DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 59     <-- 59 -->        PDF

81. GODIŠNJA SKUPŠTINA
ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE
81. redovna godišnja skupština Šumarskog
društva Hrvatske održana je 27 i 28
lipnja 1960 god. u Zagrebu sa slijedećim
dnevnim redom:
27. VI. — Otvaranje skupštine — Uvodni
referat o ulozi inženjera i tehničara u
izgradnji komunalnog sistema (referat
održao dr. Mila n ANDROlC. predsjednik
Šumarskog društva Hrvatske)
— Izbor organa skupštine
— Problemi i značajke plantažnog uzgoia
stabala (referat podnio ing. Iv o
PÖDHORSKI)
— Diskusija
— Izvještaj o radu Društva (podnio dr.
Zvonk o POTOClC, tajnik Društva)
— Diskusija o izvještaju
28. VI. — Privredno ekonomski´
razlozi za najužu suradnju i
prisne poslovne odnose šumarstva
i industrijske prerade drve
t a (referat podnio ing. Božidar MACESIC)
— Problemi i budući razvitak
pilanske prerade u Hrvatskoj
(referat podnio ing. Bogumil
COP)
— Diskusija
— Zaključci
Skupštini su prisustvovali ing. F r an
jo KNEBL, sekretar Sekretarijata za šumarstvo
I. V. Sabora NR Hrvatske, Fra n
j o IVELIC. predstavnik republičkog Odbora
sindikata radnika šumarstva i industrije
drveta; ing. Alfon s KAUDERS,
počasni član Šumarskog društva Hrvatske;
prof. dr. Duša n KLEPAC, dekan Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; ing.
Nova k MIHAJLO VIC, predstavnik Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Jugoslavije; ing. Mirk o
SUCEVIC, predstavnik Društva inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Bosne i Hercegovine; ing. Tugomi l
CAJNKO, predstavnik Društva inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Slovenije; Đur o SA VIC, predsjednik
šumsko privrednih poduzeća Jugoslavije
i ing. Drag o ILlC, sekretar; Vu k PECANIC,
predstavnik Udruženja drvne industrije;
ing. Dim i tr i j e BURA, sekretar
Jugoslovenskog savetodavnog centra
za šumarstvo; ing. Mlade n NOVAKOVIĆ,
sekretar Šum. sekcije Polj. šumarske
komore Hrvatske; ing. Vlad o SUPEK,
načelnik Savjeta za naučni rad NR
Hrvatske; ing. Iva n RADETlC, predstav


nik Exportdrva i I v a n SMOJVER, predsjednik
Društva lugara Hrvatske.


Pored više od 90 delegata šumarskih
klubova Skupštini su prisustvovali i brojni
predstavnici šumskih gospodarstava,
drvnoindustrijskih preduzeća i šumarija.


Pored izvještaja funkcionera Društva,
koje ovdje donosimo, vrlo dobro pripremljenih
aktuelnih referata i plodne diskusije,
o čemu ćemo donijeti izvještaj u slijedećem
broju, Skupština je prihvatila
prijedlog novog Statuta.


Prema novom Statutu Šumarsko društvo
prerasta u Savez šumarskih društava
Hrvatske, a na terenu će se osnivati na teritoriju
općine stručne podružnice (ako
ima 5 i više članova), na teritoriji kotara
stručno Šumarsko društvo. Sve stručne
podružnice općine čine Društvo inženjera
i tehničara općine, a sva stručna društva
kotara Društvo inženjera i tehničara kotara.
Na taj način stručne organizacije bit
će povezane po vertikalnoj i horizontalnoj
liniji. O značenju ovakove organizacije rečeno
je više u uvodnom referatu predsjednika
Društva dr. Milana Androića .


Skupština je također zaključila da se
na temelju materijala sastave zaključci,
koje će po ovlaštenju Skupštine sastaviti
izabrana komisija (ing. A. Lovrić, ing.
Mladen Novaković i ing. Josip Šafar).


M. A.
IZ IZVJEŠTAJA TAJNIKA
ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE
DR. ZVONKA POTOČIĆA


Nakon što je pozdravio goste i delegate
dr. ing. Z. Potočić je rekao:


— Zadaci Društva onako kako su oni
formulirani u društvenim pravilima, zatim
kako su postavljani na godišnjim
skupštinama, na Plenumima našeg Saveza
ili aktivnošću Saveza I. T. su toliko mnogobrojni
i raznovrsni, da je često poteško
i snaći se među njima, ili odabrati one
najvažnije. Nemam namjere, da sve ove
zadatke u ovom izvještaju nabrajam, jedno
zbog toga, što ovaj izvještaj treba da
obuhvati, čini mi se slabiju polovicu radnog
perioda sadašnjeg Upravnog odbora,
a drugo zbog toga, što je prošlogodišnji
tajnički izvještaj vrlo uspješno sistematizirao
sve ove zadatke po provenijenciji i
vrlo iscrpno ih nabrojao, te se mogu ondje
naći.
Ovaj Upravni odbor našao se u sretnoj
okolnosti, da može skinuti s dnevnog reda
jedan od najtežih i najdelikatnijih problema
naše struke, s kojim su se dosada


249