DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 71     <-- 71 -->        PDF

tijesno vezane sa proizvodnim organizacijama.
Pokusne stanice snabdijevaju sjemenom,
prodaju sadnice, daju savjete gospodarstvima
za koje ne treba odobrenja


DRUŠTVENE VIJESTI


ZAKLJUČCI


XVII PLENUMA SAVEZA INŽENJERA I


´


TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE
INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE


XVII Plenum Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Jugoslavije
održan je 13. i 14. maja 1960. god.
na Iriškom Vencu (Fruška Gora).


Plenum je radio po sledećem dnevnomiredu:
,


1. Izveštaj o radu Pretsedništva između
XVI i XVII Plenuma;
2. Uloga i zadaci inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije u daljem razvitku
komunalnog sistema kao i na unapređenju
privrede i industrije đrveta;
3. Pripreme za održavanje IV Kongresa
ITŠIDJ;
4. Pripreme za Kongres drvodjelskih
radnika;
5. Program savetovanja i seminara uj1960. godini;
6. Izveštaj o radu Nacionalnog komiteta
međunarodne unije šumarskih instituta;
7. O nekim negativnim pojavama u vezi1s izradom investicionih programa i projekata
u industriji drveta i šumskoj privredi;
e


8. Dosadašnja iskustva i dalje smernice
rada sa drvećem brzoga rasta;


9. Razno.
Za svaku od navedenih tačaka, pripremljeni
su i učesnicima podeljeni pismeni referati,
koji su služili kao osnova za diskusiju
sem za tačke 3, 4 i 5, za koje su poslužili
usmeni referati.
Kako se ovaj Plenum održava neposredno
posle V Kongresa SSRNJ i V Kongresa
aainženjera i tehničara Jugoslavije Pretsedništvo
je smatralo da u dnevni red treba
aauneti i neka važna pitanja koja su na ovimtikongresima tretirana i da razmotri zadatke
koji se postavljaju pred Savez ITŠIDJr,
,,
kao stručnu i društvenu organizaciju, a
aakoji proizlaze iz rezolucije ova dva kongresa.
Plenum je prihvatio ovakav stav Pretsedništva.


više instance. Ta velika samostalnost terenskih
pokusnih ustanova pozitivno se
odrazuje na proizvodnoj djelatnosti šumoprivređe.
Đuro Knežević


Posle iscrpne analize i diskusije po svim
tačkama dnevnog reda. Plenum je doneo
sledeće zaključke:


1.
Izveštaj o radu Pretsedništva između
XVI i XVII Plenuma
Plenum prihvata u celini izveštaj o radu
Pretsedništva i konstatuje da je u proteklom
periodu aktivnost Pretsedništva bila
pravilno usmerena na realizaciju zaključaka
ranijih plenuma.


Pretsedništvu se stavlja u zadatak da i
dalje prati rad na izradi novog petogodišnjeg
plana i rad na izradi Nacrta zakona
o šumama.


— Plenum prihvata izveštaj pretsednika
Saveza druga ing. Rajice Đekića o njegovoj
poseti pretsedniku Savezne narodne
skupštine, drugu Petru Stamboliću. U vezi
sa ovim Plenum zadužuje Pretsedništvo da
u jesen ove godine organizuje posetu jedne
delegacije Saveza drugu Petru Stamboliću,
da bi pretsednika Savezne narodne skupštine
informisala o najaktuelnijim problemima
šumske privrede i industrije za preradu
drveta. Ovu posetu obaviti pre jesenjeg
zaseđanja Savezne skupštine ,pošto
se očekuje da će se na ovom zasedanju
razmatrati Zakon o šumama i neka druga
pitanja iz oblasti šumske privrede i industrije
za preradu drveta.
— Plenum takođe zadužuje Pretsedništvo
da organizuje posetu delegacija Pretsedništva
i ostalim političkim i privrednim
rukovodiocima o kojima je bilo reci na
XVI Plenumu, a što se nije moglo ostvariti
u proteklom periodu, sa ciljem da se ovi
upoznaju sa problemima šumske privrede
i industrije za preradu drveta. Tom prilikom,
kao što je i ranije odlučeno, predati
im komplete publikacija Saveza.
— Pozivaju se republička društva, odnosno
savezi, da u smislu ranijih zaključaka,
ukoliko to već nisu učinili, organizuju posete
i predaju publikacije političkim i privrednim
rukovodiocima svoje republike,
— Plenum konstatuje da dosadašnji član
Pretsedništva i potpretsednik drug ing.
Brako Matić nije, zbog svoje zauzetosti,
uzimao učešća u radu Pretsedništva, kao
i da ubuduće pogotvu neće moći da vrši


ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 72     <-- 72 -->        PDF

dužnost člana Pretsedništva, jer odlazi na
dužnost van zemlje.


— Na predlog Društva Hrvatske Plenum
kooptira za člana Pretsedništva druga ing.
Bogomila Čopa. Takođe Plenum smatra da
nije potrebno birati novog potpretsednika.
— Pozivaju se republička društva da pristupe
usklađivanju organizacione strukture
u duhu novog Statuta SITJ donetog na
V Kongresu ITJ. O svim promenama treba
obaveštavati Savez.
— Da bi se ubrzalo rasturanje preostalih
knjiga koje je izdao Savez, Plenum zadužuje
republička društva da se prime toga
posla, s tim što će od prodatih knjiga zadržati
određeni procenat. Zadužuje se Pret
sedništvo da srazmerno broju članova odredi
broj knjiga koji će se dostaviti društvima
za rasturanje, kao i rabat za prodate
knjige.


— Zadužuje se Pretsedništvo da što pre
održi sastanak sa pretstavnicima stručne
štampe na kome bi se razmotrila sva pitanja
u vezi sa izdavačkom djelatnošću.
Ovaj sastanak održati posle plenuma Komisije
za štampu Saveza ITJ, na kojem
treba da se donesu uputstva za rad komisija
za štampu pri stručnim savezima.
Za XVIII Plenum treba podneti referat


o problemima stručne štampe i predloge
za dalji rad.
— Plenum u načelu prihvata predlog
Pretsedništva da se organizuje seminar o
tehnici rada u šumskoj privredi za koji
treba pozvati ing. Durra, saradnika Instituta
ü Mariabrunu. Ovu akciju treba sprovesti
u saradnji sa Udruženjem šumskoprivrednih
organizacija.
— U vezi sa izgradnjom doma SITJ Plenurn
prihvata predlog Pretsedništva da iSITŠIDJ uzme učešće sa iznosom od 3 miliona
dinara, što treba da uplati u ratama
tokom 3 godine. U 1960. godini treba uplatiti
iznos od 500.000 dinara. Ovaj iznos od
3 miliona dinara pretstavlja pretplatu na
stanarsko pravo, odnosno odgovarajući deo
prostora u novom domu.
— Zadužuje se Pretsedništvo da u Sekretarijatu
SIV-a za poljoprivredu i šumarstvo
urgira što hitnije donošenje Pravilnika
o polaganju stručnih ispita u šumskoj
privredi i industriji za preradu drveta.
— Takođe se zadužuje Pretsedništvo da
pokrene pitanje jačanja sektora za šumarstvo
u Sekretarijatu SIV-a za poljoprivredu
i šumarstvo. Sadašnji broj stručnjaka
u ovom sektoru nije dovoljan za obavljanje
obimnih zadataka šumske privrede.
— Pozivaju se republička društva da
razmotre predloge za počasne i zaslužne
članove SITJ. Kada se od SITJ dobiju razrađena
pravila i uputstva o izboru počasnih
i zaslužnih članova, biće odmah dostavljeni
svakom republičkom društvu.


