DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 56     <-- 56 -->        PDF

ZADACI I ULOGA DRUŠTVA INŽENJERA I TEHNIČARA


I upravo kroz prizmu postignutih rezultata, i još više budućih zadataka,
u našem društveno-političkom razvitku treba gledati ulogu stručnih inženjersko
tehničkih kadrova. Jer, iako je veliki dio aktivnosti tih kadrova i organizacija,
bio usmjeren u pravcu mobilizacije svojih članova na izvršenju ekonomskih
planova, koji izvlače naše zemlje iz reda zaostalih zemalja i jačaju materijalne
osnove društva, ipak i pored uspjeha koje su postigle pojedine stručne organizacije,
kao i organizacija društva inženjera i tehničara u cjelini, rad stručnih
organizacija bio je u zaostajanju za brzim tempom društvenog i privrednog
razvitka naše zemlje. To je konstatirano na V. Kongresu SITJ u Ljubljani. Jer
dok se je izgradnja komunalnog sistema i radničkog samoupravljanja afirmirala
kao »osnovni oblik organizacije socijalističkih društvenih odnosa« sa sve
jačom tendencijom, da postane »društveno ekonomski oblik organizacije ljudi,
koji rade na društvenim sredstvima za proizvodnju i sudjeluju u upravljanju
u skladu sa svojim individualnim i kolektivnim interesima« (Peti kongres
SSRNJ), dotle su stručne organizacije razvijale svoju djelatnost u pravcu vertikalnog
učvršćenja, zapostavljajući, u nekim slučajevima, saradnju sa organima
komune i drugim političkim i stručnim organizacijama na području komune,
iz čijih su životnih problema trebale da uzmu svoje zadatke.


Život u komuni zahtijeva da se aktivnost stručnih organizacija, ne razvija
samo na vertikalnoj liniji, već iz života i potreba komuna. Na V. kongresu
SSRNJ, drug Edvard Kardelj je rekao: »Kod nas postoje ozbiljne slabosti u
organizaciji stručne i tehničke pomoći radnim kolektivima u proizvodnji i ustanovama.
Ljudi su na terenu (tj. u komunama, op. aut.!) često prepušteni sami
sebi i moraju sa teškoćama da se probijaju do potrebne stručne i tehničke pomoći,
do informacija, savjeta i uputstava, zbog čega se iskustva još uvijek sporo
prenose.« Mislim da je potrebno, rekao je drug Kardelj, pojačati orijentaciju
komora, udruženja i stručnih organizacija na te zadatke.


Stoga je na kongresu u Ljubljani konstatirano, da je za pravilan i puni
razvoj komune, neophodno da sve stručne organizacije budu povezane u društvo
ili Savez inženjera i tehničara, koji će surađivati sa svim organima komune,
njenim političkim i drugim društvenim i stručnm organzacijama.


Tu je postavku potvrdio i drug Edvard Kardelj na V. Kongresu SSRNJ,
govoreći o tome, da neke organizacije nisu prilagodile svoje statute komunalnom
sistemu.


Na V. kongresu SSRNJ drug Kardelj je rekao: »Općinska rukovodstva Socijalističkog
saveza, kao i narodni odbori, još se dovoljno ne oslanjaju na pojedine
društvene organizacije, a naročito stručne, koje mogu pružiti dragocjenu
pomoć u rješavanju pojedinih pitanja komunalnog života.«


Radnička klasa, neposredni proizvađači, i inženjersko tehnički kadar ističu
se kao glavni nosioci i realizatori društveno-ekonomskih planova i zadataka
naše zemlje.


U sadašnjoj fazi razvoja produkcionih snaga u svijetu, koju je drug M ilentije
P o p o v i ć nazvao naučno tehnološkom revolucijom, inženjerskotehnički
kadar uz naučne radnike zauzima jednu od važnih uloga. Usavršavanje
proizvodnog procesa, uvođenje visoko razvijne mehanizacije i automatizacije
proizvodnje, samo su jedan vid i to tehnički vid, kroz koga dolazi do izražaja
aktivnost tehničkog kadra. Broj i kvalitet ovog kadra jedan je od bitnih uvjeta


246