DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 33     <-- 33 -->        PDF

PRAVNA RAZMATRANJA IZ OBLASTI ŠUMARSTVA
Nikola Vučković


I. POJAM SUME
O propisima koji reguliraju problematiku šumarstva uporedo s pojmom
šume, kao jednako važan, susrećemo pojam šumskog zemljišta. To su dva
osnovna pojma koji određuju djelokrug rada i privredne grane i upravne oblasti
šumarstva. Privredna djelatnost, koja se vrši u šumi i na šumskom zemljištu
i upravna u vezi sa šumom i šumskim zemljištem, podvrgnute su režimu propisa
iz oblasti šumarstva. Stoga je prirodno bilo očekivati da će zakonodavac ova oba
pojma bliže odrediti. Međutim on je u Zakonu o šumama rekao što smatra
šumskim zemljištem, dok je definiciju pojma šume izostavio.


Izgleda da je tome razlog s jedne strane činjenica, što nauka o šumarstvu
ni jednu od brojnih definicija šume nije usvojila kao potpunu i točnu, a s druge
strane pretpostavka zakonodavčeva, da se za praktičnu primjenu propisa uglavnom
zna što je šuma, pa stoga definicija šume nije tako neophodna kao što je
definicija šumskog zemljišta u svrhu da bi se moglo razgraničiti od poljoprivrednog
i ostalih zemljišta.


Praksa pokazuje da ovo stanovište nije ispravno.
Prilikom rješavanja mnogih pitanja kao na pr. razgraničenja šuma od parkova
i pašnjaka obraslih drvećem, određivanja nadležnosti u upravljanju s
manjim grupama stabala, davanja dozvola za sječu, plaćanja takse za sječu itd.,
javljaju se sporni slučajevi, koje nije moguće pravilno riješiti, ako se ne zna
što zakonodavac smatra pod pojmom šume.
U nedostatku definicije u propisima, organi uprave i sudovi obraćaju se
Sekretarijatu Izvršnog vijeća Sabora za šumarstvo kao nadležnom organu za
davanje objašnjenja za primjenu propisa iz oblasti šumarstva, tražeći odgovor
na prednja pitanja.
Odgovarajući na pitanje Sekretarijat objašnjuje, u stvari definiciju šume,
daje u obimu koji je potreban za pravilnu primjenu pojedinog propisa. Tako na
pr., ako se radi o pitanju, da li je privatnik dužan u konkretnom slučaju da
traži odobrenje za sječu stabala ili da plati taksu za sječu, definicija glasi da je
šuma kompleks stabala, čija je glavna svrha produkcija drvne mase. Ovakova
definicija, premda nepotpuna, korisno služi spomenutoj svrsi, jer ne obuhvaća
sporadična stabla na livadama, pred kućom, uz puteve i t. d.
Ovdje treba istaknuti da mnoge šumarije traže dozvolu za sječu svakog
stabla, bez obzira da li se ono nalazi u šumi ili van nje, što je protivno postojećim
propisima, a svakako je posljedica nedostatka spomenute definicije.
U drugom slučaju, na pr. u cilju razgraničavanja nadležnosti u upravljanju,
za rješenje pitanja, da li se radi o parku ili šumi, sekretarijat spomenuto
objašnjenje upotpunjuje s zaštitnim ciljem koji ima konkretna šuma, pa opet
objašnjenje odgovara svrsi.
Iz pitanja, koja postavljaju sudovi i suci za prekršaje, vidi se da je definicija
šume potrebna i za pravilnu primjenu propisa iz oblasti krivičnog prava.
Ovo iz razloga što pitanje, da li se radi o običnoj ili šumskoj krađi (ili oštećenju
tuđih stvari), da li se radi o običnoj krađi ili prekršaju iz toč. 5 čl. 47 Zakona


o šumama, da li izvjesna djelatnost nosi obilježja pustošenja šume i t. d., zavisi
od pitanja, da li je djelo izvršeno u šumi ili van nje.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Definicija šume bi korisno poslužila i za pravilnu klasifikaciju kultura u
katastru, jer je poznato da su u katastru često šume označene kao pašnjaci.


Postoji niz drugih propisa za čiju bi pravilnu primjenu definicija šume
dobro poslužila kao na pr. Osnovni zakon o eksproprijaciji, propisi o priznanju
vlasništva na samovlasno zauzetom zemljištu općenarodne imovine (uzurpacije)
i t. d.


U zadnje vrijeme postavlja se pitanje, da li se plantaže brzorastućih vrsta
drveća, s obzirom da se radi o biljnoj zajednici umjetno stvorenoj, smatraju
šumom u smislu postojećih propisa. Da se izbjegne spor i u ovom pitanju definicija
šume bi nesumljivo korisno poslužila.


