DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Pored nabrojenih 5 zona, možemo posebno
spomenuti tropska područja na jugu
Floride, obešumljene stepe koje se prostiru
sa sjevera na jug sredinom SAD između
zapadnih i istočnih šumskih masiva.
Amo spadaju Havaji, Portoriko i Aljaska.


Po broju vrsta drveća SAD zauzimaju
jedno od prvih mjesta na svijetu. Tu raste
oko tisuću vrsta drveća, ali industrijsko


Razdioba šuma SAD po


Kategorija vlasništva


Državne i društvene šume:
Federalne šume
Šume pojedinih država i mjesta


Svega:


Privatne šume:


Šume industrijalaca


Šume farmera


Ostale privatne šume


Svega:


Sveukupno:


Treba spomenuti i to, da većina privatnika
spada u kategoriju malih posjednika,
3875 tis. lica ima šum. parcele manje od 100
acre-a (40,5 ha); 586,5 tis. lica vlasnici su
šuma do 500 acre-a (202,5 ha); 46,3 tis. lica
gospodare sa površinom do 5.000 acre-a
(2025 ha); 2,3 tis. ljudi posjeduje kompleks
šuma do 50.000 acre-a (20.250 ha), a 283
Američanina imaju svaki više od 50.000
acre-a šuma.


Šumski fond SAD pored znatnih, prostranih
područja ima i malih šumica razbacanih
posred obradivih površina privatnika,
a to otežava upravljanje, čuvanje i
gospodarenje šumama. Zbog toga je Federalna
uprava šumama postavila pitanje


o ekvivalentnoj zamjeni površina između
države i privatnika. Nakon zamjene označile
bi se granice nacionalnih šuma stupovima
na dužini od 160.000 km. Zamjena tih
površina bila bi veoma poželjna radi racionalizacije
iskorišćavanja tla. ali ju je teško
ostvariti.
S obzirom na sirovinsku bazu SAD kao
cjelinu, valja priznati, da je prilično raz


značenje ima samo 16´5 vrsta. Među glavne
spadaju: žuti i bijeli bor, sitkanska i Engelmanova
omorika, duglasija i glavne vrste
bijelih i crvenih hrastova.


Značajni su i podaci o podjeli šuma SAD
prema kategoriji vlasništva. Skoro 3U šuma
pripada privatnicima, a V« Federalnoj
upravi šumama (vidi tablicu). Ta činjenica
daje pečat čitavoj šumoprivredi SAD.


Tablica 3
rijama vlasništva


Površina u milionima
acre-a ha %


103,1 41,7 21
27,2 11,0 6


130.3 52,7 27
62,4 25.3 13


165.2 66,9 34
130,7 52,9 26
358,3 145,1 73


488,6 197,8 100


novrsna i vrijedna i da ima nesumnjivo
uslove za dalji razvitak.


Ipak. ne smijemo zab\raviti da je prije
300 godina na teritoriju SAD bilo 800 miliona
acre-a (324 miliona ha) šuma industrijskog
značenja. Gotovo V3 šuma bijaše
posvema uništena, a pored toga nastavio se
tempo devastacije i rastao iz godine u godinu.
Međutim, kako tvrde stručnjaci, mjere
će se za očuvanje šuma ubuduće pojačati.
Nedavno je ministar poljoprivrede
predložio Senatu plan razvitka šumoprivrede
do godine 2.000.


Upravljanje je šumama veoma složeno,
jer su u odnosu na vlasništvo svrstane administrativno
pod 4 resora ( ne računajući
maloposjednike).


Državnim šumama u SAD upravlja Fe


deralna šumarska služba (kao jedna od


uprava Ministarstva poljoprivrede).


Šume su razdijeljene u 10 okruga ili
oblasti, a na čelo svake postavljen je
okružni (oblasni) šumar. Svaki se okrug dijeli
na šumska gospodarstva sa prosječnom
površinom od cea 1 milion acre-a (405.000
ha). Tih šum. gospodarstava ima 150, a na