DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 59     <-- 59 -->        PDF

81. GODIŠNJA SKUPŠTINA
ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE
81. redovna godišnja skupština Šumarskog
društva Hrvatske održana je 27 i 28
lipnja 1960 god. u Zagrebu sa slijedećim
dnevnim redom:
27. VI. — Otvaranje skupštine — Uvodni
referat o ulozi inženjera i tehničara u
izgradnji komunalnog sistema (referat
održao dr. Mila n ANDROlC. predsjednik
Šumarskog društva Hrvatske)
— Izbor organa skupštine
— Problemi i značajke plantažnog uzgoia
stabala (referat podnio ing. Iv o
PÖDHORSKI)
— Diskusija
— Izvještaj o radu Društva (podnio dr.
Zvonk o POTOClC, tajnik Društva)
— Diskusija o izvještaju
28. VI. — Privredno ekonomski´
razlozi za najužu suradnju i
prisne poslovne odnose šumarstva
i industrijske prerade drve
t a (referat podnio ing. Božidar MACESIC)
— Problemi i budući razvitak
pilanske prerade u Hrvatskoj
(referat podnio ing. Bogumil
COP)
— Diskusija
— Zaključci
Skupštini su prisustvovali ing. F r an
jo KNEBL, sekretar Sekretarijata za šumarstvo
I. V. Sabora NR Hrvatske, Fra n
j o IVELIC. predstavnik republičkog Odbora
sindikata radnika šumarstva i industrije
drveta; ing. Alfon s KAUDERS,
počasni član Šumarskog društva Hrvatske;
prof. dr. Duša n KLEPAC, dekan Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; ing.
Nova k MIHAJLO VIC, predstavnik Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Jugoslavije; ing. Mirk o
SUCEVIC, predstavnik Društva inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Bosne i Hercegovine; ing. Tugomi l
CAJNKO, predstavnik Društva inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Slovenije; Đur o SA VIC, predsjednik
šumsko privrednih poduzeća Jugoslavije
i ing. Drag o ILlC, sekretar; Vu k PECANIC,
predstavnik Udruženja drvne industrije;
ing. Dim i tr i j e BURA, sekretar
Jugoslovenskog savetodavnog centra
za šumarstvo; ing. Mlade n NOVAKOVIĆ,
sekretar Šum. sekcije Polj. šumarske
komore Hrvatske; ing. Vlad o SUPEK,
načelnik Savjeta za naučni rad NR
Hrvatske; ing. Iva n RADETlC, predstav


nik Exportdrva i I v a n SMOJVER, predsjednik
Društva lugara Hrvatske.


Pored više od 90 delegata šumarskih
klubova Skupštini su prisustvovali i brojni
predstavnici šumskih gospodarstava,
drvnoindustrijskih preduzeća i šumarija.


Pored izvještaja funkcionera Društva,
koje ovdje donosimo, vrlo dobro pripremljenih
aktuelnih referata i plodne diskusije,
o čemu ćemo donijeti izvještaj u slijedećem
broju, Skupština je prihvatila
prijedlog novog Statuta.


Prema novom Statutu Šumarsko društvo
prerasta u Savez šumarskih društava
Hrvatske, a na terenu će se osnivati na teritoriju
općine stručne podružnice (ako
ima 5 i više članova), na teritoriji kotara
stručno Šumarsko društvo. Sve stručne
podružnice općine čine Društvo inženjera
i tehničara općine, a sva stručna društva
kotara Društvo inženjera i tehničara kotara.
Na taj način stručne organizacije bit
će povezane po vertikalnoj i horizontalnoj
liniji. O značenju ovakove organizacije rečeno
je više u uvodnom referatu predsjednika
Društva dr. Milana Androića .


Skupština je također zaključila da se
na temelju materijala sastave zaključci,
koje će po ovlaštenju Skupštine sastaviti
izabrana komisija (ing. A. Lovrić, ing.
Mladen Novaković i ing. Josip Šafar).


