DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 55     <-- 55 -->        PDF

AKTUELNI ZADACI I ULOGA STRUČNIH ORGANIZACIJA
U RAZVOJU KOMUNALNOG SISTEMA


(Uvodna riječ predsjednika Šumarskog društva dr. M. Androića
na 81. godišnjoj skupštini)


U periodu između 80, i 81. godišnje skupštine našeg Društva zbila su so
dva dogođaja u našem unutarnje-političko društvenom životu, koji su za perspektivni
rad naših stručnih organizacija od posebno važnog značenja.


U tom se naime periodu odvijao i završio rad V. Kongresa SSRNJ u Beogradu
i V. Kongres inženjera i tehničara u Ljubljani.


Pored toga, ovogodišnja skupština našeg Društva odvija se upravo u jubilarnoj
godini, kada se u radnim kolektivima slavi desetgodišnjica radničkog
samoupravljanja, a cijela naša zajednica slavi 15. godišnjicu pobjede onih snaga,
koje su dovele do ostvarenja socijalističkog društva u našoj zemlji.


Radničko i društveno samoupravljanje, uz uvođenje komunalnog sistema,
tj. razvijanja komune kao osnovne stanice naše društvene zajednice, daju bitno
obilježje današnjoj etapi, ekonomsko društvenog razvitka naše zemlje.


V. Kongres SSRNJ dao je jasnu sliku pređenog puta naše društveno-politićke
i privredne izgradnje i rezultata postignutih u tom razdoblju. Rezultati
ostvareni na području privredne izgradnje i socijalističkih odnosa svima su
dobro poznati, te ih nije potrebno posebno isticati. Mi smo ostvarili veoma brz
ekonomski razvitak, i u posljednjem periodu on je mnogo brži od onog prvih
10 godina poslije Oslobođenja, i odvija se intenzivnije, nego se to ostvaruje u
istom vremenu u drugim zemljama.
Sa stopom od 2,4(>,´o prosječnog godišnjeg porasta društvenog proizvoda,
spadamo među zemlje u svijetu u kojima ta stopa dostiže maksimum.
Stalan porast proizvodnje i materijalnih dobara imao je vidnog utjecaja
na porast lične potrošnje i društvenog standarda, a veliki napredak ostvaren


je na polju kulture, prosvjete i nauke.
Svi ovi rezultati dokaz su ispravno vođene unutarnje i vanjske politike, te
je političko ekonomski sistem, kao i nosioci toga sistema, u kome su ovi rezultati
postignuti, doživio svoju punu afirmaciju.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 56     <-- 56 -->        PDF

ZADACI I ULOGA DRUŠTVA INŽENJERA I TEHNIČARA


I upravo kroz prizmu postignutih rezultata, i još više budućih zadataka,
u našem društveno-političkom razvitku treba gledati ulogu stručnih inženjersko
tehničkih kadrova. Jer, iako je veliki dio aktivnosti tih kadrova i organizacija,
bio usmjeren u pravcu mobilizacije svojih članova na izvršenju ekonomskih
planova, koji izvlače naše zemlje iz reda zaostalih zemalja i jačaju materijalne
osnove društva, ipak i pored uspjeha koje su postigle pojedine stručne organizacije,
kao i organizacija društva inženjera i tehničara u cjelini, rad stručnih
organizacija bio je u zaostajanju za brzim tempom društvenog i privrednog
razvitka naše zemlje. To je konstatirano na V. Kongresu SITJ u Ljubljani. Jer
dok se je izgradnja komunalnog sistema i radničkog samoupravljanja afirmirala
kao »osnovni oblik organizacije socijalističkih društvenih odnosa« sa sve
jačom tendencijom, da postane »društveno ekonomski oblik organizacije ljudi,
koji rade na društvenim sredstvima za proizvodnju i sudjeluju u upravljanju
u skladu sa svojim individualnim i kolektivnim interesima« (Peti kongres
SSRNJ), dotle su stručne organizacije razvijale svoju djelatnost u pravcu vertikalnog
učvršćenja, zapostavljajući, u nekim slučajevima, saradnju sa organima
komune i drugim političkim i stručnim organizacijama na području komune,
iz čijih su životnih problema trebale da uzmu svoje zadatke.


