DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Primeni savremenih tehnoloških procesa u šumskoj privredi i industriji
drveta treba danas prići i kao političkom zadatku koji pred nas postavlja V
Kongres SSRNJ.


»Današnji nivo naše privrede zahteva širu primenu savremenih tehnoloških
procesa. Intenzivniji naučno-istraživački rad i stvaranje sopstvenih tehničkih i
tehnoloških rešenja u pojedinim granama privrede postaju bitan uslov bržeg
i uspešnijeg napretka proizvodnih snaga (Zaključci V Kongresa SSRNJ).


Ovo je za nas utoliko važnije jer smo na početku primenjivanja savremenih
tehnoloških procesa, kako u šumskoj privredi tako i u industriji drveta. Osim
ovoga mi na ovom putu moramo da slamamo stare navike, konzervativizam,
birokratska shvatanja i raznorazne druge otpore koji su nekad i razumljivi ali
ne i opravdani.


Kada govorimo o novim i savremenim tehnološkim procesima ne mislimo
samo na plantažnu proizvodnju drveta brzog rasta. Proizvodne mogućnosti naših
t. zv. prirodnih šuma mogu se takođe znatno da povećaju primenom savremene
tehnike rada, a koju još uvek ne sprovodimo. Naš rad na unapređenju
šumske privrede treba da bude: »Organizovan rad na dva koloseka — proizvodnja
drveta u plantažama i u stabiliziranim, uređenim i pravilno negovanim prirodnim
šumama« (Referat: Plantažna proizvodnja drveta).


U industriji drveta takođe treba činiti velike napore u pravcu likvidiranja
zanatskog i poluzanatskog karaktera proizvodnje i niza zastarelih shvatanja o
proizvodnji, korišćenju sirovina itd.


Zato naša savetovanja, seminari, kursevi i sve akcije koje preduzimamo
treba da se nalaze na toj liniji. Dalji rad svih naših organizacija treba da se
odvija u pravcu usvajanja novih tehnoloških procesa od strane svih inženjera
i tehničara, njihovog stručnog osposobljavanja, zatim na analiziranju i popularisanju
onog što je već postignuto, uključivanju stručne štampe u borbu za
usvajanje novih metoda rada itd. Naročito treba usmeriti rad naših organizacija
na osposobljavanje inženjera da vrše ekonomsko-tehničke analize, da bolje i
savremenije pripremaju i organizuju proizvodnju, da uvođenju novih tehnoloških
procesa pristupaju organizovano, pripremljeno, dobro prostudirano, smireno
i sa daleko više smelosti i upornosti u pronalaženju novih rešenja.


Usvajanje i primena novih i savremenih tehnoloških procesa tesno je povezano
sa naučno istraživačkim radom. »Na sadašnjem stepenu razvitka proizvodnih
snaga u našoj zemlji naučno-istraživački rad treba smatrati nerazdvojnim
delom procesa razvoja tehnike u privredi socijalističkog društva i jednom
od njegovih bitnih elemenata. Primena rezultata naučno-istraživačkog rada u
našim uslovima treba da doprinese usavršavanju i racionalizaciji tehnoloških
procesa, povećanju proizvodnosti rada i smanjivanju troškova proizvodnje« (iz
Rezolucije V Kongresa ITJ). Imajući u vidu perspektivu razvoja šumske privrede
i industrije drveta i značaj naučno-istraživačkog rada za taj razvitak
inženjeri i tehničari šumarstva i industrije drva treba da se u duhu rezolucije


V Kongresa ITJ angažuju pre svega:


— na ostvarivanju što efikasnije i neposrednije veze naučno-istraživačkih
ustanova sa šumsko-privrednim preduzećima;
— na razvijanju i omasovljenju naučno-istraživačkog rada i sistematskom
osnivanju odeljenja, stanica ili laboratorija u samim privrednim organizacijama;
197