DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Znači da je na taj način došlo do klimatskih promena, naročito u pogledu mikroklime.
Pored ovoga, čovek je koristio jednu vrstu više, drugu manje. Kon-


Vertikalni profil zoniranja šumse vegetacije u južnom delu masiva planine Rudnik:
1 Querceto-Carpinetum serbium Rudski subas. quercetosum confertae prov., 2 Quercetum
confertae-cerris serbicum Rudski subas. carpinetosum orientalis (Kn.) Jov.,
3 Querceto-Carpinetum serbicum Rudski subas. tipycum prov., 4 Quercetum montanum
Cer. et Jov. i 5 Fagetum montanum serbicum Rudski. Geološka podloga:
peščar — označeno tačkicama (sve orig.).


kretno po pitanju asocijacije Querceto-Carpinetum to je moglo imati negativan
odraz. Quercus petraea se u odnosu na Q. cerris i Q. conferta više ceni u narodu,
te je na pojedinim staništima moglo doći usled toga do njegovog istrebljenja.
Slično je na pr. i s Quercus conferta i Q. cerris. Na staništima asocijacije Quercetum
confertae-cerris mogu se naći u Šumadiji čiste sastojine cera itd. Sličnih
primera ima dosta. Prema tome pored klimatskih uticaja koji su bez sumnje
primarni, treba imati u vidu i uticaj čoveka i to: otstranjivanje šumskog pokrivača,
pri čemu dolazi do izvesnih mikroklimatskih promena i korišćenja vrednijih
vrsta drveća.


Na osnovu nap red izloženog smatramo da u Srbiji postoje dve varijante
šume Querceto-Carpinetum. Jedna je mezofilnijeg karaktera i javlja se na većim
nadmorskim visinama, čije apsolutne veličine zavise od klimatskih i drugih
uslova pojedinih krajeva Srbije. U pogledu florističkog sastava odlikuje se prisustvom
Quercus petraea i Carpinus betulus u spratu drveća. Ostale vrste ovoga
tipa bilo iz sprata žbunja ih sprata prizemne flore su isto tako mezofilnog
karaktera. Druga varijanta ima termofilan karakter i nalazi se na nižim nadmorskim
visinama. Za nju je karakteristično u pogledu florističkog sastava da
se sprat drveća sastoji uglavnom iz Quercus cerris, Q. conferta i Carpinus betulus,
dok je znatno manje zastupljen Q. petraea. Pridolaze i Carpinus orijentalis,


Q. pubescens, Cornus mas i dr.
Obe navedene varijante su prvenstveno klimatski uslovljene. Pojava izvesnih
primesa termofilnog karaktera mogla je biti uslovljena promenom mikroklime,
ali to su uglavnom pojave lokalnog karaktera. Svakako da se pri ovome
postavlja pitanje šta ove varijante, kako smo ih privremeno nazvali, pretstavljaju
sa taksonomskog gledišta. Bez sumnje da je najverovatnije, s obzirom
na iznete momente, da su ovde u pitanju dve subasocijacije. Za termofilnu varijantu
predložili bi naziv Querceto-Carpinetum serbicum qercetosum confertae