kartoteci, a fotosnimci u fototeki. U jeseni,
kad je napad Melampsore najjači,
vrše se nemilosrdna škartiranja zaraženih
primjeraka bez obzira na druge kvalitete,
a ostavljaju samo najbolji nezaraženi primjerci.


U tehničkom odjelu ispituju se tehnička
svojstva drveta. Nepoželjne su vrste sa
ekscentričnim srcem, tenzijskim drvom,
griješkama u anatomskoj građi tkiva i t.


d. U ovom odjelu nalazi se i kabinet sa
uzorcima tla i karakterističnim presjecima
drva.
U fitopatološkom odjelu ispituju se razna
oboljenja topola.


U institutu smo vidjeli 2 poprečna presjeka
talijanskog klona I — 214 u visini
prsnog promjera. Prvi je imao sa 4 i pol
godine 32 cm promjera bez kore, a drugi
sa 10 godina 48 cm promjera bez kore.
Svaki komentar je suvišan. Zemljište Instituta
je aluvijalni ilovasti pijesak u dolini
rijeke Po.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Nakon toga smo razgledali terenske objekte
od kojih se navađaju najkarakterističniji:


1. sadnice uzgojene iz sjemena nekontrolirane
provenijencije,
2. sadnice uzgojene iz reznica kontrolirane
provenijencije,
3. 2-godišnji primjerci koji su kalemljeni,
4. zbirka materijala koji će služiti za
ispitivanje ukrštavanja,
5. zbirka praotaca,
6. 8-godišnji primjerak američkog klona
72/51 prs. promjera 45 cm sa velikom
količinom tehn. drva, jakim prirastom i
sa relativno malo lišća,
7. površina na kojoj se sade u grupama
po 3 reznice od individua iz sjemena u svrhu
bodovanja.
8. 1-godišnje biljke bijele vrbe iz reznica.
9. sadnice klona —454 koji se preporuča
za obale vodotoka,
10. 7-godišnja sastojina u šesterokutnoj
sadnji sa jednostrukom i dvostrukom dozom
gnojenja,
11. simentalska goveda koja postizavaju
prosječno 600 kg težine za godinu dana.,
12. aparat za zaprašivanje gubara Goliath,
13. priključni stroj za vađenje biljaka,
14. plug sa sadnju barbatella,
15. ožilište 1,20 x 0.80 m, gdje se proizvode
prutovi iz kojih se prave reznice. Reznice
se prodaju nerezane u prutovima.
Za đubrenje 1 ha upotrebljava se smjesa
od 300 q stajskog đubra, 3—4 q kalijeve
soli, 3—4 q amonijskog (dušičnog) gnojiva
i 6—8 q superfosi´ata. Ako je tlo mršavo,
daje se povećana doza.


Kao osnovna svrha rasadnika smatra se
uzgajanje kvalitetno najboljih i prema bolestima
najotpornijih sadnica. Ovu tehniku
potpuno ßu savladali uzgojivši vlastite
klonove, od kojih je 1-214 najpoznatiji.
Ostale sorte kao Populus marila ndica,
P. serotina, P. robusta i


t. d. već su odavno napustili.
Nakon toga obišli smo seljačke kulture
euroamerićkih topola u dolini rijeke Po u
V a 1 e n z i. Ove kulture seljaci sijeku sa
6—8 godina i dobivaju celulozno drvo i
nešto pilanskih trupaca, iako je sugestija
Instituta da se ophodnja povisi na 15 godina,
da b; se dobilo više trupaca za ljuštenje.


Seljaci su djelimice napustili poljoprivrednu
proizvodnju i prihvatili rentabilniju


— uzgoj topola. Te su kulture vrlo lijepe i
stabla postižu sa 0—8 godina velike dimenzije.
Starost sastojina računa se od vremena
kad je sastojina osnovana, a starost
sadnica se ne pribraja pa je zapravo fizička
starost sastojina 2 godine veća.


Sadnice sa 2 godine visoke su 5—7 m. Prije
sadnje obrezuju se sve prostrane grane.