Iz prednjeg se vidi, da je spomenuta definicija za pravilnu primjenu propisa
potrebna, da se ona može dati, kao i to da njena eventualna nepotpunost s
gledišta nauke o šumarstvu za svrhu za koju se daje ne bi imala nikakovih negativnih
posljedica.


Dalje se iz izloženog dade zaključiti, da je potrebno da spomenuta definicija
sadrži elemente iz kojih bi proizlazilo da se šumom u smislu Zakona o šumama
smatra toliki i takav (biološki opis) kompleks obrastao drvećem ili grmljem,
koji je s obzirom na njegov cilj potrebno podvrgnuti režimu propisa i mjera iz
oblasti šumarstva.


Postoji mišljenje prema kome je, mjesto definicije šume, dovoljno u Zakonu
o šumama podijeliti šume prema svrsi kojoj su namijenjene kao na pr.:
na privredne šume koje prvenstveno služe proizvodnji drveta, na zaštitne šume
koje služe zaštiti objekata, klime i t. d., tako, da bi se one skupine drveća, koje
ne služe ni jednoj od Zakonom nabrojenih namjena, ne bi smatrale šumom u
smislu zakona.


Ni ovo stanovište nije osnovano. Ovo iz razloga što se sporni slučajevi redovno
javljaju kad se radi o manjim grupama stabala, čija namjena nije
dovoljno izražen^, i stoga što samo namjena ne čini šumom jednu biljnu zajednicu
već i njena priroda. Počinitelj šumske krađe kažnjava,se blaže od počinitelja
obične krađe baš zbog prirode mjlieu-a na kome je djelo izvršeno.


Ni definicija šumskog zemljišta dana u zakonu nije savršeno mjerilo za
praktičnu primjenu. Mi znamo da se događa, da se izrazito šumsko zemljište na
kršu pretvara u poljoprivredne kulture (vinograde, vrtove i dr.). Međutim se
ipak bez spomenute definicije kao putokaza često ne bi moglo utvrditi, da li se
u konkretnom slučaju radi o šumskom ili drugom zemljištu.


Stoga smatramo da bi u novom Zakonu o šumama trebalo dati i definiciju
šume.


II. UPRAVLJANJE SUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM
Prema propisima Uredbe o organizaciji šumarstva, šumama i šumskim
zemljištima u drušvenom vlasništvu upravljaju i gospodare šumska gospodarstva
kao privredne organizacije. Sumama u društvenom vlasništvu smatraju se
i šume, koje su dane u vlasništvo zadrugama po propisima o agrarnoj reformi
ili po kojem drugom osnovu ili koje su zadruge na bilo koji način pribavile u
vlasništvo.


Šumama u građanskom vlasništvu gospodare njihovi vlasnici ili zadruge u
koje su se vlasnici šuma udružili.
Kako se, prema odredbama spomenute uredbe, šumsko gospodarstvo osniva
za skupinu šuma i šumskih zemljišta, koja predstavlja prirodno ekonomsku
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 35     <-- 35 -->        PDF

cjelinu i osigurava trajno i racionalno šumsko gospodarenje, to ono upravlja i
gospodari šumsko gospodarskom cjelinom kao nedjeljivom privrednom cjelinom.


Iznimno od naprijed navedenog načela, da svim šumama i šumskim zemljištima
u društvenom vlasništvu upravljaju šumska gospodarstva, može Izvršno
vijeće Sabora određene šume i šumska zemljišta dodijeliti na upravljanje državnim
organima, ustanovama i privrednim organizacijama kao na pr. poljoprivrednim
dobrima, zadrugama, jedinicama J. A. i t. d.


Ovo znači, da državni organi, ustanove i privredne organizacije (izuzev
šumskih gospodarstava) mogu upravljati šumama i šumskim zemljištima samo
onda, ako su im aktom Izvršnog vijeća Sabora dodijeljena na upravljanje.


Sada se postavlja pitanje šta je s onim šumama i šumskim zemljištima u
društvenom vlasništvu, kojima sada upravljaju pojedini državni organi, ustanove
ili privredne organizacije, premda im ni sada ni ranije nisu dodijeljene na
upravljanje bilo aktom Izvršnog vijeća bilo kojeg drugog nadležnog organa.


Prema odredbi stava 2 čl. 7 Uredbe o organizaciji šumarske službe (N. N.
15/54), koja je važila do stupanja na snagu nove Uredbe o organizaciji šumarstva,
šume i šumska zemljišta, koja su bila dodijeljena na upravljanje i korištenje
pojedinim državnim organima, ustanovama i privrednim organizacijama,
morala su se prilikom osnivanja šumarija predati ovima na upravljanje i uključiti
u njihova područja. Ova je odredba samo djelomično provedena u život.


