DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 35     <-- 35 -->        PDF

cjelinu i osigurava trajno i racionalno šumsko gospodarenje, to ono upravlja i
gospodari šumsko gospodarskom cjelinom kao nedjeljivom privrednom cjelinom.


Iznimno od naprijed navedenog načela, da svim šumama i šumskim zemljištima
u društvenom vlasništvu upravljaju šumska gospodarstva, može Izvršno
vijeće Sabora određene šume i šumska zemljišta dodijeliti na upravljanje državnim
organima, ustanovama i privrednim organizacijama kao na pr. poljoprivrednim
dobrima, zadrugama, jedinicama J. A. i t. d.


Ovo znači, da državni organi, ustanove i privredne organizacije (izuzev
šumskih gospodarstava) mogu upravljati šumama i šumskim zemljištima samo
onda, ako su im aktom Izvršnog vijeća Sabora dodijeljena na upravljanje.


Sada se postavlja pitanje šta je s onim šumama i šumskim zemljištima u
društvenom vlasništvu, kojima sada upravljaju pojedini državni organi, ustanove
ili privredne organizacije, premda im ni sada ni ranije nisu dodijeljene na
upravljanje bilo aktom Izvršnog vijeća bilo kojeg drugog nadležnog organa.


Prema odredbi stava 2 čl. 7 Uredbe o organizaciji šumarske službe (N. N.
15/54), koja je važila do stupanja na snagu nove Uredbe o organizaciji šumarstva,
šume i šumska zemljišta, koja su bila dodijeljena na upravljanje i korištenje
pojedinim državnim organima, ustanovama i privrednim organizacijama,
morala su se prilikom osnivanja šumarija predati ovima na upravljanje i uključiti
u njihova područja. Ova je odredba samo djelomično provedena u život.


Kako nova uredba sličnu odredbu nema, smatramo da je osnovano stanovište
prema kojem nije potrebno vršiti u spomenutom pravcu reviziju čitavog
sadašnjeg stanja. Ukoliko u pojedinom slučaju bude za to opravdanih razloga,
postoji mogućnost da Izvršno vijeće državnim organima, ustanovama i privrednim
organizacijama, koje šumama i šumskim zemljištima upravljaju bez akta


o dodjeli, takvo stanje ne sankcionira.
Za plantaže i nasade šumskog drveća brzog rasta spomenuta uredba predviđa,
da njima mogu upravljati i druge privredne organizacije. Ovo treba protumačiti
tako, da za upravljanje plantažama i nasadima drveća brzog rasta od
strane privrednih organizacija nije potreban upravni akt o dodjeli.


U praksi se dalje postavlja pitanje tko je ovlašten da upravlja šumama uz
ceste, pruge, vodotoke i t. d.


Drvoredi uz ceste nisu šume i s njima je nadležan da upravlja organ, koji
upravlja putnim zemljištem. Međutim, u koliko se radi o zaštitnoj šumi na širokim
zaštitnim pojasima uz autoputeve, naročito u kompleksu većih šuma, tim
šumama, kao zaštitnim, u pravilu upravljaju šumska gospodarstva. Ukoliko se
takve šume nalaze u građanskom vlasništvu treba ih također proglasiti zaštitnim
šumama. Šumsko gospodarstvo i privatni vlasnici upravljajući i gospodareći
tim šumama, pored propisa iz oblasti šumarstva, dužni su se pridržavati i propisa
iz drugih oblasti, koji se na takve šume odnose (propisi putne službe, propisi
o reguliranju voda, propisi o nacionalnim parkovima i t. d.). Isti princip
vrijedi i za šume uz pruge, vodotoke i t. d.


U vezi s dodjeljivanjem šuma i šumskih zemljišta na upravljanje i gospodarenje
postavlja se pitanje, da li se šume i šumska zemljišta, već jednom dodijeljena
državnim organima, ustanovama i privrednim organizacijama, ovima
mogu oduzeti. Ovo naročito vrijedi za privredne organizacije i ustanove s
privrednim poslovanjem, kojima se prema propisima Zakona o sredstvima privrednih
organizacija dodijeljena sredstva samo saveznim zakonom mogu oduzeti.
Ovo pitanje Uredbom o organizaciji šumarstva nije regulirano niti je moglo
biti regulirano, budući da spada u nadležnost saveznog zakonodavstva. Među