U Firenz i smo posjetili poznati Nacionalni
institut za drvo — Instituto nazionale
per legno. Ovdje nas je s radom Instituta
upoznao profesor Giordano . Nažalost,
kratkoća raspoloživog vremena —
jer je očekivao uskoro ekskurziju evropskih
eksperata za šumarstvo — nije mu
dopustila da se s/nama dalje zadrži. Ipak
je svojim sjajnim izlaganjem i demonstracijama
institutskih strojeva uspio da nam
dade letimični uvid u rad Instituta.


Time je stručni dio naše ekskurzije bio
dovršen. Kao tumač odlično nam je fungirao
kolega Ivan H r p k a, kojemu u ime
kluba najljepše zahvaljujemo na uloženom
trudu.


O doživljenim krasotama i umjetničkim
vrednotama Milana, Firenze, Valenze i Venecije
nije potrebno trošiti riječi, a i ne
spada u okvir ovog prikaza.


Učesnici ove kratke, ali naporne ekskurzije
ponijeli su sobom neizbrisive dojmove.


b) u jeseni iste godine organizirana je
autobusom od 20. — 22. studenog stručna
ekskurzija na relaciji Varaždin —Slavonski
Brod — Našice — Đurđenovac — Varaždin.
Potpisani nažalost nije prisustvovao
radi bolesti pa ovaj opis daje prema
bilješkama koje je dobio.


U Slavonskom Brodu učesnici
su razgledali pogone Drvno-industrijskog
poduzeća »Slavonija«. Jak dojam napravio
je pogon za izradu parketa sa većim dijelom
mehaniziranom proizvodnjom, pogon
za izradu furnira sa jednom ljuštilicom
modernog tipa, noževima za rezanje furnira,
modernim strojevima za lijepljenje i
sušionicom. Isto tako jak dojam napravio
je pogon za izradu panel-ploča sa modernim
strojevima (automatsko slaganje, bočno
lijepljenje furnira, rezanje i slaganje
srednjica te njihovo lijepljenje).


Učesnici su zatim razgledali plantažu
euroamerićkih topola Vijuš, koja pripada
također Dipu. Površina iznosi 183 ha. Najstarija
ima 6 godina, srednji promjer je
oko 21 cm, a srednja visina 15 m. Kao međukultura
dolazi krumpir i kukuruz. Plantaža
je vrlo lijepa i zaslužuje pažnju.


Na području šumarije Našic e učesnici
su imali prilike vidjeti uspjela čišćenja
guštika bukve i graba, pošumljavanje
borom te unošenje smrekovih (omorikovih)
i jelovih sadnica na degradirane površine.


U Drvno-industrijskom poduzeću Đur đenovac
pregledani su tamošnji pogoni.
Rad je mehaniziran. Poseban utisak na
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 77     <-- 77 -->        PDF

pravili su moderne hale, uređaji za transport
rezane građe, pogon za izradu parketa,
gdje se pored običnog izrađuje probno i
»lamel — parket«, moderna bačvarija, izrada
pokućstva i t. d.


U Virovitici su učesnici vidjeli novosagrađenu
šumsku cestu, mlade i srednjodobne
sastojine. Upalo je u oči veliko
učestvovanje lipe, koje dosiže i do 20 %>.
Velike štete kod pošumljavanja i u mladim
sastojinama čini jelenska divljač pa je
treba reducirati.


U Virovitici nalazi se Tvornica kalupa
sa modernim strojnim parkom. Prerađuje
se uglavnom grabovina, a izrađuju se sve
vrsti postolarskih kalupa i peta.


Na području šumarije Đurđevac
učesnici su imali prilike razgledati Đurđevačke
pijeske, koji su prije uspjelog smirivanja
i pošumljavanja bili pokretni živi
pijesci. Pošumljavanje je izvršeno crnim
i običnim borom i bagremom. Starije´sastojine
dobro su uspjele obzirom na prilike
u kojima su uzgajane.


Učesnici su zatim razgledali vrlo lijepu
sastojinu crne johe, dijelom iz sjemena, a
dijelom iz panja. To je zaista elitna sastojina,
u kojoj nijesu rijetka stabla sa 30 m
visine, a učešće tehničkog drva penje se i
do 80%.


U Repašus u razgledali sastojine euroameričke
topole, lovno gospodarstvo i lovački
dvorac, snabdjeven svim komforom.