M. A.
IZ IZVJEŠTAJA TAJNIKA
ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE
DR. ZVONKA POTOČIĆA


Nakon što je pozdravio goste i delegate
dr. ing. Z. Potočić je rekao:


— Zadaci Društva onako kako su oni
formulirani u društvenim pravilima, zatim
kako su postavljani na godišnjim
skupštinama, na Plenumima našeg Saveza
ili aktivnošću Saveza I. T. su toliko mnogobrojni
i raznovrsni, da je često poteško
i snaći se među njima, ili odabrati one
najvažnije. Nemam namjere, da sve ove
zadatke u ovom izvještaju nabrajam, jedno
zbog toga, što ovaj izvještaj treba da
obuhvati, čini mi se slabiju polovicu radnog
perioda sadašnjeg Upravnog odbora,
a drugo zbog toga, što je prošlogodišnji
tajnički izvještaj vrlo uspješno sistematizirao
sve ove zadatke po provenijenciji i
vrlo iscrpno ih nabrojao, te se mogu ondje
naći.
Ovaj Upravni odbor našao se u sretnoj
okolnosti, da može skinuti s dnevnog reda
jedan od najtežih i najdelikatnijih problema
naše struke, s kojim su se dosada


249
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 60     <-- 60 -->        PDF

šnji odbori ovog društva nužno i s velikom
nelagodnošću neprekidno susretali.
Osnovni princip, stvaranje Šumskih gospodarstava
sposobnijih za ubrzaniji razvoj
proizvodnih snaga usvojen je i provodi
se u život. Ovim oslobađanjem
proizvodnih snaga od prijašnje sputanosti
stvaraju nam se mogućnosti i otvara
put, da se uhvatimo u koštac sa problemima,
koji izviru iz nove situacije svojim
normalnim i očekivanim redoslijedom.


Mislim da je razumljivo, što je Upravni
odbor smatrao, a smatra i sada, da su
za naše Društvo najvažniji oni zadaci, koje
pred nas postavi naša godišnja skupština.
Prošla godišnja skupština postavila
je težište, sasvim pravilno, na izvršenje
zadataka u proizvodnji. Analiza izvršenja
perspektivnog plana posebno u šumarstvu,
a posebno u drvnoj industriji, te neposredni
zadaci u plantažiranju i konverzijama
bili su naročito naglašeni na prošlogodišnjoj
skupštini u Osijeku. Osim toga je na
skupštini dominirao problem organizacije
šumarstva u težnji, da šumarstvo u našoj
republici u cjelini pređe na kolosjek privrednih
organizacija s potpunim radničkim
upravljanjem. Naravno, da je u tome
data važnost problemu stalnog kadra šumskih
radnika.


Na ovom mjestu mogu konstatirati, da
je osnovni problem organizacije u osnovi
svojoj riješen u periodu mandata ovog
Upravnog odbora. Zasluga za ovo pripada
svima nama, cijeloj našoj struci, što je neprekidno
i čvrsto stajala na tim pozicijama.
No smatram, da unatoč tome ovaj
problem ne bi bio riješen, da nismo dobili
u ličnosti ing. Franje Knebla, našeg
stručnog druga i narodnog heroja, nesamo
podršku, nego upravo, tako da se izrazim
»prvoborca« za ovu stvar. Drug Knebl se
lično i s toliko energije založio za riješenje
problema organizacije šumarstva, da
je time neobično mnogo zadužio cijelu
struku, a mi svi smo obavezni, da uložimo
sve naše snage, na daljnjem dotjerivanju
postavljene organizacije.


Drug Potočić je dalje rekao: — Dok je,


čini mi se, petogodišnji plan na području


drvne industrije izvršen vrlo uspješno, na


području šumarstva, nažalost, niie potpu


no izvršen. Krivnja, kako izgleda, manje


leži na nama, a više u nekim faktorima


izvan naših mogućnosti. Iako smo željeli


postići više plantaža, nismo bili u moguć


nosti da pravovremeno izvršimo sve pri


preme potrebne za solidno izvršenje tog


zadatka i po količini i po kvaliteti.


Upravni odbor Društva je respektirao


zaključke prošle skupštine i, razmatrajući


ovaj problem, zaključio, da se na ovom


savjetovanju još jednom detaljno razmotri
problematika plantažnog uzgoja stabala.
Ja lično čvrsto vjerujem, da će ovaj
referat mnogo koristiti cijeloj našoj struci
kod praktične izvedbe ovih zadataka.