Kako nova uredba sličnu odredbu nema, smatramo da je osnovano stanovište
prema kojem nije potrebno vršiti u spomenutom pravcu reviziju čitavog
sadašnjeg stanja. Ukoliko u pojedinom slučaju bude za to opravdanih razloga,
postoji mogućnost da Izvršno vijeće državnim organima, ustanovama i privrednim
organizacijama, koje šumama i šumskim zemljištima upravljaju bez akta


o dodjeli, takvo stanje ne sankcionira.
Za plantaže i nasade šumskog drveća brzog rasta spomenuta uredba predviđa,
da njima mogu upravljati i druge privredne organizacije. Ovo treba protumačiti
tako, da za upravljanje plantažama i nasadima drveća brzog rasta od
strane privrednih organizacija nije potreban upravni akt o dodjeli.


U praksi se dalje postavlja pitanje tko je ovlašten da upravlja šumama uz
ceste, pruge, vodotoke i t. d.


Drvoredi uz ceste nisu šume i s njima je nadležan da upravlja organ, koji
upravlja putnim zemljištem. Međutim, u koliko se radi o zaštitnoj šumi na širokim
zaštitnim pojasima uz autoputeve, naročito u kompleksu većih šuma, tim
šumama, kao zaštitnim, u pravilu upravljaju šumska gospodarstva. Ukoliko se
takve šume nalaze u građanskom vlasništvu treba ih također proglasiti zaštitnim
šumama. Šumsko gospodarstvo i privatni vlasnici upravljajući i gospodareći
tim šumama, pored propisa iz oblasti šumarstva, dužni su se pridržavati i propisa
iz drugih oblasti, koji se na takve šume odnose (propisi putne službe, propisi
o reguliranju voda, propisi o nacionalnim parkovima i t. d.). Isti princip
vrijedi i za šume uz pruge, vodotoke i t. d.


U vezi s dodjeljivanjem šuma i šumskih zemljišta na upravljanje i gospodarenje
postavlja se pitanje, da li se šume i šumska zemljišta, već jednom dodijeljena
državnim organima, ustanovama i privrednim organizacijama, ovima
mogu oduzeti. Ovo naročito vrijedi za privredne organizacije i ustanove s
privrednim poslovanjem, kojima se prema propisima Zakona o sredstvima privrednih
organizacija dodijeljena sredstva samo saveznim zakonom mogu oduzeti.
Ovo pitanje Uredbom o organizaciji šumarstva nije regulirano niti je moglo
biti regulirano, budući da spada u nadležnost saveznog zakonodavstva. Među
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 36     <-- 36 -->        PDF

tim, s obzirom na prirodu šuma i šumskih zemljišta, potrebno bi bilo u savez


nim propisima takvu mogućnost predvidjeti svakako uz posebne uvjete s obzirom


na privredni plan, investicije i t. d. Naročito bi bilo potrebno omogućiti naknad


no mijenjanje šumsko gospodarske cjeline.


Ovom prilikom je potrebno istaknuti, da se šumska zemljišta i zemljišta
pod šumom u smislu odredaba Zakona o sredstvima privrednih organizacija
smatraju osnovnim sredstvima tih organizacija u koliko im služe u privredne
svrhe. Da li se šume (drvna masa) i koje imaju smatrati osnovnim sredstvima,
ostaje otvoreno pitanje, koje će riješiti savezni propisi.


Državni organi, ustanove i privredne organizacije, kojima su šume i šumska
zemljišta predane na upravljanje i gospodarenje, dužni su s njima gospodariti
u okviru postojećih propisa, društvenih planova i šumsko uređajnih osnova.
Sto sve spada u gospodarenje šumama i šumskim zemljištima vjerojatno će bliže
odrediti novi savezni zakon o šumama. Međutim nesumnjvio je, da u gospodarenje
šumama spadaju uzgoj, njega i zaštita šuma kao i eksploatacija šuma
i šumskog zemljišta, te druge djelatnosti potrebne za uspješno obavljanje gospodarenja
šumama i šumskim zemljištima.


U vezi s eksploatacijom šuma treba napomenuti, da se često u praksi pojam
prava eksploatacije šuma izjednačava s pojmom prava na sječu šuma" što je nepravilno.
Pod pojmom prava eksploatacije šuma i šumskih zemljišta treba razumjeti
pravo na ekonomsku korist od glavnih i sporednih šumskih proizvoda.
Sječa je jedna od radnji, kojima se to pravo ostvaruje, koju organ upravljanja
može ali ne mora sam da vrši.


Dalje treba napomenuti, da se u praksi u sporedne šumske proizvode uključuju
i iskorišćavaju i djelovi zemljišta koji to nisu, kao na pr. velike naslage
kamena, šljunka i dr., što po našem mišljenju nije pravilno.


