DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 73     <-- 73 -->        PDF

a koje je Plenum usvojio, Plenum preporučuje
svim časopisima da ovaj referat
štampaju.


3.
Pripreme za održavanje IV Kongresa
Saveza ITŠIDJ
Plenum smatra da IV Kongres Saveza
ITŠIDJ treba održati u 1961. godini i to po
mogućstvu u maju. Ako nije moguće izvršiti
sve pripreme do maja 1961. godine,
onda da se Kongres održi u jesen iste
godine.


— Zadužuje se društvo Hrvatske da u
dogovoru s Pretsedništvom odredi mesto
održavanja kongresa, kao i da otpočne sa
tehničkim pripremama za Kongres.
— U vezi s mestom preporučuje se Zagreb,
s obzirom da je to republički politički
i privredni centar. Ukoliko nije moguće
u Zagrebu da se održi Kongres, onda
se preporučuje Rijeka, odnosno Opatija.
— U dnevni red IV. Kongresa, pored rada
Saveza ITŠIDJ u proteklom periodu,
treba staviti i savetovanje o temi »Suština
i značaj petogodišnjeg plana razvitka
šumske privrede i industrije za preradu
drveta i mere za njegovu realizaciju.
Pored osnovnog referata sa gornjim naslovom
kroz koreferate treba obraditi i
neka važnija pitanja u vezi sa sprovođenjem
petogodišnjeg plana kao: prelaz šumskih
gazdinstava na status privrednih poduzeća;
školstvo i kadrovi, kompleksno nagrađivanje
u šumskoj privredi i industriji
za preradu drveta i dr.


— Na sednici Pretsedništva u junu o. g.
razmotriti detaljnije koje referate treba
obraditi i ko će biti obrađivači.
Na jesenjem plenumu konačno utvrditi
program IV. Kongresa, kao i mesto i vreme
održavanja.


— Zadužuje se Pretsedništvo da sa odlukom
o održavanju IV. Kongresa upozna
Socijalistički savez i Savez ITJ.
4.
Pripreme za Kongres đrvođeljskih
radnika
— Plenum preporučuje svim svojim članovima
da, ukoliko uzimaju učešća na
Kongresu đrvođeljskih radnika, što bolje
prouče materijale i u svojim diskusijama
dadu podršku Kongresu .
— Nije potrebno da Savez ITŠIDJ zauzima
neki svoj stav u odnosu na pripremljeni
materijal.
— Za pretstavnike Saveza na Kongresu
đrvođeljskih radnika određuju se Pretsednik
i Sekretar Saveza. Oni će u ime Saveza
da pozdrave Kongres.
5. Program savetovanja i seminara
u 1960. godini
— Plenum prihvata da se u 1960. godini
održe sledeća savetovanja:
a) Savetovanje o mestu i ulozi fitocenologije
u šumskoj privredi. Ovo Savetovanje
treba da se održi zajedno sa savetovanjem
o šikarama u Makedoniji, a u saradnji
sa Udruženjem šumsko-privrednih organizacija.
Za nosioca referata o mestu i
ulozi fitocenologije u šumskoj privredi određuje
se dr. Milan Anić, a prof. ing. Fazlija
Alikalfić i dr. Toma Bunuševac sarađivaće
na obradi pomenutog referata.


b) Plenum prihvata da Savez kao jedan
od organizatora uzme učešće na Savetovanju
o unapređenju proizvodnje u privredno-
ekonomskim šumama u Sarajevu, kao
i na Savetovanju o mehanizaciji, koje organizuje
Udruženje šumsko-privrednih organizacija.


— Plenum zadužuje Pretsedništvo da sa
Udruženjem šumsko-privrednih organizacija
prouči pitanje zajedničkog i organizovanog
održavanja seminara i umnožavanje
materijala, kako bi isti mogli da dobiju
i oni stručnjaci koji ne mogu da učestvuju
u radu seminara.
6. Izvještaj
o radu Nacionalnog komiteta
Međunarodne
unije šumarskih instituta
JUFRO


Plenum zadužuje Pretsedništvo Saveza
da sa Saveznim savetom za naučni rad
raspravi pitanje kompetencija koje mogu
da se prenesu na Nacionalni komitet, kako
u pogledu veza sa inostranstvom, tako
i u pogledu njegove delatnosti u zemlji.
Tek posle toga pristupiti izradi pravila Nacionalnog
komiteta. Ovo pitanje treba razmotriti
i u vezi sa novim Statutom Saveza
ITJ koje predviđa formiranje Komisije za
naučni rad pri stručnim savezima.


— Za sada Nacionalni komitet treba da
ima, kao što je imao i pri Akademskom
savetu, samo reprezentativnu ulogu prema
inostranstvu.
— Plenum zadužuje Pretsedništvo da
preduzme mere za obezbeđenje potrebnih
sredstava za odlazak dr. Tome Bunuševca
na zasedanje Izvršnog odbora Međunarodne
unije šumarskih instituta u SAD.
— Plenum takođe zadužuje Pretsedništvo
da se kod nadležnih informiše o tome
da li se može u našoj zemlji u 1965. godini
održati naredni kongres JUFRO-a, kako
bi u vezi sa ovim mogao da zauzme određeni
stav dr. Toma Bunuševac na zasedanju
Izvršnog odbora JUFRO.
263