DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 58     <-- 58 -->        PDF

njemu tretiraju najbolje pokazuju, koji su zadaci prioritetni i kako će ih naše


stručne organizacije riješiti.


Ukratko: ti se zadaci sastoje u osiguravanju materijalnih i organizacionih


osnova za ravnomjerno razvijanje šumarstva i drvne industrije. Treba što prije


prići likvidaciji problema i disproporcija naslijeđenih u prošlosti i usmjeriti


naše napore, u prvom redu, na usvajanje savremenih tehonoloških procesa,


metoda i organizacije proizpodnje u šumarstvu i drvnoj industriji. Na taj način


moći ćemo nadomjestiti deficit na sirovini i modernizirati i usavršiti drvno


industrijske kapacitete. Afirmacija šumarstva, ovisit će, u prvom redu o spo


sobnosti, da deficitarne mase potrebne drvnoj industriji namakne iz dopunskih


resursa, odnosno podizanjem planom predviđenih plantacija brzorastućih vrsta


listača i četinjača, uz stalno podizanje šumskog fonda i prirasta ekonomskih


(prirodnih) šuma.


Izvršenje ovih krupnih zadataka uslovljeno je nizom faktora, koje treba
riješiti prije, kao što je osposobljavanje kadra kvalificirane i visoko kvalificirane
radne snage, stručnjaka specijalista i naučnih radnika.


Produktivnost rada mora biti također, ključni zadatak našeg Saveza. Proizvodnja
mora biti na najvišem tehničkom nivou, a naš kadar sposoban da prihvata
savremena naučna i tehnička dostignuća, te da ih primjenjuje.


U vezi s time jeste i uvođenje novog inženjerskog i tehničkog kadra u proizvodnju,
pa se odmah postavljaju i pitanja kvalitete tog kadra i zadataka
ustanova koje taj kadar proizvode odnosno osposobljavaju.


I stručna štampa igrati će važnu ulogu, kod uzdizanja stručnog nivoa tehničkog
kadra, i davanja informacija o iskustvima i najnovijim rezultatima
naučnih istraživanja.


I dalje treba razvijati i stalno jačati suradnju sa organima državne uprave,
društvenim i političkim organizacijama, Savez društava treba to provoditi na
republičkom, a kotarska društva i stručne podružnice na kotarskom i općinskom
nivou.


Razumljivo je, da u ovom sažetom, izlaganju nisam bio u mogućnosti obuhvatiti
sve zadatke stručnih društava šumarske i drvne industrije, kao i njihovih
stručnih udruženja.


No ovakvi i ovdje nabrojeni zadaci traže puno angažiranje u radu, kako
Upravnog odbora, Plenuma, tako i kotarskih, općinskih društava, te svakog
pojedinca.


O tome radu i njegovu uspjehu ovisit će, da li ćemo ukloniti zapreke, koje
koče brzi razvoj šumarstva i drvne industrije, za čiji progres postoje objektivni
uslovi u našoj zemlji.