Prema propisima Zakona o sredstvima privrednih organizacija promet
zemljišta i zgrada se vrši na osnovu posebnog saveznog zakona. Kako savezni
Zakon o prometu zemljišta i zgrada ne obuhvaća šumska zemljišta i zemljišta
pod šumom, to se promet ovim zemljištima u društvenom vlasništvu ne može
vršiti. Isto stanovište proizlazi iz odredaba Zakona o šumama.


Prema tome državni organi, ustanove i privredne organizacije ne mogu
raspolagati šumskim zemljištima i zemljištima pod šumom u društvenom vlasništvu,
kojima upravljaju.


III. ŠUMSKA TAKSA
Naziv »šumska taksa« uobičajen je već davno u šumarskoj terminologiji
premda sadržajno ne odgovara onom što se pod tim izrazom misli. Takse su
javne pristojbe — novčana davanja, koja se naplaćuju za usluge organa javne
uprave, za potrebu javnih institucija ili imaju značaj poreza, dok je šumska
taksa propisima unaprijed određena prodajna cijena drveta na panju. Šumska
taksa ima sa ostalim taksama samo formalne sličnosti, a to je činjenica što i
ona predstavlja unapred određene iznose, koji se moraju plaćati. Sadržajno se
od taksa sasvim razlikuje, jer je obavezi plaćanja taksa izvor u propisima, a
šumskoj taksi u ugovoru. Osoblje, koje radi u šumarstvu i drvnoj industriji, vrlo
dobro zna što je šumska taksa. Međutim spomenuti izraz, zbog svoje formalne
sličnosti s taksama, u praksi je često uzrok doncšenju nepravilnih odluka od
strane organa državnih vlasti.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Predmete u vezi s naplatom taksa nadležni su da rješavaju organi javne
uprave, dok su sporove u vezi s naplatom šumske takse nadležni da rješavaju
sudovi.


Međutim se u praksi dešava, da predmete u vezi s naplatom šumske takse
rješavaju organi uprave, a sudovi se oglašavaju nenadležnim za rješavanje
takvih predmeta ili se i jedni i drugi oglašavaju nenadležnim i tako dolazi do
sukoba nadležnosti i do nepotrebnog odugovlačenja postupka, što se naročito u
privredi štetno odražava. Mora se priznati, da u zadnje vrijeme takvih slučajeva
ima sve rjeđe.


Treba također napomenuti, da se vrlo često u službenom dopisivanju zbog
sličnosti izraza šumskom taksom naziva taksa za sječu ili obratno tako, da se
tek iz sadržaja predmeta može razabrati o čemu se zapravo radi.


Premda je šumarijama od strane Sekretarijata Izvršnog vijeća Sabora za
šumarstvo preporučeno, da izbjegavaju upotrebu spomenutog izraza i da mjesto
njega upotrebljavaju izraz »cijena drveta na panju«, naziv šumska taksa kroz
dugo vrijeme upotrebe toliko je uhvatio korijen, da u tom pravcu nije bilo
uspjeha.


Odlukom Saveznog Izvršnog vijeća o prestanku važenja Odluke o najvišim
cijenama drveta na panju (SI. list 13/60) stavljena je van snage Odluka o najvišim
cijenama drveta na panju. (SI. list br. 32/54), na osnovu koje je Izvršno
vijeće Sabora svake godine donosilo republičku Odluku o najvišim prodajnim
cijenama drveta na panju iz šuma općenarodne imovine (šumske takse), tako da
sada šumske takse kao unapred određene prodajne cijene drveta na panju
nema.


Kako je time nestalo ono što je cijeni drveta na panju dalo naziv »taksa«,
izgleda, da će u buduće naziv »šumska taksa« podijeliti sudbinu naziva »taksacija
« za pojam uređivanja šuma (također grčkog porijekla), koji se zadržao samo
u razgovoru među stručnjacima, dok se u službenim spisima ne upotrebljava.
Ovaj će se izraz vjerojatno u buduće u diskusijama i razgovoru zbog njegove
uobičajenosti upotrebljavati za oznaku pojma vrijednosti drveta na panju i to
u vezi s financijskim poslovanjem i raspodjelom dohotka šumskih gospodarstava
kao i u vezi s fondom za unapređenje šumarstva u koliko ovaj i dalje bude
postojao.


JURIDISCHE BETRACHTUNGEN AUF DEM GEBIET DES FORSTWESENS


Autor macht einige Vorschäge die in dem neuen Forstgesetz fixiert werden
sollen, so z. B. die Definition für den Begriff »Wald«, weil diese Bestimmung bisher
in unserem Gesetze fehlt. Ausserdem, meint der Autor, Tersinus »Waldtaxe« ist
schlecht eingeführt und man soll ihn aus der Forstpraxis ausschliessen. Besser wäre
es: »der Stockpreis«.