Privreda u FNRJ nalazi se u fazi neprekidnog
i brzo razvoja. Taj je razvoj
mnogo brži u industriji, što je i razumlljivo,
dck je u poljoprivredi polaganiji. U
šumarstvu, mogli bismo reći, taj je razvoj
čak i vrlo spor. No nije to samo krivnja
u objektivnim faktorima, kao što je na pr.
vrlo dug proces proizvodnje, koji se u t.
zv. klasičnim šumama proteže i kroz nekoliko
stručnih generacija. Ima tome i
drugih razloga, koji također leže izvan mogućnosti
naših stručnih kolektiva. Do sada
je, naime, cjelokupni razvoj šumarstva ležao
na sredstvima, koja su se sakupljala
u samom šumarstvu. Razvoj šumarstva nije
teretio opća sredstva zajednice kao što
je to bio slučaj kod industrije i kod poljoprivrede.
Naprotiv, i od tih ionako oskudnih
sredstava, uslijed nepovoljno postavljeljenih
privrednih instrumenata, odlijevali
su se značajni viškovi za razvoj
drugih privrednih grana. U takvim okolnostima
i s tako oskudnim sredstvima, nije
objektivno ni mogao stručni kadar šumarstva
i drvne industrije pokazati neke
brže i veće rezultate. Mogao bih čak tvrditi,
da smo, obzirom na sredstva i ostale
opće okolnosti i uvjete rada dali mnogo,
možda relativno i više nego neke druge
struke. Poznato je, da su mnogi naši kolektivi
ulagali mnogo napora za dotjerivanje
svojih zastarjelih pogona u industrijskoj
preradbi drva. Nisu to posljedice
samo niske produktivnosti rada. nego i još
više slabe akumulativnosti ovih privred


nih grana uslijed dosadašnje nepovoljne
politike cijena. Bojim se, da bi daljnje zadržavanje
ove opće skromnosti u ovim
privrednim granama moglo imati vrlo teške
i neželjene posljedice naročito u fluktuaciji
radne snage, odnosno u postepenom
napuštanju ovih privrednih grana.


Na dosadašnjim kongresima, savjetovanjima
i godišnjim skupštinama naših stručnih
organizacija, iznosili smo obilan materijal
o stanju našeg šumskog fonda, o
raznim produkcionim zahvatima koje moramo
izvršiti da taj fond popravimo, zatim
o stanju i problemima naše drvne industrije.
Mi nismo razrađivali takve analize
samo radi toga da se mi sami upoznamo
s pravim stanjem stvari, nego smo
iznosili to stanje s namjerom, da nam se
u tome pomogne. Nije teško zaključiti o
povećanju sječe u šumama tako dugo dok
tih šuma uopće ima. No ako takve odluke
ne prate ujedno i dostatna sredstva za re
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 61     <-- 61 -->        PDF

generiranje i potpuno otvaranje postojećih
šuma, i dok takve odluke nisu popraćene
odgovarajućim sredstvima i ostalim mjerama
koje bi omogućile široku primjenu
modernih metoda za bržu proizvodnju
drvne mase i za što bržu rekonstrukciju
industrijske prerade drva, postoji bojazan
za budući bilans drveta u našoj zemlji.


Međutim, naš, tako da kažem, interni
zadatak u svim ovim kretanjima je, da se
stručno i ekonomski neprekidno usavršavamo
i što bolje pripremimo za obavljanje
svih zadataka, koji nas u neposrednoj budućnosti
očekuju. I taj zadatak je postavila
pred nas osječka godišnja skupština.
Ovo nije kampanjski zadatak, ovo je jedan
od naših trajnih zadataka, koji su izraženi
i u Pravilima našeg Društva otkako
ono postoji, a nalazit će se i dalje do-
god bude postojalo. Radi izvršenja tog zadatka
i postoji Šumarski list, radi toga
držimo stručna savjetovanja, štampamo
razne stručne radove kao što su edicija o
kršu. edicije našeg Saveza o III. Kongresu
na Bledu sa svim referatima i diskusijom,
edicije naših pojedinih republika o razvoju
šumarstva i našeg Saveza o razvoju šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije. No
uzasve to. sa žalošću moramo konstatirati,
da je bilo ponegdje i nerazumijevanja sa
strane nekih naših privrednih poduzeća,
i da su čak i poslane publikacije vraćali s
napomenom »Neprimamo«.


Ne bismo rado uzeli ulogu sudije na
ovom mjestu, ali vjerujem, da ni jedan
učesnik ove Skupštine ne bj mogao prihvatiti
kao ozbiljne, razloge rukovodstva
drvnoindustrijskih poduzeća, kad odbijaju
stručnu šumarsku literaturu, niti razloge
rukovodstva šumsko privrednih organizacija
i institucija, kad odbijaju stručnu
drvnoprerađivačku literaturu. Pomagati i
podržavati šumarsku stručnu literaturu
znači pomagati razvoj šumarstva, koje
proizvodi sirovinu za industrijsku preradbu.
Podržavati stručnu literaturu s područja
drvne industrije, znači pomagati razvoj
privredne grane, koja podiže vrijednost
sirovine i postaje osnovni smisao modernog
šumarstva. Moramo biti svijesni,
da je proda naše stručne literature ionako
vrlo mala, i da je takvim postupcima još
više sužujemo, i time dovodimo u opasnost
samu stručnu izdavačku djelatnost.


