DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 64     <-- 64 -->        PDF

STRANO ŠUMARSTVO


PETI SVJETSKI KONGRES ŠUMARA


Ove godine održat će se od 29. VII. do


19. IX. Peti svjetski kongres šumara u
zgradi sveučilišta u S e a 111 e-u (gradu
koji leži u dubokom zalivu Puget na zap.
obali USA nedaleko kanadske granice, a
ujedno je i najveća američka luka na Pacifiku).
Zadatak je Kongresa, da osvijetli
pitanje mnogostruke važnosti šume u životu
čovjeka.
Prvi je kongres održan u Rim u 1926.


g. na kom je bilo zastupano 58 država, a
radilo se u 4 sekcije: za statistiku i šumarsku
politiku (ekonomiku), za trgovinu
i drvarsku industriju, šumarsko-tehničke
probleme i šumarsku službu, za melioraciju
planinskih šuma i njihovu zaštitu.
Drugi je kongres bio u Budimpešti
1936. g. Njegov je rad obavljan u 9 sekcija:
problemi šumarske politike (ekonomike),
šumarske nastave i naučno-istraživačkih
radova, pitanja trgovine drvom, eksploatacije
i drvarske industrije, mehanizacije
u šumarstvu i kemijske tehnologije drva,
šumskih kultura, regulacije brdskih rijeka,
problemi zaštite prirode i turizma,
gospodarenja u tropskim šumama.


Treći svjetski šumarski kongres održan
je tek nakon Svjetskog rata II. u Hel sinki-
u 1949. g. sa učešćem 29 zemalja.
Tretirana su pitanja: šumskih kultura, eko
nomike, taksacije. eksploatacije, drvarske
industrije i obrade drva.


Četvrti je kongres b;o sazvan u Indiji
i održan 1954. g. na šumarskom institutu u
blizini grada Dera-Duna . Sudjelovalo
je 46 zemalja sa svih kontinenata. Radilo
se u 5 sekcija: opća pitanja šumarstva, koja
su tretirana na plenarnom zasjedanju;
drugo: zaštitna funkcija šume; onda, proizvodna
njezina funkcija; iskorišćavanje
šumskih produkata i konačno — tropsko
šumarstvo.


Taj je kongres došao do zaključka da
šuma i njezini proizvodi imaju veliko značenje
u svjetskoj ekonomici. Naročito je
važna hidrološka uloga šume. To je sažeto
u devizi: Šuma znači — vlagu; vlaga
znači — dobar urod; dobar urod znači —
ž:vot naroda.


Na ovogodišnjem Petom kongresu sudjelovat
će više od 1200 predstavnika iz 80
zemalja, a bavit će se uglavnom sa dva
problema: prvo — suvremenom strukturom
šuma i progresom svjetskog šumarstva, i
drugo: mnogostranim značenjem šume i
šumskih tala. O prvom će problemu biti
čitane rasprave o zaštiti šumskih resursa,


o vođenju gospodarenja u šumama i o glavnoj
liniji kojom ide današnje šumarstvo
i drvarska industrija. Uvodno će predanje
o značenju šumoprivrede u svjetskom
privrednom razvitku pročitati direktor šumarskog
odjeljenja FAO Organizacije ujedinjenih
naroda dr. E. G 1 e s i n g e r, a
uvodno predavanje o drugoj temi održat
će načelnik šumarske službe USA dr. R. E.
A r d 1 e. Niz će radova biti posvećen zaštitnoj
ulozi šume za režim voda i za tlo,
pašarenju i lovu, a i drugim aktualnim
pitanjima.
Kongres će imati ove sekcije: uzgajanje,
uređivanje, šum. genetika, zaštita,
ekonomika i politika, nastava, balneološko
značenje šuma i lov, iskorišćavanje,
sekcija za tropske šume i dr.


Američki će šumari organizirati za
učesnike kongresa niz izložaba i ekskurzija.


Po Les. Hoz. br. 4-1960. D. K.


INSTITUT ZA TOPOLE U CASALE
MONFERRATO


(Instituto di sperimentazione per la


Pioppicoltura — Casale Monferrato)


Krajem prošlog stoljeća bilježi se u Italiji
jača produkcija topola uslijed sve veće
potražnje industrije papira koja treba
zatnu količinu materijala za svoje pogone.
U to vrijeme izlaze prve norme za uzgoj
topala, propagandni materijali, upute i t. d.


Više od polovine stoljeća koje je prošlo
od toga vremena još je više potenciralo
značaj uzgoja topola, materijala koji je
naišao na široku primjenu ne samo kod
izrr.de papira već i u čitavom nizu drugih
grana industrije jakog potencijala kao što
je industrija šibica, ambalaže i t. d.