Život u komuni zahtijeva da se aktivnost stručnih organizacija, ne razvija
samo na vertikalnoj liniji, već iz života i potreba komuna. Na V. kongresu
SSRNJ, drug Edvard Kardelj je rekao: »Kod nas postoje ozbiljne slabosti u
organizaciji stručne i tehničke pomoći radnim kolektivima u proizvodnji i ustanovama.
Ljudi su na terenu (tj. u komunama, op. aut.!) često prepušteni sami
sebi i moraju sa teškoćama da se probijaju do potrebne stručne i tehničke pomoći,
do informacija, savjeta i uputstava, zbog čega se iskustva još uvijek sporo
prenose.« Mislim da je potrebno, rekao je drug Kardelj, pojačati orijentaciju
komora, udruženja i stručnih organizacija na te zadatke.


Stoga je na kongresu u Ljubljani konstatirano, da je za pravilan i puni
razvoj komune, neophodno da sve stručne organizacije budu povezane u društvo
ili Savez inženjera i tehničara, koji će surađivati sa svim organima komune,
njenim političkim i drugim društvenim i stručnm organzacijama.


Tu je postavku potvrdio i drug Edvard Kardelj na V. Kongresu SSRNJ,
govoreći o tome, da neke organizacije nisu prilagodile svoje statute komunalnom
sistemu.


Na V. kongresu SSRNJ drug Kardelj je rekao: »Općinska rukovodstva Socijalističkog
saveza, kao i narodni odbori, još se dovoljno ne oslanjaju na pojedine
društvene organizacije, a naročito stručne, koje mogu pružiti dragocjenu
pomoć u rješavanju pojedinih pitanja komunalnog života.«


Radnička klasa, neposredni proizvađači, i inženjersko tehnički kadar ističu
se kao glavni nosioci i realizatori društveno-ekonomskih planova i zadataka
naše zemlje.


U sadašnjoj fazi razvoja produkcionih snaga u svijetu, koju je drug M ilentije
P o p o v i ć nazvao naučno tehnološkom revolucijom, inženjerskotehnički
kadar uz naučne radnike zauzima jednu od važnih uloga. Usavršavanje
proizvodnog procesa, uvođenje visoko razvijne mehanizacije i automatizacije
proizvodnje, samo su jedan vid i to tehnički vid, kroz koga dolazi do izražaja
aktivnost tehničkog kadra. Broj i kvalitet ovog kadra jedan je od bitnih uvjeta


246
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 57     <-- 57 -->        PDF

za brz tehnički, ekonomski i naučni progres. O tome najbolje svjedoči borba
najjačih država u svijetu za prednost u broju i kvaliteti ovog kadra.
Komune u kojima ne djeluju organizacije inženjera i tehničara, ili u kojima
one nisu dovoljno aktivne, nužno trpe od jednostranosti i teškoća.


Brz i intenzivan progres na svim područjima društvene i privredne djelatnosti
i aktivnosti, koji je postao izraz i posljedica jedne društvene i ekonomske
racionalne koncepcije, na čijoj su realizaciji sudjelovali milijuni naših
građana, doveo je našu zajednicu na nivo, na kojem se nametnula potreba
značajnih izmjena u organizacionim formama i metodama rada društvenih i
stručnih organizacija.


V. Kongres inženjera i tehničara, zaključio je, da dosadanja organizaciona
forma organizacije inženjera i tehničara ne odgovara svome značenju i sadržaju,
već ju je potrebno izmijeniti.
Ova izmjena organizacione forme, u smislu stvaranja lokalnih organizacija
inženjera i tehničara unutar komune, uočena je već 1952. godine na III. Kongresu,
u nekim je komunama provedena i dala je dobre rezultate, te takova
društva i savezi imaju za sobom bogata iskustva i plodnu aktivnost. Ovakove
organizacije naročito su brzo napredovale u onim komunama, gdje su naišle
na razumijevanje SSRNJ, SK, i drugih organa komune. To, nažalost, nije bio
slučaj svugdje.


Na V. Kongresu SSRNJ ocijenjeno je značenje stručnih organizacija i štetnost
za komune u kojima se ne pruža dovoljno pomoći veoma važnim stručnim
ili društvenim organizacijama i tako »znatne intelektualne snage ostaju nedovoljno
aktivne tamo gdje je njihovo učešće neophodno potrebno.


Od svih zadataka stručnih udruženja i organizacija navedenih u statutu
SSRNJ, pridaje se poseban značaj naporima stručnih društva u izobrazbi
stručnih kadrova, i naglašava prilog koga su stručne organizacije dale, dosada,
u organiziranju kurseva i seminara za radnike. Učešćem u radu narodnih i
radničkih univerziteta, one su doprinijele podizanju stručnih znanja radnika.