— Zadužuje se Pretsedništvo da u duhu
ranijih zaključaka o terminologiji organizuje
u saradnji sa Društvom Hrvatske sastanak
na kome će se razmotriti ovo pitanje
i dati predloži za dalji rad.
— Plenum prihvata izveštaj o ostvarenim
prihodima i rashodima za protekli period,
kao i predlog budžeta za 1930. godinu,
s tim što se sredstva dobijena dotacijom
iz državnog budžeta mogu trošiti namenski.
onako kako je to i traženo od Sekretarijata
za finansije.
— Plenum odobrava pozajmicu Društvu
Slovenije u iznosu od 350.000 dinara za
štampanje skripata za kurs montera žičara.
— Plenum prihvata predlog da se članovima
Pretsedništva povećaju dnevnice na
2.000 dinara. Sindikat i druge organizacije
takođe isplaćuju svojim funkcionerima
dnevnice u ovoj visini.
— Plenum prihvata predlog Pretsedništva
da se pristupi izradi i štampanju uput
stava za vršenje proreda i negu mladika
i da za to treba tražiti od Udruženja industrije
celuloze i papira pomoć.
Izradu Uputstva poveriti Društvu Hrvatske,
a uz saradnju stručnjaka iz ostalih
republika. Na ovom zadatku treba obezbediti
saradnju Saveza Poljoprivredno-šumarskih
komora i Udruženja šumsko-privrednih
organizacija.


2. Uloga i zadaci inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije u
daljem razvitku komunalnog sistema, kao
i na unapređenju šumske privrede
i industrije drveta.
— Plenum prihvata podneti referat o
ulozi i zadacima inženjera i tehničara u
razvitku komunalnog sistema, kao i na
unapređenju šumske privrede i industrije
drveta i konstatuje da su njime pokrenuta
najaktuelnija pitanja u vezi sa društvenim
radom inženjera i tehničara šumarstva
i industrije drveta.
— Plenum ističe potrebu šireg aktiviranja
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije u komuni i srezu. a naročito
u sprovođenju odluka V Kongresa SSRNJ
i V Kongresa ITJ.
— Plenum posebno ističe da je u ovoj
etapi razvitka šumske privrede i industrije
drveta naročito važno da naše stručne organizacije,
a u prvom redu opštinske i komunalne,
prihvate nove koncepcije i da
postanu nosioci primene savremenih tehnoloških
procesa u proizvodnji.
— Da bi se naše organizacije upoznale
sa zadacima koji su u referatu navedeni.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 73     <-- 73 -->        PDF

a koje je Plenum usvojio, Plenum preporučuje
svim časopisima da ovaj referat
štampaju.


3.
Pripreme za održavanje IV Kongresa
Saveza ITŠIDJ
Plenum smatra da IV Kongres Saveza
ITŠIDJ treba održati u 1961. godini i to po
mogućstvu u maju. Ako nije moguće izvršiti
sve pripreme do maja 1961. godine,
onda da se Kongres održi u jesen iste
godine.


— Zadužuje se društvo Hrvatske da u
dogovoru s Pretsedništvom odredi mesto
održavanja kongresa, kao i da otpočne sa
tehničkim pripremama za Kongres.
— U vezi s mestom preporučuje se Zagreb,
s obzirom da je to republički politički
i privredni centar. Ukoliko nije moguće
u Zagrebu da se održi Kongres, onda
se preporučuje Rijeka, odnosno Opatija.
— U dnevni red IV. Kongresa, pored rada
Saveza ITŠIDJ u proteklom periodu,
treba staviti i savetovanje o temi »Suština
i značaj petogodišnjeg plana razvitka
šumske privrede i industrije za preradu
drveta i mere za njegovu realizaciju.
Pored osnovnog referata sa gornjim naslovom
kroz koreferate treba obraditi i
neka važnija pitanja u vezi sa sprovođenjem
petogodišnjeg plana kao: prelaz šumskih
gazdinstava na status privrednih poduzeća;
školstvo i kadrovi, kompleksno nagrađivanje
u šumskoj privredi i industriji
za preradu drveta i dr.