Intenciju proširenja, da naši stručnjaci
što više čitaju i koriste stručnu literaturu,
koju osobito podržava i naš stručni Savez
u Beogradu, pokušao je ostvariti naš
Upravni odbor akcijom osnivanja stručnih
biblioteka kod svih naših šumsko privrednih
i drvnoindustrijskih organizacija, a
zatim i kod svih ostalih institucija obiju


ovih struka. Po nekim znakovima koje
smo u našem društvu primijetili, bilo je
u tome pravcu i nešto rezultata. Ovu akciju
treba nastaviti sistematski i dalje, pri
kojoj će glavno težište djelovanja ležati
na klubovima.


Kad se već govori o stručnom uzdizanju
kadrova upozoravam na govor, što ga
je održao drug Milentije Popov ić
na V. Kongresu inženjera i tehničara u
Ljubljani. Po ocieni druga Milentija Popovića.
ovaj period u razvoju ljudskog
društva mogao bi se nazvati jednom novom
revolucijom, i to naučno-tehnološkom
revolucijom, koja stavlja na probu različite
društvene sisteme: onaj sistem, koji
se pokaže naisoosobniji. da u što kraće
vrijeme orimijeni u Draktičnoi proizvodnji
naučne i tehnološke rezultate, imat će
perspektivu dalinjeg opstanka i razvoja.
Ako u tom smislu promatramo djelovanje
i naših poduzeća i naših školskih i istraživačkih
instituciia, tada možemo slobodno
zaključiti, da nema nikakve bojazni da
će nam uskoro nestati problema o kojima
bi raspravljali.


I u ovom nravcu se angažirao naš
Upravni odbor. Na našu inicijativu je održan
širok sastanak naših članova, koji rade
u našim institutima i na fakultetu, i
koii su ns tom sastanku rasoravljali o organizacionim
problemima istraživačke službe
u šumarstvu i drvnoj industriji. Zakliučke
sa to» sastanka mogli ste čitati na
stranicama Šumarskog lista. Mi ne smatramo
da su time ti problemi iscrpljeni i
nadamo se da će se razgovor; nastaviti i
dalje, pogotovo, što u tome imamo podršku
i u našem Sekretariiatu za šumarstvo.
Zelja nam je svakako, da dobijemo dobro
osposobi iene i dobro opremljene institute.


Naš Uoravni odbor je krenuo i korak


dalie. Aktivirana ie oosebna komisija u


okviru Društva, koia ima zadatak, da raz


motri probleme školovanja naših kadrova


nočam od školovanja radnika na sve do


fakulteta. Školovanje radnika nije kod nas


uopće još uspostavljeno, a čini nam se, da


nostoje mogućnosti za poboljšanie nastave


i na srednjim stručnim školama, osobito


šumarskim, a i na fakultetu. Mi smo svi


jesni. da se ovi oroblemi ne će riješiti br


zo, ne će oni biti riiešeni ni do slijedeće


godišnje skupštine. Na ovom području su,


osim materijalnih problema, veoma važni


problemi nastavnih programa. No mimo


toga, što su to važni problemi, oni su isto


vremeno i veoma delikatni problemi, oso


bito na fakultetu. Zbog toga je usmjera


vanje nastave prema našim potrebama


proces, koji zahtijeva i vremena i strplji


vosti.


251
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Početak rada ove naše Komisije za
školstvo nije bio osobito uspješan. Pripremni
radovi su zahtijevali skupljanje
postojećih nastavnih planova i programa.
Našoj molbi nisu se, nažalost, odazvale
naše dvije srednje šumarske škole, iako
se jedna od njih obraća na Društvo i traži
podršku za jedan svoj prijedlog. Društvo
treba prethodno da razradi, razumljivo s
ostalim odgovornim faktorima, određenu
koncepciju i cijeli sistem školovanja srednjih
stručnih kadrova, pa tek da se onda
bori za ostvarenje tih koncepcija.


U stručnom usavršavanju naših članova
važnu ulogu imaju i naši instituti koliko
neposrednim djelovanjem na terenu
i u pogonima servisnom službom, toliko i
izdavanjem stručnih publikacija »Drvna
industrija« i »Obavijesti«. Veoma važnu
ulogu u usavršavanju praktične i stručne
tehnike u dnevnom odvijanju poslova kod
šumsko privrednih organizacija, obavlja i
naša šumarska sekcija Polj. šum. komore
svojom edicijom »Bilten«. Mogli bismo samo
požaliti, ako naši članovi ne prate redovno
ove vrijedne stručne mjesečnike. A
ne bi bilo loše, ako bismo malo prekontrolirao
u svim našim stručnim institucijama,
da li primamo našu stručnu štampu, nesamo
onu koja se štampa u drugim republikama,
nego čak i onu, koja se štampa
na teritoriji naše republike.