Siromaštvo na drvetu u Italiji, možda
i nije toliko ovisno o površini koju pokrivaju
šume koliko o njihovoj prirodi i maloj
proizvodnoj vrijednosti. Na 300.000 km8
površine koju zaprema Italija, na šume
otpada 56.000 km2 odnosno 19l0/o. To su
uglavnom visoke i niske šume listača, a u
manjoj mjeri četinjače niske proizvodnje.
Ovaj šumski fond daje godišnje oko
4,000.000 m3 listača i četinjača uz 600.000
m3 ogreva, 40.000 vagona ugljena i drugih
produkata, što ne može ni izdaleka da podmiri
potrebe koje se kreću oko 3—4,000.000
m3 neprerađenog i poluprerađenog drveta,
a ako se k tome pribroje prerađevine, cifra
se penje na 8,000.000 m3 u ukupnoj vrijednosti
od oko 80 milijardi lira.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Iznese brojke jasno ilustriraju zašto se
u posljednje vrijeme prišlo uzgoju topola
na široj osnovi posebno potaknutom od industrije
celuloze i papira. Od malih topolika
u Pijemontu uzgoj se proširio dolinom
Pada sve do mora na aluvijalnim tereni-


Institut za topole u Casale Monferrato


ma, zamjenjujući često jednogodišnje kulture,
neproduktivne vrbike pa čak i sastojine
vrednijih vrsta ali niskog prihoda, posebno
u plodnim dolinama oko Torina, Milana,
Parme, Cremone i t. d. Sada se računa
da ovi topolici mogu proizvesti oko
1,C00.000 m3 drveta godišnje.


Jasno je međutim da su se u ovakovoj
situaciji pojavili mnogi negativni momenti
koji su direktno utjecali na uzaoj i na iskorištavanje.
S jedne strane pritisak industrije,
a s druge nemogućnost zadovoljenja
potreba doveli su do toga, da su brojni topolici
korišteni prije zrelosti, upotrebljavali
su se neprovjereni hibridi i slično. Zaraze
na topolicima posebno 1928. g. bile su
posljedica tog nekontroliranog stanja, ali
i poticaj da se nešto poduzme. Industrija
celuloze i papira preuzela je inicijativu kako
bi se osigurao ravnomjeran i sve veći
priliv materijala u svrhu obezbjeđenja


ekonomičnosti i stalnosti industrijske proizvodnje.


Te iste godine iznesena je potreba genetskih
istraživanja topola, što industrija
odmah prihvaća (Cartiere Burgo) i taj je
zadatak povjeren Fito stanici u Villafranca
Piemonte. Kasnije se osniva institucija za
poboljšanje vrijednosti topola kao organ
Nacionalnog Komiteta za šumarstvo. Ova
organizacija traje do 1937., kad je na sastanku
uzgajivača topola u Casale Monferrato
zaključeno da se osnuje specijalizirani
institut koji će sprovesti kompletan program
naučnog istraživanja sa praktičkim
ogledima u cilju unapređenja proizvodnje
topola. Ta je zamisao ostvarena osnutkom
Instituta u Casale Monferrato obilno potpomognuta
od industrije celuloze i papira,
koji kasnije, 1952. potpuno prelazi pod Nacionalni
Zavod za celulozu i papir. Ova institucija
daje Institutu jači impuls u radu
kako u pravcu produbljavanja istraživačke
djelatnosti tako i u pravcu proširenja i učvršćena
spona sa praksom.


Kako vidimo, prvi poticaj za osnutak
Instituta je uslijedio nakon zabrinjavajuće
opasnosti od parazitarnih obolenja topolika
.posebno od proljetnog opadanja lišća
koje je olakšalo napad drugih obolenja na
oslabljenim sastojinama (Dothichiza, Cytospora,
Phloeomyzus i dr.).


Baš uslijed ovih opasnosti, jedan od primarnih
zadataka Instituta je da svojim radom
poboljša otpornost topola prema najopasnijim
oboljenjima. U prvo vrijeme Institut
se bavio specijalnim istraživanjima
tehnoloških svojstava topola; što je kasnije
prešlo u djelokrug rada tehnološke sekcije
Polj. šum. centra u Rimu. Čitav rad Instituta
obazire se na potrebe svih grana industrije
koje koriste topolu. U tu je svrhu
Institut podijeljen u 4 sekcije: biologija i
uzgoj, zaštita, ekonomika i eksperimentalno
dobro.


Sekcija za biologiju i uzgoj je nastavila
rad selekcije ranije Stanice u Villafranca
Piemonte. Materijal selekcije su
bile domaće forme Pupulus nigra, P. alba,
eurameričke forme, Klon 154, Klon 37 kao
i forme iz sjetve sjemena u 1929. prirodnog
križnja. Forme proizvedene u čistom
klonu bile su označene brojevima 15. 28,
30, 61, 64, 78, 82, 214, 425,, 455, 461, 467, 477, 488
i t. d. Ove forme su tada bile na ispitivanju
kako kod same Fito stanice Villafranca
tako i kod pojedinih uzgajivača. Posao
je međutim bio tek započet i tražio je eksperimentiranje
na širokoj osnovi kao i
proširenje ispitivanja na razne lokalitete
i za duži period vremena. Institut je svojim
radom kompletirao dotadašnja istraživanja
sa prirodnim i umjetnim hibridi


255