ZADACI I ULOGA SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA


U okviru svih općih zadataka kreću se i zadaci naše stručne organizacije


t. j . Saveza*šumarskih društava Hrvatske. Nesumnjivo je potrebno i našu organizaciju
usmjeriti u pravcu formiranja osnovnih stručnih podružnica na teritoriju
općine, koje će sa ostalim strukam,a formirati Društvo inženjera i tehničara
općine. (O tom prijedlogu, ja se nadam, čuti ćemo više poslije podne).
Formiranje organizacija na teritoriju komu ne će biti od naročitog značenja
za komune u kojima je šumovitost velika, a broj šumarskih inženjera i tehničara
znatan.
No pored ovih općih nastojanja Savez očekuje niz zadataka specifičnih za
šumarstvo i drvnu industriju. Rješenje organizacije šumarske službe i prelazom
na privredna poduzeća, šumarstvo je došlo na Onaj stepen na kome su se
nalazile druge privredne grane prije 10 godina. Veliki posao nas očekuje na
stvaranju kadra stalnih šumskih radnika, u osposobljavanju radnih kolektiva
za pravilno upravljanje, raspodjeli dohotka i nagrađivanju po jedinici učinka,
normiranju kao i pravilnoj sistematizaciji radnih mjesta i drugim pitanjama


o kojima ovisi pravilna raspodjela čistog dohotka.
Naročito će biti važna aktivnost naših organizacija u oblasti proizvodnje
drvne mase i u oblasti drvne industrije. No savjetovanje i teme koje se na


247
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 58     <-- 58 -->        PDF

njemu tretiraju najbolje pokazuju, koji su zadaci prioritetni i kako će ih naše


stručne organizacije riješiti.


Ukratko: ti se zadaci sastoje u osiguravanju materijalnih i organizacionih


osnova za ravnomjerno razvijanje šumarstva i drvne industrije. Treba što prije


prići likvidaciji problema i disproporcija naslijeđenih u prošlosti i usmjeriti


naše napore, u prvom redu, na usvajanje savremenih tehonoloških procesa,


metoda i organizacije proizpodnje u šumarstvu i drvnoj industriji. Na taj način


moći ćemo nadomjestiti deficit na sirovini i modernizirati i usavršiti drvno


industrijske kapacitete. Afirmacija šumarstva, ovisit će, u prvom redu o spo


sobnosti, da deficitarne mase potrebne drvnoj industriji namakne iz dopunskih


resursa, odnosno podizanjem planom predviđenih plantacija brzorastućih vrsta


listača i četinjača, uz stalno podizanje šumskog fonda i prirasta ekonomskih


(prirodnih) šuma.


Izvršenje ovih krupnih zadataka uslovljeno je nizom faktora, koje treba
riješiti prije, kao što je osposobljavanje kadra kvalificirane i visoko kvalificirane
radne snage, stručnjaka specijalista i naučnih radnika.


Produktivnost rada mora biti također, ključni zadatak našeg Saveza. Proizvodnja
mora biti na najvišem tehničkom nivou, a naš kadar sposoban da prihvata
savremena naučna i tehnička dostignuća, te da ih primjenjuje.


U vezi s time jeste i uvođenje novog inženjerskog i tehničkog kadra u proizvodnju,
pa se odmah postavljaju i pitanja kvalitete tog kadra i zadataka
ustanova koje taj kadar proizvode odnosno osposobljavaju.


I stručna štampa igrati će važnu ulogu, kod uzdizanja stručnog nivoa tehničkog
kadra, i davanja informacija o iskustvima i najnovijim rezultatima
naučnih istraživanja.


I dalje treba razvijati i stalno jačati suradnju sa organima državne uprave,
društvenim i političkim organizacijama, Savez društava treba to provoditi na
republičkom, a kotarska društva i stručne podružnice na kotarskom i općinskom
nivou.


Razumljivo je, da u ovom sažetom, izlaganju nisam bio u mogućnosti obuhvatiti
sve zadatke stručnih društava šumarske i drvne industrije, kao i njihovih
stručnih udruženja.


No ovakvi i ovdje nabrojeni zadaci traže puno angažiranje u radu, kako
Upravnog odbora, Plenuma, tako i kotarskih, općinskih društava, te svakog
pojedinca.


O tome radu i njegovu uspjehu ovisit će, da li ćemo ukloniti zapreke, koje
koče brzi razvoj šumarstva i drvne industrije, za čiji progres postoje objektivni
uslovi u našoj zemlji.