Stručno uzdizanje naših članova odvija
se i u raznim drugim oblicima. Ovdje bismo
na prvom mjestu istaknuli seminare
u vidu postdiplomskog studija, koji se već
nekoliko godina održavaju na našem Šumarskom
fakultetu, zatim različite seminare
koje organizira šumarska sekcija naše
Polj. šum. komore u zajednici sa Savjetodavnim
Centrom i Udruženjem šumskoprivrednih
organizacija Jugoslavije. No
ovamo spadaju i mnoga predavanja organizirana
u našim klubovima počam od Gospića
do Osijeka. U ovom pravcu se
naročito istaknuo Sum arskj
klub u Zagrebu, no koji i inače
u pogledu društvenog života i
djelovanja imade osobito povoljne
opće uvjete. Stručna predavanja
i ekskurzije, u tuzemstvo a i inozemstvo,
predstavljaju za sada glavnu aktivnost
Šumarskih klubova, kao cjeline.


Upravni odbor Društva nije zanemario
ni svoje obaveze s ideološko-političkog područja
djelovanja. "Potkraj prošle godine
održan je u društvenim prostorijama Svečani
Plenum, kojom prilikom je ing. Fra njo
K n e b 1, narodni heroj, otkrio Spomen-
ploču palim borcima i žrtvama fašizma
— članovima našeg Društva. Uvodnu


riječ i prigodne govore mogli ste čitati na
stranicama Šumarskog lista.


No i djelovanje naših članova na širokom
prostranstvu na đruštveno-političkom
području odvija se obilnije i šire nego ikada
do sada. Na teritoriji Sum. klubova SI.
Brod 12 naših članova su i članovi radničkih
savjeta, 8 ih je u Vijećima proizvađača
komuna i kotara, 4 su članovi raznih savjeta
u komunama i kotaru, u Splitu su
15 naših drugova članovi raznih savjeta;
u Našicama je jedan naš član savezni narodni
poslanik, četvoro su članovi kotarskog
Narodnog odbora, dvojica su predsjednici
Soc. saveza u komunama, i t. d.
Nije rijedak slučaj, da su naši drugovi
članovi općinskih i kotarskih komiteta SK,
kao u Daruvaru i drugdje. Mi se time ponosimo,
i možemo samo poželjeti, da se još
više naših drugova uključi aktivno u rad
na organiziranju našeg društvenog i privrednog
života.


Naš Upravni odbor je želio, da dobije
od klubova podatke o pojedinim našim
članovima, koji su se osobito isticali u
svom stručnom radu. zatim u društvenom
radu u klubu i ostalim društvenim organizacijama,
ili su se istaknuli posebnim
uspjehom kod raznih akcija bilo u proizvodnji
bilo u akcijama društveno-politjčkog
značaja. Siguran sam, da imade dosta
naših članova, koji ulažu mnogo truda u
razvoj naše privrede ili u oblikovanje našeg
društvenog sistema, a često imadu u
tome i mnogo uspjeha, pa ipak se to nigdje
ne evidentira, čak ni u našem Društvu.
Nažalost, ta želja Upravnog odbora
nije ispunjena: nismo o tome dobili podatke
ni od jednog jedinog kluba.


Rad u našim klubovima odvija se pomalo
neredovno i ne svuda podjednako.
Imamo primjera vrlo lijepog rada. računajući
po dobivenim izvještajima, kao na
pr. u Varaždinu, Našicama. Daruvaru,
Bjelovaru, Koprivnici,
Osijeku, pa i Gospiću, ali imade
klubova, kojima će Upravni odbor morati
posvetiti posebnu pažnju, kako bi se rad
kluba pokrenuo. Upravni odbor je mogao
konstatirati činjenicu, da su naši klubovi
živnuli u posljednje vrijeme, što dovodimo
u vezu s povoljnom okolnošću postojanja
novih šumskih gospodarstava, lociranih
uglavnom u kotarskim centrima. Mi se nadamo,
da će sada i rad klubova biti nesamo
življi, nego i sadržajniji, osobito u
pravcu analiza privrednog razvoja šumarstva
i drvne industrije svoga područja.
Naš Pododbor za drvnu industriju smatra,
da bi klubovi, kao svoj prvi zadatak, trebali
uzeti u razmatranje perspektivni plan
razvitka industrijske preradbe drveta pa