DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 74     <-- 74 -->        PDF

7. O nekim negativnim pojavama u vezi
sa izradom investicionih programa i projekata
u industriji drveta i šumskoj privredi
— Plenum usvaja u celini referat »O nekim
negativnim pojavama u vezi sa izradom
investicionih programa i projekata
u industriji drveta i šumskoj privredi«.
— Plenum ističe potrebu da se u smislu
preporuka u referatu nastavi sa akcijom
na suzbijanju negativnih pojava u vezi sa
projektovanjem u industriji drveta i šumskoj
privredi.
Naročito se ističe potreba da se ova akcija
prenese u opštinska i sreska društva.


— Usvajajući referat »O nekim negativnim
pojavama u vezi sa izradom investicionih
programa i projekata u industriji
drveta i šumskoj privredi« i stavljajući u
zadatak svim inženjerima i tehničarima da
se bore protiv onih pojava, Plenum želi da
se ogradi od svih tih pojava, kao i da ih
oštro osuđuje.
— Da bi se svi članovi Saveza ITŠIDJ
upoznali sa dosadašnjim radom Saveza po
ovom pitanju Plenum zadužuje Pretsedništvo
da na osnovu referata izradi posebne
zaključke o nekim negativnim pojavama
u vezi sa izradom investicionih programa
i projekata u industriji drveta i šumskoj
privredi. Ove zaključke treba objaviti
u svim časopisima republičkih društava.
Takođe ove zaključke treba dostaviti Investicionoj
banci. Sekretarijatu SIV-a za
poljoprivredu i šumarstvo i dr.
— Savez ITJ upoznati sa ovom akcijom
i nastojati da se ona pokrene i u drugim
savezima.
8.
Dosadašnja iskustva i dalje smernice
rada sa drvećem brzoga rasta
— Plenum prihvata podneti referat o
dosadašnjim iskustvima i daljim smernicama
u radu sa drvećem brzoga rasta i
konstatuje da su dosadašnji rezultati opravdali
nastojanja i napore na ovom
polju.
— Plenum smatra da i dalje treba nastaviti
sa radom na podizanju drveća brzoga
rasta koristeći pri tome naša dosadašnja
iskustva.
9. Razno
— Plenum prihvata predlog ing. Zdravka´
Turka da je potrebno izraditi standarde
u šumskoj privredi i zadužuje Pretseđništvo
da ovo pokrene u Udruženju šumskoprivrednih
organizacija.
— Takođe se zadužuje Pretsedništvo da
u Udruženju šumsko-privrednih organizacija
pokrene pitanje oslobađanja inženjera
i tehničara od suvišnih administrativnih
poslova.


— Plenum prihvata predlog ing. Zvonka
Potočića da Savez ITŠIDJ preduzme akciju
kod ekonomskih fakulteta u zemlji da
uvedu »Ekonomiju šumarstva« kao izborni
predmet, kako je to već na Ekonomskom
fakultetu u Zagrebu. Ing. Zvonko
Potočić izradiće detaljno obrazloženjedostaviti ga Pretsetništvu.
— Prihvata se predlog da se XVIII Plenu
održi u Zadru krajem septembra o. g.
Društvo Hrvatske izvršiće sve tehničke
pripreme za rad Plenuma i ekskurziju koju
treba održati posle Plenuma.


RAD ŠUMARSKOG KLUBA


VARAŽDIN U 1959. GODINI


Od zadnje godišnje skupštine, održane


14. veljače 1959. godine u Stubičkim Toplicama,
šumarski klub Varaždin nastavio je
dosadašnji uspješni rad i razvio je višestruku
djelatnost, koju ćemo opisati u slijedećim
točkama:
1. Stručno uzdizanje članstva
2. Saradnja sa ostalim klubovima, društvima,
matičnim Šumarskim društvom NR
Hrvatske i pojedincima
3. Ostali rad kluba.
1. Stručno uzdizanje članstva
Za stručno uzdizanje članstva smatrali
smo da su najpodesniji seminari sa ekskurzijama,
referati, diskusija i objašnjenja
koja se daju na pojedinim objektima.


Još na prošloj godišnjoj skupštini bilo je
zaključeno da se održe dvije veće ekskurzije
i to jedna u Italiju i jedna na području
naše države.


U Italiju željeli smo ići, da se na najuspjelijim
kulturama euroameričkih topola
vlastitim očima uvjerimo o uspjesima uzgoja
i da na sličan način priđemo osnivanju
takovih kultura kod nas, zatim da vidimo
proizvodnju stolica, a sigurno je da
nas je ta divna zemlja privlačila i svojim
kulturno-historijskim spomenicima, umjetničkim
djelima i prirodnim ljepotama.


Na području naše države željeli smo vidjeti
naše plantaže euroameričkih topola,
uspjela pošumljavanja klasičnim šum. vrstama,
čišćenja, prorede, pošumljavanja živih
pijesaka, zatim preradu trupaca, naročito
hrastovine i ostalu preradu drva.


a) Ekskurzija u Italiju ostvarena je od
14.—21. rujna 1959. godine i u njoj je učestvovao
21 član kluba i 2 politička predstavnika
kotara Čakovec i Varaždin. Ekskurzija
je održana na relaciji: Zagreb —