— Na sednici Pretsedništva u junu o. g.
razmotriti detaljnije koje referate treba
obraditi i ko će biti obrađivači.
Na jesenjem plenumu konačno utvrditi
program IV. Kongresa, kao i mesto i vreme
održavanja.


— Zadužuje se Pretsedništvo da sa odlukom
o održavanju IV. Kongresa upozna
Socijalistički savez i Savez ITJ.
4.
Pripreme za Kongres đrvođeljskih
radnika
— Plenum preporučuje svim svojim članovima
da, ukoliko uzimaju učešća na
Kongresu đrvođeljskih radnika, što bolje
prouče materijale i u svojim diskusijama
dadu podršku Kongresu .
— Nije potrebno da Savez ITŠIDJ zauzima
neki svoj stav u odnosu na pripremljeni
materijal.
— Za pretstavnike Saveza na Kongresu
đrvođeljskih radnika određuju se Pretsednik
i Sekretar Saveza. Oni će u ime Saveza
da pozdrave Kongres.
5. Program savetovanja i seminara
u 1960. godini
— Plenum prihvata da se u 1960. godini
održe sledeća savetovanja:
a) Savetovanje o mestu i ulozi fitocenologije
u šumskoj privredi. Ovo Savetovanje
treba da se održi zajedno sa savetovanjem
o šikarama u Makedoniji, a u saradnji
sa Udruženjem šumsko-privrednih organizacija.
Za nosioca referata o mestu i
ulozi fitocenologije u šumskoj privredi određuje
se dr. Milan Anić, a prof. ing. Fazlija
Alikalfić i dr. Toma Bunuševac sarađivaće
na obradi pomenutog referata.


b) Plenum prihvata da Savez kao jedan
od organizatora uzme učešće na Savetovanju
o unapređenju proizvodnje u privredno-
ekonomskim šumama u Sarajevu, kao
i na Savetovanju o mehanizaciji, koje organizuje
Udruženje šumsko-privrednih organizacija.


— Plenum zadužuje Pretsedništvo da sa
Udruženjem šumsko-privrednih organizacija
prouči pitanje zajedničkog i organizovanog
održavanja seminara i umnožavanje
materijala, kako bi isti mogli da dobiju
i oni stručnjaci koji ne mogu da učestvuju
u radu seminara.
6. Izvještaj
o radu Nacionalnog komiteta
Međunarodne
unije šumarskih instituta
JUFRO


Plenum zadužuje Pretsedništvo Saveza
da sa Saveznim savetom za naučni rad
raspravi pitanje kompetencija koje mogu
da se prenesu na Nacionalni komitet, kako
u pogledu veza sa inostranstvom, tako
i u pogledu njegove delatnosti u zemlji.
Tek posle toga pristupiti izradi pravila Nacionalnog
komiteta. Ovo pitanje treba razmotriti
i u vezi sa novim Statutom Saveza
ITJ koje predviđa formiranje Komisije za
naučni rad pri stručnim savezima.


— Za sada Nacionalni komitet treba da
ima, kao što je imao i pri Akademskom
savetu, samo reprezentativnu ulogu prema
inostranstvu.
— Plenum zadužuje Pretsedništvo da
preduzme mere za obezbeđenje potrebnih
sredstava za odlazak dr. Tome Bunuševca
na zasedanje Izvršnog odbora Međunarodne
unije šumarskih instituta u SAD.
— Plenum takođe zadužuje Pretsedništvo
da se kod nadležnih informiše o tome
da li se može u našoj zemlji u 1965. godini
održati naredni kongres JUFRO-a, kako
bi u vezi sa ovim mogao da zauzme određeni
stav dr. Toma Bunuševac na zasedanju
Izvršnog odbora JUFRO.
263