DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 61     <-- 61 -->        PDF

generiranje i potpuno otvaranje postojećih
šuma, i dok takve odluke nisu popraćene
odgovarajućim sredstvima i ostalim mjerama
koje bi omogućile široku primjenu
modernih metoda za bržu proizvodnju
drvne mase i za što bržu rekonstrukciju
industrijske prerade drva, postoji bojazan
za budući bilans drveta u našoj zemlji.


Međutim, naš, tako da kažem, interni
zadatak u svim ovim kretanjima je, da se
stručno i ekonomski neprekidno usavršavamo
i što bolje pripremimo za obavljanje
svih zadataka, koji nas u neposrednoj budućnosti
očekuju. I taj zadatak je postavila
pred nas osječka godišnja skupština.
Ovo nije kampanjski zadatak, ovo je jedan
od naših trajnih zadataka, koji su izraženi
i u Pravilima našeg Društva otkako
ono postoji, a nalazit će se i dalje do-
god bude postojalo. Radi izvršenja tog zadatka
i postoji Šumarski list, radi toga
držimo stručna savjetovanja, štampamo
razne stručne radove kao što su edicija o
kršu. edicije našeg Saveza o III. Kongresu
na Bledu sa svim referatima i diskusijom,
edicije naših pojedinih republika o razvoju
šumarstva i našeg Saveza o razvoju šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije. No
uzasve to. sa žalošću moramo konstatirati,
da je bilo ponegdje i nerazumijevanja sa
strane nekih naših privrednih poduzeća,
i da su čak i poslane publikacije vraćali s
napomenom »Neprimamo«.


Ne bismo rado uzeli ulogu sudije na
ovom mjestu, ali vjerujem, da ni jedan
učesnik ove Skupštine ne bj mogao prihvatiti
kao ozbiljne, razloge rukovodstva
drvnoindustrijskih poduzeća, kad odbijaju
stručnu šumarsku literaturu, niti razloge
rukovodstva šumsko privrednih organizacija
i institucija, kad odbijaju stručnu
drvnoprerađivačku literaturu. Pomagati i
podržavati šumarsku stručnu literaturu
znači pomagati razvoj šumarstva, koje
proizvodi sirovinu za industrijsku preradbu.
Podržavati stručnu literaturu s područja
drvne industrije, znači pomagati razvoj
privredne grane, koja podiže vrijednost
sirovine i postaje osnovni smisao modernog
šumarstva. Moramo biti svijesni,
da je proda naše stručne literature ionako
vrlo mala, i da je takvim postupcima još
više sužujemo, i time dovodimo u opasnost
samu stručnu izdavačku djelatnost.


Intenciju proširenja, da naši stručnjaci
što više čitaju i koriste stručnu literaturu,
koju osobito podržava i naš stručni Savez
u Beogradu, pokušao je ostvariti naš
Upravni odbor akcijom osnivanja stručnih
biblioteka kod svih naših šumsko privrednih
i drvnoindustrijskih organizacija, a
zatim i kod svih ostalih institucija obiju


ovih struka. Po nekim znakovima koje
smo u našem društvu primijetili, bilo je
u tome pravcu i nešto rezultata. Ovu akciju
treba nastaviti sistematski i dalje, pri
kojoj će glavno težište djelovanja ležati
na klubovima.


Kad se već govori o stručnom uzdizanju
kadrova upozoravam na govor, što ga
je održao drug Milentije Popov ić
na V. Kongresu inženjera i tehničara u
Ljubljani. Po ocieni druga Milentija Popovića.
ovaj period u razvoju ljudskog
društva mogao bi se nazvati jednom novom
revolucijom, i to naučno-tehnološkom
revolucijom, koja stavlja na probu različite
društvene sisteme: onaj sistem, koji
se pokaže naisoosobniji. da u što kraće
vrijeme orimijeni u Draktičnoi proizvodnji
naučne i tehnološke rezultate, imat će
perspektivu dalinjeg opstanka i razvoja.
Ako u tom smislu promatramo djelovanje
i naših poduzeća i naših školskih i istraživačkih
instituciia, tada možemo slobodno
zaključiti, da nema nikakve bojazni da
će nam uskoro nestati problema o kojima
bi raspravljali.


I u ovom nravcu se angažirao naš
Upravni odbor. Na našu inicijativu je održan
širok sastanak naših članova, koji rade
u našim institutima i na fakultetu, i
koii su ns tom sastanku rasoravljali o organizacionim
problemima istraživačke službe
u šumarstvu i drvnoj industriji. Zakliučke
sa to» sastanka mogli ste čitati na
stranicama Šumarskog lista. Mi ne smatramo
da su time ti problemi iscrpljeni i
nadamo se da će se razgovor; nastaviti i
dalje, pogotovo, što u tome imamo podršku
i u našem Sekretariiatu za šumarstvo.
Zelja nam je svakako, da dobijemo dobro
osposobi iene i dobro opremljene institute.


Naš Uoravni odbor je krenuo i korak


dalie. Aktivirana ie oosebna komisija u


okviru Društva, koia ima zadatak, da raz


motri probleme školovanja naših kadrova


nočam od školovanja radnika na sve do


fakulteta. Školovanje radnika nije kod nas


uopće još uspostavljeno, a čini nam se, da


nostoje mogućnosti za poboljšanie nastave


i na srednjim stručnim školama, osobito


šumarskim, a i na fakultetu. Mi smo svi


jesni. da se ovi oroblemi ne će riješiti br


zo, ne će oni biti riiešeni ni do slijedeće


godišnje skupštine. Na ovom području su,


osim materijalnih problema, veoma važni


problemi nastavnih programa. No mimo


toga, što su to važni problemi, oni su isto


vremeno i veoma delikatni problemi, oso


bito na fakultetu. Zbog toga je usmjera


vanje nastave prema našim potrebama


proces, koji zahtijeva i vremena i strplji


vosti.


251