DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 72     <-- 72 -->        PDF

dužnost člana Pretsedništva, jer odlazi na
dužnost van zemlje.


— Na predlog Društva Hrvatske Plenum
kooptira za člana Pretsedništva druga ing.
Bogomila Čopa. Takođe Plenum smatra da
nije potrebno birati novog potpretsednika.
— Pozivaju se republička društva da pristupe
usklađivanju organizacione strukture
u duhu novog Statuta SITJ donetog na
V Kongresu ITJ. O svim promenama treba
obaveštavati Savez.
— Da bi se ubrzalo rasturanje preostalih
knjiga koje je izdao Savez, Plenum zadužuje
republička društva da se prime toga
posla, s tim što će od prodatih knjiga zadržati
određeni procenat. Zadužuje se Pret
sedništvo da srazmerno broju članova odredi
broj knjiga koji će se dostaviti društvima
za rasturanje, kao i rabat za prodate
knjige.


— Zadužuje se Pretsedništvo da što pre
održi sastanak sa pretstavnicima stručne
štampe na kome bi se razmotrila sva pitanja
u vezi sa izdavačkom djelatnošću.
Ovaj sastanak održati posle plenuma Komisije
za štampu Saveza ITJ, na kojem
treba da se donesu uputstva za rad komisija
za štampu pri stručnim savezima.
Za XVIII Plenum treba podneti referat


o problemima stručne štampe i predloge
za dalji rad.
— Plenum u načelu prihvata predlog
Pretsedništva da se organizuje seminar o
tehnici rada u šumskoj privredi za koji
treba pozvati ing. Durra, saradnika Instituta
ü Mariabrunu. Ovu akciju treba sprovesti
u saradnji sa Udruženjem šumskoprivrednih
organizacija.
— U vezi sa izgradnjom doma SITJ Plenurn
prihvata predlog Pretsedništva da iSITŠIDJ uzme učešće sa iznosom od 3 miliona
dinara, što treba da uplati u ratama
tokom 3 godine. U 1960. godini treba uplatiti
iznos od 500.000 dinara. Ovaj iznos od
3 miliona dinara pretstavlja pretplatu na
stanarsko pravo, odnosno odgovarajući deo
prostora u novom domu.
— Zadužuje se Pretsedništvo da u Sekretarijatu
SIV-a za poljoprivredu i šumarstvo
urgira što hitnije donošenje Pravilnika
o polaganju stručnih ispita u šumskoj
privredi i industriji za preradu drveta.
— Takođe se zadužuje Pretsedništvo da
pokrene pitanje jačanja sektora za šumarstvo
u Sekretarijatu SIV-a za poljoprivredu
i šumarstvo. Sadašnji broj stručnjaka
u ovom sektoru nije dovoljan za obavljanje
obimnih zadataka šumske privrede.
— Pozivaju se republička društva da
razmotre predloge za počasne i zaslužne
članove SITJ. Kada se od SITJ dobiju razrađena
pravila i uputstva o izboru počasnih
i zaslužnih članova, biće odmah dostavljeni
svakom republičkom društvu.


— Zadužuje se Pretsedništvo da u duhu
ranijih zaključaka o terminologiji organizuje
u saradnji sa Društvom Hrvatske sastanak
na kome će se razmotriti ovo pitanje
i dati predloži za dalji rad.
— Plenum prihvata izveštaj o ostvarenim
prihodima i rashodima za protekli period,
kao i predlog budžeta za 1930. godinu,
s tim što se sredstva dobijena dotacijom
iz državnog budžeta mogu trošiti namenski.
onako kako je to i traženo od Sekretarijata
za finansije.
— Plenum odobrava pozajmicu Društvu
Slovenije u iznosu od 350.000 dinara za
štampanje skripata za kurs montera žičara.
— Plenum prihvata predlog da se članovima
Pretsedništva povećaju dnevnice na
2.000 dinara. Sindikat i druge organizacije
takođe isplaćuju svojim funkcionerima
dnevnice u ovoj visini.
— Plenum prihvata predlog Pretsedništva
da se pristupi izradi i štampanju uput
stava za vršenje proreda i negu mladika
i da za to treba tražiti od Udruženja industrije
celuloze i papira pomoć.
Izradu Uputstva poveriti Društvu Hrvatske,
a uz saradnju stručnjaka iz ostalih
republika. Na ovom zadatku treba obezbediti
saradnju Saveza Poljoprivredno-šumarskih
komora i Udruženja šumsko-privrednih
organizacija.


2. Uloga i zadaci inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije u
daljem razvitku komunalnog sistema, kao
i na unapređenju šumske privrede
i industrije drveta.
— Plenum prihvata podneti referat o
ulozi i zadacima inženjera i tehničara u
razvitku komunalnog sistema, kao i na
unapređenju šumske privrede i industrije
drveta i konstatuje da su njime pokrenuta
najaktuelnija pitanja u vezi sa društvenim
radom inženjera i tehničara šumarstva
i industrije drveta.
— Plenum ističe potrebu šireg aktiviranja
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije u komuni i srezu. a naročito
u sprovođenju odluka V Kongresa SSRNJ
i V Kongresa ITJ.
— Plenum posebno ističe da je u ovoj
etapi razvitka šumske privrede i industrije
drveta naročito važno da naše stručne organizacije,
a u prvom redu opštinske i komunalne,
prihvate nove koncepcije i da
postanu nosioci primene savremenih tehnoloških
procesa u proizvodnji.
— Da bi se naše organizacije upoznale
sa zadacima koji su u referatu navedeni.