Raznolikost objekata, bogat sadržaj,
spremnost i susretljivost stručnih rukovc
dilaca poduzeća i šumarija dali su ovoj
ekskurziji svoje obilježje. Tkogod je prisustvovao,
imao je prilike da mnogo što
korisnog vidi i da to u vlastitoj praksi
primijeni.


Mi smo zemlja sa bogatom
šumarskom tradicijom i mnogo
šta imademo i bolj-e i ljep še
nego u inozemstvu, ali je
potrebno da se prvi sami s tim
upozna mo.


2. Saradnja s drugim klubovima i društvima,
matičnim Šumarskim društvom NR
Hrvatske i pojedincima.
Tokom 1959. godine primili smo u posje


te više šumarskih klubova kao i Šumar


sko društvo NR Hrvatske, koje su naro


čito interesirali tlantažni uzepj euroame


ričkih topola na našem području i uzgojno


lovište Zelendvor.


Saradnja sa Lugarskim klubom u Varaž


dinu (za kotar Varaždin i Čakovec) bila je


dobra te je potpisani prisustvovao 11. II.


1960. godišnjoj skupštini.


Ovaj naš lugarski klub dosad je pokazao
vrlo slabu aktivnost, članovi se prema klubu
odnose indiferentno pa su na godišnjoj


skupštini dane sugestije, kako da se rad
kluba oživi.


Isto tako prisustvovao je naš delegat i
na skupštini Lugarskog kluba Krapina, koji
je pokazao nešto veću aktivnost u radu.


Od većih ekskurzija koje smo primili u
posjete, spominje se samo ekskurzija Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije 26. ožujka 1959. godine.


Nastavljena je saradnja sa podružnicom
Hortikulturnog udruženja NR Hrvatske u
Varaždinu pa je potpisani prisustvovao kao
delegat godišnjoj skupštini 1. ožujka 1959.
godine.


Naša saradnja bila je i ove godine živa
sa Turističkim društvom i Turističkim savezom
kotara Varaždin te je potpisani prisustvovao
kao delegat kluba i na godišnjoj
skupštini 5. travnja 1959. godine.


Postojali su dodiri i sa Planinarskim
društvom »Ravna Gora« u Varaždinu, ali
smatram da bi ovdje saradnja trebala biti
još prisnija.


Smatram, da je za propagandu šumarstva
od najveće, koristi povezivanje sa
planinarskim, turističkim, hortikultumim,
biološkim i ostalim društvima. Ljudi koji
vole prirodu, ali mogu u nju dolaziti samo
kad im to slobodno vrijeme dopušta, željnj
su čuti koju živu riječ od stručnjaka, koji
se u najsavršenijoj biljnoj zajednici—šumi
po službenoj dužnosti gotovo svaki dan
kreću i o njoj daleko više znadu.


Učlanimo se u takva društva, održimo


koje popularno predavanje, žrtvujmo koju


nedjelju za zajednički izlet u prirodu !


Ta naša žrtva brzo će se isplatiti, jer će
nam ti ljudi postati pravi saradnicj, saveznici
i živi propagatori, i na taj način olakšati
naš rad. Otpast će prigovor, da šumari
brane šumu samo radi vlastitog interesa.


Svojevremeno je Šumarski klub u Gospi


ću zaključio, da se svi članovi upišu u pla


ninarska društva pa mislim da bi tako i


drugi klubovi trebali postupati.


Naša saradnja sa matičnim Šumarskim


društvom NR Hrvatske bila je dobra, ali


je mogla biti bolja.


Naši delegati prisustvovali su godišnjoj


skupštini i ekskurzijama Šumarskog druš


tva NR Hrvatske dne 30. i 31. svibnja 1959.


god. u Osijeku.


Zatim smo prisustvovali svečanom ple


numu u čast proslave 40-godišnjice SKJ i


SKOJ-a 19. prosinca 1959. god. u Zagrebu.


Nažalost, ekskurziji u NR Srbiju od 10.


— 20. svibnja 1959. godine nismo mogli
prisustvovati radi pomanjkanja sredstava.
Kad je u Jugoslaviju došao naš znanac
iz Italije, poznati stručnjak za uzgoj topola
Dr. Silvio May, naš klub ga je pri


267